לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק

24/05/2005

8. איסור מתנות
(א) לא ישווק אדם לצרכן ולא יפיץ לצרכן מוצר טבק אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.
(ב) לא יפיץ אדם לצרכן מוצרי טבק ללא תמורה.

8 א. איסור מכירה לקטין (תיקון: תשס"ד3)
(א) לא ימכור אדם מוצר טבק לקטין.
(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
(ג) בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).
(ד) מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1968-, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

9. אזהרה (תיקון: תשנ"ה, תשס"א2)
(א) לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה - משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המלה "אזהרה תודגש על ידי קו מתחתיה".
(ב) במוצרי טבק שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.
(ג) שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וסעיפים 4 או 7, וכן לשנות את הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופן החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות - לגבי פרסום כאמור בסעיף 7 ותוך 8 חודשים מיום פרסומו כאמור - לגבי פרסום לפי סעיף 4 או סעיף זה.

10. דין המדינה
לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.

11. עונשין (תיקון: תשנ"ה, תשס"א2, תשס"ד3)
(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, למעט סעיף 8א, דינו, ביחיד - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ובתאגיד - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.
(א1) המוכר מוצר טבק לקטין בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 9, תחשב אי הדפסת אזהרה או הדבקתה על סדרת ייצור אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, וביבוא - על יחידת יבוא אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, כעבירה אחת.
(ג) חובת ההוכחה בענין סדרת הייצור היא על היצרן וביחידת היבוא - על היבואן; לענין סעיף זה, סדרת ייצור אחת היא מוצרי טבק שיוצרו ביום עבודה אחד, ויחידת יבוא אחת היא מוצרי טבק בעלי שם מסחרי אחד ארוזים בארגז אחד.

11 א. קובלנה (תיקון: תשס"א2)
(א) גוף ציבורי שמטרתו הגנה על איכות הסביבה או שמירה על הבריאות, שאישר שר הבריאות , רשאי להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982, על עבירה לפי חוק זה.
(ב) קובלנה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לא תוגש, אלא באישור פרקליט מחוז.

12. אחריות פרסומאי ובעל אמצעי הפרסום
בעבירה לפי סעיפים 2 עד 7 ייאשמו גם -
(1) מי שהביא את הפרסומת או את הפרסומת לשם מסחרי לפרסום וגרם בכך לפרסומה;
(2) מי שקיבל את הפרסומת או הפרסומת לשם מסחרי לפרסום ופרסם אותה.

13. חזקה (תיקון: תשס"א2)
נעשתה פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי רואים כאילו עשאה היצרן, ואם היה המוצר מיובא - היבואן, או נעשתה לפי הוראותיהם, כל עוד לא הוכח אחרת ובלבד שפרסומת שמקורה מחוץ לישראל לא יראו בה פרסומת אסורה לפי הוראות חוק זה, אם מהדרך שבה נעשתה הפרסומת עולה, כי היא לא כוונה בעיקרה לציבור בישראל.

14. תפיסות
מי ששר הבריאות הסמיכו לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 9, להיכנס לכל מקום ממכר, ייצור או החסנה של מוצרי טבק ולתפוס מוצרי טבק שעל חפיסותיהם או אריזותיהם אין אזהרה; מוצרי טבק שנתפסו כאמור יוחזרו רק לאחר שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה.

15. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"א2)
שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

16. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של סעיף 7 שלושה חדשים מיום פרסומו; תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.
(ב) פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי שעשה אדם לפני יום פרסומו של חוק זה לא תיחשב כעבירה על פי חוק זה אם הוכיח כי יצאה משליטתו או מרשותו לפני היום האמור או אם הוכיח כי אין הוא יכול או זכאי לבטלה או להסירה.
(ג) חובת הכללת אזהרה כאמור בסעיף 4 לא תחול על שלטים שהותרו בסעיף 4 והמוארים באור חשמל, אם הותקנו לפני ט"ז בטבת התשמ"ג (1 בינואר 1983); חובת הכללת אזהרה על שלטים שאינם מוארים באור חשמל תחול החל מתום שנה מיום פרסום חוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשמ"ג, 38; תשנ"ה, 342; תשס"א, 222; תשס"ד, 535.
2 סעיף 11 לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 2), התשס"א2001- (ס"ח תשס"א, 224) קובע לענין סעיפים 1, 3, 5, 7א, 7ב, 9, 11, 11א, 13 ו15-:
"11. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט ההוראות המפורטות בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), 90 ימים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתו של איסור הפרסומת כאמור בסעיף 5 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, הנעשים בעיתון או בדבר דפוס אחר - 90 ימים מיום התחילה.
(ג) תחילתו של נוסח האזהרה הקבוע בסעיף 9(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(1) לחוק זה -
(1) לענין מוצרי טבק בחפיסה או באריזה - שישה חודשים מיום התחילה, ובלבד שבמשך שלושה חודשים מתום ששת החודשים האמורים מותר יהיה לעשות שימוש גם באזהרה כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה;
(2) לענין שלט מותר, כהגדרתו בסעיף 4 לחוק העיקרי, שהוצג לפני יום התחילה - שנתיים מיום התחילה.
(ד) תחילת הגבלת השימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק, כאמור בסעיף 7א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה - שישה חודשים מיום התחילה. (החוק פורסם ביום 4.4.2001).
3 סעיפים 2(2) ו5- לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 3), התשס"ד2004- (ס"ח תשס"ד, 536) קובעים לענין תיקון סעיף 1, הוספת סעיף 8א ותיקון סעיף 11:
"2. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי -
(2) בהגדרה "מוצרי טבק", אחרי "לעישון," יבוא "להרחה, ללעיסה או למציצה", ובמקום "סיגרלות וטבק מקטרת" יבוא "סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת".
5. תחילה
(א) תחילתם של סעיפים 8א ו11- לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 3 ו4- לחוק זה, בתום שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. (החוק פורסם ביום 12.8.2004).
(ב) ההגדרה "מוצרי טבק", כנוסחה בסעיף 2(2) לחוק זה, לענין הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי, תיכנס לתוקפה ביום י"ח בכסלו התשס"ה
(1 בדצמבר 2004)".

מעודכן לחודש מאי 2005