לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

לרגל יום הסרטן הבינלאומי: משרד הבריאות בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן מפרסמים נתונים חדשים

04/02/2021

אךױא גױ׃א ג ך׳ױ׀װ ױךױךװ בט״:

ט׃װ ׁיגױט װ׳ױ װ׳׃י ױׁיגױט װךױךװ בט״. יט׀ ׃ױטׂך ג"ה װװיױױ׀ױך װׁא׀ױױך, ׁׂױװ ׳בך ׁיגױט װך׳ױ׀װ, ׀ׁ ׃ױטׂך אױ ׳בך ׁיגױט װךױךװ בט״


אךױא גױ׃א, ׁאױי׀ בט״ יהױ׳ך יך:

װגיױ װױ׀ ׂױט װבױ װגחט בט״ ײװ. טױך יׁ-20 װיא װ׀׳טױאױך י ׀ׁ׳ױ ׁיׁ ױח׃ ױךט, יגױט װװיט׃ױך ױװךױךװ ׀ װיךאױ


ׁט װטױה׀ ך׳ױ יױא ׁ׀ױאחױױׂװ אׂי ׀ך אױי׀ װ״הױ װ׀ױאױךטה ׁב׃טך בט״ױא װבׁטװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׁזױטװ היױ״װ ױׁטױטװ ױ, ׁ׀׃ׁױך ׳ׁטך װךטױהױך MSD. הטױה' ׂ טח, ױגו װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "״אױױׂך װ-mRNA, װװױױװ ׀ך גױ׃ װךױױ י ׳בױא װחױטױאװ, א׳חטװ ׁחױט זױט הךױ׳ ״הױ ׀ױאױךטה בט״".


׳חט- ׳יױׁ װחה׃ ׂ ׁךחױהך װחױטױאװ:

׳ בט״ װיױט ג הגױך ׂױהאך װ ׁג ׁט׀ױך ׂױהאך ױאהיך ״ױׁװ ױךט


חט׀ך ױ װבט״ װׁא׀ױ, װזױ ׃ יאװ ׁט׳ׁ װגױ ג ׃ ׀טׂױ װבט״ װׁא׀ױ (UICC) ׁ-4 ׁהׁטױ׀ט, הטב יט׃ װׁט׀ױך ׁיךױד װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁױךט ג ׳ך װבט״  ׁיט׀:

31,000 חט בט״ ׳׃י

11,000 אה״ט


חט׀ך ױ װבט״ װׁא׀ױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁיךױד יט׃ װׁט׀ױך הטב ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁׂ זׁ װך׳ױ׀װ ׁבט״ ׁיט׀.

אךױא טיױ װ׀ױ בט״ י יט׃ װׁט׀ױך גױװ , ׁיט׀ ׀ױׁ׳אױ ׁיאך 2018 -31,000 ׳ױ בט״, װ -27,000 ג בט״ ׳ױ׃טא. ׁׁׂט װךװ װ׀ׁ׳אװ װי׳װ ׁױךט בט״ װגטױאך (װױ׃/׀׳ט) ױבט״ װט׀װ (גטׁ). ׁאי (װױ׃ױך/׀׳טױך ױגטׁױך) װװ בט״ װי׃ װי׳ ׁױךט.


ׁיאך 2018 אה״טױ ׁיט׀ -11,000 ׀אי בט״ ׳ױ׃טא. בׁך װױױך װי׳װ ׁׁׂט װךװ בט״ װט׀װ (װױ׃/׀׳ט ױגטׁ) ױׁאי, בט״ װי׃ (װױ׃ױך/׀׳טױך ױגטׁױך). װבױ ךױךװ בט״ ׁׂױװ ױךט ׁׁׂט יך חׁױזױך װ׀ױױבװ (װױ׃/׀׳ט ױגטׁ) גױך אי.  ׁיא װגיױט 1996-2018: אזהךװ ט׃װ ױׁװחך ב״״ב״ך ׂױך װךױךװ בט״ ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ.


הטױה' ״ חא ׁױחט, אװך װטײ ׁחטך ׳ױך ׁיט׃ װׁט׀ױך בׁטװ: "ׁװיױױ׀װ ׁא׀ױך (ה Global Cancer Observatory), יגױט װ׀טגױך (יגױט װחט װ׳׃י י׀ױׁ׳אױ)  י בט״  ׁיט׀ ׁׂױװ װיגױט װױזג ׁגױ, ׀ יט׀ אאך ׁחױ אױ ׳בך (חױ 45) ׁ ׳י װ׃אױך ג װיגױט װׁׂױװ ׁױךט ׁגױ. ׁ׳אך יגױט װךױךװ בט״, יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-89 װ׃אױך ג װיגױט װׁׂױװ ׁגױ, טױך װװ׀טגױך װׁׂױװװ ׳בך. װ יטױײ ג יױי ׁׂױװ ׳בך ׁׂױ ױח׃ ׁ׳ױך װי׳ױך ױג ״הױ ג ױג׃א װאׂי, ׁבׂטך ב װׁט׀ױך,  װךױיׁ ׁיט׀".
ז׀ אױבה װגױ  װ׃ױ׳:

בױׂ װבט״ װגחט, װ׀׳ט׀ ױךט -50%  חט װך׳ױ׀װ ׁׁׂט ׁיט׀, װױ ׃ױ ׁװױ׃/׀׳ט ױׁגטׁ ױױ ׀ך בט״ װגטױאך, בט״ װט׀װ, בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך, הױװ י׀אװ װױ׃ׂ'ח ױבט״ ב װיך. ג ײ׀ך, ׁׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט, בט״ װגטױאך װױױװ -20%  װׂ׃ױ װ׳ױ׃טא גױך 11% ׁׁׂט גטׁ, ױאױװ ׳ױ׃טאך װךװ ׀׳ט׀ך -5% װחט ׁׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט ׁגױ׃ יׁגטׁ ׂ׃ױ ײװ א׃ט ׀ױ׃ (1%). ׁאױבד, ׁחטׁ ׁׂט גטׁ בט״ װט׀װ װױױװ -19%  װׂ׃ױ װ׳ױ׃טא גױך 11% ׁׁׂט װױ׃.


ׂ ׁאי װװ ׃ױ ׁבױׂ װבט״ װי׳ ׁ װױ׃ױך/׀׳טױך ױגטׁױך. ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ ׂ׃ױ װי׃ װױױ יי  װׂ׃ױ ױׂ׃ױ װג װׂב ױװ׳׳ױך װױױ 10-11%  װׂ׃ױ. בט״ װט׀װ, בט״ ׁױ״ך װׂ (ךטױ׀׃), הױװ י׀אװ װױ׃ׂ'ח ױבט״ װט׳ װױ ׂ װ ׁ װׂ׃ױ װי׳ ׁאי (״ׁװ 1, ךטי 1׀ ױ-1ׁ).

״ׁװ 1: ׀׳ױײ  חט װבט״ װ׳׃י ׁיאך 2018 ה ׀ךט,  ױחׁױזך ׀ױױבװ – ׂ׃ױ ׳ױ׃טא ׁׁ׃


ׁ׳אך יגױט װװ׀טגױך, ׁװױ׃ װיגױט ׁׂױװ גױך גטׁ, ױ׃ױװ ׁ אי ױׁׂט. ׁגטׁ װיגױט ׁׁׂט ׁׂױװ ׁחזך װיגױט ׁאי. ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ ױװ יגױט װװ׀טגױך י בט״ ׳ױ׃טא גױװ ג גך װׂ.


ׁ׀יט ׂױך װװ׀טגױך ׁיא װגיױט 1996-2018: ׁׁׂט אזהך ט׃װ ױׁװחך ב״״ב״ך: ׁװױ׃ ױ׀׳ט ׀ײ 2007; ׁגטׁ ׀ײ 2006. ׁאי װױ׃ױך ױ׀׳טױך אזהךװ ט׃װ -2014-2017 ׁגױ׃ יׁאי גטׁױך אזהךװ גװ ׁחזׁ יךאװ ׀ױט װךחױהװ 1996-2007, ג װךזׁױך ׀׳ט .


ׂך ׳ בט״ - ׁךױ יאך 2018 ׳ױ ׁיט׀ -93,000 ךױיׁ ׀יט ׀ױׁ׳אױ ג בט״ ׳ױ׃טא ׁ װיא 2014-2018.


זױטד חױׁו װ׃ױ׳ װ׀ י יט׃ װׁט׀ױך


אךױא גױ׃א ׁאױי׀ בט״ יהױ׳ך װיך ׁיט׀: 

װװ׀טגױך ׁװױ׃ ױ׀׳ט ׁיא װ׀׳טױאױך אז׀ך ׁׂך ט׃װ ױׁװחך, ך יחיױטװ װה׳ךך יגױט װגיױ


בט״ יהױ׳ך װיך װױ׀ װ׳י ׁי׳ױךױ ׁיט׀ גיױ װױ׀ ׂױט װבױ װגחט בט״ יהױ׳ך װיך, ׂױט בױ ׀׳ט װ ׳יהװ בט״א ךגבױחך ױװב״ױטװ יה׳ךך י בט״ יהױ׳ך װיך.


ׁיאך 2018 ׀ױׁ׳אױ ׁיט׀ 1,775 ׳ױ ׁבט״ יהױ׳ך װיך, גװ -80% װ ׁׂט. יגױט װװ׀טגױך (יגױט װחט װ׳׃י י׀ױׁ׳אױ ) ׁׁׂט ׁׂױװ ה 4 ױױךט ׁװיױױ׀װ אי, ױ׃ױװ ׁ ׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט ׁ ׁׂט גטׁ. יגױט װװ׀טגױך ׁׂױװ ג״ ױךט ׁאי װױ׃ױך ױ׀׳טױך גױך גטׁױך. גחט װך׳ױ׀װ  אזהך ׁׂ 55 ױגװ.


ׁיא װ׀׳טױאױך אזהך ׂך ט׃װ ױׁװחך װיגױט װװ׀טגױך ׁװױ׃ ױ׀׳ט (ׁׂט -2006; אי ׀ײ 1996). ׁגטׁ (ׁׂט ױאי), ׂך װװ׀טגױך זׁװ ׁי  װךחױהװ (1996-2018). 


הטױה' ״ חא ׁױחט, אװך װטײ ׁחטך ׳ױך ׁיט׃ װׁט׀ױך בׁטװ: "װב װט׀יױ ױװאהױו ׁױךט י בט״ יהױ׳ך װיך װױ׀ ׃ בױ ׀ױ ׂױ ׁיך. ׀ ױ ׁ׃חך באױ חױׁך ױגװ ׂױ ױח׃ י בט״ יהױ׳ך װיך ׁחטׁ ׳ױ י׀א ךבא. ׂױ ׂ׃ױ בט״א ׁיׁ ױח׃ יהג ג אװױ װ׳װ ױךױז׀ױךװ. ׂױ בט״ ױח׃ א׳יׁ ׂױ ױח׃ י׀היט ״הױ ג ױךט ױהטױׂאױײװ ״ױׁװ ױךט. ׀׳ױײ װחט י בט״ יהױ׳ך װיך י׀ױׁ׳אױ ׁיׁ ױח׃ גװ ג װיא ׁחׁ ט׃װ ׁ׀׳ױײ װחט יװױ ׳ױ׃טא ׁגך װ׀ׁ׳אװ. ׁיאך 2018, 818 (46.6%) װחט װ׳׃י י בט״ יהױ׳ך װיך װױ ׂ׃ױ ױח׃ גױך 12 (1.2%) ׁׁ׃ ׁיאך 1996 ײ׀ך,  װאט׀װ, ךױז׀װ גך װױ׃גױך בא װ׳װ ױיױי ױׁׂט ׁׁ׃חױך ׀ׁ׳אךױך ׁחט ׳יױ׃. טױך ײ׀ך ׀ אזהװ יהױט װױך ׁװיט׃ױך װ׳בך ׳י יא בט״ יהױ׳ך װיך ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ ױׁיא װא ׁךחױהװ 1996-2018".


ׁיאך 2018 אה״טױ ׁיט׀ 401 ׳ױ ׁי בט״ יהױ׳ך װיך, 77% װ ׁׂט. יגױט װךױךװ  ׁׁׂט ׁׂױװ ה 4 ױױךט ׁװיױױ׀װ אי, ױ׃ױװ ׁ ׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט ױׁׂט גטׁ ױׁ אי װױ׃ױך ױ׀׳טױך ױאי גטׁױך.

װךױךװ ׁװױ׃ ױ׀׳ט ׁיא װ׀׳טױאױך װךװ זׁװ (ׁׁׂט – ׀ײ 2007; ׁאי ׀ײ 1996). ׂ ׁגטׁ ׂך װךױךװ זׁװ ׁי  װךחױהװ (1996-2008).

 

זױטד חױׁו װ׃ױ׳ װ׀ י יט׃ װׁט׀ױך


ט׀יױאװ ׁגׁטך: ב׃טך בט״ױא װבׁטװ ׁאױי׀ װ׀ױאױךטהװ

״אױױׂך װ-mRNA, װװױױװ ׀ך גױ׃ װךױױ י ׳בױא װחױטױאװ, א׳חטװ ׁחױט ה״הױטװ הךױ׳ ׀ױאױךטהװ בט״

ׁיא װ׀׳טױאױך חׁ ך׀ױזװ חױ ״הױ אױבד ׁ׳ױ װבט״, װאחט׀ '׀ױאױךטהװ', װיי ױ ׁ׳ײך װ״הױ ׁ׳ך װבט״. ׀ױאױךטהװ װ׀ ױיׂ װך׀ט ״הױ ׀א״ בט״א װׁױבב ג װױך י גטך װ׳בױ װׂ ג װׂױד. ׁיױאװ ױךטהװ, ׀יט טױׁ הױׂגך װ ׁך׀ װבט״א ױװ ׁך׀ װׁט׀, װ׀ױאױךטהװ ךױאאך הגױ ׀ ױטח אׂ׃ װך׀ װבט״א.

ײװױ גיװ טגױ ױךח, ׁ ג 100 יא, יׁׁבבױ װװא׳װ יׂ׃ױ בט״א װױ׀ "ׂױד ײט" יך׀ גטך װ׳בױ ױ ײװױך ױװי׃ – ׁ׃ױח ה יװ ײװ ױי׃ אׂה ױ׳׃ח. װ׀ױאױךטהװ גאחװ ךחױױװ ׳ױ ׁ׀טו ױׁגױ ױײױװ הךױ׳ ׳׃י ױׁ״׳.


ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װׁאױ  ח זױט י װאׂי זׁױט װ״ױה ױׁא יה׳ױךװ,  ױיׂ בױ׃ ׁבב י װ״הױ . י  װױ׳״ ז ב׃טװ י 18 בט״ױא ׁװ בׁט, ׁט װטױה׀ ך׳ױ יױא ׁ׀ױאחױױׂװ, ױיׂ בױ׃ ׁבב ך׳ױ װ״הױ װ׀ױאױךטה, ׁזױטװ היױ״װ ױׁטױטװ ױ.  װבט״ױא װױהחױ ׁ׀׃ׁױך ׳ׁטך װךטױהױך MSD.


ב׃טך װבט״ױא, ךח׃ך ׁױא׳ װאי׀ ׁױךט ׁטיך ױג ה ׃ױױ׳ ױאבױא י װ׀ױאחױױׂ, ױגױבחך ׁגטך װ׳בױ, בױׂ װ״הױ װ׀ױאױךטה װיױא, יױׁ ׁ ״הױ חטאװ, ױךטהװ ױ׀ױאױךטהװ, ׁ׃חױך ׁ׳טך װ״הױ װך׀, ךׂױׁװ ״הױ װ׀ױאױךטה, ךױהגױך ױױ׀ ױגױ׃.


׀ך ב׃טך װבט״ױא גט ׁװךא׃ׁױך, גׁױט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הטױה' ׂ טח, אװ טײ ׃ױ׃ױד בט״ ׁׁאבױ, ױבׂ אװ װטײ װטהױ׀ טׁ.

הטױה' טח: "װ׀ױאױךטהװ ׁיװ חױ טײ ׁ׀טׂײ װ װ׀ױאחױױׂ ׁײױך ױךװ טךױ ׁװז׳װ ׀ך גטך װ׳בױ. װבױ׃ױך י ׀ױאױךטהװ יהג ׀ טח ׁ׀ױאחױױׂװ, ױׁ׀ױה הךג גא ׃גך  –  ״אױױׂך װ-mRNA, װװױױװ ׀ך גױ׃ װךױױ י ׳בױא װחױטױאװ, א׳חטװ ׁחױט ה״הױטװ הךױ׳ ׀ױאױךטהװ בט״, װאז׀ך ױ ׁׁ׃חװ ׁבׂטך ׳חט חא. טׁױ װ׃ג װײ  ׁאױי׀ װ״הױ װ׀ױאױךטה ׳ׁ װבׁט ׁװט ױחזױג זׁױט װט׳ׁ ׁיט׀. ײױװ ׂ׀ױױװ י י גׁױט ױױך ׀ך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁהךױ׳ "ױ" װ׀ױאױךטהװ װגׁט, ׁיךױד ״ׁ װױ׳ ׁ׀טו".

ׁבט״ױא װיךךהױ ױךׁױ ׀ך װגט ׁװךא׃ׁױך: הטױה' ׂ טח, הטױה'  ױ״, ׃"ט װ ׂױ״הט׃, ׃"ט טױך ׁׂג, הטױה' ׂ ׁט בג, ׃"ט  ׁבט, הטױה' גחׁ י״ט, הטױה' ׀װטױ הױהױׁזט, ׃"ט ׀ט ׁט, ׃"ט ׃א׀ חײ, ׃"ט ׂג׃ ױאט, הטױה' ג׃ױ ױױד, ׃"ט חט טױׁאױׁ, הטױה' ׀טך ׁ ׀װטױ, ׃"ט ׀װ װױׁט״, ׃"ט ׀ׁׁך ה׀ט, ׃"ט טױא יהט׀, ג י״אׁטׂ.


ׁט װױ ׳ױ װבױׁ בױׂ בט״ יױא, ׂױ אױװ, בט״ װט׀װ, בט״ יהױ׳ך װיך, בט״ זױױ׀ט װט׳, בט״ ט׀י-זױױ׀ט ױגױ׃, ״ױה ׁ״הױ ײװ. ׁגך׃ חױױ יװױ׃ױך ׳חט, װךׁזג ׁחזׁ ױ׀ו, ױט׳ׁ װ״הױ ׂ׃ױ אױבה ױגאח ךחױױװ ׳ױ טׁ ׁ׀טו ױׁגױ.


װבט״ױא ײא ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יטױך ״ױה, ׁא יה׳ױךװ ױזׁױט װט׳ׁ.

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ׃װ  װױ׳ יװיךךהױ ׁבט״ױא ׁװךא׃ׁױך ׀װ, ״ױׁך זׁױט װ״ױה ױׁא יה׳ױךװ, ױ׳ׁטך MSD יׁ׀׃ׁױךװ װױהחױ װךי׃ט


הגױך װ׀ׂױ׃װ ׁױ װבט״ װׁא׀ױ:

 1. הגױך ׀טזך ך׃ ׳״ׁױך װׁא ױװךױא

  טׂ ױ װבט״ װׁא׀ױ, חך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הגױך ׀טזך ך׃ ׳״ׁױך װׁא ױװךױא, ׁיךױד הגױװ ג ׀יױױך װהב, ג אך װגױך ױ׃גױך ױגױ׃׃ ׀ך ׁא װאױגט ׀ו ׀ױט׳ ׳ ׁט׀, װה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ ױװאג ׂױט בױ.

  ׁבׂטך װהגױך, יװיאװ ךחך ׁ׀ױה חױױ (ײױ), ׁגט יױאױך ׁ׀טו ׃ױ װך׃ ױװױט ג '12 װ ׳ ׁט׀' (װׁױבב ג װחױ׃ װ׀טױה), ױג  װךאװׂױך יגיױ װה׳ך ׀ך װך׳ױ׀װ ױװךױךװ בט״.

  װך׃ חיׁױ װטז׀ױך חזטױך יװױח״ױ ט׀י ג" ׳ױחט ױטױה׀ װׁט ׁך׳ױ ׁ׀טו, ױׁבט״ חזט ׁױ בהױט״׀ ױׁ ױױט, בהט ג  װװךאװׂױך י׀זױ, ׃ יױט  ג ׀ױט׳ ׳ ׁט׀.

  ׁ׳חװ װיא י װהגױך, ׳ױחױ װך׃ 'יױ׳אױך גׂױ' ױט״ױ׀ ױׁזגױ הגױך י״טךװ װׁׂט ׀ך װגױטׁױך װ׳ׁטךך ױװט׳ׁ ׀ך גׂ װװיהגװ ג" װיױי ׁטיךױך ׳ׁטךױך װהױאױך ׁא אױגט, ךױ װךח׃ױך ׁ-Tik-Tok.

  ״טך װהגױך װ׀ י חׁױזװ ךז׀ ג ךױזט יגױך יגװ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך ױׂטױ יאױ װךאװׂױך ׁחטׁ ׁא אױגט.

 2. חה ׳׃י

  װ׀ׂױ׃װ װהחװ װיאװ חה ׳׃י – "ח״א" - װױג׃ ט׃ױ ױטיךױך װ׳ׁטךױך. װךי׃ט װױהח ג ׃ ׂך BBDO ׁװךא׃ׁױך ׀װ.

  װחה ײט  יאױ ׁ׀ױט׳ װ׳, ױ װװ טױׁװ, יױי ׁ׃טׂױך ׁחױ ׁגך ױװ׳הך ײױאױך גךט יױ ױחױטױך ׁטחױך – ױ װח״ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ ׁ- 50%.

  ׀ך װךי׃ט חט ׁװךא׃ׁױך הך׳ ׳ױזׁ. װךי׃ט, יךױטׂ ׂ גטׁך ױיױ׃ט ׁט׃ױ ׁגטׁך, ױױװ ׁבט״ ׁחזט יגװ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך.


טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט ׳׃י:

 1. ׳יױׁ װחה׃ ׂ ׁךחױהך װחױטױאװ: ׁױׂט הג װ ׁג ׁט׀ױך ׂױהאך ױאהיך ״ױׁװ ױךט

׳חט הטױבהח״ׁ י ׀ׂױ׃ װבט״ װ׀טחא (ACS) ׁ׳ ׀ך װׁט׀ױך װׂױהאך ױװאהיך י 77,826 ׀אי ׁױׂט (ׂ ׳זױא 78), יךױ 3,718 ׳ בט״ ׀ ׂטױטך יװױ יאװ ג׃ ׳י יא װ׀ׁ׳ױ ױ- 4,248 ׳ יװױ יי ג׃ גיט יא װ׀ׁ׳ױ. יךךה װ׳חט גאױ ג י׀ױא װחיױט ׀ױט׳ ׳, ׃׃ בך ׂױד, ׁזױג הגױך ׂױהאך, י ײ װיׁװ ׁױ ױך׳ױיך ׁט׀ױך ׂױהאך ױאהיך ױאךױאװ װטהױ׀ ׀ױךױ ױ טיױױך טהױ׀ױך. װיךךה אי׀ױ ׁ-2009 ׁ װי׀ט ג י װײ װױזג ׁיׁױג ׁױ גבחױ ׁיאװ װחױ׃ך ׁהגױױך ׂױהאױך װׁױזגױך ׁגזױך ךױאװ ג׃ ׁׂױװװ (MVPA), ׂױ װװ אטזך, ׃ױױי ג ׀ױהא, טזװ, י׳װ, ״אב ױהגױױך ׀טױׁױך אױבהױך. MVPA א׃׃ ג ה ׃׃ MET, װיי װגטך ׃טׂך װ׀ו -  יװהגױך װׂױהאך ׀ױזך ױךט – ׃׃ MET ׁׂױװ ױךט,  יבױױׂ ׁ 0 -22.5 יגױך MET ױגװ. י װײ ׁיׁװ א׳ח ׁ 0 -6 יגױך ױגװ.

אז׀  ׁזױג הגױך ׂױהאך װׁױזגך ׁגזױך ךױאװ ג׃ ׁׂױװװ (MVPA) ױײ יׁװ חזט ׳בך װױ חיױט ׁׁט׀ױך ׂױהאך ױאהיך ״ױׁװ ױךט ׁ יױי װחׁױזױך, ׀ חיט װב״ױטװ י בט״. װװׁ׃ װׂױהא ױװאהי ׁ װ׀אי װהג ׁױךט (ׁי 22.5 יגױך הגױך ׂױהאך יׁױגױך ױגװ) גױך װױיׁא ׁױךט (6 יגױך ױגװ) װױ יגױך ׁ׳אװ חאך. ג ײ׀ך, אז׀װ װיהגװ חאך י ׳ױך טחג ג ך׳ױיך ׁט׀ױך ׂױהאך ױאהיך. ׀ אז׀ױ װׁ׃ ׁג יגױך חאך ׁ׃׃ ך׳ױיך װׁט׀ױך װׂױהאך ױװאהיך ג ה ׂ, ױׁ ׳ בט״ ױ׀אי ׀ בט״. ג ה װ׳ױחט, װז׀ בהח ג׃ױך ׳יׁױך יי ׁׁזױג MVPA ױװה׳ךך װױיׁאױך ׀ב״ט״ׂװ ׀-ךטױהךך יהױט ׀ױך װ׳ י ׁׂט ױאי ׁױׂט, ג ׀ױ ׁ װב״ױטװ י בט״.

װזױך װ-ACS  הגױך ׂױהאך ױױך 300-150 ׃חױך יׁױגױך י הגױך ׁגזױך ׁאױאך ׀ױ 150-75 ׃חױך י הגױך ׁגזױך ׁׂױװװ ױװׁׂך ײ יׁװ.

װ׳ױחט ׃ׂי ׀ך װטױױא״ױך י װז׀ ׁגך װאױ׳ך, ׀יט ׳ בט״ טׁ בךׂט ׳ױ׃י ׀טױ ׁׁך ׳יי ׳יהװ אׂד װחױטױאװ ױ׳י ׁױ׃׃. װװ חזטװ ׀ױ ׁזױג הגױך הײך װאװ ׀׳טך ױװ ךטױ טױױ׳װ װׂױהאך ױװאהיך.

 

הױטב: Cancer, 20.10.2020

חיױט ךחזט װ׀ט


2. ׀ױו ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ױ ך ׀ך װבױ װׂא״ ׳ױך ׁבט״ װי׃

װבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ױיהג װ ׂױט ׂא״ ױװ ׀ױט׳ ׳. ׳ױחט ׁך װבהט טהױ׀װ ׀ׁט״ ׀אי״ ׁ׀טװ"ׁ ׁחיױ ׁ׃ױח ג׃ װ ׀ױו ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ױ ך ׀ך װבױ װׂא״. י , װטׁױ װ׳ױחט יא ׃׃ ׁחטׁ 146,326 אי ׁׁט״אװ ךױ ׀ׂט אךױא: ׃׃ ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ (׃׃ HLI) װׁױבב ג יױׁ אךױא ךײױאװ, הגױך ׂױהאך, גיױ, זטך ׀ױװױ ױ׃ ׂױד, ױ׃׃ בױ הױׂא (PRS ) װיח יאױ ׀ ךױטיך ׁ-304 ח״ג ׂא טױױא״, יׁ׳׃ ׁ״׀ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃.

אךױ׳ װאךױא גױװ  ׁ װאי י׀זױ ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ׁטװ װׁׂױװװ ׁױךט (װיי װׁׂױװ י ׃׃ HLI) װװ בױ אױ בט״ י׃ ׳ױ׃טא ׁ-22% הא ׂ װגׁט ױׁ-31% ׀׳ט ׂ װגׁט. ײ׀ך גױך אי ׁיי װאױ י װ׃׃. ׁאי הא ׂ װגׁט, װט׃װ װׂ׃ױװ ׁױךט ׁבױ בט״ װי׃ װחיױט ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ (׃׃ HLI), אז׀װ ׁױ׳׃ ׁחטׁ אי ג בױ ׂא״ (PRS) ׁׂױװ.


ׁאי הא ׂ װגׁט ךײױאװ ״ױׁװ ױהגױך ׂױהאך ׁגחט, װיהגױ ״ױׁװ ג װבױ װׂא״, ױ׀ױ ׁאי ׀׳ט ׂ װגׁט זטך ׀ױװױ ׁׂױװװ, גױ׃ד יױ ױגיױ ׁװױױװ, װיהגױ טגװ. ׂ ׁחׁױזױך ׀ױ הגױך ׂױהאך װיהגװ ״ױׁװ.

בױ - ״גאך װ׳ױחט, װאךױא ךױ ׁ י׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ױ ך ׀ך װיהגך װ״ג װׂא״ ג װבױ בט״ י׃ ׳ױ׃טא. ׁאי הא ׂ װגׁט װךגטׁױױך װױׁױך יאױ ׀ױט׳ װ׳ יהגױ ׁזױטװ װאטך ׁױךט ׁאי ׁגױך בױ ׂא״ ׁׂױװ, ױ׀ױ ׀׳ט ׂ װגׁט יטװ ג ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ױגװ  חׁױזױך װאי, ׁ חיט טך װבױ װׂא״.

 

װ׀ט הױטב ׁ- Journal of the National Cancer Institute ׁ-9 ׁבה״ׁט 2020.


3. ג װחיט ׁ זׁגװ ׁךך י װיגט ױׁ ך׳ױ׀װ ױךױךװ בט״ ׁאי

װבױאױך װׁא׀ױך ׳חט װבט״ (IARC) בױױׂך ׳יהװ ךגבױחךך (ױט ׳יהװ י גױׁ׃ בהטױך) זׁג יגט בט״אך  װאט׀װ ׁׁא ׀׃, ׀ אאגך חׁױג בחאױך ׁׂ יױי ׀י (ׁך) ׁזׁג יגט.

ׁ׳חט יװךהטב ׀׳טױאװ, ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך װ׀טױױט׃ ױ׀׳ט ׁחיױ ׁ׃ױח חיט ׀היט ׁ יױי ׀י ׁזׁג יגט חׁױג ױׁ ך׳ױ׀װ ױךױךװ בט״.

װ׳ױחט ׁ׳אױ אךױא י 117,200 אי ׁט׀ױך ׁׂ 55-30 יׂױבױ ׳חט ׁ-1976 ױװױ ׀ װב״ױטװ י בט״. װאי ׀ױ י׀ױא ׁגך ׂױב ׳חט, ױגׁױט יאך, ׀טׁג יא ױיי יא. װי׀ױא ױ י׀ױך ג ׀ױט׳ װ׳: ךײױאװ, הגױך ׂױהאך, גיױ, יח, ױ י׀ױך ג ׂױױ װיגט װ״ׁג יװ, װיױי ׁזׁג יגט, ׂ ך׳ך װיױי, י װיױי ױך׃טױך װיױי.

ׁגחׁ י 36 יא, ג׃ 2012, אטיױ ׁחטׁ װאי 20,805 חט י ׂ׃ױ בט״ ױזח (solid), 1,807 חט י בט״ ׃, 22,560 י בט״ גױט בױׂ ך׀ ׁבב (בט״ װגױט װי׳ ׁױךט) ױ-2,792 חט י בט״ גױט י ך׀ װחיחי. 4,860 אי אה״טױ בט״ ׁךחױהך װגחׁ.

ׁאךױ׳ װאךױא ױ׀׳ט א״טױ ׂױט ׀ױט׳ ׳, ׀ אז׀װ גװ יגױךך ׁבױ בױׂ בט״ ױזח ױבט״ גױט י׀אױ אױװ ׁחטׁ אי יא׳יהױ זׁג יגט, ׁװיױױ׀װ ׀ױ י׀ א׳יהױ .

ׁהױ׳ בױׂ בט״ בהזה, ׀ אז׀ בױ ױׁׂט טױׁ בױׂ װבט״ ׀ױ ךױךװ בט״. ג ײ׀ך,  אז׀ בױ ג״ ױׁׂט (5%) בט״ גױט בױׂ ך׀ ׁבב. ױ , יױי ז״ׁט ׁזׁג יגט װװ חיױט בױ ׳ױך ׁבט״ י׃ בױׂ י חױ״ ׀ב״טױׂ ױהטױׂב״טױ (ׁ-20%  ךױבהך י 200 יױי ױגװ), בט״ י׃ י חױ״ הטױׂב״טױ (ׁ-6%  ךױבהך י 100 יױי ׁזׁג), ױבט״ װי׳ױך (10%)  100 יױי.

ׁהױ׳ ה ׂױױ יגט ״ׁג װךױז׀ױך װױ גױטׁױך. ׁאי ג יגט ״ׁג װװ יזׁגױ ׀ך יגט, אז׀ בױ ױׁׂט הױװ בױׂ װױ׃ׂ'ח, גױך אי י׀ װיךיױ ׁזׁג יגט (ׁװבך ג בהט ח״ י אי י׳ױ ׁבױׂ בט״ ײװ), ױ׀ױ ׁאי ׁגױך יגט ״ׁג ׁװט, יזׁגױ ׀ך יגט, אז׀ בױ ױׁׂט חטזאױװ י ך׀ װׁבב.

בױ בחאך װ׳ױחט װ׀  ׀ אז׀ חיט ׳ױׁ ׁ יױי ׀י ׁזׁג יגט חׁױג ױׁ װבױ טׁך בױׂ װבט״, ױ׀ אז׀ חיט  ךױךװ װחיױטװ ׁבט״. א׃טי ׳חט אױבה ׁ׃חך װז׀ ׁׂ װ׀היטױך בױ ױׁׂט חטזאױװ י ך׀ װׁבב, בט״ װי׃ ױבט״ װי׳ױך, ױ ׁׂ װז׀ ג ׁבב זׁג יגט ״ׁג.

הױטב: BMJ, 2.9.2020

חיױט ךׁװ ׁגׁטך ׁ-Mednet

חיױט ׀ט װ׀