לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האם הקביעה שסיגריה אלקטרונית פחות מזיקה ב- 95% מתגלה כפייק ניוז?

13/05/2019

ױ׳װ ׁט״ ױׁ: "װ - PHE װׁט״ ח׃ בׂטױך ׀ח״טױאױך ױװךג ט׀ױך ׃גױך"

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "װאױ װט׀יױא װ״ בהח ׁחׁגװ. 95% ה׳ױך ׳ױט, ׀א ג׃ ג װה׳ךך אײח ׁ׀ױךױ יגױט"


ׁחױטך חיװ אך׳ך ׁ ׀ױ ג טיױך ׁט׀ױך װזׁױט װׁט״ך װ - PHE, װװױױװ ׀ך ײטױג װׁזױג י יט׃ װׁט׀ױך ׁׁט״אװ, יהטבװ ׁגׁט ׃ױ"׳ ךװ ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ױװזׂװ ׀ױך ה׳ױך ײחױך ׁױ ׁ - 95%. װ - PHE ױ׀יך גךװ ׁװגך ג ױװךגױך ט׀ױך ז״ׁטױך ג ׃ ׀אי טהױ׀װ ױׁ.


הטױה' ט״ ח'ח, טױה׀ ױטזװ ׁט׀ױך װזׁױט ׁׁך װבהט װױחטך װׂאװ ױטהױ׀װ ״טױהך ׁױא׃ױ (The London School of Hygiene and Tropical Medicine) יװאױ טײ ױ׃ ך׀ט ׁׂױװ ױׁג ױא״ ׁא׀ױ ׁ׀ה׃ױױׂװ ׀ט : "ׁט״אװ ׀ׁ׃װ ׀ך װ׃ט גױך ׃אױך ׀׳טױך ׁגױ ׁ׳ב ׁ״׳ױך יט װ׀׃ױ. ׁגױ׃ ׀טזױך װׁטך ײװטװ ׁא אױגט הא װבאױך י װךטױך אחױ״ ׁבׂטװ ׀ח״טױאך, װ - PHE װׁט״ גיװ  יׁױךױ ׃ ח׃ בׂטױך ׀ח״טױאױך ױׁ׳ט װךג ט׀ױך ױ׀ײװטױך ג װבױא".


װ׃ױ"׳ י טיױך ׁט׀ױך װזׁױט װׁט״ך (Public health England) װהױהװ יט׃ װׁט׀ױך װׁט״, יי ״גױ טײ גׁױט װ׳ׁטױך װיױױחױך ׀ך װבׂטױך װ׀ח״טױאױך, ׀יט ״ױגאױך  װױזט יװ ה׳ױך ײח, ךױ יװ ׳ױײטױך הג טׁױך ג װבט הױ: "גׁט גיױ יױי ׁבׂטװ ׀ח״טױאך זז ׀ך װבױ יׁגיױ ׁ-95% ױג״ ׁ״ ׀ך בױא װגיױ װהבׁ".


ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײט  װ װױ װט׀יױא װײװט הא װאײח װׁט׀ױך ױװ״ בהח ׁװזױך װ׃ױ"׳ װׁט״ ׀יט ׁ׳ט ז׃׃ ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׁ װך׳ב װיױך ׀טױױך װ״ױױ׳ י׀ ױ ג׃ ׃ױגױך, ױ ׁ׃ױ ׁ - 27.11.2018 ׁױױג׃ך װגׁױ׃װ, װטױױ׳װ ױװׁט׀ױך י װאבך.


׃"ט ׃ױ׃ ׁ״ױ, טױה׀ ױטײ װבׁטװ ׁט ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װבׁט : "װ״גאװ הװ יאװ װה׳ךך אײח יױך ׀׳ײװ ׃גך, ױױ י - 95% ה׳ױך ׳ױט ײח, ׀א ג׃ ג װה׳ךך אײח ׁ׀ױךױ יגױט. װאױ װט׀יױא װײװט י׀ ׁבױב ׃ג ״גאװ. ױ ׁ׃ױ ׁױױג׃ך װגׁױ׃װ, װטױױ׳װ ױװׁט׀ױך י װאבך ׁט׀יױך ׳" ׀ ׀׀ױד, י ׀טאױ  י װ״ בהח ׁ׳ױױך װ׃גך י װ -PHE װייך גװ ך׀אװ גׁױט זטא װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׀יט ׳ױײט ג װבט װ״גװ. גך ט׀ױ ױט ׁׁטױט  ׀ אך ״גױ װה׳ךך אײח י 95%, ׀ױ ׳יױׁ יבׂטױך ׀ח״טױאױך ױױך װז ׃ יאװ ׀ך ׳װ י 7,600 גיא ׁיט׀ (ךױ 8,000 ׀י װך ׃ יאװ גיױ). ׃ױׁט ׁ״גאװ יאױג׃װ הךױך גיא בׂטױך טׂױך גׁױט בׂטױך ׀ח״טױאױך, ׁחט טׁ ג ׳יׁױ ׂװ ױ׳״ך, ױװ׳ױט  װאב זגט ױאױגט גׂ װגיױ,  אט׀װ י׃ױׁט ׁװ׳הך אײח ױךט ׀יט װה׳ךך אײח. זט ׃ח ױװז׃ ׀ך װ׃גך. ״גױ יבׂטװ ׀ח״טױאך ה׳ױך ײחװ בׂטװ טׂװ, ׁיׁ ײװ, יחױ ״גאװ יװךחד ׁ ה׳ױך ײח בט״".


׃אװ הטױב״ ח׃ך װׁט׀ױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױבהװ : װׁט״ אז׀ ׁז׃ װז׃׃ ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׀זג ׂװ. ײױט ׃ױ"׳ װױױג׃װ װגזך -FDA  ׁאױי׀ בׂטױך ׀ח״טױאױך װ׃ׂי  װג׃ױױך ׁאױי׀ ךטױך י בׂטױך ׀ח״טױאױך ׂװ גיױ, װ ױׁׂױך ױׁחׁ ׳חט ט׀  װיױי ׁבׂטװ ׀ח״טױאך ׁׂט ׀ך װחױי װׂ גיױ. װאךױ װׁט״ יׁבׂטװ װ׀ח״טױאך י טח 5% ׳ױט ׳ױ בט״, ױט 95% ה׳ױך גױך בׂטװ טׂװ ׀אױ ױ ט׀ױך ׃גױך אײח ױה׳ך ׁ׀ױךױ װחד. י ײױט  ׂ י׀ט װ׳ױט ױׁגחט אחױ״ י װיהגװ טגװ ׀טױך ״ױױ׳ ג װךהך׳ױך װױ׳ ׁׂ װװךׁׂטױך. טױׁ ׀טׂױא ׁט׀ױך ׁט׳ׁ װגױ ױׁ ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁיט׀, אױח״ ׃אױך יױאװ ױײװט הא װאײח װׁט׀ױך װטױ ׁיױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ױ ׂ װגױׁ׃װ י׀ בהח ׳חט ג װװיױך ׀טױױך װ״ױױ׳. ׳׃ ג ײ׀ך, ׁט אז׀  בׂטױך ׀ח״טױאױך ׀א ױזט ך ױ װ ױך ׳ױט טג, ׳ױט בט״א ׃ױג ױךױך. אױ װױ, ך׳ױך ׂ װךׂױך באױך ״ױױ׳ װחזט, ׂױ יאױ ׂא״ ׁ׳ װהװ װײױװ ג װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א, ׀ױ״ יטט װׁ, ׀טױג ױ׳ ױבױ ױׁׂט ךגױחך ׳ײװ (׀אׂאװ הח״ױטב) ׀ױ ׳ך ׁ ך ױאײח גטך װ׳בױאך י װט׀ױך".


׃"ט ׁ״ױ ׀ט בױ: "ׁט ׃ױג אױ יבׂטױך ׀ח״טױאױך א׳י׃ױך ׂױטױך הטױב ׁחטׁ ׁא אױגט ג ׁבב ׃ױױ׳ װי״׳ ױ׳חט גױ׃א ׂ װזׁגױ ג חיט ׁ אחױ״ בט״. ׀ ׃ױׁט טח ׁאײח יט גיא. ׀ז אי װטױך, אזהװ בױ גױׁט װךהך׳, ױ װךׂךװ הׂגװ ׁ׀אי װא׳יה ׀׃ װבׂטװ װ׀ח״טױאך. ׳יױׁ װ׃ׂי גיא יגׁטױ בׂטױך ׀ח״טױאױך ׀ױ ךחא ׀ױ׃ ױ׀׃ױ אחױ״ בױׂ יױא, ׁ׳יׁװ יװ װױױ  ׂװ, י׳ח װ׳חט װױ׳ױ  װיױי ױט׃ ׀ך װבױ װׂ בׂטױך טׂױך ױ׀ד װ׳חט װ׳׀ זׁג ג ׀׳ױײ ׂװ אױ, ױׂ ײ׀ך ׁױױ ״הױ זױ׃. ׁאױבד י ײױט יחױט װאחױ״ ׁבׂטױך װ׀ח״טױאױך װױ׀ ׂ ״ׁח, ױ װבׂטױך װטׂױך".

 

= = =


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. ךטױױך װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳.


חיױט ׳ח ךׁױך װׁחױטך:


חיױט 1


חיױט 2


חיױט 3

 

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416