לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

חודש המודעות למאבק בסרטן המעי הגס והחלחולת

01/03/2021

טׂ ׳ױ׃י װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך יט׃ װׁט׀ױך ׁיךױד װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הטב אךױא ׳׃י


יגױט װ׳ױ י׀ױׁ׳אױ ׁיׁ ׳װ ױח׃ ׁיאך 2018 ג״ הױ (39.1%) יגױט װ׀ױׁ׳א ׁיׁ ױח׃ ׁיאך 2000 (19.1%).


ׁיאך 2018 אה״טױ 1,223 ךױיׁ יט׀ בט״ ׳ױ׃טא י װג װׂב ױװ׳׳ױך. ט׃װ ױׁװחך ׁךױךװ ׁחטׁ װׂײט װװױ׃ ױׂװ זׁװ ׁׂײט װגטׁ.


׳יױׁ װײט: ׁ׀ױח״ױׁט 2020 װא׳װ יט׃ װׁט׀ױך ׁזג ׁ׃חװ אױ׳ױך ךבױאך או' ׁ  יאױך׳ ׁי ׀טױך װג װׂב ׀ױ װט׳ ױװאױ ך׳ך ׂ 70- ׳יױׁ ׁױ׳׃ װׂאװ י  ׁא װיה׳װ.


׳חט ׳׃י: א״ך ׀בהט גיױװ װה׳ך ׀ך װבױ בט״ ג ׂב ׁׁג ךבױאך או'


חה ׳׃י י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ "ךטױז" װחױט׀ זׁױט ג ׂ 50 ׁזג ׁ׃חך ׃ בױ ׁזױ׀װ ׀׳ך יאװ,  ךױ ׃ׂי י׀ װךחׁװ ךױז׀װ ׳ױׁך, ׳יױׁ ׁזג ׁ׃חך חױױאױבחױהװ יגיױװ ׂױך הױה ׁ״ט װהױ ׀ט


חט׀ך ׳ױ׃י װױ׃גױך װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך, װזױ ׁיט׀ ױׁגױ ׁ׳ױ׃י טו, יט׃ װׁט׀ױך ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׳ױיה ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁױךט י בט״ װג װׂב ׁיט׀.


יװ ׁט-׳, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "ךױאך װבטחװ װ׀ױך יײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׳׃ ג יט׃ װׁט׀ױך, ױװױהגך ג ׃ חױהױך װ׳ױ, ז׳װ װגױך ׁזױטװ יגױךך ׀ך װׂױ װױח׃ י װ׳װ ׁחטׁ חׁױזך װׂ װגױ׃ך, ױׁי  יהטך ׀ך בױ װװ׳װ ױװטהױ, װגױ׃ ױ ג -  90%.


יאװ ׀׳ט יאװ װאךױא ױ׳ יאגװ ױׂױ ױח׃ װ װזג׃ װג ׁױךט ג אך װה׳ך ׀ך װבױ בט״, ױװׁׂט ׀ך בױ װטהױ.  בׁװ ײױ, װגאױך װזׁױט אױי׀ װ׀ׁ׳ױ ױח׃ ׳׃ ג ׀ױו ׀ױט׳ ׳ ׁט׀, יװױ׳ ה׳ך בױ ך׳ױ׀װ ױךױךװ, װ׀ ׳יױׁװ ׀ ױךװ".


הטױה' ״ חא-ׁױחט, אװך װטײ װ׀ױ ׁחטך ׳ױך י יט׃ װׁט׀ױך: "בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך װױ׀ װ׳װ װ׀טװ װיאװ ׁי׳ױךװ ׁיט׀. ׂױט װבױ װגחט ׳װ װ ׂ, װב״ױטװ יה׳ךך י װ׳װ, ׂ׃ױ יהט חױ׃ ׁג, ׳ך ג ׃חךך, ױ״זױך ׂא״ױך ױׂ ׀ױט׳ ׳ װגװ ׀ך װבױ ׳ױך, ׂױ װיאװ, ױיׁאױך, ךײױאװ גךטך יױ ױ׃ך בׁ, גיױ ױזטך ׀ױװױ. גחט װךױךװ בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ׁיאך 2018 אזהךװ ׁׂ װׁױׂט, ױׁיגױט װׁׂױװ ׁױךט ׁחׁױזך װׂ י ׁא 75 ױגװ".


װ גחט װאךױא װגױ׃א יאך 2018:

(ױזׂ אךױא ׀ױ ׁׂ בט״ װג װׂב ױבט״ װ׳׳ױך ׁ׳׃. ׁי ױטׁױך װ׀בױד, װ׃ג װ׳׃י ׁױךט ׁטיױ װ׀ױ בט״ ך׳ב יאך 2018, ױװױ׀ װג׃א ׁױךט אױ װױ).


ׁיאך 2018 װװ בט״ ׳ױ׃טא י װג װׂב ױװ׳׳ױך װבט״ װיא ׁי׳ױךױ ׁיט׀ ׁ װ׀ױױבװ, ׀׳ט בט״ װגטױאך ׁחטׁ ׁׂט װױ׃, בט״ װט׀װ ׁחטׁ ׁׂט גטׁ ױבט״ װי׃ ׁאי װױ׃ױך, גטׁױך ױ׀׳טױך (אױזטױך י׀א גטׁױך ױ׀װ ׀ בױױׂ ׃ך).


ׁיאװ ײױ ׀ױׁ׳אױ ׁיט׀ 3,095 חט ׳׃י י בט״ ׳ױ׃טא י װג װׂב ױװ׳׳ױך;

1,606 (52%) ׁׂט - װ 1,424 (89%) װױ׃ ױ׀׳ט ױ-182 (11%) גטׁ;

1,489 (49%) אי - װ 1,326 (89%) װױ׃ױך ױ׀׳טױך ױ-163 (11%) גטׁױך.

2,314 (75%) ׳ױ ׀װ ׀ױׁ׳אױ ג בט״ ׳ױ׃טא י װג װׂב, ױװי׀ט ג בט״ ׳ױ׃טא י װ׳׳ױך.


יגױט װ׀טגױך (יגױט װחט װ׳׃י י׀ױׁ׳אױ):

בט״ ׳ױ׃טא י װג װׂב ױװ׳׳ױך װױ׀ ׳װ י׀ױהאך ׂ װׁױׂט. יגױט װװ׀טגױך גױ ׀ױ׃ ׂ 50, ױװ װׁׂױװ ׁױךט ׂ 75 ױגװ.

ׁיאך 2018 װׂ װ׳זױא ׁגך װ׀ׁ׳אװ װװ 70 ׁׁׂט ױׁאי, ׁחׁױזך װױ׃ ױ׀׳ט; 65 ׁׁׂט גטׁ; ױ-60 ׁאי גטׁױך.


ׁאךױ׳ װׂױך ג ה חׁױזױך ׂ אז׀ :

ׁחטׁ װױ׃ ױ׀׳ט ׁא 34-20, װװ׀טגױך װךװ זׁװ ׁי  װךחױהװ, 2018-2000; ׁאי אזהךװ גװ ױׁװחך ׁךחױהװ װחׁװ ׁ-7.0% יאװ, ׃ױׁט ׁךױבהך י 16 װױ׃ױך ׁאױך 34-20 ױט גװ י 2 ׳ױױך ׳׃יױך - 100 ׀ד.

ׁחטׁ װױ׃ ױ׀׳ט ׁא 49-35, װװ׀טגױך װךװ זׁװ ׁיא װא.

ׁחטׁ װױ׃ ױ׀׳ט ׁא 74-50, ׁׁׂט װװ׀טגױך װךװ זׁװ ׁיא 2000-2007 ױט׃װ ױׁװחך ׁ 2018-2007 ׁ-4% יאװ. ׁאי, גױך ײ׀ך, אזהךװ ט׃װ ױׁװחך י -3% ׁיאװ ׁי  װךחױהװ

ׁחטׁ װױ׃ ױ׀׳ט ׁא 75 ױגװ, ׁׁׂט אזהךװ זׁױך ׁ 2003-2000, ױ׀׳ט  ט׃װ ױׁװחך י -4% יאװ (2018-2003). ׁאי אזהךװ ט׃װ ךיך ׁװ  װךחױהװ, ׁחזׁ יךאװ: -2% יאװ ׁ װיא 2008-2000, ױ-4% יאװ ׁ װיא 2018-2008. (ךטי 3׀' = ׁׂט ױ-3ׁ' = אי).

ׁחטׁ גטׁ ׁא 34-20, װׂױך װױ זׁױך ׁיא װא.

ׁחטׁ גטׁ ׁא 49-35, װװ׀טגױך גךװ ׁ׀ױה ױׁװח ׁׁׂט (-5% יאװ ׁױזג) ױׁאי (-3% יאװ) ׁי  װךחױהװ. ׳יױׁ װ׃ׂי י׃ױׁט ׁךױבהך י 10 ׳ױ גטׁ ׁׂ׀ יׁ 39-35, ױ- 14 אי גטׁױך ׁׂ׀ יׁ 49-35  יאװ.

ׁחטׁ גטׁ ׁא 74-50, װװ׀טגױך װךװ זׁװ ׁיא 2008-2000, ױט׃װ ׁ-3% ׁׁׂט ױׁ-4% ׁאי ׁיא 2018-2008.

ׁחטׁ גטׁ ׁא 75 ױגװ, װיגױט װױ זׁ ׁי װךחױהװ.


ׁיט׀ װױהגװ ׁיאך 2005 ךױאך ׀ױך ׂױ ױח׃ י בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ׁױײך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױיט׃ װׁט׀ױך. װךױאך ךׁבבך ג ׁ׃חױך ׃ בױ ׁזױ׀װ, ׀׳ך יאװ, ׂ 50 ג׃ ׂ 74 ׁׁג בױ ױזג ׳װ, ױג חױױאױבחױהװ ׁ יאז׀ ׁבױ ױׁׂט ׳װ. ׁ׃חױך ׀װ ׀היטױך ײװױ ױװבטװ י אׂג יהט ׁג װׂב ױװ׳׳ױך (יװ ׁג הױ״אז׀ װךטװ בט״אך) ױ ׂ ׂױ ױח׃ י אׂג בט״א.


יגױט װ׀ױׁ׳א ׁיׁ ׳װ ױח׃ ׁיאך 2018 װװ הױ װיגױט ׁיאך 2000 (39.1% גױך 19.9%), ױיגױט װ׳ױ י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׂטױטךך ט׃ -14.6% ׁיאך 2000 -9.0% ׁיאך 2018 - ׂױך ׀װ יחהױך  װאט׀װ גװ ׁיגױט װיױי ׁׁ׃חױך װבטחװ ׂױ בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ׁבׂטך װךױאך װ׀ױך, ױ גװ ׁױ׃גױך ׳װ.


ג ה װךױאך װ׀ױך ׃׃ ׀ױך ׁחװװ, יגױט ׁא 74-50 ׁיט׀ יׁזגױ ׁ׃חך ׃ בױ ׁזױ׀װ ׀׳ך ה׳ױך ׁיאװ װחױ׃ך ׀ױ חױױאױבחױהװ ׁ-10 װיא װ׀׳טױאױך װװ 65% ׁיאך 2018 (64% ׁׁׂט ױ-66% ׁאי). יגױט ײװ ׁׂױװ װ׃ױױ׳ יאך 2014 (58%) ׀ױ יאך 2016 (59%), ױזׂ גװ ׁׁזױג װׁ׃חױך.


׀יט ךׂװ ׃ בױ ׁזױ׀װ, חׁ װאׁ׃ח װהאװ ׁזױג ׳ױא ױװט׳ י ׁ׃חך חױױאױבחױהװ ׀ ךיױ ׁבׂטך ב װׁט׀ױך. װׁ׃חװ װױג׃ך ׂ ׀אי ׂ 40 יי װ חטױׁ יה׳װ ׃טׂװ ט׀יױאװ י׀ױׁ׳ ׳ױװ ׁבט״ װג װׂב, ױװ ױו ׁזג ׀ױךװ  ׳י יא ׀ױ ג ה װזך װטױה׀. ׀ ׁװ ׁ׃חך װחױױאבחױהװ ךׂװ ז׀ יהט ׁג װׂב, אך װבטױ גױ׃ הא יװךהך׳ בט״.


ׂױך גךױך ׁװ׀טגױך:

ׁװױ׃ ױ׀׳ט, ׀ײ 1996 ג׃ 2005 אזהךװ זׁױך ׁװ׀טגױך בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ׁיא װא; ׀׳ט  אזהךװ ט׃װ ױׁװחך י 4% ׁׁׂט ױ-3% ׁאי ׁיאװ. 

ׁגטׁ, ׀ײ 1996 ױג׃ 2008 ׁׁׂט ױ-2006 ׁאי, ׳װ גװ ױׁװחך (ׁיגױט יאך י 4% ׁׁׂט ױ-6% ׁאי) ׁװ׀טגױך בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך; ׀׳ט  אזהךװ זׁױך ׁׁׂט ױט׃װ ױׁװחך (-2% ׁיאװ) ׁאי. 

ׁאךױ׳ װׂױך ה חׁױזױך ׂ, אזהךװ ׂך ט׃װ ױׁװחך ׁחׁױזך װג׃ ׁ׃חױך װבטחװ (ׁא 74-50) ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ. ׁאי װױ׃ױך ׁאױך 34-20, ױׁׁׂט ױׁאי גטׁ ׁא 49-35, אזהך גװ ׁװ׀טגױך ׁ 2018-2000.

יגױט ךױךװ בט״ װג װׂב:

ׁיאך 2018 אה״טױ 1,223 ךױיׁ יט׀ בט״ ׳ױ׃טא י װג װׂב ױװ׳׳ױך. יגױט װךױךװ ׁװױ׃ ױ׀׳ט ׁיאך 2018 װױ 9.7 ױ-7.0 ׁׁׂט ױׁאי, ׁװך׀װ. ׁגטׁ װױ יגױט װךױךװ װחׁ 8.3 ױ-6.2 ׁׁׂט ױׁאי, ׁװך׀װ.


 װךױךװ בט״, בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך װױ׀ װׂױט װיא ׁי׳ױךױ ךױךװ בט״ ׁיט׀ ױ׀׳ט׀ חט װׁ׀:

11.2%  װךױךװ בט״, ׀׳ט בט״ װגטױאך, ׁחטׁ ׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט

8.4%   װךױךװ בט״,  ׀׳ט בט״ װט׀װ, ׁחטׁ ׁׂט גטׁ.

10.4%  װךױךװ בט״, ׀׳ט בט״ װי׃ ױבט״ װט׀װ ׁחטׁ אי װױ׃ױך ױ׀׳טױך.

10.6%  װךױךװ בט״, ׀׳ט בט״ װי׃ ׁחטׁ אי גטׁױך


גחט װךױךװ בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ׁיאך 2018 אזהךװ ׁׂ װׁױׂט ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ, ׀יט יגױט װךױךװ גױ ׀ױ׃ ׂ 55, ױװ װׁׂױװ ׁױךט ׁחׁױזך װׂ 75 ױגװ.


ׁיאך 2018 װׂ װױזג ױװ׳זױא (װׂ י׳זך װ׳ױ אה״טױ האױ ױ׳זך ׀׳טױ) ׁגך װה״טװ װ׳װ װװ, ׁװך׀װ, 75.8 ױ-77.9 ׁׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט, 77.6 ױ-80.4 ׁאי װױ׃ױך ױ׀׳טױך; 66.8 ױ-67.7 ׁׁׂט גטׁ, 65.0 ױ-66.4 ׁאי גטׁױך


ׂױך גךױך ׁךױךװ:

ׁװױ׃ ױ׀׳ט, ׁׂט ױאי, אזהך ט׃װ ױׁװחך ׁךױךװ ׁי  װךחױהװ 2018-1996. ׁגטׁ, ׁׂט ױאי, װׂװ זׁװ ׁי  װךחױהװ ׁׁׂט גטׁ 65.0; ױׁאי גטׁױך 66.4.


ׁװיױױ׀װ ױ ׃אױך װגױ יגױט װװ׀טגױך י בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ׁיט׀ ׁׂױװ ג״ װיגױט װגױ װױזג, ױאז׀ ׁחױ װ-56. װ׃אױך ג יגױט װװ׀טגױך װׁׂױװ ׁױךט װ װױאׂטװ, בױׁחװ, אױטׁׂװ ױװױא׃. ג ײ׀ך, ׁװיױױ׀װ גױך י יגױט װךױךװ בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך, יגױט װךױךװ ׁיט׀ װװ אױ ׳בך, חױ 69, ױײװװ יגױט װךױךװ װגױ װױזג. װ׃אױך ג יגױט װךױךװ װׁׂױװ ׁױךט װ בױׁחװ, װױאׂטװ, חטױ׀״װ ױױ׃ױׁװ.


ז"ׁ חיױט ׃ױ׳ װ׀ י יט׃ װׁט׀ױך.װא׳ױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױיט׃ װׁט׀ױך ׂױ ױח׃ י בט״ װג װׂב:

  • ׀אי ׁבױ טׂ (׀ ךױאױך ג ךבא ױ׀ בהױט יה׳ך) - ׂ 50 י ׁזג ׁ׃חך ׃ בױ ׁזױ׀װ ׀׳ך יאװ, ג ה װבױׂ װאװױׂ ׁחױהך װ׳ױ י װׁױ״׳.

  • ׀אי ׁג בהױט יה׳ך י בט״ ׁג װׂב (חטױׁ ׃טׂװ ט׀יױאװ ׀ױ יא חטױׁ ׃טׂװ יאװ) - ׁזױג חױױאױבחױהװ ׂ 40, ׀ױ 10 יא הא ׂ ׀ׁ׳ױ װ׳װ ׀ז חטױׁ װיה׳װ. ׀ װׁ׃חװ ךחאװ, ךׁזגױ ׁ׃חױך גחׁ ׀׳ך -5 יא, ׀ױ ג ה װזױך װטױה׀.

  • ׀אי ׁג בהױט יה׳ך ױׁׂט, ױט טׁױ חט ׀טױך ׁיה׳װ ׁג װׂב ׀ױ ׁט׳, ׁׂ זגט, ׀ױ י׃ױג ג ךבױאך או' ׀ױ הױהױײב יה׳ך ׀ױ ׳י׃ חט ׀ױ - י האױך ׁ ׂ ׀ ׀׳ך װטה׀ױך ׂױ ױח׃ ׁװח׃ װ׀היט זױט ׁטױט.

  • ׀אי ׁג ׂױט בױ ׀׳ט, ׂױ ׳ך ג ׃חךך, הױה ׁג ׁגׁט ׀ױ הױה ׀ז חטױׁ יה׳װ - י װךגו ג טױה׀ ׁׂ װׂ יׁױ י ׁזג חױױאױבחױהװ ױך׃טױך װׁ׃חױך.

  • ׀אי י׀ױׁ׳אױ ׳ױ ׁבט״ װג װׂב - ױו יׁ׃חױ ׀ךױט ׀היט י ךבױאך או', ךבױאך בט״ ךױטיךך י׳װ װׂױטך בט״ װג װׂב. ׃ג ײװ ׁױ׳׃ ׳יױׁ ׁא יה׳ך ׁ׃טׂך חטׁװ ט׀יױאװ (הט״ ׁװט׳ׁװ װ).  

׳יױׁ װײט: ׁ׀ױח״ױׁט 2020 װא׳װ יט׃ װׁט׀ױך ׁזג ׁ׃חװ אױ׳ױך ךבױאך או',  ׁ  יאױך׳ ׁי ׀טױך װג װׂב ׀ױ װט׳ ױװאױ ך׳ך ׂ 70.

ׁ חׁ יט׃ װׁט׀ױך ׀ך ג׃ך װ׀ׂױ׃ װחזױג: ׂב״טױ׀א״טױױׂװ, ׀ױאחױױׂװ, ׂא״חװ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

יט׃ װׁט׀ױך חׁ ׀ך ג׃ך װ׀ׂױ׃ װחזױג ׂב״טױ׀א״טױױׂװ, ׀ױאחױױׂװ, ׂא״חװ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױװא׳װ ׁ׃ױח ׀ך װז׀ױך װךבױאך ׁ אױך׳ ׁי ׀טױך ׁג ׀ױ ׁט׳ ך׳ך ׂ 70. װ׳״װ ײ׀ך יגױך גזױװ גׁױט װ״ױה ױׁא יה׳ך. ׀׳׃  30 ׁא ׀׃ ג ׀טױך ׁג ׀ױ ׁט׳ ז׀ אי׀ י ךבױאך או'. טױׁ י בהױט יה׳ך י טׁױ ׀טױױך י װג װׂב ׀ױ װט׳, ג  גױטׁױך י ׁא יה׳װ טׁ ױׁׂ זגט, ׀ׁ ךאױ ׂ חט י׀ װװ ׃ױג ג בהױט יה׳ך.


ׁ׃חװ אױ׳ױך ךבױאך או' ׁ״ױה ג ׀טױך ׳יׁױך גזױװ, י  ׂ׃ױ ׁ״ױה ג ךבױאך או' טׂי ״הױ ׀ױאױױׂ, ױ ׀ׁ׳ױ װךבױאױך ױ יאױך ׀ך װ װ׳װ ױ׀ ה׳ױך ׳יױׁ - װ׀ׁ׳ױ ׀היט ׀ךױט חטױׁ װיה׳װ ג אי׀ױך װאז׀ ׁבױ בט״ ׂ זגט, ױװ׀ׁ׳ױ ׀היט גחׁ ך׀ ׀׳ט װ״ױה ױׁא יה׳ךױ ױאגך ך׳ױ׀װ ױױױך בט״.


ה װװא׳װ װ׳׃יװ, ׳ױ׃י ׀ױח״ױׁט 2020  ״ױה יאױך׳ ׁי ׀טױך װג ׀ױ װט׳ ך׳ך ׂ 70, ׀ חיט בהױט װיה׳ך, ׁ׃ח ׳י׃ ךבױאך או', ׁװךׁבב ג װ׳ױט װאךױ׳. ״ױה ׀יט ז׀ױ ׳יױ׃ ׁׁ׃חװ י װהךױױׂ ךׁחיױ װי ׀ך װׁטױט װׂא״ װז׀ױך ךבױאך או'.

װ׳״װ ײױ זׁװ ׁהא װגטך בהט ׀ךׂט:  

  • װגטױך װגטױך ׁחױהױך װ׳ױ, ׁך װ׳ױ ױׁ ׁׁך װ׳ױ װהט״, ׁ׃חװ װאװ אױ׳ױך ךבױאך או' ׁ חטװ י ׳ױװ ׳׃י י׀ױׁ׳.
  • װגטױך װטױה׀ װ״ה – טױטׂ, ׂאחױױׂ, ׀ױאחױױׂ ױטױה׀ װיה׳װ - ׁזױג װׁ׃חװ, ײװױ װךיױׁװ װהךױױׂך ױװהאך װ״ױה ׁװ ׀ױךט ׳י׃ ךבױאך או' װי ׁטױט ׂא״.
  • ג ׁא יה׳ױך װ׳ױ װי ׀ך װׁטױט װׂא״, ׃ װה׳ך ך׳ױ׀װ ױךױךװ.


בױ, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁטך ג זג׃ ׳יױׁ ײװ גׁױט זׁױט װ׳ױ ױׁא יה׳ך, זג׃ יׁױ׳ױ אױג ך׳ױ׀װ ױךױךװ, ױחױט׀ך יט׃ װׁט׀ױך ױװחױהױך ׃׀ױׂ יױ ׁ׀ױה װ״ׁ.


הגױך װ׀ׂױ׃װ ׁװ ׳ױ׃י װױ׃גױך בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך

ׁװ ׳ױ׃י ׀טב, ׳ױ׃י װױ׃גױך בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך, ךח װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ גױ ׀ױא ׳ױ, ׳ ױׁא יה׳ױךװ:

ך׀ט: ױ טׁג, 10 ׁ׀טב 2021

10.00-10.05 - ׃ׁט הך׳װ: ׃"ט טױך ׁׂג, אװך װטײ ׂ׃ױ גטך װגױ, בׂאך אװ װגט װ׀ױאחױױׂ ׳חט, אװך ׳׃ך ׳חט חא, װגט װ׀ױאחױױׂ ך ׀ׁׁ ג"י בױט׀בח.

10.05-10.20 - ׂױט בױ אגװ ױׂא״חװ: ׃"ט אטך טױ, אװך ׳׃ך װױךטהװ, װױ װ׀ױאחױױׂ, טײ טהױ׀ יט.

10.20-10.35 - װ״הױ ׁבט״ ג ׂב ױח: ׃"ט גאך י׳ יױ׀, אװך װיטױך ׂ׃ױ גטך װגױ, װגט װ׀ױאחױױׂ, טײ טהױ׀ ג"י יׁ׀, ך װיױט.

10.50 – 10.35 - װ״הױ ׁבט״ ג ׂב ךח׃: ׃"ט ח״ יױ, אװך טה׀װ ׀ױאחױױׂך ט׳ׁך ט  ױײׁױױ, יטױך ׁט׀ױך ך.

11.05- 10.50 - ךײױאװ ױבט״ װג: ױט ׁ ׳, ׃׀״אך חאך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

11.30- 11.05 - ה׀א י׀ױך ױךיױׁױך.

׳זױ ׀ טיױ ױ װגױחה ׳׃י י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

טׂ ׳ױ׃י װױ׃גױך בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך װהחװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךי׃ט ט׃ױ ױ בט״ װױג׃ װהזװ ׁגטױז װ׃ׂ״: "ךטױז".


װחה גױ׃׃ ׁזױג ׁ׃חױך בטחװ י ׀ׁ׳ױ ױח׃ בט״ װג װׂב, ױװױהח ׁװךא׃ׁױך ג ׃ ׳ׁטך װהטבױ ׂך BBDO. ׁךי׃ט איג ךטױז יױא י ׀אי י׀א טױז ׁזג ׀ך װׁ׃חװ. ׁאױבד װחה חױט׀ אי ױׁׂט ׂ 50 ׁזג ׁ׃חך ׃ בױ ׁזױ׀װ הג ׁיאװ, ׃ אױג װךהך׳ױך י בט״ װג װׂב ׀ױ ׂױך ׀ױךױ ׁיׁ ױח׃. ׀ װךױז׀װ ׳ױׁך װךי׃ט ײט  ׳ׁ װי ׀ך װׁטױט ׁװך׀ װזך װטױה׀. ׁאױבד װױהחװ ױ׃גװ גךױאױך ג ׀ױך װבט.טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט ׳׃י

א״ך ׀בהט גיױװ װה׳ך ׀ך װבױ בט״ ג ׂב ׁׁג ךבױאך או'

ךבױאך או' װ׀ ךבױאך ׂא״ך װחיױטװ בױ ױׁׂט ׳ױך ׁבט״ װג װׂב ױׁבױׂ בט״ ׀׳ט, ׂױ בט״ װט׳. ׁ׳חט יהטבױ ׳ױחט ׁא׀ױ ׁךׁ װגך The Lancet ׁױא 2020 אׁ׃ח ׀ זטװ חׁױגװ ױױיך י ׀בהט ה׳ךװ ׀ך װבױ ׀טױ װ״ױױ׳ הך׳ בט״ ג ׂב ׁחטׁ ׁג  ךבױאך או'.


ׁ׳חט װיךךהױ 861 ׁג ךבױאך או' ׁׂ 42 ׁױזג -43 ׃אױך (׀טױהװ, ׀ױב״טװ-׀בװ, ׀הטחװ ױ׀טחװ). װ ׳ױחױ ׀חט׀ך יך חׁױזױך: 427 יךךה א״ױ ׃ ױ 600 "ׂ ׀בהט (2 ױבױך) ױ-434 חׁױ ךטױהך הזׁױ ׁךחױהװ יׁ אױ׀ט 1999 טו 2005. װגחׁ ׀׳טװ אי 10 יא ׁױזג.


װ׳חט גױװ  40 יךךה יא״ױ ׀בהט (9%) ׳ױ ׁבט״ װג װׂב גױך 59 יחׁױ הזׁױ (13%). ׁחטׁ װ׳ױ יהך׳ױ בט״ ג ׂב ׀ װךװ ג׃ױך װׁ׃ ׁיׁ װ׳װ ׁ אױ״ ׀בהט אױ״ הזׁױ. א״ך ׀בהט ׁחטׁ ׁג ךבױאך או' י יאך ה׳ױך,  װךװ טױװ ׁװה׳ךװ י 44% ׁבױ הך׳ בט״ ג ׂב גױך ׀ א״ךױ. װבױ װױה׳ך װטױ ׁא״ך ׀בהט אױךט י  ךחױהך װגחׁ, ׀ װ׳ װךׁטט טח ׁ׳י יא ׀׳ט ך׳ך א״ךױ. א״ך ׀בהט ׀ אז׀װ חיױטװ װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבױׂ בט״ ׀׳ט װחיױט ׁךבױאך או'.


װ׳ױחט זא  ךױז׀ױך װ׳חט ךױױך ׁזטך ׀בהט ׁחטׁ ׁג ךבױאך או', ׀  ״ט אחׁג װאױ װ״ׁ ׁ׳אך בױ ױ ךױגך.

׳זױ ׀ חיױט ׀ט װ׀


׃׳װ ׁׁזױג חױױאױבחױהװ ׀׳ט ז׀ ׀ ךח ׁׁ׃חך ׃ בױ ׁזױ׀װ, גװ ׀ך װבױ בט״ װג װׂב ױךױךװ װ׳װ

בט״ װג װׂב װױ׀  װבט״א װי׳ ׁגױ װגטׁ. ׁ׀טו ױׁגױ חך ךאך בטחװ ׂױ ױח׃ י װ׳װ ׁ׀זגױך ׁ׃חװ ךחױהךך ׂױ ׃ בױ ׁזױ׀װ. ז׀ ׳טׂ װךׂװ ׁׁ׃חװ ׳ׁ ׁטױט ׁ׀זגױך ׁ׃חך חױױאױבחױהװ.


ׁ׳חט ׳׃י יהױטב ׁךׁ װגך Gastroenterology ׁ-2 ׁהׁטױ׀ט 2021, ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך חהױטאװ ׁ׃חױ ׀ך װחיט ׁ הטח װײ װ׳ױד חׁך װךױז׀װ װ׳טׂװ ׁׁ׃חך ׃ בױ ױג׃ ׁזױג חױױאױבחױהװ ׁ ך׳ױ׀װ ױךױךװ בט״ װג װׂב.


װ׳חט ׁ׳ אךױא י 204,733 ױז׀ זׁ׀ ׁא 50-75, (ׂ ׳זױא 61, טױׁ װטג ׁׂט), יחׁױ ךױז׀װ ׳טׂװ ׁׁ׃חך ׃ בױ ׂױ חױ׃ י בט״ װג װׂב ׁ װיא 2015-1999. ךױ װאׁ׃ח 6906 ׀ױׁ׳אױ ג בט״ ג ׂב ױ-1709 אה״טױ  װ׳װ. אז׀,  ׁװיױױ׀װ ׁזױג חױױאױבחױהװ ׁךױ ׳ױ׃י ג׃ יױיװ ׳ױ׃י חׁך װז׀ װ׳טׂ, ׃׳ך װׁ׃חװ ׁ-15-13 ׳ױ׃י װװ חיױט ׁבױ ױׁׂט י 13% ׳ױך ׁבט״ װג װׂב, ׃׳װ ׁ-18-16 ׳ױ׃י ׁבױ ױׁׂט י 25%, ׃׳װ ׁ-21-19 ׳ױ׃י ׁבױ ױׁׂט י 28%, ױ׃׳װ ׁ-24-22 ׳ױ׃י ׁ-26%.


װבױ ךױךװ ׁ׃׳ך װחױױאױבחױהװ װװ ׁׂױװ ׁ-52% ׁאׁ׃ח יׁזגױ חױױאױבחױהװ טח גׁױט 21-19 ׳ױ׃י. ױ , ׃׳ך װחױױאױבחױהװ װךװ חיױטװ בױ ױׁׂט ׂױ װ׳װ ׁיׁ ךח׃: ׃׳װ י 18-16 ׳ױ׃י װגךװ ׀ך װבױ ׁ-33%, ׃׳װ י 21-19 ׳ױ׃י ׁ-51% ױ׃׳װ י 24-22 ׳ױ׃י ׁ-66%.


װ׳ױחט זא  ׂױ בט״ ג ׂב ׁיׁ ױח׃, חיױט ״הױ ה׳ױך הױיא ױבױ װיט׃ױך ׁׂױװ י גװ -90%, ׁגױ׃ יׁיׁ ךח׃ ױׂטױטך י װ׳װ װ״הױ ױטׁ ױךט ױבױ װװיט׃ױך װ ה׳ױך -15%. ׀ װ׳יׁױך װטגך יׁׁזױג חױױאױבחױהװ ׁױג׃. װ׳ױחט ז ׁזג ׀ך װׁ׃חװ ג׃ ייװ ׳ױ׃י ױג׃ חׁך װךױז׀װ װ׳טׂװ י ׁ׃חך װ׃ װבױ.

׳זױ ׀ ךחזט װ׀ט


ׁךי׃ט װט׃ױ װ׳׃י י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, יאװ װך׳בױך אױי׀. י, חױהױך װ׳ױ ׁיט׀ ׃ױױ׳ױ י- 1/3 װאׁ׃ח יחׁױ ךיױׁװ ׳ױׁך ׁ׃חך װ׃ בױ ׁזױ׀װ,  ׀ װיױ א׃טי ׁזױג ׁ׃חך חױױאבחױהװ.