לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

חוקרים באוניברסיטת תל אביב: לתאי דם לבנים מסוג אאוזינופילים תפקיד חשוב בחיסול תאים ממאירים של סרטן המעי הגס

22/01/2019

װ׳ױחט זג ׂיװ ׳׃יװ ״הױ ׀ױאױױׂ ׁבט״ װג װׂב ג ׃ ׳ײױח הגױך י ך׀ ׃ ׁא בױׂ ׀׀ױײאױה

װ׀׀ױײאױה װא ך׀ י גטך װ׳בױ װ׃ױג ׳ױ ׀טׂױך ױ׀בךװ; װ׳חט װ׳׃י ׁ׳ ט׀יױאװ ׀ך װחיט יװ בט״

װ׀ט װךהטב ׁך׀ט 21.1.2019 ׁךׁ װגך Cancer Immunology Research


׳ױחט ׁגׁ׃ךױ י הטױה' ׀ט׀ ױאו װ׳חװ חטױׁױױׂװ ױ׀ױאױױׂװ חאך ׁׁך װבהט טהױ׀װ י ׀ױאׁטב״ך ך ׀ׁׁ ׁ׳אױ ט׀יױאװ ׀ך װחיט ׁ בט״ ׁ ך׀ י גטך װ׳בױ װחטױ ׀׀ױײאױה. װ׳ױחט ז׀ױ  ׀׀ױײאױה י ךהח׃ ׳יױׁ ׁ׳בױ ך׀ ׀ט י בט״ װג װׂב. ג ב ז׀װ װ זג גך בהט ׂיױך ׳׃יאױך ױהױטזױך ׃ט ״הױ ׀ױאױױׂ ׁ׳ױ בט״.


װ׳חט ׁױזג ג ׃ װב״ױ׃א״ך ׃ױח״ױט״ װ׃ט ט גׁ׃ךױ י הטױה' ױאו, ׁיךױד ג ׳חך װׂב״טױ ׁׁך װ׳ױ ׀ױׁ. װ׀ט װךהטב ׀י (21.1.19) ׁךׁ װגך Cancer Immunology Research.


"׀׀ױײאױה װ ך׀ ׃ ׁא י גטך װ׳בױ, יהטי ׳ׁױא װטב ׳ײח, ױךהח׃ ׁ׀ׁױױזװ װױ׀ װ׳ ׁ״ה," בׁט הטױה' ױאו. "׀ ׁגױ װגטׁ װױ׃טא, יװװׂאװ ׁׂױװװ ױװ״ה ג״, װ װױה ךױהױך ׂױט י, י׳ױ ׀טׂױך ױ׀בךװ. בׁטאױ יױך י װ׀׀ױײאױה װ׳ ׁ״ה ױײטױג װטב, גיױװ װױױך ׂױט ׳ױׁ ׁ׃װ ױװװטב ױהאװ ה ך׀ בט״א. , ׁחיאױ ׳חױט ׀ך װחיט יװ בט״ – װׁ״ יג״ ױ׀ א׳חט ג׃ װױ."


׃ׁט הטױה' ױאו, װ׀׀ױײאױה טױײ ׁגחט ׁטחױך טטױך ׁׂױד, יׁ׀ױך ׁׂג ג װגױ װ׳זױ – ױ גטך װאיװ ױגטך װגױ, ױגטױך װיך ױװ, ױװ׀ׂט  װׂ׃ױ ׁױךט יװ זױ ׁגטך װגױ.  װ׳״ױ װ׳ױחט װךטײ ׁבט״ װג װׂב. ׁיׁ װט׀יױ װ א״ױ ׃ׂױך ׂ׃ױ י 275 ׳ױ, ױׁ׃חױ ׀ י חיט ׁ בהט װ׀׀ױײאױה ׁׂ׃ױ ׁ ׃טׂך װ׳ױטװ י װ׳װ.


"ׂאױ י יי ׁׂ׃ױ ױךט ׀׀ױײאױה,  הױ׳ךך ׳ױטך װ׳װ," ׀ױט הטױה' ױאו. "װ׀ יגױך װ׃ׁט װ׀ יװ׀׀ױײאױה א׳ ױהױׂג ׁבט״? װ׳״אױ ׁ׃ױח ײ׀ך ׁגׁט, ׁױ׃ יױא י בט״ װג װׂב. ט׀יך ז׀אױ יװבׁׁװ װבט״אך ײאװ ׀װ ׀ך װך׀ װױ, ױװ בױׂ י װבךא ךױ װׂ׃ױ ױ׀ד ׳ױך ׁךױ ׁי ײ טׁ. ײ׀ך ױגױ׃: גׁט יװױא׃בױ  י׀ װ  ׀׀ױײאױה הך׳ױ בהט ׂ׃ױ ׁװטׁװ י ׂ׃ױ גׁט ׁג ׀׀ױײאױה, ױךױ ךױ ײ חזט ױךט;  ױװה, גׁט יװױא׃בױ  יװױ װ ױךט ׀׀ױײאױה, הך׳ױ בהט ׂ׃ױ ח״ ױךט ׁװיױױ׀װ גׁט טׂ. װבחאװ: ׀׀ױײאױה י ךהח׃ ׁׁך װךח׃ױךױ י בט״ װג װׂב ׁגׁט."


ׁיׁ װׁ׀ י װ׳חט װױא׳ױ ׀׀ױײאױה ׁא ׀׃ ױגׁט ׁךױ ׁ׳אױך ׁגׁ׃װ, יז׃ ך׀ י בט״ װג װׂב, ױװךׁטט  ׀ װ׀׀ױײאױה י׃ ׀ך ך׀ װבט״ ׁגױך ׁׂױװװ ׁױךט. טזױד ׂא״ י ׀׀ױײאױה יאח׳ױ ׂ׃ױ בט״א, גױך ׀׀ױײאױה ג ׁט׀, װגװ  ׀׀ױײאױה װׂ׃ױ י ׳ךװ ׂא״ך ׳ױ׃ך, װג׃װ ג הגױך ױׁׂטך.


"װיגױך װ׀,  װאט׀װ, יװ׀׀ױײאױה װאז׀ ׁׂ׃ױ ׂׁ ׳ױט װאז׀ ׁבׁׁך, יׂױט װ װהטי ױך ׂ׃ױװ ׁױ׳׃ י ׳ׁױא װבױׂ װטױׂ ך׀ בט״," ׀ױט הטױה' ױאו. " ׁ׀אײװ ׃ױח׃חך י װ׀׀ױײאױה ׂאױ יװ ׂׁ ׁױ׳׃ ׳ׁױ ׁי ׀א״טהטױ ׂ׀, ױװבחאױ יװױ׀ אט׀װ װ׀׳ט׀ װׁׂטך הגױך. ױ׀, װױבהך ׀א״טהטױ ׂ׀ ׁ׳אױך װגזװ ׀ױ׃ ׀ך הגױך װװטׂ י װ׀׀ױײאױה ׀ ױ װך׀ װבט״א." 


ױ , ׁׁ׃חך ׂ׃ױ בט״א יװױז׀ױ גׁט, ױ ׁׂ׃ױ ׁׁא ׀׃, װךׂױ ׃ ך׀ בט״ ך זׁױט י ׀׀ױײאױה ׀׳ט יי׳טטױ ׳ח ׳ׁױא װװטׂ יװ – ׀ױך הגױך ׀א״-בט״אך יגױךך. ז׀ ׳יױׁ אױבד װױ׀ יװהגױך װ׀א״-בט״אך י װ׀׀ױײאױה װ׀ גז׀ך ׳ױ״, ױ׀  חיט ׁאװ ׁ ײױ י ך׀ װ׃ װׁא בױׂ T, װ׃ױג ך׀ יךהח׃ װ׳ ׁבט״, ױװױױ ױ ״טװ טײך ״הױ ׀ױאױךטהװ.


"גיװ ׂאױ ג׃ ׳׃י ״הױ ׀ױאױךטהװ ׳ױ בט״ – װ׀׀ױײאױה," ב הטױה' ױאו. "׀א׳אױ חױױ יװ׳חט יאױ יי ךיךך הךױ׳ ךטױהױך ׁבהט ׂיױך יױאױך: ׳ױט יׂבױ ױךט ׀׀ױײאױה ׀ בׁׁך װׂ׃ױ, ׳ױט יׁׂטױ ׀ך הגױך י װ׀׀ױײאױה יׁט אז׀ ׁבׁׁך װׂ׃ױ, ױ ״הױ יױׁ י׳ׁטױ ׁ ׀׀ױײאױה ך׀ T, ױׁ ׳ײחױ ׀ך גױך װ״הױ. ׁגׁ׃װ י ׀א׳אױ גױׁ׃ גך ג  װװׁ״ װױ, ױאב, ׁ װךט, ײװױך ׀ך װ׳ׁױ װבױ װױהטי ג ׃ װ׀׀ױײאױה, יװױטׂ ׀ך װבט״." 


חיױט ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך

װ׳חט ױ ג ׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װ-Israel Cancer Research Fund ױװ׀ח׃װ װ׀ױך ׃ג.