לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

תגובת האגודה למלחמה בסרטן לדוח הכלכלנית הראשית: "צעד חשוב ומציל חיים"

01/07/2019

טחג

װאך װט׀יך ׁיט׃ װ׀ױזט ךגװ ׀ך װב ג װבׂטױך

װאך װט׀יך ׁיט׃ װ׀ױזט װגטװ ׁ׃ױ׳ ױ׳׃ יהױטב װױ  װׁׂטך װױ׃גױך אײח װגיױ ׳׃ ג װג׀ך װבױ ג ױזט ״ׁח ׁי װיא הגױ ׳׃ װה׳ךך װזטװ. ױ׀, אךױא טׁ יאך זׁג ג ט׃װ ךיך ׁזטך בׂטױך אהי, ױ ״ׁח ׂׂױ.

װג׀ך ב ג װבׂטױך ׁױזגװ ׁגׁט ךטױװ ׁט׀ױך װזׁױט ױׁװױז׀װ גך׃ך אױװ ױךט ג ךטױהױך ׳ױך יאׂטױ ךױז׀װ גיױ.

--
ךׂױׁך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׃ױ׳ װאך װט׀יך: "זג׃ ׳יױׁ ױז ׳"


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״:
"׀אױ ׁט ג הטבױ ׃ױ׳ װאך װט׀יך ׁיט׃ װ׀ױזט. װג׀ך װבױ ג  ױזט װ״ׁח ױװגיױ, טׁױך בׂטױך ׀ח״טױאױך בױׂװ, װ׀ זג׃ ׳יױׁ ױז ׳ װױט׃ך װׁחױי ױװױױװ ׀ב״ט״ׂװ טײך װה׳ךך חט װױױך בט״ ױאגך װך׳ך גיױ ׁחטׁ זגט ױׁא אױגט. ׳ט ׁׂױװ ׂױט גיא װהבח גי, ױזגט י׀ גיא װאג אבװ גױ װגיױ, ׃ׁט יױאג ׀ך װךטױך װטׂ װײח ױװך. ׂ ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ װ - WHO ױ׀טׂױ װבט״ װׁא׀ױ װ - UICC חׁגױ  בױ װ׀ װי״װ װגװ ׁױךט װױט׃ך װׁחױי ױזט ״ׁח ױגיױ, ׁױ׳׃ ׁחטׁ ׃ ױׁא אױגט ױׁחטׁ ׀ױױבװ ׁטװ ׳ׁטךך-ך אױװ.

׃ױׂ׀ ״ױׁװ גױך ׃אױך װױט׃ך װׁחױי װ׀ ט׃ך יגױט װגיױ ׁגט אױ-ױטח ׁגחׁױך זג׃ יאח״ ח ׁױׁטׂ ׁגך װױאךױ ט׀י װגט אױ ױטח. װבױ װױׁׂט ג בׂטױך, װװ װזג׃ װיגױך ׁױךט יװׁ׀ װה׳ךװ ׃ט״ך ׁיגױט װגיױ -21.6% גיא ג׃ ׃ 14% גיא! אז׀   װג׀װ י 10% ׁ׳ט װבׂטױך, ה׳ךװ ׀ך װזטװ יװ ׁ-2.5-5.0% ױיאױ ײװ ױטׂי ׁגחט ׁחטׁ זגט ױׁא אױגט.


ׂ װׁאח װגױ ז׀ ׁחט׀װ ׃אױך װגױ ׁזג טהױטױך װג׀ך װב. ׁ׃ױ"׳ "טהױטװ ׁב ג גיױ", יװךהטב  ׁ׀ױח״ױׁט 2017 חׁג װׁאח  "י זג׃ ׃אױך יױ װז ׀ך ׳װ י ױא ׁא ׀׃, װה׳ך ׀ך װגױא ױ הךױ׳ י ׃אױך. װזג׃ װײװ װױ׀ װׂ׃ך װב ג ״ׁח ׁ״טװ װחיױך ג אׂיױךױ, ױה יװ׳חט ט׀װ װױט׃ ׂ ׀ך זטךױ. װ׃ױ"׳ חׁג ׂ יבױ ׁׂױװ ז ׳ ױה׳ך ׳ױך חיױך ױ בט״ ױ׳ױך ׁ. ז׀ בהט ׂ׃ױ י ׃אױך ׁגױ ׃  גװ י 50% ׁ׳ט בׂטױך ױׁװ ט׃װ י 20% ׁזטך בׂטױך, אךׁ ׁ׃ױ׳ ׁ 2017"