לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן תערוך לראשונה בישראל יום עיון להורים לילדים חולי סרטן בנושא רפואה משלימה ושימוש בקנאביס רפואי בקרב ילדים

03/04/2019


ך׳ױ װ״הױ װי ׳ױ בט״, יװ אךא ׁחׁ טהױ׀װ װחױׁך, ׁיױׁ ױי ׁ יא װגױױך אחט׀ טהױ׀װ יױׁך. ׀, יװיױ י װטהױ׀װ װיױׁך ׃ױטי ׃ג אבױ ױױ׳ױך ך׳ױ װטהױ׀װ װחױׁך ג װטהױ׀װ װיװ י״טך ךװ ׁװךױ׃׃ױך ג ךװ װטהױ. ג אך יׁ ׁזױטװ װ״ױׁװ ׁױךט ׁ װטהױ׀װ װיװ טהױ׀װ װחױׁך ׁ״הױ ׁ׳ױך װבט״ װיױאױך ׁחטׁ ׃, ךגטױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ט׀יױאװ ׁיט׀ ױ גױ װױט ׁאױי׀ טהױ׀װ יװ ױיױי ׁחא׀ׁב טהױ׀. ױ װגױ ױג׃ װױט װךױ׃׃ ג ׳ך װבט״ י ׁא ׀ױ ׁך ױױ װטז׀ױך ׂױױאױך ג ׃ג ׳ױא ׁאױי׀ װיױׁ ׁ טהױ׀װ חױׁך יװ.


׳חט טךח י ׀ױאׁטב״ך װטױױ׀ט׃ װױחטךך ׁ׀טזױך װׁטך חׁג ׀׳טױאװ  חאׁאױ׀׃, יװ װױחױױך װהגױך װאז׀ױך ׁחא׀ׁב טהױ׀ ױױך בג ׁװךױ׃׃ױך ג ׁ׳ױך ױװח׀ױך ׁגחׁױך ״הױ ױךטהװ ׀ז ׃ ױךׁׂט ׳ױ בט״. װ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך װטױױ׀ט׃ ׁזגױ ״װ ׀אײװ (בחטװ י״ךך ױאךױ׳) י 22 ׳חט טױױא״ ׁאױׂג יױי ׁחא׀ׁב טהױ׀ ג ׃ ׃ ױךׁׂט. ׁבױ װז׀ װךׂװ  ׁ  טׁ װחא׀ׁב װטהױ׀, טׁ װאחט׀ THC בג ׁױךט ׁיהױט ךױהגױך ױױ׀ י ׁ׳ױך ױװח׀ױך ׀ז ׃ ׳ױ װ״ױה ׁױךטהװ. װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך װ׃ג Pediatrics ױװ׳ױחט זאױ  טױך װז׀ װ׀ױה״ י װיךי ׁױ ׁיאװ ײװטױך ׁי װבױ װױׁׂט הׂגױך ױ׳ױך. ׳חט ׀׳ט יהױטב ׀׳טױאװ חׁג  גיױ ױ-ױ י חא׀ׁב חיױט ׁבױ ױׁׂט ה יױיװ ׀ׁ׳ױ הבױײװ ׁװיױױ׀װ  יגױ ׀ גיאױ. װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך װטהױ׀ The Lancet Psychiatry.

׀ך ױ װגױ ײװ ױךא׳װ הטױה' ט ׁ װטױי, ט׀י ׀ׂד טהױ׀ך ׃, אװך װגט װ״ױױׂװ, ׀ױאחױױׂװ ױװיךױך ׳ גז ׃, ׁך ׳ױ טױך טההױט״ ׃ װטײ טהױ׀ טׁ". הטױה' ׁ װטױי װװאך ׂ ׳ׁטך ױג׃ך װג׃ױ ׁאױי׀ בט״ ׁ׃ ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װבׁטװ : "װױט ׃ ׳ױ בט״ ג י׀ױך ױךװױך טׁױך ׁאױי׀ ״הױ י, חא׀ׁב ױז׳ טה׀. טױה׀ ׳יױׁ אױ יװױט װ׃ ױױ װט ױױ׃ ױךט גױח ג װאױי׀. ױ ׂ װאג י״ױך יאט׀ױך גױך, ׀ גױױך װךׂױך ה׳ אהי טהױ׀ ױ. ׁױ װגױ אבחױט י״ױך, יגױך ױׁ״׳ױך װ׳בך װױ׳װ, ךױ טזױ ׳ײח ׀ך ױך װטהױ י װׂױד ׁװ װ׀ׁח ׁ׳װ".

׀ױטך יהט׀, גױ"ב MSW ױ׳ך ׁך׳ױ װׁט׀ױך ױאװך ׳חך יחױ ױטױױ׳װ ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױבהװ : "טהױ׀װ ׁ ױׁױױ׃׀ טהױ׀ך בט״, ׃ױטיך ׃ג טׁ, אבױ חא י יא ׀טױױך, ױױאױך טׁװ. , חױטױך װ׃ג י װװױט ׃ ׳ױ װבט״ ׳ׁ װױך ׀א ױ׀ױך. חׁזאױ ׁױ װגױ טױה׀ ױױ׳ טהױ׀װ יװ ׁ״טװ װגאח װױט ׃ג ׳ױא יי ׁױ׳ױ יהט ׀ך ׀ױך ׳ װ׃ װךױ׃׃ ג ׳ױך װבט״ װיױאױך".


״ׁ װױ׳ ׁך׳ױ זׂױ ׁױ װגױ ׀ך װאױי׀ ײױױױך יױאױך ױׂױױאױך. ׁ װװטז׀ױך װױ, ךײױאװ ױ׀ױט׳ ׳ ג ה װטהױ׀װ װיױׁך, װױ׀ױהךװ ״הױ י ׁװךױ׃׃ױך ג ךױהגױך װױױ׀ י װ״הױ, י׀זױ יהױט ׀ױך װ׳ י ׃ ׳ױ בט״, יױי ׁז׳ ׁװ װ״הױ װ׀ױאחױױׂ ׁ׃ ױז׃ אך װגט בױא ױ גױך ׁ ױגױך װחא׀ׁב װטהױ׀ ׁ״הױ ׁךױהגך װױױ׀ ׁהט״.


אךױא װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ גױװ  ׁ יאװ ךׂ  ׁיט׀  - 450 ׃ ׳ױ בט״. ׳ױך װבט״ װאהױזױך ׁױךט ׁחטׁ ׃ װ ױחװ, װװױױװ -30%  ׳ױך װבט״ ׀ז ׃ ױךׁׂט, ׂ׃ױ בט״א ׁױ׳ װװױױ - 20% ױבט״ ׁגטך װהװ, װװױױװ -15%  װ׃ ׳ױ בט״. אױ װױ גױ׃ יגױט װטהױ י ׃ ׳ױ בט״ ׁיט׀ ג גװ 85%.ױ װגױ ױ ׁױ׃ ח ױגט ׁױ טׁג װ - 3 ׁ׀הט ׁׁך ״, ײטװ י ״׃װ טחא׀״ ײ" ׁ״װ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁׁׂגך, װאבװ ׀ ךיױ, װױ׃ױך גײׁױאװ י ׀א״װ ז'טאװ ײ". ׁי בהט װחױױך װױׁׂ ׁ׀ױ, י װטי ט׀י ׀װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײאװ ׀ך זׁױט װ׳ױ, װ׳ ױװׁט׀ האױך ׁי׳ך ׳א ױח׃ װ״׃ג װ׀ױי 24 יגױך ׁװ ״הױ יבהטױ: 1800-599-995 חׁך ׃ג ױגױא װבׁטװ ׀ ךיױ ׀ױ׃ױך ׳ױך װבט״ ױ׃ט װאגװ.


׃ג אט׳ׁ ױ׀ ג ׳ױך װבט״, װאגװ, װ״הױ ױװיחױ אך חטױ׀ ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ װךג׃ ג ׁבב ױ.

ךטױױך ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳.

 

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

2099416 – 050