לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מידע חשוב לקראת פתיחת עונת הרחצה בשבת הקרובה

18/03/2021

ג הך׳ך גױאך װט׳זװ ׁיׁך:

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײטװ  ׂ ׀׳ט יאװ ׁװ ג״אױ ז׀ך װׁך,

ױט׳ װױך ׳ ׁיי!

 

גױאך װט׳זװ 2021 ךהך׳ ׁיׁך װחטױׁװ, 20.3, ׁטױׁ ׳ױה יט׀, ג ז׀ך י װך׃ ׳ױהיך װהב׳. י װא׳  הך׳ך גױאך װט׳זװ ׁחׁ ט׃װ װיגױךך ׁך׳ױ׀װ ׁחױטױאװ ךׁ׀  ׀ה אױהי יׂ׃יױ ׀ך װ׳ױה ׀׳ט יאװ יׁװ אאג װזׁױט װׂג .

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײטװ י׳יױׁ ׀ױ׃ יױט ג  װװךאװׂױך "׳ ׁיי®", ױװׂ ג װגױט ױג װׁט׀ױך ׁ׳ױה, ׁ״ׁג ױׁ ט׳ׁ הךױ׳.׀ ׳יױד ךאױחױך ג׃ ׂ ׳ז יאװ יי .


װױ׳  ױױױך יי ׁׂ װ׃ױך, װױױך בױ ׁׂױװ װךהך׳ױך אױװ ׁװ װ׳. 80% אײח װיי אׂט הא ׂ 18. ךאױחױך ױ׃ װ ׀ױױבװ ׁבױ - יטױ גװ.

׳יױׁ יװ׃ ׀ בטױ ׀ך װ׳ױזװ ׁײ יװױך ׁ׳ױו ױׁ (ׁגך יװױך ׁ, ױו יׁיױ ׁׂ׃ ׂױד, טזױ ׁׂ׃  ױ׳׃ ג יטױױ, ׀ױ ׳ױזװ ׁ׀טׂװ זהױהװ ׀ױ ׁ׃ ׳ױב חטאװ), ױחה׃ױ ג   װװׂאװ װ׀׳ט, ׂ ׀יט ׀א ׁ׳בױך װװױט. י, ׁײ יװױך ׁהגױ״ױ, ׁׂ װ׃, ׁׁװ"ב, ׁח״אװ, ׁךאױגױך אױגט, ׁבהױט״ ױ׃'.


 גױ׃ א ׁחׁױזך בױ ׁׂױװ?

  • ׁװט גױט יגױט אזטׁ ׁחױך.
  • ׁג יױױך טׁױך.
  • ךאױחױך, ׃ ױחיי.
  • ׀אי יׁךױחד גבױח ׀ױ ך׳ׁׁ אז׀ ײ ױי ׁיי.
  • זױא, ׂױי, י׳א װא׳יה יי יגױט ט״ױׁ ױחױ״ גױזך חטאװ ׁׂױװװ.
  • ׀אי יחטױׁ יה׳ך ׳ױ ׁבט״ װגױט.
  • ׀אי װאױ״ ךטױהױך װׁׂטױך ׀ך טׂיױך װגױט חטאך װיי.
  • ׀אי יגׁטױ װיךך ׀ׁט ױחׁ ׁ׀ױה ״הױ חׁױג.
 

 "׳ ׁיי®" י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״:

׳היױ ז - י װיך׃ יװױך ׁז, ׀ זט ײױט  ׁ׳ױד װ ׀ױ ׁחטׁך װׁטװ יאװ ׂ חטאװ ׳ױײטך װ׳ױ ױ/׀ױ װ.

ױׁג - ױו ׳ׁױי ױׁג ט׳ׁ יױ, יׂ ג װהא, װגא, װזױױ׀ט ױװגױטד.


יחה יי - ױו װטׁ יחה יי ךחא װבאא ׀ך װחטא װג-בׂױױך.


ׁׂױ׃ ך׀ - ױו בױך  יאך ׀ך װׂױד ׁׁױי ׀טױ (׳ױזװ ג יטױױ ױאב). װׁ׃ װבהח ׀ך טׁ װװׂאװ הא חטא װיי װ ׁ׃ ׁ׀טׂװ זהױהװ.


יגױך ׁ״ױ׳ױך - י װאג ג׃ װ י׀היט ׳יהװ יי ׁ װיגױך 10:00 ג׃ 16:00, יװ יגױך ׁװ גױזך װחטאװ װ׀ טׁך.


בא חטאװ - ױו װיךי ׁבא חטאװ ט׳ׁ ״ױױ׳ ג ח׃ װׂאװ י 30 SPF ױגװ. ׃ ױךאױחױך ױו טױ׳ ךיט ׁג 30 SPF ױגװ װױג׃ ךאױחױך ױ׃. ךאױחױך ג׃ ׂ ׳ז יאװ ׀ ׳יױד יי . י טױ׳ ׀ך װךיט ׳ז יגװ הא װז׀װ װׁך, ױיױׁ ׀יט ׂג  ׀ױ חױ ׁױ א׳יה יי. י ׳׃י ׀ך װט׳װ  יגך ױג׃ד װיךי ׁךיט יׁױ אך יױ״ ׁױך װאט׳ך.


יךװ טױׁװ - װׂױד ײג ױ׀ׁ׃ אױײ ׁ ׳. ׃ אױג ׀ך װךׁיױך װׂױד, י װטׁױך ׁיךװ.

ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײט  ׳יהװ חטא װיי גױװ ׂטױ אײח ׃ ׳ױט, ױ ױױױך יי ױאי, ׀ױ אײח ׳ױט ׁ״ױױ׳ װ׀טױ, ׂױ טׁױ ח״ ױװײ׃חאױך ױח׃ך י װגױט, טׁױ ך ג װגױט ױאׂג ח׃ בט״א, טױ׃ (ח״טח״) ױבט״ װגױט.

װױ׳  טױׁ װחט י בט״ װגױט חיױט ׳יהװ יי ױ ױױױך יי ׁׂטױך ׀ך װבױ װךהך׳ױך אױװ ׀טװ – בט״ גױט ח״א.