לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

שומרים על הבריאות ביום העצמאות

07/05/2019

׀ ךאהאהױ ׀ך װװזױך װׁ׀ױך:

טׂ ױ װגז׀ױך װ-71 ׃אך יט׀, ױז׀ך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁװזױך זׁױט װ׳ױׂׂ װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״. ג ה װװזױך טזױ װה׳ך ױ׀ד װאג ׀ך ׁיט ױױזט ײױ װגיױ ג ׂ׳ ױװטׁױך ׁ׀ך טחױך ױהטױך. ױ׳ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ בׁט יׁךװ זך װׁיט ׁ״הט״ױטװ ׁׂױװװ ׀ױ׃ גױ װױױזט ׳ױט בט״א. ׀ ׁט ׳״ גיױך "ג װ׀י" ׁױ װגז׀ױך, ױו װ ׀ך װׁיט טח ג ׂ׳ יׁט װ׀הטױ ױ׀ ׁךױ װׁױך װ׀י װׂױװ, ׀יט װ װׂױטױך זטך װ׳ױט װבט״א. ׀ װׁיט א׳ט ױװה י׳ױט, י װבט ׳ח ׀ױ ױ׀ ׀ױ ׀ױך.


װזױך ױ׳ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ גז׀ױך ױ װיאװ:

  • ׀ױ ױךט טחױך ױהטױך - אך װה׳ך ׀ך װבױא ׀ך ׁיט ׀׃ױ ג ׃ ׀װ טױׁװ ױךט י טחױך ױהטױך גױך װׁיט, ױױו זטױ ׀ױך ׳׃. ׁך׳ך װ׀טױ׳װ ׀ױ ׀ך װז׳ך ג׃ ׳זװ ׁטחױך ׳ךױ ׁׂױױ זׁג ׀ױ ׁב״, װױבהױ י ײך ױױ ױטח ׀׳ט  װױבהױ ׀ך װׁיט ז׳ך. ׳יױׁ ײױט  זטך טחױך ױהטױך ׁ׀ױה חׁױג ה׳ךװ בױ בט״ װג װׂב ױבױׂ בט״ ׀׳ט.  • װאגױ ׀ױ װג״ױ  װאך ׀ך יױט, גױיא, ׁױי ױױ׳ - ױזט ׀װ גיױ װ א״ט״, יװ ׳ױט ׀יט גױ װׁׂט ׀ך װבױ ׳ױך ׁבױׂ בט״ יױא.

  • װאגױ ׀ױ װג״ױ  װאך ׁ׀ך ׀ ״ױׂא - ׂױ ז'הב, ׀ ׁט װ׳״ך װ ׀ױ ׀ױ ׀ײ ױו װג׃ד ז'הב ׁװט ג הא ױי׳.

  • ג׃ד װיטױך ׀ך װׁיט ׁטא׃װ ג ךׁא ױגיׁ ךׁױ - װיטך ׁיט ׁטא׃ױך יױאױך י יגװ ױװ בג ׁװה׳ךך טך װךטױׁױך װבט״אױך ׁׁיט ׁ׀ױה יגױך. װטא׃ױך ױך ךׁא ױגיׁ ךׁױ ׁג אױׂ׃ ׳זױ, ױ׀װ גױײט װה׳ךװ ׁװױױזטױך װךטױׁױך װבט״אױך ׁװ װזװ, ׃ױ ױא״טױ װיהגך ׁׂױד.  • װׁׂױ ׀ך זטך װ׀ױװױ - ׀ יױך י װׁׂ ׀ך װױך אװ ׀׳ך ױ ׀יװ ױיך אױך ׁׂט (אװ = ׁחׁױח ׁטװ ׀ױ - ױב  ׀ױ ױבך חט). װבױ װךהך׳ױך בױׂ בט״ יױא, ׂױ בט״ װהװ, װױג ױװי׃, גױװ ג  ױך י ׀ױװױ װאזטך ג ׁבב חׁױג.

  • װג׃הױ הט אװ ׀׳טױאװ - ׃ױׂװ, הט װ׃ט גךט ׁבׁ ױׁױױ״ c ׁחױ גױׂװ ׀ױ ׳״ד.

  • יׁױ ׁ׀טױ׳װ יךװ טױׁװ - װג׃הױ יךך  ג הא יח׀ױך ױךח, ׀יט ׳חט טׁ זׁג ג  יׁאױבד הׂגװ ׁיא ױװיאװ ׀ טזױװ, װ ׂ ג ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״.

  • װױ '׳ ׁיי'® - װחו ׁהך׳, ױׁװ ױ װגז׀ױך זהױ װױך ײׂ ׀ױױט ׳. ׁאױבד יךך  טױׁװ, װג׃הױ יװװ ׁז, װחה׃ױ ג ׁױי ך׀, ׳ׁיך ױׁג, װטׁך יחה יי ױט׳ך װגױט ׁבא חטאװ ג ה װװזױך. ײטױ - ׀ ׳יױד יי ךאױחױך ג׃ ׂ ׳ז יאװ.

  • ׀ ךגיאױ – ׁױ װגז׀ױך װחטױׁ ױ ׁךט ױך װיאװ ױו ׀ גי . װאגױך גיױ ךה׳ך ׀ך װבױ ך׳ױ׀װ בט״ ױ׳ױך אױבהױך. ׳חט װױ׳ױ  גיױ חזט ׀ך ךױ׳ך װ׳ ׁ-10 יא! ׁגיױ ׀ "טך זטװ ׁ״ױ׳װ" - ׂ גיױ י בׂטװ ׀׳ך ׁױ ׀ױ "טח" ׁ׀טױג, גױ װױׁ ױױך ױח׃.

 

׳ׂ גז׀ױך י׳ ױׁט׀,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416