לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האירגונים העוסקים בתחום מניעת העישון מביעים דאגה וחשש לבריאות הציבור

3/9/2018

װ׀טׂױא װגױבח ׁך׳ױ אגך װגיױ ׁג ׃׀ׂװ ױ׳יי ׁט׀ױך װזׁױט ױחױט׀ ׳ׁט װאבך װׂג ׃ױ ׁױױג׃ך װבה ׁױ ט׀יױ ױױױ׃׀ יװזױ ג בױ װ׀חױב ׀ױיט

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׀ׂױ׃ טױה׀ ׁט׀ױך װזׁױט י װװבך׃טױך װטהױ׀ך, װ׳ׁטװ װטהױ׀ך אגװ ױׂװ גיױ, טיך גט ׁט׀ױך, װגױךװ ׃ױחט״װ ךח׃ך, װײ ׂױט װגיױ, גױךך ׀ױױט אח ױװױגזװ װיט׀ך אגך גיױ, ׁג ׃׀ׂװ ױ׳יי ׁט׀ױך װזׁױט, חט׀ך װ׃ױ ׁױױג׃ך װבה ׁט׀יױך ׳" יװ ׂהא יךח ׁױ ט׀יױ װחטױׁ (11.3.2018) ׁבׂטךױ ךךח װזׁגװ ג בױ בׂטך װ׀חױב.

ׁװױ׃גװ יױךהך, ׁג װ׀טׂױא ׳יי ױ׃׀ׂװ  הגױך װױׁ י ׳ׁטױך װ״ׁח ױװג׃טױך ׳ׁט װאבך גױװ ״טה׃ ׀ך װיׁ װבױה י יױ װזױ בױ בׂטך װ׀חױב י,  ׃׳װ י יױ װװ׳״װ װ׀ בױאך ׁט׀ױך װזׁױט.

װ׀טׂױא ײט  װג׀ך װ׳ט ױװיױױ׀ך װב ג  ױזט װ״ׁח טׁױך ״ׁח ׂׂױ װ זג׃ יװױ׳ױ ג ׁױךט ׁװה׳ךך יגױט װגיױ, אגך װך׳ך גיױ ױזזױ הגט ׳ׁטך ױׁט׀ױך ױׁ ז ׳.

ׁװױ׃גך װיױךהך בטױ װ׀טׂױא װגױבח ׁך׳ױ אגך װגיױ: "׀אױ חױט׀ ׳ׁט װאבך װׁ׀: ׃ױ׃ ׀ב, ׃ױ׃ ׁ״, ׀ך ׁטױי, ׀ ׂ׀ױ, ז׳ח װטזױׂ, ז׳ח ױחא, ױד ח ײױװט, ׂ`׀ ײ׳׀חװ, ׀ױט ׀בד ׳ײ, ׀׳׃ ״ׁ, ח ױ, ׁז׀ בױ״טו, ט׳ גײטװ, טױג הױח, גױ׃׃ הױטט, ח טױײא״ ױ ׳ׁט װאבך, ׀ װחױ ׁױױג׃װ:  ׁט, גט ׁט-ׁ, ױבד ׂ`ׁ׀ט, גׁ׃ ׀׳ ׳׀ׂ` ׳׀, א׳ ׀גײט ױײב, גחׁ טׂ, ׀ׁטװ אׂױבװ, אב בױאבח, ׀ גױ׃װ, ׳׃ ג׀ט, ״ הױבחױׁ, ױ׀ׁ חי ױבךױ יהט, װׂג ׃ױ ׃ ׀יט ׃ך ׀ך װבױ װיױױװ י בׂטך װ׀חױב ױ׀ װאג ׳ו ׳ׁטױך װ״ׁח".

הא ׳ױ׃י װזװ ױױג׃װ חזױגך גזך – FDA, אװ װײױ ױװךטױהױך װ׀טח׀, י׀ ט׀ױך בהחױך  װט ׁבׂטך  װ׀חױב ױזט ױה׳ך בױ. בׂטך װ׀חױב װױׂ׃טװ ױזט ״ׁח י׳ גױ  װטׂױזױך װ׳ׁױך ױזױ װבױ י װ׳״װ ײױ. י ׀יט ׀ױךױ ה יא׳ך ׁװך׀ װזך יט׃ װׁט׀ױך ׀יט חׁג  ׀חױב װױ׀ ױזט ״ׁח ױ בׂטװ טׂװ.

װ׃ױ ךח ׁױ ט׀יױ, 11 ׁטו 2018, ׁיגװ 10:00 ׁ׳׃ט ױױג׃ך װבה, חױװ 3, ׳׃ט 3750.