לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן תעניק אות הוקרה על מיפעל חיים למידד גיסין

23/10/2018

׃׃ ׂבזױ: אט יױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךגאח ׀ױך װױחטװ ג הג ׳ ׃׃ ׂב, אי׀ ׀טׂױ ׁג ב״ױװ ױױ"ט ז.ׁ.. זטא ׁט׀ױך יט׀. ג ךטױךױ װטגך ׁװךא׃ׁױך ׁגיױט װ׀׳טױא ג װ׳ױ ׁיט׀ ׁ ױג ׳ױ װבט״ ׁהט״. ׁװ יאױך הגױךױ װױׁ ׀ך ח׃ױ ײױױך װ׳ױ ׁ װ׀טו ױהג יטך װײױױך װבױז׀ױך י ׳ׁט װ׀טׂױ ױײױױךװ ׁגטך װׁט׀ױך.

 

װ׀ױך ױגאח ױ ׁבׂטך װאב װ׀טז װיאך י ׀טׂױ ׁג ב״ױװ ׁיט׀ יךח ׁױ ׳י װ – 25 ׁ׀ױח״ױׁט 2018 ׁׁך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.


׀טׂױ ׁג װב״ױװ הױג ך׳ך ׳חך װיחױ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. ׁ׀טׂױ טיױ ׳ׁט יגׁטױ אךױ׳ װ״ך װיך ׀ױ װזױ׀װ, גחׁ ׳ך  יװװהטיױך אױחײױך ׁ׀זגױך יחך װאז׀ך ׁ׃ױה װׁ״, ױ׀היטױך װ חױ ׀ױט׳ ׳ ךח. ׁ׀טׂױ ׂ הױגך חׁױזװ ׳ױ׃ך זגט ג ב״ױװ ׁא 20-50,חׁױזװ ײױ װױחװ ׁ״טװ בהח ׃ג ױךװ ׀ ךיױ זגט הא ױ׀׳ט װאךױ׳ ױבג ׁװךױ׃׃ױך ׁיׁ יױא י װ״הױ ג װ׃ׂי חׁױזך ׂ ײױ.

ט ײױ א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀טװ װױ : "װ׀ׂױ׃װ װ׳״װ װגאח ׃׃ ׂב ךגױ׃ך װגטװ ױװױחטװ ױז יׁ׳ ׀ך הױגױ ױךטױךױ װיגױךך ח׃ױ װ׀ׁח ׁ׳ױך װבט״ ױהגױךױ ג װ׳ױ ׁיט׀. א׳יױךױ װטׁװ װיהגװ ׁ׀ױה יגױך ג ב׃ט װױ װׁט׀ױך ױװהװ ׂױט יגױך ׁ׀ׁח. װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הױגך ג ׁג װב״ױװ ׁיט׀ ױ׃׃ י ׳ח ׳יױׁ ׁהגױך װײױ ׁט װ גיױט".

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יךךהך ׁױ ךחא י ׀׳ױך ב״ױװ ׁׁך װ׳ױ ױׁחװװ װגאחױך יטױך ׳ױא ױךױ זׁױט װ׳ױ. ׀׳ױך ׀װ אױךאױך ׃ג הא ױ׀׳ט װאךױ׳, ך׀ױך ׁ׀ױה ׀י ׀ך װזױ׃ ״הױ ׁב״ױװ, ׃טױך ״ױה ״הױ גז ױאױךאױך גאװ ׁגױך יױ״הױך, ׀ך ךױ׃׃ ׁג ב״ױװ ױחטױׁװ. ׁ׃ך װזױט װ האױך ׀אי חזױג אױבה. טיך ׀׳ױך ב״ױװ גױ׃אך ךהטבך ׁׁ״׀ױ "הך׳ױ הװ", װךהטב הג - הג ׁיאװ ױ ׀ט ׁאױי׀ ׳יױׁ ׁג ב״ױװ ױ ׂ װזױך ׁ׳ב ךײױאװ, ״הױ ׁגױט, ׃ג ג ײױױך, װ׳ װ׀א״ ג ב״ױװ. ױ  אך זױ׀ ׃ג ג׃א אױבד ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױחׁ ׃ג ג ׀׳ױך ב״ױװ ׁ׀טזױך װיױאױך גׁױט ׁג ב״ױװ װאז׀ ׁ׳ױ".

חׁך הט״ אױבה, גױו ׀ױ װטיװ ׀טׂױ ׁג װב״ױװ ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ט׳' טׁׁ 7 ׁׂגך, אך װךחיט ״הױ בהט 03-5721618.

====

* ׀ױך װװױחטװ ױגאח ׁױ ׳י װ – 25 ׁ׀ױח״ױׁט 2018 ׁׁך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁיגװ 15:00 ךױאױך י׳ױ ׀׳ט װ״חב. ׀א׀ יטױ חױ בחױט.  יטױזװ יױ׳ ז ׳ױׁװ ך׀ ט׀י ױװׁ  ךט װױײא  װ׳ױ ׀ ז״.

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416