לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדובר

מיפוי גיאוגראפי לפי נפות – 2007 עיקרי הממצאים

08/10/2007

החלוקה הגיאוגראפית היא על פי נפות ובכל נפה מוצגים נתונים כלליים אודות התושבים והחולים בנפה וחלוקה של המחלות המרכזיות, שיעורים מתוקננים של כל האתרים וכן אתרים נבחרים, יחס השיעורים המתוקנן לגיל וגבולות הרווח בר סמך בחלוקה הנ"ל, שיעורים סגוליים לגיל של קבוצת הגיל 0-19 וכן שלוש קבוצות גיל מגיל 55 ומעלה. כן מוצגים נתונים ותרשימים אודות יחס השיעורים המתוקנן משנת 1997 ואילך וכן יחס השיעורים המתוקנן לגיל לפי מקום הלידה.

בחלקו האחרון של הפרסום מוצגים נתוני מתאמים בין שיעורי עישון ותחלואה במספר מחלות רלוונטיות ומתאמים בין רמת העיור בנפה (מדד המציין את היחס בין היישובים העירוניים לעומת כפריים בנפה) ושיעורי התחלואה (במלים אחרות בדיקת הקשר בין עיור לתחלואה). הפרסום אינו כולל הסברים או השערות לממצאים השונים היות ונושא זה הנו סבוך ומורכב והמידע שיש בידינו אודות החשיפות השונות הוא חלקי.

הממצאים העיקריים הם (בהתייחסות לאוכלוסייה היהודית):

1. שיעורי התחלואה בנפת חיפה (עמ' 75) ממשיכים להיות גבוהים מאלו הצפויים ומובהקים כמעט בכל האתרים. קיימת יציבות משנת 1997 ביחס השיעורים המתוקנן – SIR *, כאשר היחס הוא 1.22-1.23 לאורך כל התקופה (משמעות נתון זה הנה שמספר החולים בפועל גבוה ב 22 – 23 אחוזים ממספר החולים שהיה צפוי להיות באותה אוכלוסייה). בדיקות שנערכו בהתפלגות לפי מקום לידה, אותו יחס בין מספר המקרים שנמצא בפועל לזה שצפוי היה להיות עולה במקצת אצל ילידי אסיה ואפריקה וקיימת נטייה קלה לירידה, אם כי לא משמעותית, בילידי ישראל.

2. בנפת (מחוז) תל אביב (עמ' 99) קיימת עלייה מתמדת ב SIR משנת 1997 ואילך (מ 1.12 ל 1.2) כאשר יש ירידה בילידי ישראל ועלייה בעיקר בילידי אירופה ואמריקה. גם בת"א כמעט כל המחלות שנבדקו נמצאו בשיעורים עודפים מובהקים.

3. מחוז באר שבע, ( עמ' 145) אשר עד שנת 2001 הציג שיעורי תחלואה נמוכים מהצפוי, עולה באופן מדורג ומשמעותי כאשר בשנת 2005 יחס השיעורים בגברים הוא 1.26 ו- 1.08 בנשים כאשר המובהקות היא בכל האתרים משנת 2003, בסרטן השד, שלפוחית השתן והריאה. בבדיקה לפי יבשת לידה בגברים ילידי אסיה ואפריקה הייתה עלייה מ SIR של 1.1 ל – 1.34, בגברים ילידי אירופה ואמריקה מ 0.93 ל 1.23 ובגברים ילידי ישראל מ 1.27 ל 1.33. בנשים היו עליות דומות אצל אלו שנולדו באסיה ואפריקה, אירופה ואמריקה אך בנשים ילידות ישראל הייתה ירידה משנת 2001 ואילך מ SIR של 1.31 ל 1.21 , בדקנו גם את שיעורי התחלואה ביהודים וערבים ביחד בעיר באר שבע (עמ' 148) ואז נצפתה עלייה בגברים מ 1.03 ל 1.28 ובנשים מ 1.07 ל 1.13. לציין שעד שנת 2000, למרות שבאופן יחסי הייתה עלייה ב SIR הוא היה מובהק ונמוך מ 1 אצל נשים ונמוך מ 1 ולא מובהק בגברים.

4. יחס שיעורי תחלואה מתוקנן, SIR , נמוכים מהצפוי ומובהקים מבחינה סטטיסטית בכל התקופות או ברובן נמצאו בנפות הבאות: חדרה, השרון (נתניה), פתח תקווה, רמלה, רחובות ואשקלון. הערכים הם בין 0.9 ל- 0.8 בנפות השונות והערכים מתייחסים הן לנשים ולגברים.

5. ערכי SIR סביב הערך של 1 (ובד"כ לא מובהקים) נצפו בנפות ירושלים (בגברים בלבד), צפת, כנרת ועכו.

6. באוכלוסייה הערבית נבדקו מספר נפות (עכו, יזרעאל, חדרה, חיפה השרון ובאר שבע וכן ירושלים) כאשר בבאר שבע ובחיפה קיים עודף תחלואה משמעותי ( SIR בין 1.5 -2.5). מוצגים נתוני ירושלים למרות הערה שאמינותם מוטלת בספק רב (ערכים של 0.2) שכן הנתונים שבידינו אודות אוכלוסייה זו אינם שלמים שכן הם מקבלים שירותי בריאות גם במסגרת הרש"פ ובמדינות אחרות.

בנוסף מובאות גם קורלציות בין שיעורי עישון בגברים בנפות ומספר מחלות ממאירות (ריאה, NHL , שלפוחית השתן וכלל האתרים) לאוכלוסייה היהודית ולערבית. לא נמצאו קשרים מובהקים בין השניים.

בבדיקת קשר בין רמת עיור בנפות לתחלואה נמצא קשר קרוב למובהקות המקובלת כך שנפות עם שיעור עיור גבוה יותר שיעורי התחלואה בהם גבוהים יותר.

 ביאור המונח SIR ) Standardized incidence ratio ) – יחס השיעורים המתוקנן

מטרת הבדיקה הנה לערוך השוואה בין התחלואה הקיימת לזו הצפויה. לשם כך אנו בודקים את מספר החולים החדשים בנפה בתקופה מסוימת (הנתונים הם מרישום הסרטן הלאומי אליו מדווחים כל החולים במדינת ישראל) ומשווים את המספר הזה למספר החולים שצפויים להיות בנפה.

לדוגמא: מספר החולים החדשים בנפה מסוימת שיש בה 200,000 תושבים בשנה מסוימת הוא 1,000. על מנת לחשב את מספר החולים הצפויים להיות אנו מסתכלים על גודל אוכלוסיית הנפה והרכב הגילאים שלה וכך מחשבים את המקרים הצפויים באופן הבא:

אם בכל מדינת ישראל יש לכל 100,000 אנשים מעל גיל 65 חמש מאות מקרים חדשים ומתחת לגיל 65 שלוש מאות מקרים חדשים אזי בנפה שיש בה 200,000 תושבים כאשר מחציתם מעל גיל 65 ומחציתם מתחת לגיל זה צפויים להיות : 500 חולים מעל גיל 65 ועוד 300 חולים מתחת לגיל 65. לפיכך צפויים להיות בנפה בסך הכול 800 חולים.

יחס השיעורים הוא היחס בין מספר המקרים בפועל (1,000) למספר המקרים הצפוי (800) = 1.25 וזה ערך ה SIR . אם נהפוך מספר זה לאחוזים (125%) ניתן לומר כי בנפה הזו התחלואה בפועל גבוהה ב 25% מזו הצפויה להיות.

למפת שיעורי הסרטן לחץ כאן

 

ד"ר מיכה ברחנא MD , MPH
מנהל רישום הסרטן הלאומי
אוקטובר 2007

 

 © כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן בישראל