לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

סיגריה אלקטרונית - נייר עמדה של האגודה למלחמה בסרטן

12/26/2016

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, הטבך װױ אט ג׃װ ׁאױי׀ בׂטױך ׀ח״טױאױך ױ׃ׂיװ  ג ה װאךױא װ׳חט װח װױ, אט׀װ  בׂטװ ׀ח״טױאך װ׀ װז׀װ זטךך ׃׀ׂװ. ׀ װױ׳ױך ׃גױך ױזחױך ױךװ בג ׁׂװ, ױךטװ , װ׀ ׀ד גױ׃׃ך גיױ ׁחױ ׂט ׀ױךױ.

 

גז חױװ י װבׂטװ װ׀ח״טױאך ׁיױח ב גיױט י װךח׃ױך ׁזזױ יגױט װגיױ. ׃ױױ׳ ׁט׳ׁ װגױ גױװ  ׁ׃אױך ׁװ װבׂטװ ׀ח״טױאך אהױזװ ײאח ׁ׀ױה יגױך װחד װגיא ׀׳ט גיטױך יא י ט׃װ ׁיגױט גיױ בׂטױך.

 

װט׀װ "װאח" ׀ױטװ ױא״ױ װ״ׁח ױװגי ״גװ ױױ יױ ׀ך װיךי, י ׀ טח י׀ ׃ױׁט ׁ׀זג ׂװ גיא, ׀׀ יװבׂטװ װ׀ח״טױאך װױױװ ׀זג אבװ י זגט י׀ גיאױ גױ װגיױ. ה׳ ׀ױױבװ ײװ װױ׀ הׂג ױךט, ׁי װיהגךױ װטך י װאחױ״.

 

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׃ׂיװ  ג ה  װג׃ױױך װ׃גױך, בׂטװ ׀ח״טױאך װװ אחױ״, װ׀ ױזט ט ױ בׂטװ טׂװ. בׂטױך ׀ח״טױאױך גױױך ׳יױד ׀ך װיךי בהט ח, ױ אחױ״, ךטױׁױך חטׁױא ױךטױׁױך ׀ױטׂאױך א׃הױך, װ׃ױגױך ׁגױך װיהגױך ׁט׀ױךױך ײחױך.

 

׀בױט יױ׳  גיטױך יא װ׳יװ ךגיך װ״ׁח ױיחטװ ׁ׳ב גױׁ׃װ יװאחױ״ יׁ״ׁח װױ׀ ׳ױט ט ױײח. טח ׁיאך 1996 װטײ אװ װײױ ױװךטױהױך י ׀טזױך װׁטך (FDA) ג װבׂטװ "ךח װגׁטך ב" (Drug Delivery Device), ױװב װױגׁט װױ׀ אחױ״, י׀ױט װױ׀ װ׳ױט װט יׁבׂטװ.

 

אׂאױ װװךטױך אחױ״ ׃ױװ אׂאױ װװךטױך ב חי, ׂױ װטױ׀ ױחױח׀. װאחױ״ װאבהׂ ׁׂױד ׁךױ יׁג יאױך, ׂױט י׳טױט ׳ױט װאחט׀ ׃ױה׀, װױזט ך׳ױיװ ײאך י גױאׂ, ױג װײ װגי ײחױח ױךט אחױ״, ױׁך׃טױך ׁׂױװװ ױךט, ׃ זױט ׀ך ׀ױךװ ך׳ױיװ. ײױ װבׁװ יגיא חׁױג זױט ױךט ױױךט בׂטױך ג אך װי ױװטׂי ׀ך ׀ױךװ ך׳ױיך גױאׂ, ׁ׃ױח ױ װױט ב ׀יט ׁטױזך װײ זט װיךי ׁױױך ב ׂ׃ױױך ױךט ג אך װיׂ ׀ך ׀ױךװ ך׳ױיװ.

 

ׁאׂױ׃ י׀ט ך׳ה װאחױ״ װאט ׁׁך װטח׳ך ׀ׁײט בג ׂװ גיױ, ׃ׁחױך, י׀ה ױב״ח, ׀יט ׁװ װאױ ׃ױ׃, ׃ױג ױױׁׂ ׁײ, ׁחטװ י װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׀ װׁׂװ, ױאך גי ׳הבװ יװ ׁטזד ױׁ זטױ ױױך ׁׂױװױך ױבױאױך י אחױ״. ךטװ , יא ג׃ױױך ׃גױך יװיהגװ װךטױךך ױװ װׁׂט ׀ך װבױ װהטגױך חיׁ ױ׃װ, ׀הױבׁױך ױװהטגױך ׁזׁ טױ׳.

 

ׁיױח ח בהט בױׂ י בׂטױך ׀ח״טױאױך, ׀יט ׳ח יױױחױך ג ׃ ׳ׁטױך ״ׁח ׂ׃ױױך װ״ױגאױך  װבׂטװ װ׀ח״טױאך בגך ׁׂװ גיױ. ׁט׳ׁ װגױ יךיױך ׳ׁטױך ׀ױ ׁ״ח״חױך יאױג׃ױ הךױך יךי זגט װ׀׃טך װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׁאבױ װהױ ׀ױך ׀״טח״ׁױך זגט. ױױ יװױזט ׳׃י ׳בך, ג׃ ׀ אךױא ׳חט ׀טױ ״ױױ׳ ג װיךי ׁבׂטװ ׀ח״טױאך, ׀ױ װא׳יה גיױ הבׁ י װבׂטװ, ױ ׀אױ זױה יװ׃אױך, װ׳חחװ ױװװזױך יךאױ ׁװך׀ ט׀ױך װ׃גױך י׳יהױ.

׳חט ׃ג ױ׃ױ׳ױך ׁאױי׀ בׂטױך ׀ח״טױאױך ךג׃א ׁ׀טו ױׁגױ ׁטױ׳ װײ. װ בהט ׃ױׂ׀ױך ׀׳טױאױך:

 

bul3 ׃ױ"׳ חד י ט׀י יטױך ׁט׀ױך װזׁױט י ׀טזױך װׁטך (U.S. surgeon general) יהױטב ׁ׳ױ׃י ׃זׁט 2016 זׁױט װט׳ׁ ׁגחׁױך ׀ ׁװטױך טׁװ ׁׂ בׂטױך ׀ח״טױאױך, ׁחטׁ װױט, ױט ױ׀אי י, גױװ  ׀ ט׀ױך װךױױך ׁ״גאװ יבׂטױך ׀ח״טױאױך ױױך גײױט ׀אי װׂ גיױ. װ׃ױ׳ װ׃ׂי  ׀ ׃ױׁט ׁױזט ך ױׁך ײח, י װיױי ׁחטׁ ׁא אױגט גװ ׁ-900% ׁ װיא 2011 -2015, ױװױ׃ׂי  ױזט װ אחױ״  זױטװ יװ׀, טׁױך בׂטױך ׀ח״טױאױך, ׀א ׁ״ױ׳, ׁױ׳׃ זגט. אחױ״ ױהח ״ׁח, ױװױ׀ ׳ױט ט ׁױךט. װױ׀ ׂ ױ װיהג טגװ ג װױ׳ י ךׁׂט ױזגט. װװיהגױך װ׀װ ױױך װױׁ ׀ טח װךטױך, ׀׀ ׂ װהטגױך חיׁ ױ׃װ, ׀הױבׁױך ױװהטגױך ׁזׁ טױ׳.

 

ױ , יױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׁזגט חיױט ׁ׀ױה װ׃ױח יױי ׁױזט ״ׁח ׀׳ט, ױ׳חט זׁג ג בׁטױך ׁׂױװװ יזגט װיךי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך גיאױ ׂ בׂטױך טׂױך. גױ׃ גױװ װ׃ױ׳  ׁחטׁ ך׃ ׳״ׁך װׁא ׁ׀טזױך װׁטך יגױט װגיא גװ -0.6% -5.3%.  ׂ גװ װיױי ׁחטׁ ך׃ ךױ -1.5% ׁיאך 2011 -16% ׁיאװ 2015. װ׃ױ׳ װו װױט י ׁא װאױגט װךאׂ׃ בׂטױך ׀ח״טױאױך, ױחט׀ אי׀ ׀טזױך װׁטך װ׳ אׂ׃ יױי ׁױזט ״ׁח ׳׃י, ױ בׂטױך ׀ח״טױאױך, ױװױ׃ג  װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ױאבױ חױױ װא׳ י װ׃אױך י װי װ׀טחא ׳װ ׁגיױ.

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׃ױ"׳ װ׀.

 

 

bul3 ׁ׳חט יהױטב ׁװ׃ױטך ׳ױ׃י טו 2014 ׁךׁ װגך JAMA Pediatrics ױךױטׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׁחיױ ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך חהױטאװ ׁ׃ױח ׀ך װחיט ׁ װטׂ װגיױ י בׂטױך טׂױך, גױך בׂטױך ׀ח״טױאױך, ׁחטׁ ׁא אױגט ׁ׀טזױך װׁטך. װטחג ׳חט װװ יבׂטױך ׀ח״טױאױך יױױחױך ׁ׃װ ׀זג גײט ׂװ גיױ.

 

ג ה ׳חט יױא, ׁא אױגט טׁ װׁחי װׂ בׂטױך טׂױך, יךי ׁבׂטװ ׀ח״טױאך, ׀ױ װגױך י בׂטװ ׀ח״טױאך ׀זג ׂװ בׂטױך גױ׃ך ׁבהח, אױ׳ יגױט ׁׂױװ י ׁא אױגט ייךי ׁבׂטװ װטׂװ ױװ׀ח״טױאך ׁחׁ. ױ , ׳חט ׀׳ט יאגטױ ׁחטׁ װ׀ױױבװ װׁױׂטך װט׀ױ  בׂטװ ׀ח״טױאך ׀אװ ךױטך ׂװ גיױ. װ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך חהױטאװ ׁ׀טװ"ׁ װיךיױ ׁאךױא ךױ װבחט װ׀ױ זטך ״ׁח ׁחטׁ ך׃ ׳״ׁױך ׁא ױךױ, יאגט ׁיא 2011-2012. װבחט װחד ׂױױ י׀ױך ׁאױׂג זטװ ױיױי ׁױזט ״ׁח יױא, װטׂ גיױ  ױאבױאױך ׂװ גיױ.

 

ׁבׂטך װ׳חט, אׁ׃חױ אךױאװ י 39,882 ך׃ -50 ׃אױך ׁט׳ׁ ׀טזױך װׁטך. ךױז׀ױך װ׳חט גױװ,  ׀ױ יװיךיױ ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׁװױױװ, װױ ׁבױ ׁׂױװ י ה 7 גיױ בׂטױך טׂױך ׀-הג, ױׁבױ י ה 8 גיױ בׂטױך ׁװױױװ. ׀א, 45% ׀ױ יװזװטױ ׁ-2011  װיךיױ ׁבׂטװ ׀ח״טױאך ׀-הג, ױ-62% ׀ױ יװזװטױ ׁ-2012  יװיךיױ ׁבׂטװ ׀ח״טױאך ׀-הג ׀ װהױ גיא חׁױג י בׂטױך טׂױך, ׀ גױך ײ׀ך, -50% ׀ױ יװיךיױ ׁבׂטװ ׀ח״טױאך ׁװױױװ, גיאױ ׁחׁ ׂ בׂטױך טׂױך - װ ׁיאך 2011 ױװ ׁיאך 2012. װ׳ױחט זאױ  ךױז׀ױך װ׳חט ט׀ױך  יױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׀אױ ךױט ט׃װ ׁיגױט װגיױ י בׂטױך טׂױך, ױ׀ד גױ גױ׃׃ גיױ בׂטױך טׂױך ׁחטׁ ׁא אױגט ׁ׀טזױך װׁטך.

 

 

bul3 ׁ׀ 2013 אה״טװ אג ׀ׁײ, הגױ״װ ׁך יאך ױ׳ז טױי, ׁׁך װ׳ױ װ׃בװ ג ט, ׀׳ט ייךךװ ״הױך אחױ״ בׂטװ ׀ח״טױאך י ׀ׁװ. י״טך טױי ח׳װ ׀ך ׁחׁױחױ װאחױ״ גׁ׃ױך װ״װ װ׀טז.

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ חט׀ך ךׁװ ׀ױ׃ױך װחטװ.

 

 

bul3 ׁאױ׀ט 2013 הױטב ׃ױ"׳ װױױג׃װ אױי׀ װבׂטװ װ׀ח״טױאך ״ג יט׃ װׁט׀ױך. ׁט׀י װױױג׃װ ג׃ ׃"ט י ׁ. װױױג׃װ ז׀װ ׁ װךט  ׀ װױ׳ױך בהחױך ׁׂ גױך װיױי ׁבׂטװ ׀ח״טױאך זױט ׂװ גיױ. חך באװ י יױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך "ױזט אבװ" גיױ בׂטױך (אהױו ׁחטׁ זגט י׀ גיאױ ׁגׁט). בׂטױך ׀ח״טױאױך בגױך ׁהטבױ ױיױױח י גיױ.

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׃ױ"׳ װױױג׃װ װ׀.

 

 

bul3 ׁױא 2012 הטב יט׃ װׁט׀ױך ׀ײװטװ זׁױט הא יױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך, ׀יט ךטױך ׂװ גיױ ׀ װױ׳װ ױ׀יט גױױך װױױך, ׁחט בױ, באװ ׁט׀ױךך י י. ׀ אך װבך ג ךגױ׃ױך װׁ״׳ױך װאױהחױך ג ׃ װזט ׀ױ װיױױח, י ׀ױ ׀א גױׁטױך ךװ י ׁחטװ בױ׃טך. ׁאױב׳ װ׀ײװטװ אךׁ  ׀׳טױאװ אהױו ׁגױ ױׁיט׀ יױי ׁבׂטװ ׀ח״טױאך י׳ױׁטך װ ׳באך װװ אױײ ך׳ד בׂטױך "טׂױך".

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׀ײװטװ װ׀װ.

 

 

bul3 ׁ׀ 2016, װױ׃ג אװ װײױ ױװךטױהױך װ׀טחא FDA)) ג יױטך זג׃ ױװא׳ױך ׳׃יױך יׂאױ ג װ׀טחא הא באױך װ״ׁח. װהחױ׳ ג װבׂטװ װ׀ח״טױאך ׀היט FDA - הגױ ״ױׁך ׁט׀ױך װזׁױט. װזג׃ יאח״ױ ג" װ-FDA  ׀היטױ װׂ ג װ׃ױט װזגט הא װךטױך אחױ״ ױ ױבהח ׁױׂט ׀ך װ׃ג װװ י׀היט װ חׁ װ׳״ױך ױיױך. װ-FDA  ׀ך װװא׳ױך װאױבהױך װׁ׀ױך ׁׂ בׂטױך ׀ח״טױאױך:

  • װׁׂױך ׂ - ׀בױט טװ ח״ ך׳ך ׂ 18.
  • ׃טיװ ׃ױױ׳ ג טיך װטׁ, ױ טׁ ײח ׀ױ ײח הױ״אז׀. 
  • ׀בױט טװ ׁױאױך ט ׀ױ״ױ״ױך, ׀׀ ׀  ׁחױ ׀ אבװ ׁא אױגט.
  • ׀בױט װהזך ׃ױׂױך ׁ׳א.
  • בחטװ י ױזט ״ׁח ׳׃י הא יװ ׂג יױח (ױזט יג׃ ׀ װױ ׁיױח ׁ-15 ׁהׁטױ׀ט 2007). ךחאװ ײױ ׀היטך ׁ׃ױח ׂױט ׳יױׁ, ׂױ טׁ, גזױׁ ױזט ױבױא ׁט׀ױך, ױ ׂ ׀ך װ׀״טח״ׁױך יװ זגט ױ׀ יךי.
  • װבׂטװ װ׀ח״טױאך ךז״ט גױ׃ ׁ׀ױך חט״טױא י החױ׳ ג" װ-FDA  ג זױט, װהזװ ױיױױח ױ בׂטױך חױאׁאזױאױך.

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ װױ׃גװ גךױאױך.

 

װ בהט ׳חט אױבה יהױטבױ ׀׳טױאװ

bul3 בׂטױך ׀ח״טױאױך ׁחטׁ ׁא אױגט ׂױטױך ׳ױך איךױך טױאױך, ׂ ׀ װ ׀א ׁװט׳ גױ׃׃ױך װך׳ך גיױ בׂטױך

הױטב ׁװ׃ױטך אױׁׁט 2016 י ךׁ װגך

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׃ױ"׳ װ׀

 

 

bul3 יא ׳חט ׁ׀טװ"ׁ ג בׂטױך ׀ח״טױאױך ױזט װגױ׃׃ װך׳ך גיױ ׁחטׁ ׁא אױגט יגױ ׀ גיאױ

װ׳חט הױטבױ ׁװ׃ױטױך ױ ױ׀ױׂױב״ 2016 י ךׁ װגך Pediatrics ״ג ׳ױחט ׁ׀ױאׁטב״ך ׃טױ חהױטאװ ׁ׀טװ"ׁ (USC Keck School of Medicine), ג ה אךױא ׳חט ׁחטׁ ך׃ "׀-"ׁ ׁ׃טױ חהױטאװ


bul3 ׳חט גׁ׃װ: װ׳יהװ בׂטױך ׀ח״טױאױך ׁׂטװ ׀ך װבױ ײװױ ׁ׃ט װאיװ ױ׳יװ ׀ך גטך װ׳בױ

הױטב ׁװ׃ױטך אױ׀ט 2016 י ךׁ װגך Journal of Molecular Medicine

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 ׳חט: בׂטױך ׀ח״טױאױך ׀ ״ׁח ׁ״ג ׃ױׁ׃ׁא גױױך ׳יױד ׀ך װיךי ׁװ טגױך גחׁ טױײ ׁׂױװ י ׳ױט  װזױ ׁװ (ׁאײ׃װ׃/ benzaldehyde)

הױטב ט׀יױאװ ׁװ׃ױטװ װחױױאך י אױ׀ט 2016 ׁךׁ װגך  Thorax

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 ׳חט ׁגׁט: װ׳יהװ ׀׃ בׂטױך ׀ח״טױאױך גױװ װ׳י ׀ך גטך װ׳בױ, ׳ײח ׳׃ח ױח׃ װךהך׳ױך ׃חױך

הױטב ׁװ׃ױטך ױא 2016 י ךׁ װגך Journal of Molecular Medicine ג" ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך חהױטאװ

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 ׳חט גׁ׃װ: ׀׃ װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׂױט אײח ך׀, ג ױ׀ חיט אחױ״.  װ׳ױחט חױט׀ ׁזג ׁ׃׳הױך ׳חט אױבה אײח װהױ״אז׀ בט״.

הױטב ׁװ׃ױטך אױ׀ט 2016 י ךׁ װגך Oral Oncology

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 ׳חט אױבד ג  יבׂטױך ׀ח״טױאױך װױױך ײטײ יױי ׁבׂטױך טׂױך ׁחטׁ זגט ׁ׀טװ"ׁ

הױטב ׁװ׃ױטך אױׁׁט 2015 י ךׁ װגך JAMA Pediatrics

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׀ט װ׀

 

bul3 ׳חט ׁ׀טװ"ׁ: ׁא אױגט טׁ ׁ׀טװ"ׁ גױי יױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׃ גי חא׀ׁב

הױטב ׁװ׃ױטך בה״ׁט 2015 י ךׁ װגך Pediatrics

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 ׳חט װױט ׁ׀זגױך י׀ױ גז: ׳בטװ ױ׃גױך ׁחטׁ װױט באװ װהױ״אז׀ך י װ׳יהװ װהבׁך י ׃װ בׂטױך ׀ח״טױאױך

הױטב ׁװ׃ױטך אױׁׁט-׃זׁט 2015 י ךׁ װגך Academic Pediatrics

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 ׳חט יאגט ׁבהט ךױא ׁױב ׀אׂ'ב ׁ׀טװ"ׁ: ׁא אױגט װיךי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך י ׀׳" גי בׂטױך טׂױך.

הױטב ׁװ׃ױטך ׀ױׂױב״ 2015 י ךׁ װגך JAMA

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׀ט ׁ״חב״ ׀

 

bul3 ׳חט: טׁ  (pyrazine/ה¼´ט¸ײ´) װךױױבד בׂטױך טׁױך, טׁױך בׂטױך ׀ח״טױאױך, גױ װׁׂט ׀ך װךױך ׁאחױ״ ױװיװ גיױ, ׁגחט ׁחטׁ ׁא אױגט

הױטב ט׀יױאװ ׁװ׃ױטװ װחױױאך י ױא 2015 ׁךׁ װגך Tobacco Control

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׀ט ׁ״חב״ ׀

 

bul3 ׳חט ׁׁט״אװ: יױי ױױ ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׁחטׁ גיא חיױט ׁיגױט ױׁׂט י אבױאױך װהבח ױזז ׀ך װגיױ, ׀ ׀ ׁװז׳ך װׂװ גזװ

הױטב ׁװ׃ױטך ׀הט 2015 י ךׁ װגך Addiction

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 ׳חט: װיױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׁחטׁ גיא גױ ׃ױױח׀ װׁׂט ׀ך װחױי װׂ גיױ

הױטב ט׀יױאװ ׁװ׃ױטװ װחױױאך י ׀הט 2015 ׁךׁ װגך American Journal of Public Health

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 ׳חט: הטבױױך װזׂױך בׂטױך ׀ח״טױאױך װהחױך ׀׃ גױױך גױ׃׃ גיא װי גי ױ׳ׁ ׁאבױאױך ׂװ י גיא יגׁט.

הױטב ט׀יױאװ ׁװ׃ױטװ װחױױאך י טו 2015 ׁךׁ װגך Health Communication

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט

 

bul3 בחט ׁ׀טװ"ׁ: ױךט ׁא אױגט (ׁׂ 18-12) ךאב ׀ױ יךי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׀יט ׁױזט ״ׁח ׀׳ט.

הױטב ׁהׁטױ׀ט 2016 ׁ׃ױ"׳ Monitoring the Future ״ג ׳ױחט ׁ׀ױאׁטב״ך יׂ ׁװ אגט װבחט.

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׃ױ"׳ (Monitoring the Future (MTF

 

׀טׂױא װבט״ ASCO ױ-AACR ז ג ׁחטװ י ױזט ״ׁח ׀ח״טױא (בׂטױך ׀ח״טױאױך ױגטױך ENDS) װׁ״׳ך װׁ״׳ױך י ױזט ׀װ ױזזױ װיױךװ װיױך װ׀היטױך (ׁגחט װ׳יי ג׃ױ׃ ׀-גיא, ׁגחט ׃, גי, װ׳יי ׁ״׳ױך װגיױ װבׁ, ױ װי׀װ װ׀ ױזט װ׀װ ׀ בג גיא ׁׂװ גיױ) - י טיױ װױזט ׁ-FDA, װױבהך ׀ײװטױך ג ׁׂ װ׀טײױך, װׁׂך ׂ גיױ ױיױי ױ װׁׂך חױ װיױי .

 

הױטב ט׀יױאװ ׁװ׃ױטװ װחױױאך י אױ׀ט 2015 ׁךׁ װגך

Clinical Cancer Research

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ׃ױ"׳ י AACR ױ-ASCO

 

bul3 ׳חט: גיא חׁױג װגױי יױי ׂ ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ךחי װׂ.

הױטב ט׀יױאװ ׁ׀ױה חױױ ׁװ׃ױטך אױׁׁט 2014 ׁךׁ װגך

Nicotine & Tobacco Research

 

Big-Bullet-SQR.gif ׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט