לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון 31/5/2021

30/05/2021

31.5.2021

װױ װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁגיױ 

World No Tobacco Day

 

ג ה ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ (WHO), װױ װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁגיױ זױ װיאװ ך׳ך װױךטך "ך׳ׁ װהבח".


טױך װ׳חחװ ׁאױי׀ ׀בױט גיױ ׁחױױך זׁױט - בחט ׳׃י י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׳ױיד  װטױׁ װטג (87.4%) י װזׁױט ׁיט׀ ג׃ ׳יױד גיױ הױ ׁחױױך זׁױט, ױ ׁחױױך ׁװ װגיױ ׀בױט ג ה ׳ױח! ׃ױׂװ, -24% א׳יהױ גיױ ׁׂאױך יגיױג ׃ ׁװ װגיױ ׀בױט ג ה ׳ױח.


גױ׃ אז׀  -25%  װגיא ׃ױױ׳  װ אױװׂ גי  ׁךױ װׁך, ױ׳ױיה  ׀ך ׁא װׁך באױך װגיױ װהױ.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױז׀װ הױ׃ח׀ב״ ׳׃י ױט׀יױ בױׂױ װװױױװ ׃ט ׂװ גזך גיױ ׁװיךךהױך ח ׳ױׁו ױ׃"ט גאך ׀א׃.


׳חט ׳׃י:

 • ׳חט ׳׃י ׁ׀טװ"ׁ חױיט ׁ ׳יהװ גיױ ׁײ װװטױ יאױ ׀הׂא״ ׁׂא װיױ״ ׁװךהך׳ױך ךהחױ׃ װױ׳, ױ ׂ ׁׂא װחיױט בױטך ױבט״ ׁךאױחױך.

 • ׳חט אױבד ׁ׀טװ"ׁ ז׀  ׂ גיױ ׳׃-הג י בׂטװ ׀ח״טױאך א״ױך אחױ״ יהג טגװ ג ךװ ׃חך ׁ װ׃ ױג ךהחױ׃ ױ׀ד גױ ׂטױ יאױ י ׁ״ױױ׳ װ׀טױ.

 


װױ (ױ ׁ' 31.5) זאך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך װױ װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁגיױ, ׁחׁ ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ (WHO) װז ׀ך  World No Tobacco Day  ׁגױ.


״טךױ י ױ ײװ װ׃ׂי ׀ך װבױא װׁט׀ױך װחיױט גיױ ״ׁח ױאחױ״ ױ׀ך זג׃ װ׃אױך װג װה׳ךך בהט װגיא. װיאװ ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ ךח׃ ׁאױי׀ װהבחך װגיױ. ה װ׀טׂױ, ׂהך COVID-19 װױׁװ  יױא גיא װטײױ ג טזױא װהבח גי.


׳יױׁ ׃גך  ׳חט װױ׳ױ יׂ ׁט׳ח י ג 9 ״ט יװױ יגי, ױ װז׀ױך ׁ׀ױױט װהךױ׳, װ׀׃ י׀אױ גי א׳יד גי ױאך װװ זױ׀ ׁ׃ױ ׳ױט בױא.


ג׃ װ ױאױ ג׃ ׳יױה גי װבׂטױך ׁחױױך זׁױט טױך װ׳חחװ ׁאױי׀?

בחט ׳׃י י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יאגט ג ׃ ױ ׀הבױב, ׁחטׁ 611 אי ױׁׂט ׁׂ 18 ױגװ װױ׃ ױגטׁ, ׁ׃ׂ ׀טז זׂ י װ׀ױױבװ ז׀ :

טױך יׁט גׁטױ ג״ 40 יאװ ׀ײ י׳ױחח ׁיט׀ װ׳ױח אגך װגיױ ׁחױױך זׁױט ױװ׳יהװ גיױ, ךױאך װזׁ גׂױװ ױט׀װ  װטױׁ װטג י װזׁױט װיט׀ ׳יױד גי ױזט גיױ ׁחױױך זׁױט.

אךױא װבחט גױװ :

87.4% װאי׀ ׃ױױ׳ױ  א׳יהױ גיױ ׁחױױך זׁױט, -24% ׃ױױ׳ױ  א׳יהױ גיױ ׁׂאױך יגיױג ׃, -47% ׁה׀טח, 30% ׁחױױך װגׁױ׃װ, 11% ׁחאױ, 49% ׁבג׃ױך ױׁך חהװ, 40% ׁך׳אױך װ׀ױ״ױׁױב, 63% ׁט׳ױׁ, -10% ׁׁך ׳ױ.

גױ׃ גױװ װבחט  -75%  װאי׀ (גיא ױ׀ גיא) ג׃ה י׀ גיאױ ׃ יװ ׁ ׁבג׃ױך, ׁׁך חהװ ׀ױ ׁׁט. 

 • ׁאױׂג גיױ ׁׁך, טח 10% װגיא ׀א גיא  ׁׁך ׀ױ ׁטהבך ׀ױ ׁׂׂ ׀ױ ׁ׳זט.
 • װטױׁ װטג י װגיא גױי ײ׀ך ׁבׁׁך װׁך ױ׳ױיה ׀ך ׁא װׁך באױך י גיױ הױ.
 • 25% װגיא ׃ױױ׳  װ גיא ׁךױ װׁך.
 • -39% װגיא, גיא ׁטהבך ׀ױ ׁׂׂ.
 • -30% גיא ׁ׳זט װהט״ך י װׁך.
 • 36.4% װאי׀ װ׀ גיא ׀היט ׁא יה׳װ ׀ױ ׳ׁט גי ׁטהבך/ׂׂ ׀ױ ׁ׳זט ׁך.
 • 8.7% װאי׀ װ׀ גיא ׀היט ׁא יה׳װ ׀ױ ׳ׁט גי ׁךױ ׁך.


יװ ׁט-׳, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "׀אױ ׳ױׁ װה׳ך ׀ך װא״ װהײ, װטׂי ױװ י בט״ װאׂט גיױ. גיױ װױ׀ ׂױט װױױך בהט ׀׳ך ׁגױ װאך אגװ, ױיא ׀ב״ט״ׂױך ױ׳ױך ױׁױ׳׃ בױ ׁׂױװ װױט׃ך בהט װגיא. י הגױ יױ ׀הװ אטזך ױגװ י װ׳ױח װח ג אך יאױ גזױט ׀ך ׂהך װגיױ. טח  אױ װׂ ג װ׃ױט װזגט הא אׂג װגיױ װך ױװט, יאױך ׀ך װאױטװ װ׳ׁטךך ׁאױי׀ װגיױ ׁיט׀ ױׂ׃ הװ ׃ױט י ׀ײט׳ ׳ױהי װךטױך ״ׁח ױאחױ״".


׃אװ הטױב״, ח׃ך ׁט׀ױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "װגיא ׀א װחױטׁאױך װ׳׃ י בט״ װחיױט גיױ, ׂ ׳יהװ י ׀אי י׀א גיא גיױ הױ (הבׁ) ׁׁך ׀ױ ׁחױױך זׁױט ׁׂטװ ׀ך װבױ בט״ ט׀ױך. װׂאװ הא גיױ הױ ױװׂאװ ג ׁא אױגט הא װך׳ך גיױ ה׳ךװ יגױךך ׀ך װבױ װךהך׳ױך בט״ װחיױט גיױ. ׀ױט װיא הגװ ךגיך װ״ׁח ױװאחױ״ ׁ׀זגױך ׀ב״ט״ׂװ אהױ״ׁך ױיױױח ׀ׂטבׁ טךױ ׁא אױגט ױזגט גׂ װגיױ. זגטאױ, ׀אױ ג׃ װב״ױטװ װ׳ױײטך ג גזװ. י װׂ ג װזגט ױ װזׁױט ׁיט׀ װ׀א״טב װ י ךגיך װ״ׁח ױװאחױ״".


טׂ װױ װׁא׀ױ ׀ גיױ הטב ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ ׃ג גױ׃ ג יױי ׁױזט גיױ:

י גװ -100 בׁױך װהבח גי, װ ׳ח װ:

גיױ יהג ג װט׀װ ׁ׀ױה ג״ ׃

 • װ בט׳! װ׳ װגױט, װׁך, װׁׂ׃, װ׃ ױװאיװ.
 • גיױ ׂױט װזװׁך װיא ױזטװ ױׁׂטך י ׀ׁאך גװ.
 • גיױ ׂױט ח״ ׁגױט ױט׀װ גױט ײח ױךט, ׁױ׳׃ בׁׁ יהך ױגא.
 • גיױ ׁׂט ׀ך װבױ װךהך׳ױך הבױט׀ײב.


גיױ הױׂג ׀ טח ׁגי ׀׀ ׂ ׁׁא װיה׳װ ױװ׳ׁט

 • ג ױ ׀אי ך ׁ יאװ ׳יהװ גיױ הױ.
 • ׳יהװ גיױ הױ גװ ׀ך װבױ װךהך׳ױך בט״ ט׀װ.
 • גיױ בׂטױך ׀ח״טױאױך ׳ױיד ׀ך װבױׁׁ אחױ״ ױח ײח.
 • ׳יהװ גיױ הױ חיױטװ ׁװךהך׳ױך בױטך בױׂ 2.


גיױ ׀ױ יױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׃ ׃ הױׂג ׁׁט׀ױך

 • ׃ װױט גיא בױׁ ט׃װ ױיך ׁךהחױ׃ ט׀װ יױװ װױׁ ׳ױך איװ טױאױך ׁׁׂטױך.
 • ׃ װױט גיא אז׀ ׁבױ ױׁׂט ׀ב״װ.
 • ׃ ך׳ך ׂ יאך װ׳יױה גיױ הױ ׁׁך אז׀ ׁבױ ׳ױך ׁ׳ױך ׀ױײ ךױאװ װגױױך װױׁ ׀ױׁ׃ יגװ ג׃ ׳טיױך.


װגיױ חט

 • ׳חט ׁ׀טװ"ׁ ז׀  גיא ױז׀ ׁױזג 1.4 ױ ׃ױט ג גיױ ׁװ ׳װ (טיך בׂטױך, װױז׀ױך טהױ׀ױך ױגױ׃).
 • װגױך װ װגױך ךױז׀װ גיױ ױגטך ׁ-1.4 ״טױ ׃ױט.


גיױ הױׂג ׁהױטױך

 • אי יגיאױך װ ׁבױ ׁׂױװ ױךט ׁגױך הױטױך, ׃װ ױח׃ך ׀ױ װהױך.
 • גיױ הױׂג ׁהױטױך װׁׂט ױױׁ ט׃װ ׁבהטװ ױׁ׀ױך װײטג ױ׀הױ״אזװ.  


ױזט ״ׁח ׁ׳ױ, ׃ױׂװ ׀חױב, ײח ׁט׀ױך

 • ױזט ״ׁח ׁ׳ױ ׳ױיה ׀ך װיךי ח װ׃ױג בט״א.
 • װט׀ױך װ׃גױך ׀ ךױױך ׁ״גאװ יױזט ״ׁח ׁ׳ױ װ ה׳ױך ײח בׂטױך טׂױך.


גױׁ׃ױך אױבהױך ג גיױ ״ג ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ:

 • ״ׁח װױטׂ ג׃ ׳זך װיךי ׁױ.

 • ״ׁח װױטׂ ױךט -8 ױ ׁא ׀׃ ׁ יאװ. ױךט -7 ױ ׀ױך חט ױױך װ ךױז׀װ י יױי יט ׁ״ׁח, ױ׀ױ -1.2 ױ װ ךױז׀װ י גיױ הױ (הבׁ).

 • ג 80%  1.3 ׀ט׃ יךי װ״ׁח ׁגױ ׳ ׁ׃אױך ׁגױך װאבװ אױװ ױׁאױאך.

 •  זױטױך װ״ׁח ײחױך, ױ׀ טװ ׁ״ױ׳װ י ׳יהװ ״ׁח. גיױ בׂטױך װױ׀ זױטך װיױי װאהױזװ ׁױךט ׁ״ׁח ׁט׳ׁ װגױ.

 • גיױ ח״טױך ײח ׁט׀ױך ׁ׃ױװ גיױ בׂטױך, ׀  ׁזׁױט גיױ ח״טך אךהב ה׳ױך בױ.

 • ׳חט ז׀ױ  ג״ ׀אי ׁא ׀ך װבױא װׁט׀ױך װטױ ׁיױי ׁ״ׁח. ג ײ׀ך, ׁטׂג יגיא װױה ױ׃ג בױא יׁ״ׁח, טױׁ גױאא װהבח. ׀ ךװ ׁװהבחך װגיױ, טח 4% װאבױאױך װהבח גי – א׳ױ װז׳װ. ךװ חזױגך ױךטױהױך יװױ׳ױ בגױך װהבחך װגיױ, ױױך װגױך ׁױךט ה 2 ׀ך בױ װװז׳װ ׁׂװ גיױ.


װךטױאױך װׁט׀ױך י װהבחך גיױ יװױײטױ ׁהטבױ ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ:

 • ׀׳ט 20 ׃ח' – ט׃װ ׁ׳ו װ׃ ױחזׁ װׁ.
 • ׀׳ט 12 יגױך – טױך װה׳ װ׳׃ ׳זא ׁ׃ ױט׃ױך אױטװ.
 • ׀׳ט 12-2 יׁױגױך – יהױט ׁ׳ײױט װ׃ ױגװ ׁךהחױ׃ װט׀ױך.
 • ׀׳ט 9-1 ׳ױ׃י – װה׳ךװ ׁיגױ ױׁחױזט װאיװ.
 • ׀׳ט יאװ – װבױ ׳ױך  ׃ ױׁ ױט׃ ׳זך װבױ י ׀אי גיא.
 • ׀׳ט 15-5 יא – װבױ יׁו יךױױװ ײװ י ׀אי י׀א גיא.
 • ׀׳ט 10 יא – װבױ בט״ ט׀ױך הױ׳ך ׳זך װבױ י גיא. װבױ בט״ װהװ, װׂטױ, װױױי״, װיהױ׳ך, זױױ׀ט װט׳ ױװׁׁ הױ׳ך.
 • ׀׳ט 15 יא – װבױ ׳ױך ׁ׳ױך ׁ ױ ׃ יךױױװ בױ י ׀ גיא.


טׂ װױ װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁגיױ, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װהחװ הױ׃ח׀ב״ ךװ ױג׃ױ׃ װׂװ גיױ, ׁװא׳ך ח ׳ױׁו' ױ׃"ט גאך ׀א׃

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װח״װ הױ׃ח׀ב״ ׳׃י ׁ׳יװ הטח, ׁי "חױױױ אׂ גיױ!", ׁװיךךהױך ח ׳ױׁו', ׀יך ךחיױטך ױ׳" יגׁט ױ׃"ט גאך ׀א׃, טױה׀ך יה׳װ ױױגזך ׂװ גיױ ׁׁ יטױך ׁט׀ױך, יװךׂבױ ׁװךא׃ׁױך ׀װ ׃ בג גױאא װׂ גיױ.


 הטח װהױ׃ח׀ב״ יװאױ גיװ ׃ט ׂװ גזך גיױ, ײא װ׀ײאװ ׁ׀החזך בהױ״ה, ׁׂױׂ הױ׃ח׀ב״ ױׁ׀ה הױ׃ח׀ב״ ך׳ך װי "חױױױ אׂ גיױ!"

׳זױ ׀ װ׀ײאװ הױבח׀ב״


א-ב״ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׁױט װט׳ׁ װױ ׃ג ג אײח װגיױ ױׂװ גיױ

׳זױ ׀ ׃ װךטי װא-ב״ 


טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט ׳׃י

׳חט ׳׃י חױיט ׁ גיױ הבׁ ׁײ װטױ יאױ ׀הׂא״ ׁךאױחױך

אי װטױך טׁױך י׀א גיאױך ׳יױהױך גיױ הױ (גיױ הבׁ, גיױ '׃ יאװ') ׁׁך ױ׳ױזװ ױ, ׁזׁ ׳ׁטך ױׁחװװ.

׳חט ׳׃י יהױטב ׁךׁ װגך Environmental Health Perspectives ׁ-19 ׁ׀ 2021 ז׀ ט׀יױאװ  ׳יהװ ײױ ױװ װׁ׀ יאױ ׀הׂא״ – יאױ װאׂט ךװ בׁׁך ױיהג ג װ׀ױה יׁױ װׂױד חױט׀ טזד ׂא״ (׃א"׀) ױגױ װׁׂט ׀ך װבױ װהטגױך װךהך׳ױךױך ױבט״ ׁךאױחױך ׁגך׃.


זױט װ׳חט, ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך Virginia Commonwealth ׁ׀טװ"ׁ ׁ׳אױ ׀ך טך װחױ״א - ךױזט הטױח י אחױ״ - ׁ׃ י 79 אי ׀ גיאױך יװיךךהױ ׁ װיא 2011-2005 ׁ׳חט ט׳ׁ װחד ׁ׃חך װװיהגױך װבׁׁךױך ׁט׳ ױׁ׃ױך װױח׃ך ג ךהחױ׃ ׂא (Newborn Epigenetics Study). הא װװטױ ױׁװ װיי װט׀יױ  װאי װױ טױך ׀הבױך י חױ״א, ױױ ׃ױױ׳ױ י׀א גיאױך ׁװ װװטױ. ׀׳ט װ׃ױך, װ׳ױחט ׁ׃חױ ׀ך טך װחױ״א ׁ׃ׂך ׃ ״ׁױט י װךאױחױך יאױ׃ױ װ.


ךױז׀ױך װ׳חט װט׀ױ  ׁ׃ױװ גיױ הג ׁװ װטױ, גיױ הבׁ ׁװטױ חיױט ׁ׀ױה יגױך ג יאױ ׁךזװ י װ׃א"׀, יװױ׀ ׁ״ױ יאױ ׀הׂא״ ׁ׃ װ״ׁױט י װךאױח.

 יטױך װחױ״א װױ ׁׂױװױך ױךט,  ׂ׃ װבױ יׁחטׁ װױ׃ ױהגױ בא ׀הׂא״  ׁׂא װיױ״ ׁװךהך׳ױך ךהחױ׃ װױ׳, ױ ׂ ׁׂא װחיױט בױטך ױבט״.


ז׀ ׀װ ׃ׂי ׀ך װװיהגױך װײחױך װ׀היטױך י װ׳יהװ גי ״ׁח ג װ׀הׂאױ (װזׁ װ׀הׂא״ װ י װך׀) י ךאױחױך יאױ׃ױ אי י׀ גיאױ ׁװטױ ׀ א׳יהױ גי ״ׁח ׁׁך ׀ױ ׁחװװ, ׀הױ ׁטױך אױױך.

׃ׁט װ׳ױחט, ׳יױׁ װ׃ׂי  ׀ טך ׳יהװ ׁ״ױ׳װ גיױ, ױ י הגױ זזױ װגיױ ׁט׳ׁ װזׁױט ג אך אױג ׳יהװ ׁאי װטױך יגױױך װױך װ װיהגױך ׀טױױך ״ױױ׳ ג װז׀ז׀.

חיױט ׀ט


װ׀ ךאױחױך ׁהׂװ ׳יױה אײח גיױ '׃ ייך'?

גיױ '׃ ייך', װױ׀ ׳יהװ יט ׳חח גיױ ױזט ״ׁח װאבהׂ ׁי״׳ יױא ױיך׳טט ׁװ׃טׂװ ׁ׳ײטװ ׀ױױט. ך׳ױ ײװ ג״ י׀אױ א׳חט ׁבׂטױך טהױ׀ױך, ׀ ׀׳טױאװ  ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך ״חבב ױ׀ױאׁטב״ך װ׃אװ ב ׃ׂױ ׁ׀טװ"ׁ גטױ ׳חט ךזהךא ׁ׳אך יט ׳חח אחױ״ װױגׁט ׁ׀זגױך ׁחט ׳׃װ ״הױ אטו ױ׃ (הׂװ) ױאױךט ג ׁׂ טװױ״ ׃ װ״ױך, ױ ׀ך װ׳יהװ י װהׂ ׀װ.


זױט װ׳חט, ׁ׳אױ װ׳ױחט ׁחׁ יך חׁױזױך אׁ׃ח ׁהׂװ: 210 ׁחט (ׁא יה׳װ ױ׳ׁט) ױ-80 ז׃ װױטװ-ךאױח. װיךךה אי׀ױ ג װיױי ׁױזט ״ׁח װ אחױ״ י ה׳ױך ׁ ׁך ׀׳׃ ױגׁטױ ׁ׃חך איהװ װז׀ױך ה׳ ׃ױ-׳זא, ױ׳ח אׁ׃חױ ׀חט׀ך י׀טױך אחױ״ ג ׀זׁגױךװ. ׀ז װז׃ אגיױ ׁ׃חױך אחױ״ ג ׁׂ ״ױך װױ׃ ױװטװ״ יז׃ ױׁ׃חױך יך י װױ׃ ׀ךױט טױך טױײ חױ״א (ךױזט י װךהטחױך װאחױ״ גחׁ ׳יהװ גיױ הבׁ).


װז׀ גװ  טױך ׁׂױװױך י אחױ״ אז׀ױ ג ׀זׁגױךװ י טׁך װׁחט (61.9%), ױאז׀ױ טױײ אחױ״ ג ׁׂ טׁך װטװ״ (93.8%) ױחױ״א ׁיך י װךאױחױך (93.6%), ׀ חיט יױי ׁ״ׁח ׁׁך. ׁחטׁ יךךה י׃ױױ׳ױ ג יױי ׁ״ׁח ׁגז ׀ױ י ׁא ׁך אז׀ױ טױך ׁׂױװױך ױךט י אחױ״ ג ׁׂ װטװױ״ ׁהׂװ, ױטױײ ׁׂױװ ױךט י חױ״א ׀ז װךאױחױך גױך יךךה י׃ױױ׳ױ י׀א יךי ׁ״ׁח ׁׁך. אךױ׳ ב״״ב״ י װאךױא װט׀װ י׳יהװ ױׁׂטך אחױ״ װךװ חיױטװ ײװױ טׁ ױךט (ג װ׀זׁגױך/װטװױ״) ױ׳יהװ גיױ ׃ ייך ׁךאױחױך.


בױ, ׁװ װ׀יהױײ ׁ׳׃װ ״הױ אטו ױ׃ ײױװױ חױטױך הױ״אז׀ ײװױ ׁאחױ״ ׃ט װטװױ״ ױׂג װגױט ג װךאױחױך, טױך ׀בױט װיױי ׁ״ׁח ׁׁך װ׳ױ. װ׳ױחט ״ױגא יװ׳חט ׃ׂי ׀ך װװךהי״ױך װ׳ׁױװ י אחױ״ ױװבױא װׁט׀ױך װ׀היט י גיױ ׃ ייך ׁחטׁ ךאױחױך הׂג ׁיׁ װחט״ י װךהך׳ױך. ׃ׁטװ, װז׀ ז׃ח ׳חט אױבד ׃ װׂ ״ױׁ ױךט ג ךאױחױך ׳יהװ ׀ ךױאאך גיױ ׃ ייך ׁגך ׀יהױײ.

װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Nicotine & Tobacco Research ׁ-31.8.2020.

חיױט ךחזט װ׀ט


װיהגך גיױ ׳׃-הג י בׂטװ ׀ח״טױאך א״ױך אחױ״ ג  װ׃

׃ױג  גיױ בׂטױך טׂױך װיהגװ ײחװ ג גטך װ׃. ׳ױחט ׀ױאׁטב״װ האבׁאװ ׁ׀טװ"ׁ ׁחיױ ׁ׃ױח װ װװיהגװ י גיױ בׂטױך ׀ח״טױאױך א״ױױך אחױ״ ג  װ׃.

י  אׁ׳אױ טחט (בא ׁ׃) י גחװ ׳זױאך (זׁ װׂױט אײח ׁאװ ױךהחױ׃ װך׀, גחׁ ׳בױט ׁ׳ז) ױי ךװ ׃חך ׁ װ׃, ױ חזׁ ײטך װ׃ ׁגױטח װט, ׁׂױׂױך, ױׁ׀ׁ װגױטח, י 31 אׁ׃ח, ךױ 14 אי ױ-17 ׁׂט, ׁׂ 33-19, ׀ ׳ױך טחג,  ױׁג יח ךח, י׀ גיאױ גױ.


װאׁ׃ח װךׁחיױ גי בׂטװ ׀ח״טױאך א״ױך אחױ״, ׁ׀ױה יװװ יױױװ גט ײ װױזג ױבהט װי׀הױך װא׃טי גיױ בׂטװ טׂװ ׀׳ך. אח׳ױ װ יך ׃ׂױך ׃: הא װגיױ ױיגװ ג׃ יגװ ױ׳ז ׀׳טױ. ױ , װאׁ׃ח גׁטױ בטחך MRI הג, הא ױ׀׳ט װגיױ.

אז׀  ׀׳ט װגיױ אזהױ גט טױ׃ ׁ׀ױה ױׁװח י ׳ז ׁ׃, אזהױ בא ךװ ׃חך בׁׁ ך׀ גטך װ׃, ױ גט ײטך ׃ ׀״ ׳בך ׁ װ׃, יװױ אױחי ױךט ׁ׀ױה ױׁװח, ׁװיױױ׀װ גט יא׃׃ױ הא װגיױ. װױױאװ י׀׳ט גיױ בׂ"׀ ׀ אחױ״ אזהױ גט טױ׃ י ׳ז ׁ׃.


װ׳ױחט זא  ךױז׀ױך װ׳חט ט׀ױך  ׂ ׀טױג ׁױ׃׃ י גיױ בׂטװ ׀ח״טױאך א״ױך אחױ״ יהג טגװ ג ךװ ׃חך ׁ װ׃ ױג ךהחױ׃.

י ׁז׀ ׃ װזׁג ג   גיױ בׂטױך ׀ח״טױאױך, ׂ ׀ װ א״ױױך אחױ״, גױ ׂטױ יאױ י ״ױױ׳ װ׀טױ ׁךהחױ׃  װ׃.


װ׳חט װךהטב ׁךׁ װגך American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology ׁ-1 ׁאױ׀ט 2021

׳חט װ׀


יױי ׁױזט ״ׁח יױא ׁׂ זגט גװ ׀ך װבױ גיױ חׁױג ׁׂ ׁױׂט ױךט

׳ױחט ׀ױאׁטב״ך חהױטאװ ׁב ׃ׂױ ׁחיױ ײװױך ׂױט װיהג ג גיױ חׁױג י בׂטױך ׁזגט. װ ׀בהױ אךױא י ׁא אױגט ױזגט ׁׂ 24-12 (15,826 יךךה) ךױ בחט ׁט׀ױך ׃ׂ ׁ׀טװ"ׁ, יאגיױ י װגטך װיױי ׁ״ׁח ׁי 4 יא (יאך 2014-13 ױג׃ 2018-17). װ׳חט ׁ׃ח ׀ך װיױי ׀ הג, ׂ ך׳ך װיױי ױװיױי װױ ׁ-12 בױׂ י ױזט ״ׁח (בׂטױך טׂױך, בׂטױך ׀ח״טױאױך – בׂ"׀, בׂטױך, בׂט, ״ׁח ׀ גיױ, ח״טױך, אטׂױך, ױגױ׃).


װז׀ גױװ  ׁך׳ך װ׳חט 54.5% װיךךה בױױׂױ ׀-יךי ׀ הג ׁ״ׁח: װיגױט ג׃ ג 90.7% ׁחטׁ ׁא 14-12 ױ׀ױ טח 28.1% ׁחטׁ ׁא 24-22. ג׃ װיאװ װטׁגך י װ׳חט װךאבױ 62% ׁא װ-24-12 ׁ״ׁח, ױ-30.2% װךאבױ ׁ׳יװ ׀ױ ױךט בױׂ י ױזט ״ׁח יױא. ׁיׁ ײװ װױׂ׃טױ 12.4% ׁא װאױגט "יךי ״ׁח ג ׁבב ױ", ױװטױׁ װטג ׁחׁױזװ ײױ (70.3%) גיאױ ׃ ױ בׂטױך טׂױך.


אז׀  װךאבױך ט׀יױאװ ׁ״ׁח הא ׂ 18 װךװ חיױטװ ׁבױ ױׁׂט ׁ-6% יױי ױ ׁבׂטױך טׂױך. ׁאױבד, אז׀ חיט ׳ײח ׁ װיױי ׁבהט ױזט ״ׁח ױׁ װ׃ױױ׳ ג בהט װבׂטױך יגיא ׁױ: ה׳ױך -1% ׀ױ יװךאבױ ׁױזט ״ׁח ׀׳׃ ג׃ װיאװ װייך גׁטױ גי בׂטױך ׃ ױ ׁיאװ װטׁגך. װךאבױך ׁיא ױזט ״ׁח װגךװ ׁ-2% ׀ך װבױ גי בׂטױך ׃ ױ, װךאבױך ׁ-4-3 ױזט – ׁ-7%, ױ׀ױ יױי ׁ׳יװ ױזט ױגװ - ׁ-15%. ױ , יױי ׀ הג ׁבׂטװ ׀ח״טױאך (גױך ׀ יױי ׁװ) װׁׂט ה יױיװ ׀ך װבױ װהױ גי בׂטױך ױ ױחׁױג.

גה" ז׀ װ׳חט, בהט ׂױט חיױט ׁ׀ױה ױׁװח גיױ בׂטױך ױױ ׁיׁ ׀ױ׳ט ױךט: װךאבױך ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך, װךאבױך ׁטׁױ ױזט ״ׁח ױך׳ך גיױ ״ׁח הא ׂ 18. ׀ױט װז׀, װ׳ױחט ׁג ׳יי יװׂ׃ױ װ׳׃ י׳ ׁיא װ׀׳טױאױך ׁיױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ׁׁא אױגט, ׀ ײױ ׁׁ׃ יׁױ ׀ך װט׃װ ׁיגױט גיױ װבׂטױך ׁחטׁ זגט ׁ׀טװ"ׁ, ׀׀ ׀ד ׂטױ ׂך גװ ׳ױ׃יך.

װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Pediatrics ׁ-11.1.2021

חיױט ךחזט װ׀ט