לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

עמדת הארגונים העוסקים במניעת עישון בישראל בנושא הגנה על בריאות הציבור מפני פרסום ושיווק מוצרי טבק בישראל לקראת דיון בוועדת הכלכלה

26/04/2018

א״ װבׂטױך

 

אט ג׃װ יאי׳ ׳" ׀ך ׁ, ױ"ט ױג׃ך װװ ױ׳ׁט װױג׃װ

 

׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ װׂ׃ט ׀ך װגיױ ׂױט װױױך ׁ״ט גך ב' 1 ׁגױ, װאך אגװ. װגיױ הױׂג ׁׁט׀ױך װזׁױט, ׂ׃ ׀-יױױױ ױהגט ׳ׁטך ױׂױט אײח  יח. װװגטױך ׁיט׀ װ יװגיױ ׀׳ט׀ -8,000 חט ױױך ׁיאװ, ךױ -800 חט ױױך גחׁ גיױ הױ. װגיױ הױׂג ׂ ׁך יט׀: װגױך װױך יח ךױז׀װ גיױ בךך ׁ-12.85 ׀ט׃ י"׳ ׀ױ 1.49% װך"ׂ.

 

יט׀ אױךטװ ׀׳ױט ׁ׀ׁח ׁגיױ ױאײחױ ױװאךױא װ׃׀ׂ ג זׁ װגיױ ׁיט׀ ׳ׁ יױ ׃ י װ׀זג װהױט״ ׁ׀אך װבׂטך י װהחױ׳ ג װ״ׁח ( FCTC), יגװ ׳ךױװ ׂ ׃אך יט׀ ׀יט ׂ ׀יטטװ ׀ױךװ, ױי ׀ױ יװךחׁױ ׁךאך װ׀ױך זזױ װגיױ ױאײחױ י׀ױיטװ ׁװ׳״ך יװ ב' 3247 ױ 29 ׁ׀ 2011. 

 

ךגיך װ״ׁח יחגװ ׀ז ױי׀ׁ גזױ ׁהךױ חװ ׳׃י װךטױך װבױאך. חװ װג׃ װױג׃ד גװ װױ׀ ׁא װאױגט ױזגט. װךגיװ הך׳ך י״ױך ךױ׳ױך יױױח, ׃ױׂך יױױח גױ׃ ׁ׀א״טא״ ױׁטיךױך װ׳ׁטךױך, גױטׁױך ׁ׀טױג זגט, בׁױך, ׁזג, הטבױ בױ ױגױ׃. ׁאױבד, הך׳ױך ׳ׁטױך װ״ׁח ױזט ׳׃י ױ׀״טח״ׁ זגט, ׃ הךױך ׀ױך װיךי ׁױזט ט, ײח ױך.

 

ױזט ״ׁח, אחױ״ ױגיױ ׁ ׀׳ך זױטױך װיױי, װ ב ט, ױיױױח הױׂג ׁ׳ױהי װׁ׳טװ י װהט״. ׀ ׁגױ׃ יװ׳חחװ ׁגױ ׁך׳ױ ײװ װךח׃װ ױאׁװ ךױז׀ױך, װ׳חחװ ׁיט׀ אז׀ך ׁיא װ׀׳טױאױך ׁהׂױט יגױך גױך ׃אױך ׀׳טױך, ױ׀ך װ׳ט, ׁ׳ ׀׃, י ׀ײט׳ יט׀.

 

׀׳׃ װ׀זג װױ׳ ױװג ׁױךט ׀ׁח ׁאײח װגיױ ױװזך ׳ ׀׃ װױ׀ ׀בױט הטבױ ױװׁׂך װיױױח י ױזט ״ׁח, אחױ״ ױגיױ. בׁװ ײױ ךגיך װ״ׁח יחגװ ׀ו ׀׃ט ׁיׁױי  אבױ ג׃ ׳חחװ ׁאױי׀ ײװ.

ׁיט׀, ךגיך װ״ׁח װז׳װ ׂטױ גױׁ ךי ׁיא װ׀׳טױאױך, ױׁ ׂטױ אײח ׳ױט ׁט׀ױך װזׁױט. ׀אױ ךױ ׁ׀ז י ױי ׳ׁט אבך װבגױך װיױאױך ח׃ װזגױך ׳ױח ׁאױי׀ ײװ, ׁטױ׳ ׀אך װ- FCTC ױחױט׀  גױ׃ ׀ך אׂ׃ װ׳ז י ךגיך װ״ׁח. ׀אױ זה ׀ד יט׃ װׁט׀ױך װז״טד ױהגױ ׁ װ װגױ׃ טיױךױ ח׃ױ ךװ װ׳חחװ ג ׁט׀ױך װזׁױט.

 

׀בױט הטבױ ױװׁׂך װיױױח י ױזט װ״ׁח ױ װה׳ך ׀ך װבױ י ׁא װאױגט ױװזגט װך׳ גי, זז ׀ך בהט ׁא װאױגט װׁױ׳ט גׁױט יױי חׁױג ׁױזט װ״ׁח ױװיהג ג יגױט װגיױ י זגט ׁיט׀. ג ה ׳חט י הטױה' ױ ױ׃"ט טױײ, ׀בױט חד ג הטבױ יט ױגחד י  ױזט װ״ׁח, ח״ ׀ך י׳ױך װגיױ ׁיט׀ ׁ- 4.4% ךױ 5 יא, ױאג ׁ 31,000 - 41,000 חט ױױך ׁ״ט גך .

 

׀בױט װהטבױ ױװׁׂך װיױױח י ױזט ״ׁח ױגיױ זט װױך ׂױטד ױ׀ װ׳טׂױך, ױי ױ ׁבׂטךױ װך׳בױך ׀ײװטױך ׂטהױך, ׳הבױך ׀׳׃ױך ױ׀בױט װזׂך ױזט ״ׁח. װזגױך װ׳ױח יװױא׳ױ ׁהא ױג׃ך װװ – װזגך װ׳ױח װׁׂך װהטבױך ױװיױױח י ױזט ״ׁח (ךחױ – ׀בױט הטבױך ױװׁׂך װיױױח י ױזט ״ׁח), װךיג"׳–2017 ױװזגך װ׳ױח װׁׂך װהטבױך ױװיױױח י ױזט ״ׁח (ךחױ – ךױאװ י אײח גיױ ג ױזט ״ׁח), װךיג"׳–2017), װ װזגױך ׳ױח ׳יױׁױך יבגױ ח׃ ׀ך ׁט׀ױך װזׁױט ׁיט׀. ׳׃ ג ײ׀ך, י אױ װגטױך אױב׳ װױזג ױׁהט״ װ׳טׂױך װבױאױך ׁװזגך װ׳ױח װאױׂגך ׀בױט הטבױ [בגה 3(ׁ)(1), 3(ׁ)(2)]. װט׳ׁװ ׁׂ ג׃ךאױ ט׀װ אבה׳ ׀'. אױ׳ ׃׳הױך װאױי׀ װװױױװ החױ׳ אהי ׀אױ זג ח׃ ׀ך װזגױך װ׳ױח ׀יױט ׁךװ װ׳חחװ ױ׃ױ ׁךחױא בהזה ׁװי. 

 

׀אױ ׳ײח ׀ױך ױ׀ך ׳ׁט װױױג׃װ ׁ׀ך ג װזׁױט ױאגױ׃ ג װיט ׁךװ װ׳חחװ ג אך ױױ׃׀  ׁט׀ױך װזׁױט ׁ ױײױ י ׁא װאױגט ױװזגט ׁהט״ ׀ אז׀ך ׁט׀י ב׃ט װג׃הױױך.

 

ׁׁטװ,

                                                                       

הטױה' א׃ׁ ׃ױ׃ױׁו, ױ"ט ׀ׂױ׃ טױה׀ ׁט׀ױך װזׁױט ׁיט׀, װװבך׃טױך װטהױ׀ך

׃"ט ׳ׂ ױ, ײט ׀ׂױ׃ טױה׀ ׁט׀ױך װזׁױט ׁיט׀, װװבך׃טױך װטהױ׀ך

׃"ט ׀ׁ״ ה׀״ױ ׁ ׀ט, אװך ׳חך װבׁטװ ױח׃ױ ׁט׀ױך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

׃"ט ג ׁט-ײ׀ׁ, ױ"ט װ׳ׁטװ װטהױ׀ך אגװ ױׂװ גיױ, װװבך׃טױך װטהױ׀ך

גױ"׃ גױב װ׀ױײאט, ױ"ט װױגזװ װיט׀ך אגך גיױ

ׁׂ' יטװ בױ, א"ך װײ ׂױט װגיױ