לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם 2021

09/06/2021

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ טײװ ג

יׁױג װױ׃גױך אגך בט״ װגױט ױׂױױ װױח׃ -2021

יׁױג װױ׃גױך ךח -14 ג׃ 20 ׁױא, ױׁװױ הך׳ױ ׀ ךיױ ׀ױך ך׳אױך ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װגױט ׁ חױהױך װ׳ױ ׁט׳ׁ װ׀טו – ׁױ׀ױ װׁ׃ח!


זױ יׁױג װױ׃גױך, יט׃ װׁט׀ױך ׁיךױד װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״  הטב ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁאױי׀ בט״ װגױט ׁיט׀:

 • ׃ ׳ױ׃י ׀ױׁ׳א ׁױזג -163 ׳ױ אױװ ׳׃י - 98% װ װׂײט װװױ׃

 • -15 ׳ױ אה״ט װ׳װ ׁ ׳ױ׃י

 • ׁװיױױ׀װ ׁא׀ױך: יט׀ ׃ױטׂך ׁחױ װ-30 ױװ׀׳טױ (יגױט ךױךװ: 1.4) ׁ 30 װ׃אױך ג װיגױט װׁׂױװ ׁױךט ׁגױ

חה ׳׃י י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ חױט׀ זׁױט װׁ׃ח ׀ז טױה׀ גױט ׀יט ׁ׳א ׁ יאױ ׁאחױ׃ך ׳.

׳חט: װ׀ בהױט״׀ חזױגא װגױבח ׁבהױט״  ׂא ג גז בהח הא בט״ װגױט?

׳חט: װיהגך י טיךױך ׳ׁטךױך ׁ׀א״טא״ ג אגך בט״ װגױט


יׁױג װױ׃גױך אגך בט״ װגױט ױׂױױ װױח׃ יאך 2021 י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁיךױד  חױהױך װ׳ױ ךח ׁ װך׀ט 14 ג׃ 20 ׁױא. װיאװ זאך װ׀ׂױ׃װ ׀ך װיאװ װ-29 ׁזג װ׳ױ׃, הט ױײךװ, ׁבׂטךױ ױײ װזׁױט װט׳ׁ ׁ׃חװ ׳א ׂױ ױח׃ י בט״ װגױט. ׀ך װטה׀ױך ׀יױ טױה׀ גױט ױטױטׂ הב״, ׀יט ׁזגױ ׁ׃חױך ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װגױט ױאױװ - יׁױ׳ װז ׳.


ׁ יאװ יׁױג װױ׃גױך אגט ׁיךױד  חױהױך װ׳ױ ׁיט׀ - יטױך ׁט׀ױך ך, ׁ יטױך ׁט׀ױך, ׀ױ׳׃ך ױ׀ױך יטױך ׁט׀ױך - װג׃ױך טיױך װזׁױט ׀ױך טה׀ױך ׁ׃חװ ׁ ט׳ׁ װ׀טו, ׀ זױט ׁךיױ!


אױװ י װגױט װ׀ ׂ׃ױ יחױטױ ׁך׀ װא יׁגױט. ׂױט װבױ װגחט ׳װ װ ׳יהװ חטאװ ג-בׂױװ, ׁגחט חטאך װיי (׀ױ ךחא יײױד ׀ױך); װב״ױטװ י ױױױך יי, ׁגחט ׁׂ װ׃ױך; טׁױ יױױך; גױט ׁװט, גא ׁװטױך; װב״ױטװ יה׳ךך י װ׳װ; װב״ױטװ ׀יך י װ׳װ; גטך ׳בױ ױ׳יך; ׂ ךח׃;  (ײט); ׳ױך ׂא״ױך בױױך ױגױ׃.


זהװ ׁגױ׃ טיױך טה׀ױך װׁ׃חװ ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ


יװ ׁט-׳, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "ׁט׀יך װ׳ױ׃י װךהטבױ װװזױך ג ׁ״ױ װׁׂױך װךױ װטױח ױװךױ װבׂױ. , ׀׳ט גװ יאװ יׁװ װבךױׁׁאױ ה׳ױך ײ ׁ׳ױו, ױ ׳ױײט ׳ױה װ, ״ׁג ױט׳ׁ װהךױ׳, ׁ׃ױח ׁגױאװ װ׳װ ׁױךט. ײװ װײ ׳ײױט ױװײט י׳יהװ ׁך ׁױחטך יי ױװ װךט׳י ׁ חױ, ױ׀ טח ׁ ױׁׁטװ. ׁׂטי װיגיױג, ׁ״ױ ׁ״ׁג ױ׀הױ ׁי״ױ״ ׁ ׳אױױך ׁט׳ױׁ – ׳יהװ ׀ ׁױחטך יי גױװ ׂטױ אײח ׁט׀ױך. ׀אױ חױט׀ זׁױט, ׁ ׂ, אחױ״ ׀ך  ׀זג װײװטױך װױז י '׳ ׁיי'® ױװיט הא באױך װחטאװ ג אך װה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״".


הטױה' ״ חא-ׁױחט, אװך װטײ װ׀ױ ׁחטך ׳ױך י יט׃ װׁט׀ױך: "װׂױך װגךױך י אױװ ױח׃ך י װגױט ׁװױ׃ ױ׀׳ט ׁיא 1996-2018 ׁיט׀ זׁגױך ג גװ ױׁװחך ׁיא װא, ׁׁׂט ׁי טױׁ װךחױהװ ױׁאי ׁי  װךחױהװ, װ יג׃ ג גװ ׁׂױ װױח׃ י װ׳װ. ׳ח װגװ אײחד ײױך ׀ז װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, י׀ײ ך׳ך יאױך װ-90' װ׳װ ׁהגױך ױױאך ׂױ ױח׃ י װ׳װ." 

גחט ׃ױ׳ יט׃ װׁט׀ױך װגױ׃ יאך 2018, ג אױװ י װגױט ׁיט׀

(װ׃ױ׳ י װטיױ װ׀ױ בט״, װטײ װ׀ױ ׁחטך ׳ױך, יט׃ װׁט׀ױך, זׂ ׀ך װאךױא יאך 2018 - װג׃א ׁױךט אױ װױ. װ׃ױ׳ װױ ג" ׃"ט ׁטׁטװ בׁט, ׁׂ' ׀װ ׁ ב, ׁׂ' ט״װ ׃״׀ט ױהטױה' ״ חא-ׁױחט).


יגױט װ׀טגױך (יגױט װחט װ׳׃י י׀ױׁ׳אױ):

ׁיאך 2018 ׀ױׁ׳אױ ׁיט׀ 1,959 ׳ױ ׳׃י ג אױװ גױטך (1,111 ג ׂ׃ױ ׳ױ׃טא  ױ-848 ג ׂ׃ױ ױח׃). ׁיאװ ײױ װױױךװ אױװ י װגױט 7.5%  װחט װ׳׃י י בט״ ׁיט׀ װ׳ׁ ׃ױױ׳ טיױ װ׀ױ י בט״ ׁיט׀ ׁחטׁ ׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט, 5.6% ׁחטׁ אי װױ׃ױך ױ׀׳טױך, 1.2% ׁחטׁ ׁׂט גטׁ ױ- 0.9% ׁחטׁ אי גטׁױך.


אךױא ׁׂ יׁ װ׳װ ח גׁױט 81%   י׀ױׁ׳אױ ׁ- 2018 ג אױװ גױטך. ׁחטׁ ׀װ, 93.1% ׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׁיׁ ױח׃ ׀ױ׃ װיהט ׀ך בױ װטהױ: 53.2% ׀ױׁ׳אױ ג ׂ׃ױ ױח׃, יװױ׀ ׂ׃ױ ׁיׁ ױח׃ ׀ױ׃ יג׃ ׀ ׳טׂ יׁך װ׀ה׃טב ׁטחך װגױט, װ י׀היט בױ טהױ ׁׂױװ ׁױךט, ױ-39.9% ׀ױׁ׳אױ ג ׂ׃ױ חױ, יװױ׀ ׂ׃ױ ׳ױ׃טא י׳ױטׂ יׁך װ׀ה׃טב ׁגױט, ג װךהי״ױך חױך אך. -4.6% װ׳ױ ׀ױׁ׳ ׂ׃ױ ׳ױ׃טא ג װךהי״ױך ׀ײױטך, ױ-2.3% אױבה, ׂ׃ױ ׂטױטך.


 װ׳ױ י׀ױׁ׳אױ ׁיאך 2018 ׁיט׀ ג אױװ ׳ױ׃טאך, 98%  װױ װױ׃ ױ׀׳ט. ׁ׀ױױבװ װגטׁך ׁיט׀ אױװ ױח׃ך י װגױט װ׀ ׳װ א׃טװ ׁױךט, ױ׃ יאװ אטי חט ׁױ׃׃ ׁׁ׃. ׁיאך 2018 װװ יגױט װװ׀טגױך ׁחטׁ חׁױזך ׀ױױבװ ײױ 0.9 ׁׁׂט ױ-0.5 ׁאי. ׁי װיגױט װאױ ױװׁך זׁ ׁגטׁ, ױזׂױ י׀ט אךױא װװ׀טגױך גׁױט װױ׃ ױ׀׳ט ׁׁ׃.


װׂ װױזג ׁגך װ׀ׁ׳אװ װװ 66.2 ׁׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט ױ-61.1 ׁאי װױ׃ױך ױ׀׳טױך.

װיגױט װבהזה ׂ י אױװ ׳ױ׃טאך װװ ׁׂױװ ױךט ׁׁׂט ׁװיױױ׀װ אי ׁׁא 50 ױגװ, ױיגױט װך׳ױ׀װ װׁׂױװ ׁױךט אזהױ ׁחׁױזך װׂ 75+ .


ׁװױ׃ ױ׀׳ט װבױ װזױׁט חױך ׁאױװ ׀טך י װגױט ׁװ װ׳ װױ׀ 1.6%, ױט, 1.6 ךױ  100 װױ׃ ׁיט׀ ׀ױ 1 -62, װ ׁבױ ׳ױך ׁאױװ ׀טך י װגױט ׁװ ׳װ (ׁװ 80 יאװ).


װךױז׀ױך װגױ  ׁ 1996 -2013 װױ יגױט װך׳ױ׀װ ׁחטׁ ׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט ׁׂך גװ ךױאװ ׀ׁ ױׁװחך ב״״ב״ך ׁױזג י 1% ׁיאװ. יאך 2013  ג׃ 2018 אזהךװ ׂך ט׃װ, ׀  װ׀ ׀אװ ױׁװחך ב״״ב״ך. ׁחטׁ װאי יגױט װך׳ױ׀װ װױ זׁ ׁי  װךחױהװ.

׀ײ װ׳זך װיאװ י יאױך װ-90' יגױט װװ׀טגױך י אױװ ׳ױ׃טאך ׁׁׂט ׁׂױװ ׀װ יׁאי.

יגױט װיט׃ױך ױךױךװ

גׁױט װױ׃ ױ׀׳ט י׀ױׁ׳אױ ׁיא 1997-2001, װװיט׃ױך װ׳בך ׳י יא װךװ 84% ׁׁׂט ױ-87% ׁאי. גׁױט  י׀ױׁ׳אױ ׁיא 2002-2006, װװיט׃ױך װ׳בך ׳י יא װךװ 86% ױ-89%, ׁװך׀װ. גׁױט  י׀ױׁ׳אױ ׁיא 2007-2013, יגױט װװיט׃ױך װ׳בך ׳י יא גװ ױג׃ ג  87% ׁׁׂט ױ-90% ׁאי.


ׁיאך 2018 אה״טױ ׁיט׀ 186 ׀אי אױװ ׳ױ׃טאך ׀טך י װגױט. אױװ י װגױט ׂטװ ׁיאך 2018 -1.6%  װךױךװ בט״ ׁ׀ױױבװ. ׁחטׁ װױ׃ ױ׀׳ט, טױׁ װ׳ױ יאה״טױ אױװ ׀טװ י װגױט ׁיאך 2018 װױ ׁא 75 ױגװ. ׀י ׀ אה״ט װ׳װ ך׳ך ׂ 25. װׂ װױזג ׁגך װךױךװ אױװ ׀טװ י װגױט ׁװױ׃ ױ׀׳ט װװ 73.1 ׁׁׂט ױ-75.2 ׁאי.


װׂװ װגךך ׁיגױט װךױךװ אױװ י װגױט ׁװ װךחױהװ יׁ 1996-2018 ׁחטׁ װױ׃ ױ׀׳ט, װגךװ  ׁׁׂט װׂװ װךװ זׁװ ׁי  װךחױהװ ׁגױ׃ יׁאי אזהךװ ׂך ט׃װ ױׁװחך (-2% ׁױזג יאװ) ׁחׁױזך װװױ׃ ױ׀׳ט װךױךװ ׁׂױװװ ױךט ׁׁׂט גױך אי.


װיױױ׀װ ױ ׃אױך װגױ

ג ה װאךױא װ׀׳טױא י ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ (Globocan 2020), י׳ח ׁױבב ג ׀ױ׃א ױ׀ ג ׃׃װ, ׁיאך 2020 ׀ױׁ׳אױ ׁגױ 324,635 חט ׳׃י י אױװ גױטך ױ-57,043 ׀אי אה״טױ װ׳װ. יגױט װװ׀טגױך (ךױחאא ׂ, -100,000)  װׁׂױװ ׁױךט ׃ױױ׳ױ ׀ױב״טװ (36.6) ױאױ ײא׃ (31.6), יט׀ ׃ױטׂך ׁיאך 2020 ׁחױ װ-22 (יגױט װ׀טגױך: 10.3) ׁחטׁ 30 װ׃אױך ג יגױט װװ׀טגױך װׁׂױװ ׁױךט ׁגױ.


יגױט װךױךװ (ךױחאא ׂ, -100,000) װׁׂױװ ׁױךט ׃ױױ׳ױ אױ ײא׃ (4.7) ױאױטׁׂװ (3.2). יט׀ ׃ױטׂך ׁחױ װ׀׳טױ ׁחטׁ 30 װ׃אױך ג יגױט װךױךװ װׁׂױװ ׁױךט ׁגױ. 


׳יױׁ ײױט  ׁיאױך װ-90' װךװ יט׀ ׁחױ װ-3 ׁגױ ׀׳ט ׀ױב״טװ ױאױ ײא׃, ׁבהט װיאך י ׳ױ ׳׃י ׁאױװ ׀טך י װגױט. װױ׃ױך הגױך װאטזך ױװגחׁך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׳ יאױ ׃ט״ ״ױׁװ, ױױ יט׀ ױחך ׁחױ װ-22 ךױ 30 װ׃אױך ג װיגױט װׁׂױװ ׁױךט ׁגױ.


חיױט ׃ױ׳ װ׀ י טיױ בט״, יט׃ װׁט׀ױך


י ז  ׃ יאװ ךׂ ׁיט׀ ׂ ׀ה חט י  בט״ גױט בױׂ בט״ י ך׀ װׁבב (Basal cell carcinoma) ױבט״ גױט י ך׀ װחיחי (Squamous cell carcinoma - SCC).

׀ױ בױׂ בט״ אהױז ׀ױ׃ ׀יט בט״ בױׂ BCC װױױװ -80% חט בט״ װגױט י׀א אױװ ױבט״ בױׂ SCC װױױװ 20%. ׁטױׁ װחט ׀יט אך ״הױ ך׀, ׂגױ װ׳ױ װ׳װ ׀װ. גך ׳ח װחט װ ׀ׂטבׁ, ױ׀ ׀א ״ױה װ גױ װךהי״, ג  ׳יׁױךױ י װ׀ׁ׳ױ װױח׃.


 ׁחׁױזך בױ ׳ױך ׁבט״ גױט?

 • ׀אי ׁג בהט טׁ י יױױך (ׁ׳ױ׃ גװ -20).
 • ׀אי ׁג גױט, יגט ױגא ׁװט, ױׁג אי.
 • ׀אי יגױט אזטׁ ׁחױך ׁיי, ׀ױ י׀אױ יךײד .
 •  יׁיה׳ךױ חטױׁ ׁג אחױ׃ױך ׳ טױׁױך, ׀ױ י׳ױ ׁבט״ װגױט.
 •  יבׁ ױױױך יי טױׁױך, ׁגחט ׁ׃ױך.
 • ׀אי װאױ״ ךטױהױך װ׃׀ױך ׀ך גטך װ׳בױ ׀ױ בױׁ ׳ױך װ׳יױך ׀ױךװ (ׂױ ׳ױ הטחאבױ ׀ױ ױיך ׀ׁט).


׀ׁ׳ױ ױח׃ י אחױ׃ױך װ׳ ׁי״ך 5 װׂ:

 • ׁ׳׃ט ױ׀ט װ״ׁ אׁ׳ ׀ך װׂױד הא ױ׀׳ױט. ׀היט װגײט ׁט׀ך ׃, ׀ױךװ אױױ ױ ט׀װ ׂ׃ױװ.
 • ׳יױׁ ׁ׳ױ ׀ך  י״׳ װגױט, ױ װחטחהך, ׁ װיגטױך, ׁחה װׂױד ױׁ ׀זׁגױך װ׃ ױװטׂ. ׁ׃חך װחטחהך װט׳ װגײט ׁ׀׃ אױבד, ױׁ׃חך װׁׂ טזױ װגײט ׁ׀׳ט.
 • ױו ײױט ׀ך בהט װיױױך ׁ חױ ױׁזג ׀ך װׁ׃חװ יױׁ  6-3 ׳ױ׃י.  יי בהט טׁ י יױױך, ױו ז ׁװׂ׃װ ׀ך ׀ײױט װיױױך, זױט װיױױ׀װ. טזױ יװזױ װװ זׁגױא, ױװװ ׁױ חזװ בטׂ יט׀װ ׀ך ׂױ׃ װיױװ. ׳יױׁ ז ׀ך ך׀ט װזױ ױ׀ך ׀ײױט װׂױד גױ אז׀ױך װיױױך.
 • אחױ׃ױך ׳ ׀ױ יױױך ױױך װױהג ג גױט װׂױד ך ׳ױ י״ױ׳ ׀ױ ׁױ״, ׁט ׁׂ װ׃ױך ׀ױ װװךׁׂטױך.
 • װױהגך יױװ ׳׃יװ ׀ױ יאױ ׁׂױ׃, ׁׂױױ, ׁׂױׁװ, ׁׁׂױױך ױׁׂ׀ױ״טװ י װיױױך װחױך, גױ גױטט ׳י׃ װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א.


װבׁטװ:

חה ׳׃י – "יאױ"

חט׀ך יׁױג װױ׃גױך אגך בט״ װגױט 2021, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױז׀ך ׁחה װבׁטװ ׳׃י װאחט׀ "יאױ", ׀יט ׃ׂי ׀ך ׳יך װבא י׀װ י י ׁ ׀יט יאװ יױװ ג װגױט ױ׳ ׁװ יאױ ׁ: ׂױׁװ, ׂױױ, ׂױ׃, ׁׂױ ױׂ׀ױ״טװ, ױׁװך׀  האױך טױה׀ גױט. װחה ׃ׂי ׀ך ׳יׁױך װׂױ װױח׃ װגװ ׀ך יגױט װטהױ, ױחױט׀ זׁױט װׁ׃ח ׳א ׁיׁױג װגױט ׁחױהױך װ׳ױ. װחה גװ ׁ״ױױײװ, ׁטיךױך ׳ׁטךױך ׁ׃ׂ״, ױׁױ׃גױך ׁגךױאױך ׁגׁטך ױׁגטׁך. װחה אגיװ ׁװךא׃ׁױך ׀װ ג" יט׃ װהטבױ ׂך BBDO.


׳ױׁטױך "׳ ׁיי®"

ׁ יאװ הױגך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ח׃ױ װךאװׂױך ׳װ ׁיי ׁט ׂ װׂ, ױיױ׳ך גטױך "׳ ׁיי" ׂא װ׃ ׀ ךיױ. װגטױך ױג׃ױך ׃ ׁׂ ׳ױׁװ (ׂ 5 ױגװ), ױױך ׳ױׁטױך זׁגװ  ׃ װׂ, ׃ׁחױך "׳ ׁיי", טײױך ױגױא װױט. ׁיׁױגױך װ׀׳טױא אי׳ױ גװ -7,000 גטױך ׂא ׃ ׁט׳ׁ װ׀טו ׁיױ׳ ױ׳׃.  װגטױך װױהחױ ׁױ׳׃ ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ױ׀  ױ ךחזׁ י יט׃ יך יװױ.


טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט ׳׃י

װ׀ בהױט״׀ חזױגא װגױבח ׁבהױט״  ׂא ג גז הא בט״ װגױט?

׳יהװ יי װ׀ װׂױט װגחט בט״ װגױט, ױאך װה׳ך ׀ך װבױ ׁאח״ך ׀זג ײװטױך. בהױט״ װךׁזג ׁ׳ױו ׀ װׂאװ בהחך װױױװ װךאװׂױך בױאך ׁװחיט ײװ.


׳חט יהױטב ׁךׁ װגך International Journal of Environmental Research and Public Health ׁ-19 ׁאױ׀ט 2021 ׁ׃ח ׀ בהױט״׀ חזױגא ׁבהױט״  (ׁ׳ױ׃ ׂיך ׂ/טױ׳ ױי״), יגיױ װױױך ױ׃ ׳חױ זגט װאױ״ ױ׃גױך אױװ ױךט אײח װיי, אױח״ ׀זג א׀ױך װׂ ג גױט, ױ׀ י װׁ׃ ׁװחיט ײװ ׁ׳אך ׂ, ׂ׃ט, ׀ױ ױבױׂ װבהױט״.


זױט װ׳חט, 240 ךױ׃׃ ך׳טױױך בהױט״  ׁטװ גױך ׁׂ 30-16 (171 ׁׂט, 64 אי), -30 ׃אױך יױאױך, גאױ ג י׀ױ ׁׂ װטׂ ׳יהך ױװךאװׂױױךװ ׁיי (יױי ׁבא חטאװ, ׳ׁיך ױׁג, ׁױי ׀טױ ױ/׀ױ יױי ׁיחה יי, ױװז׀ױך ׁז  יאך ׁ ׀ױא), ױג ױױױך י׳ױױ ׁװ גױאך װבהױט״ װ׀׳טױאװ. װ׳ױחט בױױׂױ ׀ך װװךאװׂױך ׁיי בהחך ׀ױ ׀.


װז׀ גױװ  ײ װ׳יהװ װױזג י װיךךה ׁיי ׁװ ׀ױא װבהױט״ ג׃ ג 4 יגױך ׁױ. -49.6% װיׁ ׀ װיךיױ ׁװׂאװ בהחך הא אײח װיי. ׀ױ יװׂאך ׁיי װךװ בהחך װך׀האױ ׁׂ ׁױׂט ױךט (23.2) גױך ׀ױ י׀ (20.6). װהטי ײװ יגױך י װױ׀ ג׃ ג  י יװבהױט״׀ זגט ױךט, װׂאך הא װיי ׀אװ בהחך.


יגױט װױױױך װװ ׁׂױװ ׀ױ׃ (76.7%), ׁגחט ׁחטׁ ׂױי ׂ (גװ -83%). 27.5% ׃ױױ׳ױ ג 3 ױױױך ױגװ. 22.5% װךױ׃׃  ׀ װיךיױ ׁבאא חטאװ.


גה" װ׳ױחט, בהױט״׀ ׁט יגױבח ׁבהױט״ װ ׳יױה חטאך UV ױיך ױאז׀ ׁבױ י װךהך׳ױך אׂג גױט ׳יהך ךט יי, װחיױטװ װךאװׂױך ׀ ײװטװ בהח ׁיי, ױ ׂ װ׀הא װ״ׁױג ׁגאד גזױ, ױ יױי ׁיחה ׁחו ׁחטׁ ׂױי ׂ.


ױ , װ׳ױחט ׃ׂי ׀ך װ׳יׁױך י ט׳װ ׳ױ׃יך ךױהװ י בא חטאװ, װאי״ד ׁחױך ׁ, ׁװ יגױך ׀ױ ׀טױױך. װ זא י,  ׂ ׀יט ׂױי ׁױי ׁ׳הױך װׂאױך ג  ׳ח ׂױה ׁ׳ױטד, װהא ױהױך װ׃ ױװטׂ אױךטױך ׳יױהױך יי, ױװ חױט׀ װחה׃ ג יױי אױ ׁבאא חטאװ.


װ׳ױחט ז ג אח״ך ׀זג ײװטױך ױׁׂט הא אײח װיי י   יגױבח ׁבהױט״ ׁ׳ױו, ׁ׀זגױך ׁיך ׁׂױ׃ ׀טױ/׳הױך ׂיװ, ׳ׁיך ױׁג/חב׃ױך, יױי ךױד ױ׳ױײט ׁבאא חטאװ ג׃ , ױ׳הױי ז ׁװהבחױך ׁ ׀ױא/ך׳טױױך  װאך.


חיױט ׀ט װ׀ג װחיט ׁ װיױי ׁ״ױך יײױד טׁױ חט אױװ

װיױי ׁ״ױך יײױד ׃ױג ׂױט בױ װךהך׳ױך אױװ י װגױט. ׁ׳חט ט״טױבהח״ׁ ׳׃י יאגט ג ׃ ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך ה״בׁױטׂ ׁ׀טװ"ׁ, אׁ׃ח װחיט ׁ יױי ׁ״ױך יײױד װ׀טגױך אׂג טׁ י אױױך ט׀יױאױך (ׂ׃ױ בט״א חױט) . ׁ׳חט אױ 330 ׳ױ אױװ (39.1% ׁׂט, ׂ ׳זױא י 51), ךױ 110 א׳חט ׀ױׁ׳אױ ג טׁױ אױױך ט׀יױאױך (ה׳ױך יא אׂג), ױ-220 א׳חט ג אױװ ט׀יױאך ׀׳ך, יייױ חׁױזך ׁחױטך. װ׳ױחט ׀בהױ אךױא ג ׀הא װׂ׃ױ ךױ װטיױ װטהױ׀ ױ ׃ג יבהחױ װ׳ױ, י ׁ װי׀ט װב״ױטװ יה׳ךך י אױװ, ׀הא חא ג װ׳װ, ױ ׳יהװ יײױד, ױ ׁחױט ׁױא יײױד. װ׳יהװ ״ױך װיײױד בױױׂװ יױי ח״ׂױטױך (׀ יױי, יױי ׀ הג - ג׃ 10 ׁחױט ׁױ יײױד ׁװ װ׳, ױיױי טׁ - גװ -10 ׁחױט). בד װ׳יהװ אחׁג ג ׁבב ט׀ױך ׳חט חױ׃, הװ יױי ׀-הג ׁ״ך יײױד װגװ ׀ך װבױ אױװ ׁ-41% גױך ׀-יױי, ױיױי טׁ װגװ בױ ײװ ה יא.

ז׀ װ׳חט װאױ׳ גױװ  גױך ׳ױ ג אױװ ט׀יױאך ׀׳ך, אך װװ ׀ה ׳ױ ג אױױך ט׀יױאױך טױׁױך זגט ױךט ׁגך י׀ױׁ׳אױ ט׀יױאװ (ׂ ׳זױא 46 גױך 52). 34% װ׳ױ י׀ױׁ׳אױ ג טׁױ חט אױװ ט׀יױאך גיױ יױי ׀ הג ׁ״ױך יײױד גױך 10% י׀ױׁ׳אױ ג אׂג ׀׳׃.


׀׳ט יחױ װאךױא (ׂ, װב״ױטװ יה׳ךך י אױװ, װז׀ױך יױױך ׁך ךחאױך ױ׳יהװ יי), אז׀  יױי ׀ הג ׁ״ױך יײױד װװ חיױט ׁ׀ױה ױׁװח בױ ׁׂױװ ה 2.75 װ׀טגױך טׁױ חט אױװ ט׀יױאך גױך ׀ יױי ׁװ. ױ , יױי טׁ ׁ״ױך יײױד װװ חיױט בױ ױׁׂט ה 4.60 ׳ױך ׁאױװ ט׀יױאך אױבהך. גױ׃ גװ,  י׳ױך װיױי ׁ״ױך יײױד װךװ טׁװ ׁױ׳׃ ׁ׳ױ ך׳ך ׂ 30 ׁגך װ׀ׁ׳אװ י אױװ ט׀יױאך י׀ױׁ׳אװ  ט׀יױאװ. . אי א״ױ װ׳יד ױךט ׁׂט ״ױך יײױד (86% גױך 14%, ׁװך׀װ).


בױ, ז׀ װ׳חט ט׀ יװיױי ׁ״ױך יײױד חיױט ׁ׀ױה ױׁװח בױ ױׁׂט הך׳ חט אױװ ט׀יױאך טױׁ ׁגך װ׀ׁ׳אװ ױחט אױװ ט׀יױאך יאװ ׀׳ט װ׀ׁ׳אװ. גה" װ׳ױחט, װז׀ ׃ׂי ׀ך װ׳יׁױך י װאגױך יױי ׁ״ױך יײױד ױׁגחׁ טהױ׀ חׁױג, ׁגחט גׁױט ׳ױ ׁג ׂױט בױ ׃ױג. 

װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Cancer ׁ-10.11.2020

חיױט ךחזט װ׀טװיהגך י טיךױך ׳ׁטךױך ׁ׀א״טא״ ג אגך בט״ װגױט

4.2 ׀ט׃ ׁא ׀׃ יךי ױ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך ׁ׀א״טא״ - ױךט -53% ׀ױױבך װגױ. ׃ױג ׂ  טׁ װׂױי ׁ׀א״טא״ גױי ײ׀ך ׃ ׳הי ׃ג ׁט׀ױך.  ׳ױחט ׁ׀טװ"ׁ ׁחיױ ׳חױט װ װיהגך װטיךױך װ׳ׁטךױך ג אגך בט״ װגױט, י׀׳ך װבׁױך װטײױך װךהך׳ױךױ װ׀ ׳יהװ ׀ ׁױחטך יי.


י  װ׳ױחט בחטױ 20 ׳חט טױױא״ יהױטבױ ׁ װיא 2021-2014. װ׳ױחט ׁ׃חױ ׀ך װ׃ג יא׀בד ׁװ ג װטיךױך װ׳ׁטךױך װױׁױך: ׀אב״ׂט, ״ױױ״ט, הבׁױח, ױ״ױׁ ױ״ח״ױח, ױג װיהגך ג ׃ך װ׃ג ׁאױׂג בט״ װגױט ױאײח װיי.


װ׳חט, יהױטב ׁ-9 ׁ׀ 2021 ׁךׁ װגך International Journal of Environmental Research and Public Health ז׀  ׁטיךױך װ׳ׁטךױך ׀ אגיװ יױי װױ ױׂױׁט װׁׂטך װױ׃גױך אגך בט״ װגױט, ױ װךגטׁױױך אגךױך ׁ׀זגױך גיױױך װױך גױך ׀ױ׃:


׀אב״ׂט: אזהך ג ׃ ׀ט׃ ׂױי ׁ ׳ױ׃י, 60% װ אאב ׀װ ׃ ױ, ױ-95% יךיװ װ ׁא ה׳ױך -35. טױׁ װךױ יױהג ׁװ ׁאױׂג גױט װױ׀ זטא. ׳בט ׁװ ךױ ׃ג, ג ײ׀ך, ׂױי ׳הי ׁװ װטׁװ ױיׂ יחיױט בט״ װגױט, ׂױ אײח יי, אױװ ױבט״ גױט, ױ׀װ אז׀ ׁטיך 20 װ'װ׀י״ׂ' װהױהױט. גױ׃ אז׀  טׁ װהױב״ װט׀ױ ךױאױך ׀ךױך י אײח גױט ׁױ״ יאׂטױ װיי, ױױ בהױט ׀י ױגזױך ׁאױׂג װךאװׂױך ׳װ ׁיי. ׀ װבחױ װ׳ױחט  אך װיךי ׁ׀אב״ׂט ׃ ח׃ ױ׃גױך בט״ װגױט ױהׂג װיי, ׁ׃ט ױײױ׀ך ױיך ױהיױ״װ, ׁגחט ׁחטׁ זגט.

״ױױ״ט: װטיך װ׳ׁטךך װאז׀ך ׁיױי װטׁ ׁױךט ג ׃ ׳ׁט װחװװ װ׃גך, ױ װ׀ ׳יױׁװ ׁױךט װהזך ׃ג ׁט׀ױך. ׂױי ׁ״ױױ״ט טׁ ׃ױ ׁאױי׀ װחיױט גױט, ױ בא חטאװ ױבט״ װגױט, ׀ ׳בט ׁװ ׃ׂי ױ׃ג ג װװיהגױך װיױך י װיײױד. ׃גך װ׳ױחט, אױ׳ װחד װיךי װאט׳ׁ י ״ױױ״ט, ג טױה׀ װגױט יחױ װיךי ׁװ װגׁטך ׃ג ג בט״ װגױט, ׃ ח׃ װךאװׂױױך ׁט׀ױךױך. ׀היטױך װיךױד י זױז ׁ״ױױ״ט ('זױו ׳׃י') ׀׃׀ גױטׁױך ׂױי, ױ׀ זױו װױה ױױט׀, װװטױך ױװחד ךהױזך װ׃ג ױגױטׁױך װחװ ױ װױך גזױ.


הבׁױח: װטיך װ׳ׁטךך ג בהט װיךי װטׁ ׁױךט ׁגױ - 2.74 ׀ט׃ יךי הג ׃ ׳ױ׃י, ױבהט ׃חױך װטׁ ׁױךט ׁׁחױט ׁװ  יךי. װטיך הױהױטך װהזך ׃ג ג טהױ׀ך גױט, ױי ׁװ חׁױזױך חזױגױך ׁך׳ױ, ױחׁױזױך ׳ױ טׁױך ױׁגױך חװ גױחׁ ט׳ׁ. אז׀  הױב״ ׳אױ װ ׁג טך װגױטׁױך װזׁױטך װׁׂױװװ ׁױךט ׁ׳ב ךױ ׃ט״ױױׂ, ױ׀׳טװ הױב״ ׀א״ט׀ח״ׁ, ׀ט ׳׃יױך ױ׀ט ׀ח׃. גױ׃ אז׀,  טױׁ װהױב״ ױח׃ ׁבױ, ױטׁ װיךיױ ׁה׳׃ ׀ב״ט״ׂך װױ״ׁזװ װגחטך. ׃ױׂװ, הױב״ י ׀יװ זגטװ ג ךױאװ יװ ׀׳ט ״הױ אׂ׃ בט״ װגױט ׁהאװ, ׁױ װײװטװ הא יױי ׁ״ױך יײױד ױ׳יהװ ױיך יי װה ױט׀, ױ׃ ׀׳טױ װׂגױ װ׳הױי י ׃ג ג בט״ װגױט ׁטיך ג״ י׀ ׳׃י. ה, ׃גך װ׳ױחט גױ׃ הבׁױח ״ױא ׁ׳ױׁ הױ״אז׀ יגױך ױ׃גױך בט״ װגױט.


ױ״ױׁ: װטיך װ׳ׁטךך װאז׀ך ׁחױ װיא ׁ׃׃ װהױהױטױך, ׁגך 2.291 ׀ט׃ יךי ׁגױ. װױך י  ׂױי זױ׀ בט״ױא ױ׃׀ױ ג ה ױך ׳הױי, װױהך ׀ך ױ״ױׁ  ג װׁׂטך װױ׃גױך ױװװׁאװ ׂױט בױ, ױׁ׃חױך בחט בט״ װגױט. ׳חט יװיױױװ ׁ ״ױױ״ט, ױ״ױׁ ױהבׁױח חױטױך ׃ג ג װה׳ךך בױ בט״, ז׀  זהװ ׁבט״ױ ׁױ״ױׁ װׁ׀ װׁאװ גױחװ ױךט י װאױי׀, ׁװיױױ׀װ ״ױױ״ט, ױ 79% װיךךה ׃ױױ׳ױ ג יהױט ׁׁזױג ׁ׃חױך גזױך י װגױט ׀׳ט יזהױ ׁבט״ױ ׳אױ ׁױ״ױׁ. ׁז׃ װי, װי״ך ׳בטױאױך װיײױד י׳ ׀ױ׃ ׁבט״ױא ױ״ױׁ. ג ײ׀ך, ׁױ״ױׁ אז׀ױ ׳ח אט בט״ױא װױױ׃׀ױ װהױהױט ׁאױׂג טהױ׀ך גױט יױהג ׁװ ׂױט ׁט׀ױך חזױג.


״ח״ױח: ׃װ ׳ׁטךך ׳׃יװ ׳בך, װײױװ הױהױטױך טׁװ ױװזױ׳ך ׁװטױך װׂ׃ױװ ׁױךט ׁגױ. י װ גך ג 689 ױא יךי ׃ ׳ױ׃י. װיהגךװ ג אגך בט״ װגױט ״ט א׳חטװ. בט״ױא ױ׃׀ױ טׁ ׁ״ח״ױח ח׃ װךאװׂױױך בױאױך, ׂױ ׳יהװ ױׂײך חטא UV, ׳ךטװ ׀׃׀ ׀בך״ ׀ױך ׀ױ ׀ ז׀ױך, ױיױי ׁ״ױך יײױד. ׁׂ ״ױױ׳ װיױי  װט׳ׁ י װטיך ׁחטׁ ךׁׂט ױׁױׂט זגט, חׁױזױך ׁװ יײױד אהױו ׁױךט, ׃גך װ׳ױחט טױה׀ גױט זט יחױ אד ׀ך װטיך ׃ װגׁט בט ױךא טהױ׀ ׀א ױךט.


בױ, װ׳ױחט זא  ױ ״ױױ״ט ױהבׁױח װ װטיךױך יׁװ אגיװ טױׁ װיױי זט ׁט׀ױך. װ׳בטױ י װטיךױך װ׳ׁטךױך װױ׀ ׀ ױך װהט ׃ג יׂױ, יגױ ׂטױ װךאװׂױױך בױאױך. טױה׀ גױט ױ װיךי ׁטיךױך ׀װ ׃ ח׃ װךאװׂױך ׀׳ט׀ך ױךט ׁאױׂג יטװ ג װגױט, ױגװ גיױך ײ׀ך ׁ׃ט יךך׳יׁ ׁ׀הא װ׳ױ׃ י  טיך ׳ׁטךך. ׳יױׁ װ׃ׂי ׀׃׀ י ט׀װ ׳זױא װׁ״ ׁט׀ױך ױ׀ טח ױה. אט׀װ  װװױ׃גױך װגױך ׁױךט װ ׳אױױך, ׁױבבױך ךױאװ, ױהטױך ךױב, יךיױך ׁ׳בױך י ׃ױגא, ױױױױאױך ׁ׳אװ גזך י װגױט. 


׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׃ה ׁהבׁױח, ׁױ״ױׁ ױׁ״ח״ױח, ׁװ אך ׁ װךט זהױך ׁבט״ױא ױחׁ ׃ג ׁט׀ױך ׳יױׁ ׁאױׂג אגך בט״ װגױט.


׳חט װ׀