לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

אירגוני המאבק בעישון: "הפרסום הורג"

10/10/2018

ױג׃ך װװ י װאבך ׁט׀יױך ׳" ׀ך ׁ ך׃ױ ׁױ יא װ - 15 ׁ׀ױח״ױׁט ׁװיך ג׃ױ װ׳ױח װׁׂך װהטבױך ױװיױױח י ױזט גיױ טׁױך בׂטױך ׀ח״טױאױך. ׁיׁװ זהױ װיךךד בׂ יט װׁט׀ױך, ׳" גחׁ ז.

 

חט׀ך װיׁװ חױט׀ ׀טׂױא װטױה׀ ױװ׀ׁח ׁגיױ װי ׀ך װהׂױט ׁ׳חחװ יװױ׳װ גװ װה׳ךך אׂג װגיױ װט ױװך, ׁױ׳׃ ׁחטׁ זגט ױׁא אױגט.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׀ׂױ׃ טױה׀ ׁט׀ױך װזׁױט, װ׳ׁטװ װטהױ׀ך אגװ ױׂװ גיױ ױװ׀ׂױ׃ װיט׀ טהױ׀ך ׃ ׁװבך׃טױך װטהױ׀ך בטױ װױ: "׀אױ חױט׀  ׳ׁט ױג׃ך װװ בג ׁ׀ױה אטו ױװז״טד ׳" ׀ך ׁ, ׳" װױ׃װ ׂח ױ׳" ׀ ׁ ט׀ױׁ ׃ װי ׁ׃׳הױך ׀ך ׀יױט װ׳ױח ׀בױט װהטבױך ױװׁׂך װיױױח י ױזט גיױ ױ׀׃ױ. ׀אױ חױױ יװ׳ױח גׁױט ׁװטױך ױׁךױאךױ װ׀װ, ׀ חזױז ױ׀ ױךױט! ׀בױט הטבױ ױ׳״ ױװׁׂך װיױױח י ױזט גיױ, ׳ױא ג אך װׂ ג ׁט׀ױך ױׁױ׳׃ ג ׁט׀ױך י ׁא אױגט ױזגט.


ׂהך װגיױ װױטׂך 8,000 יט׀ ׃ יאװ ױ׀זג װהטבױ י ׳ח ׃ט״ ׁחט װױױך װױ. הטבױ װאױ ׀׳׃ װׂױט װיהג ׁױךט ג ך׳ך גיױ ױװױ׀ ׀ ךהח׃ װױך ׁג׃ױ׃ זגט װךאבױך ׁגיױ װבׂטװ װט׀יױאװ. ׀בױט הטבױ ג, ׀ טח אגך װך׳ך גיױ ׀׀ ׂ בג ׁׂװ ױאגך ׳ײטװ גיױ.


׀ד ׀׳׃ ׀אױ ׳ױב הא װהטבױ ױג ׃אך יט׀ װׂ ג ׀ײט׳װ הא װיהגךױ י װהטבױ, ׁ זױטױךױ. ׀אױ זה בׂ יט װׁט׀ױך, גחׁ  ז, יט חױ ג װ׃אױך װחױׁך ׁגױ ױי ׀ך װׁ״׳ךױ װ׳ ׁאײח װגיױ, ׁװך׀ װזױך װׂױט װחזױג ױװיה״.


װהטבױ װױטׂ ׀ׁ װהטבױ ׀ױ׃ױך אײח װגיױ ג ׁׂ ׳הבױך װבׂטױך ױ ׂ װז ׳! ׃ױ"׳ ׁא׀ױ יהױטב ׀׳טױאװ ג ׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װחא׃ך ׁיךױד ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ, ׁױ ׃ױטׂױך 206 ׃אױך ױ״ט״ױטױך, ׁװך׀ חױ װ׳ױח װ׳ׁ ׳הבױך בׂטױך ג ׀ײװטױך, ה ׂױ׃ װ׀ײװטװ ױװױהגך ךױאױך גװ, ׂװ ייט׀ אז׀ך ׁחױ װ׀ ױׁ׃ – 138, ׀יט װט׳ח האװ ׃אױך װײט׳ װךױ, ׀הטחװ, ׀בװ, ׃טױ ׀טחװ ױ׀טױהװ. ׳חט ׃ג װױ׳ױ י׀ײװטױך ׂ׃ױױך ג ךױאױך, ױ ׳הבױך בׂטױך ׀׳׃ױך  ױךׂ װבׂטױך, װ ׀זג ׁג גױך ךױגך ׁׂױװװ װג׀ך װױ׃גױך אײח װגיױ, װה׳ךך ׃ װגיױ ױאגך װך׳ך גיױ.


 י ױױ׃׀ יװ׳ױח ױ ׀בױט טך בׂטױך ׁ״ג ה יזױ ׁװזגך ׳ױח חױ׃ך  ױ׀ײװטױך ׁךױאױך ׀יט ג ה אךױא ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ ױיױך ׁגױך ׁט ׁ - 118 ׃אױך ׁגױ ױׂ ׳הבױך ׀׳׃ױך, װױיױך ׁט ׁךיג ׃אױך ׁגױ. ׂױ׃ װ׀ײװטױך ׳ׁ װױך ה׳ױך 50% י״׳ װ׳הבװ, ח׃װ ױ׀׳ױטװ. װיך װ׳חחװ װאװ א׃ׁ אױבד װךׁחי װ׀אװ װׁא׀ױך אׂ׃ גיױ װ- FCTC, גװ ׳ךױװ ׃אך יט׀".


*װזגך װ׳ױח ׁט ׀ױיטװ ׁחט׀װ ט׀יױאװ, װ׃ױ ׁױ יא אױג׃ װי ׀ך װאךװ חט׀װ יאװ ױייך. ׀׳ט ׀יױט װױױג׃װ ךױגװ װװזגװ װזׁגװ בױהך ׁ׀װ ׁחט׀װ װיאװ ױװייך.׳זױ ׀ אבװ ׃ױ"׳ י װ׀ׂױ׃װ װחא׃ך ׳װ ׁבט״ ױיױי ׳ױהי ׁךױאױך װזױאױך.׃ג אױבד ױך׀ױ ט׀ױאױך ג ױ׳ װ׀טׂױא ׀א׀ האױ :

א׀ױװ גאׁט ׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ 050-2099416

ײױװ ט ׃ױׁטך װװבך׃טױך װטהױ׀ך 054-659-8599