לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן לראש הממשלה: "סומכים עליך שתפעל ליישום החלטתך המקצועית והאנושית לעדכון קבוע של סל הבריאות"

1/10/2019

"װװךהך׳ױך װ׃גך ױװ״אױױׂך װׁױטך, ׀היטך גא ״ױׁ, ׃ױח ױךט, ׀ ׂ חט װטׁװ ױךט. ׀ײט׳ יט׀ ט׀ױ חׁ טהױ׀װ ״ׁך, ׀ זױט װ׳יד ׁזױחך. װזג׃ יײך ױׁ ךחױ װױך אׂאױ ג׃ױ װב יװװ ױׁױ״ ׁ׀׳׃ ׳ױח װװב׃ט".


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יׂטװ װיׁױג ךׁ ט׀י װיװ ױיט װׁט׀ױך ׳" ׁא אךאװױ, ׁױ ׁטװ ׀ױךױ ג חׁך װװ׳״װ װ׳יױׁװ ג׃ ׁ׀ױה חׁױג ׀ך ב װׁט׀ױך. ׁךׁ זאױ ׁ׀ׂױ׃װ : "י׳אױ ׃גך  ׁבׂטך יׁך װיװ יאגטװ ׁױ ט׀יױ (6.1.2019) ױגבחװ ׂ ׁזױט װ׳ױא ׁװט׳ׁך ב װׁט׀ױך יאך 2019, װא׳ך ׀ך בׂ יט װׁט׀ױך, ׳" גחׁ ז, װׂי יװ ךױ יׁױג בהט ׳ױהױך ג׃ױ חׁױג י ב יטױך װׁט׀ױך. װא׳װ ײױ גױװ ׁחאװ ׀׳׃ ג װזךאױ װחזױגך ׀ױךװ װגאױ ׁהא ױׁהא יט װ׀ױזט, בהט הג ׁיא װ׀׳טױאױך, ׁזג ג׃ױ יאך חׁױג י  - 2% גױך ׁב װׁט׀ױך. ׃ױׁט ׁזג׃ יאױג׃ ׀היט הךטױ ױךאױ ״ױױ׳ ׀טױ ׁבׂטך ׳ױח ׁ״ױ׳ ׁט׀ױך ך, ױאגך זױחװ ױךטך װ׳ױ".


גױ׃ װױ׃ׂי ׁךׁ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ : "װג׃ױ װחׁױג א׃טי ׂ ׀ױט װװךהך׳ױך װ׃גך ױװ״אױױׂך װׁױטך, װ׀היטך גא ״ױׁ, ׃ױח ױךט, ׀ ׂ חט װטׁװ ױךט. ׀ײט׳ ׃אך יט׀ ט׀ױ חׁ טהױ׀װ ״ׁך, ׀ זױט װ׳יד ׁזױחך. זג׃ ײװ יײך ױׁ ךחױ װױך ׁ׳ױח ׁ״ױ׳ ׁט׀ױך ך, יך׳װ װװ ױ אׂאױ 'זׁױג' ג׃ױ װב, ׀ װױ׀ ׁױ״ ׁ׀׳׃ ׳ױח װװב׃ט. בױ ג יךהג יױ װ׳״ך װחזױגך ױװ׀אױיך".


בױ אךׁ : "׳יױׁ יך׃ג יבהט ׳ױ װבט״ ׁיט׀ גװ ה ׳י ױבהט װ׳ גװ ה ךיג. ױט, ג׃ װױ גטך װׁט׀ױך װיװ ךך גאװ ״ױׁ. ׃ יׂװ ײױ ךי, ךחזׁ ױג׃ך װב, זט װױך ׁׂך ז׳װ ׁװך׀ גװ ׁךױ׳ך װ׳, װײ׃חאױך װ׀ױױבװ ױׂ׃ױ ׁ׀ױױבך װ׳ױ ױװ׳ װאז׀ ׁבױ ױׁׂט ך׳ױ׀װ אױבהך".


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. ךטױױך װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳: https://www.cancer.org.il/donations

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416