לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

יום המודעות למאבק בסרטן הערמונית 2021

05/09/2021

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זאך ׀ך

ױ װױ׃גױך װׁא׀ױ ׀ׁח ׁבט״ װגטױאך 2021

 • בט״ װגטױאך װױ׀ װבט״ װי׳ ׁױךט ׁׁׂט ׁיט׀

 • 2,713 ׳ױ ׀ױׁ׳אױ ג בט״ ׳ױ׃טא י װגטױאך ׁ-2018

 • װבױ ׳ױך ׁ׳װ ׁׂױװװ ה 2 ׁחטׁ ׁׂט װױ׃ גױך ׁׂט גטׁ

 • ט׃װ ױׁװחך ׁװ׀טגױך ׁיא 2006 ג׃ 2018 (3.3%)

 • יגױט װװיט׃ױך װ׳װ גװ ױגױ׃ ג -97.7% ׁחטׁ ׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט

 • ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ: יט׀ ׁחױ װ-58 ךױ 186 ׁגױ ׁך׳ױ׀װ, ױׁחױ 143 ׁךױךװ

 • װױ׳װ אױבהך ׳יׁױך װהגױך װׂױהאך: יהטך ׀ך װךהחױ׃ י ׳ױ בט״ װגטױאך יחׁ ״הױ ׁחטאװ


זױ ױ װױ׃גױך װׁא׀ױ ׁיט׀ ױׁגױ ׀ׁח ׁבט״ װגטױאך װ׳ ׁ׳ױ׃י בה״ׁט, יט׃ װׁט׀ױך ׁיךױד װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הטב ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁאױי׀ בט״ װגטױאך ׁיט׀, װ גױװ  בט״ װגטױאך װױ׀ װבט״ װי׳ ׁױךט ׁׁׂט ׁיט׀; װט׀יױ ׁי׳ױךױ ׁחטׁ װױ׃ (ױ׀׳ט) ױװיי ׁי׳ױךױ, ׀׳ט בט״ װט׀װ ױבט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ׁׁׂט גטׁ.


הטױה' ״ חא-ׁױחט, אװך װטײ װ׀ױ ׁחטך ׳ױך י יט׃ װׁט׀ױך: "יגױט װװ׀טגױך י בט״ ׳ױ׃טא י װגטױאך גױ ׁ׀ױה ׁטױט ׂ 50 ׁ װ׀ױױבװ. ׀ך י׀ װך׳ױ׀װ ׀אױ טױ׀  ׁׂ 70-74 ׁװױ׃ ױ׀׳ט ױ-75 ױגװ ׁחטׁ װגטׁ. ג ײ׀ך, ׁװיױױ׀װ װױ׃ ױ׀׳ט, גטׁ יגױט װ׀טגױך אױ ױךט ׁ חׁױזױך װׂ, ג״ חׁױזך װׂ 75 ױגװ". יגױט װװ׀טגױך װךױחאא ׂ  -100,000 י בט״ ׳ױ׃טא י װגטױאך ׁיאך 2018, ׀יט ׁ״׀ ׀ך


יװ ׁט-׳, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "ײױ װײ׃אױך יױׁ ױװײט ױ  װ׳חט ױ׳ יךײױאװ חױװ װיהגװ ג װךהך׳ױך בױׂ בט״ יױא. ךײױאװ ׀ױײאך, װױך זטך טחױך ױהטױך, װאגױך ײױ גױׁ׃, גױי, ״ױׂ, ױ׳ ױיױט, װה׳ךך זטװ י ׁיט ׀׃ױ ױיךך  ׁחױ יח׀ױך ױךח, ױ ׁזױג הגױך ׂױהאך ױױך, יטװ ג יח ׂױד ךח ױװאגױך גיױ –  ׀װ ױ בג ׁװה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ װגטױאך. ׂ ׁךחױהװ ײױ י װ׳ׂ, ׀אױ חױט׀ זׁױט װחה׃ ג ךײױאװ ׀ױײאך ױׁט׀װ ׳ח יטװ ג ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ױ׃ט גװ ױױ׳ך װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״".


װ װאךױא װגחט ׁאױי׀ בט״ װגטױאך

ׁי ױטׁױך װ׀בױד, װ׃ג װ׳׃י ׁױךט ׁטיױ װ׀ױ בט״, ך׳ב יאך 2018, ױװױ׀ װג׃א ׁױךט, אױ װױ:

 • בט״ װגטױאך װױ׀ װבט״ װי׳ ׁױךט ׁׁׂט ׁיט׀. ׁיאך 2018 ׀ױׁ׳אױ 2,713 ׳ױ ׳׃י ג בט״ ׳ױ׃טא י װגטױאך, װ 2,549 װױ׃ ױ׀׳ט (94%) ױ-164 גטׁ (6%). װךהׂױך ײױ יױאװ װךהׂױך װ׀ױױבװ װך י ׁׂט ׁיט׀ ׁיאך 2018 ה אךױא װיװ װטײך ב״״ב״חװ: 79.7% װױ׃ ױ׀׳ט, 21.3% גטׁ.

 • ׁבױד יאך 2018 ׳ױ ׁיט׀ 10,396 ׁׂט י׀ױׁ׳אױ ג בט״ ׳ױ׃טא י װגטױאך ׁ׳י װיא יׁ 2014-2018: 9,807 װױ׃ ױ׀׳ט ױ-589 גטׁ.

 • יגױט װװ׀טגױך װךױחאא ׂ י בט״ גטױאך ׳ױ׃טא, ׀יט ׁ״׀ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ װגטױאך ׁיאך 2018, װױ ׁׂױװ ה 2 ׁׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט ׁװיױױ׀װ ׁׂט גטׁ ׂ ׁׂ ׁױׂט ׳בך. בױ ײװ גױװ ג װׂ.

 • יגױט װװ׀טגױך י בט״ ׳ױ׃טא י װגטױאך גױ ׁ׀ױה ׁטױט ׂ 50 ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ. ה׳ױך -1% װחט ׀ױׁ׳א ׁחטׁ ׳ױ ך׳ך ׂ 50. גחט װך׳ױ׀װ ׁׂ 70-74 ׁװױ׃ ױ׀׳ט ױ-75 ױגװ ׁחטׁ װגטׁ.

 • ׁיא 2014-2018 אזהךװ גװ חװ ׁיגױט װװ׀טגױך י בט״ װגטױאך ׁׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט, ױט׃װ ױׁװחך ׁװ׀טגױך ׁ װיא 2006-2018 ׁׁׂט גטׁ.

 • װװיט׃ױך װ׳בך בט״ װגטױאך ׁחטׁ ׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט י׀ױׁ׳אױ װ׀ 97.7%   ױ- 86.8% ׁחטׁ ׁׂט גטׁ. ׁגׁט װװיט׃ױך װ׳בך װךװ ׃ױװ ׁׁׂט װױ׃ ױגטׁ. ׀ ׁגױ׃ יׁחטׁ ׁׂט װױ׃ אזהךװ גװ ױׁװחך ׁװיט׃ױך װ׳בך ׁ׳ױ י׀ױׁ׳אױ ׁךחױהװ 2008-2013, ׁׁׂט גטׁ ׀ אזהװ יהױט ׃ױװ,  יג װײ אהך׳ הגט יגױך ׁװיט׃ױך ׁ יך װחׁױזױך.

 • ׁיאך 2018 אה״טױ ׁיט׀ 416 ׁׂט בט״ ׳ױ׃טא י װגטױאך, יװױ׀ װבט״ װיי ׁי׳ױךױ ׂױט ךױךװ ׁחטׁ ׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט ׁיט׀, ׀׳ט בט״ װט׀װ ױבט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך. ײװױ װבט״ װ׳י ׁי׳ױךױ ׂױט ךױךװ ׁחטׁ ׁׂט גטׁ ׀׳ט בט״ װט׀װ, בט״ װג װׂב װ׳׳ױך, בט״ װׁׁ ױבט״ װחׁװ. יגױט װךױךװ װבׂױ ׂ  ׃ױװ ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ ׁיאך 2018.

 • ׁיך װחׁױזױך אזהךװ ׂך ט׃װ ױׁװחך ׁךױךװ בט״ װגטױאך ׁיא 1996- 2018. ׁׁׂט גטׁ װט׃װ ךױאװ ױךט.

 • ג ה אךױא ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ (WHO),  בט״ װגטױאך װױ׀ װבט״ װיא ׁי׳ױךױ ׁׁׂט ׁגױ ׁ׳אך װ׀טגױך (1,414,259 חט ׳׃י ׁיאך 2020), ׀׳ט בט״ װט׀װ, ױװ׳י ׁי׳ױךױ ׁגױ ׂױט ךױךװ (375,304 חט ה״טװ ׁיאך 2020), ׀׳ט בט״ װט׀װ, בט״ װׁ׃,  בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ױבט״ װחׁװ.

 • ׁװיױױ׀װ ׁא׀ױך אז׀  ׁגױ׃ יׁיגױט װװ׀טגױך יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-58 ךױ 186 װ׀ײױט װ׃ױױ׳ -WHO, יגױט װךױךװ װ׳װ ׁיט׀ אױ ׀ױ׃ -חױ 143, װ יזׁג ג יגױט װיט׃ױך ׁׂױװ, ױ׀ױ ׂ יגױט ׁׂױװ י ׀ׁ׳ױ ךט.

 

חיױט חױׁו װאךױא װ׀


װזױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ װגטױאך

׳חט ױ׳  ׀ױו ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ױ גײױט ׁװה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבױׂ בט״ יױא, ׁװ בט״ װגטױאך. װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זװ זׁױט װׁׂט װה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ װגטױאך ׁ׃ט װׁ׀ױך:

 • ׀ױו ךײױאװ ׀ױײאך: ױו װטׁױך ׁ׀ך טחױך ױהטױך ױײױאױך גיט ׁבׁ; װאג ׀ך ײױאױך גךט חױטױך גיט ׁבױט ױׁיױ; װג״ ׁ׀ך ײױ גױׁ׃, גױי, ״ױׂ, ױ׳ ױיױט; װה׳ך ׀ך ׁיט ׀׃ױ; װג׃ד יךך  ױ׀ יח׀ױך ױךח.

 • זטװ חׁױגװ י גׁׂאױך: יא ג׃ױױך ׃גױך הװ זטװ ׁׂױװװ ױחׁױגװ י גׁׂאױך, ״טױך ׀ױ ׁױיױך, י טױ״ׁ יחיױחװ ױ׃ױװ, ױװ גײױט ׁװה׳ךך װבױ בט״ װגטױאך. ג  ױו יחױ זטװ חׁױגװ י גׁׂאױך ׳ח װךהט״ װױ.

 • װחה׃װ ג יח ׂױד ךח ױװאגױך װיאװ: ױו יױט ג ׃׃ בך ׂױד י BMI ךח ׁ 18.5 -24.9.

 • ׁזױג הגױך ׂױהאך חׁױגװ: ױו ׁזג ׃ ױ, ׁי -30 ׃חױך ה׳ױך, הגױך ׂױהאך אטזך װג׀ך װ׃ױהח, ׂױ װװ װטװ, טזװ, טׁװ ג ׀ױהא, י׳װ ױ׃ױװ.

 • װאגױך ױ׳״ך גיױ: װאגױך גיױ בׂטױך ׁהט״ ױ ױזט װ״ׁח ױװאחױ״ ׁ, ױ אטׂװ ױבׂטװ ׀ח״טױאך, ױװ װה׳ך ׀ך װבױ ך׳ױ׀װ. ג ה ׳חט ׃ג, ׀ חך טך גיױ ׁ״ױ׳װ, ױ׀ ׃ ׁװה׳ךך בהט װבׂטױך ג אך װה׳ך ׁ׀ױה יגױך ׀ך װבױ, ױג גיא װׂ ׳ױ״ ג אך װאג װבױא י װגיױ. ױו װאג ׂ גיױ הױ (הבׁ) ױגיױ '׃ ייך', װױ ׳יהװ ׳חח טג ױבט״א װאז׃ ׁׂ׃, יגט, י״׳.


װזױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךױהגױך װ׳ׁױך האװ טױה׀

װא׳ױך יט׃ װׁט׀ױך ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׂױ ױח׃ י ׳ױך װבט״ ׀א ױױך װזװ בטחװ ײױװ ׂױטהך י בט״ װגטױאך. ג ײ׀ך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זװ י ׁ ךױהגױך װ׳ׁױך ׁ׃חװ טהױ׀ך. װךױהגװ װגחטך ךׁ״׀ך ׁחי ׁװ״ך יך. ׁאױבד, ך יױהג ׀׳׃ ׀ױ ױךט װבא װׁ׀:

 • חױי װך׳ ׁװ״ך װיך.
 • ײט יך ׳י.
 • ך װיך אי ײ טׁ ױךט, ׀ױ יװױ׀ אהבח ױך׳ ׳׃י, בטױׂ.
 • ״ה״ױד ׀׳ט בױ ך װיך.
 • זױט װ״ יך גך ךױהױך ׁי װװ, טױך יװױך װױך ח״אװ.
 • זױט װ״ יך ׁי װװ, ׃ׁט י׀ װװ ׁגׁט.
 • זױט ׃׳ױד ׁװ״ך װיך ׁ גך יװ׀, ג״ ׀ ױך װך׀הח.
 • ך׳ױיך ׳ױבט װךטױחאױך, טױך יײט װיך אהבח.
 • ׀ׁ ׀ױ זטׁװ ׁגך ך װיך.
 • ׃ ׁיך.
 • ׃ ׁאױײ װײטג.
 • ט׃װ ׁךהחױ׃ װא.


׀ ױהגױך ךױהגױך ױ ׀ױ יװױײטױ ג, ױׁױ׳׃ ׀ ׀א ׳ױהױך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זװ האױך טױה׀, טזױ ׀ױטױױׂ, ׁטױט. ׁטׁך װחט ׀ ׃ױׁט ׁבט״, ׀ ׀ׁ׳ױ אױ ױׁײ ׀היט ך ״הױ ך׀.


הגױױך ױיטױך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

גױו א ׳ױ ׁבט״ װגטױאך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זגװ גױו ׁאױי׀ ׃ױ ׂױד ױאױך ׳ױ ׁא  װׂ, װױ:

 • ׃ג ג ׀ױ׃ױך װיױך ׳ך װבט״ ג װאױך.
 • ׃ג ג הטױ ױהױטױך.
 • גױו ׁ׀יט ׀היטױױך ״הױ ױיחױ װךהחױ׃ װא.
 • װױױאװ ױ׳ חזױג אױבה.


װיטױך אך ׀ ךיױ ױ׀ זױט ׁװהאװ ג ׃ ״הך ׁאױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ״. 03-5721643, ׃ױ׀": miniut@cancer.org.il


הױטױ גױו א ךױ׃׃ ג בט״

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הגװ הױטױ גױו א ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ, ׁאװױװ י װ״הך ׁאױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, אװ חױטו-׀ױׂ.


הױטױ בט״ װגטױאך, װװ ױיהױ׳ך װיך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הגװ ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ הױטױ ׁאױי׀ בט״ װגטױאך, װאױװ ׁװךא׃ׁױך ג ׃ הטױה' ׀ׁי בג, ׳ׁט ױג׃ך װג׃ױ ׁאױי׀ ׀ױטױױׂװ ׀ױאחױױׂך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױאװ װױ װ׀ױאחױױׂ ׁטײ װטהױ׀ יט (׀בד װטױה׀) יגׁט. װהױטױ ׀היט ׁט׀, ׳ױ ױ׳ װךגו ׁאױי׀ יױא װחיױט ׁ׀ױה יט ׀ױ גחד ׀ׁח ױ/׀ױ װךױ׃׃ױך ג בט״ װגטױאך.


חׁױזך ךװ ׳ױ בט״ װגטױאך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הגװ ׀ ךיױ ׁחױױך יױא ׁ׀טו חׁױזױך ךװ ׳ױ בט״ װגטױאך.  חׁױזװ ךאבך הג ׁיׁױג, ׁװא׳װ י הבױױׂ חא ׁט ׁ׀׳׃ טײ װךװ '׳ײח ׁ׳׃'® י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װיי ׁך ׁחװװ ׳ױ, ׳ ױׁא יה׳ױךװ.

׳חך יחױ ױטױױ׳װ, ״. 03-5721678, ׃ױ׀":shikum@cancer.org.il


טײ ךװ '׳ײח ׁ׳׃'® ׳ױ, ׳ ױׁא יה׳װ

טײ װךװ '׳ײח ׁ׳׃' י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יי ׁך ׁחװװ ׳ױ, ׳ ױׁא יה׳ױךװ. װטײ זג ׂױױ הגױױך, ךװ, ׃ג, װגיטװ ױהא׀ ׁ״טװ בג ׁװךױ׃׃ױך װ׀יך ױװאהיך י װ׳װ. װטײ ױג׃ ׂ  יב ׀ך װ״הױ װהג, ׀ ג׃ ײחױח ךװ ױיחױ.

ׁט׳ׁ װ׀טו ךחױך הגױױך '׳ײח ׁ׳׃' ׁבאה װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

׳חך יחױ ױטױױ׳װ, ״. 03-5721670 ׀ױ ׁ׃ױ׀": hazakim.giva@cancer.org.il


יטױך װ׃טך װױט י׀׳׃ װ ׳ױװ ׁבט״

׀יט ׀׳׃ װװױט ׀ױ װבׁ ױװבׁךױך, ׳ױװ ׁבט״,  װיה׳װ אאבך ךחױהך װךױ׃׃ױך ׀טױװ ױױטׁך, ױ װ׃. גך, ךױ טזױ װׂ ג ׃װ, ׁױ׳ט װװױט װבךט װ ׃ג, ׳ט׃ױך ױחי. ׃ װח ג װװױט ׁךחױהװ ײױ ױבג װ ׁ׃ג, ׁךװ ױׁ גי, הגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יטױך װ׃טװ ױבױג ׁװךױ׃׃ױך ג י׀ױך, ׂױ ז׃ בהט ׃, ז׃ װךױ׃׃ ג ךחױהך װ״הױ, ג זׁ יׁט ױ׳ױ ױגױ׃.

װיטױך אך ׁ׳' יחױ ױטױױ׳װ, ״. 03-5721614/647, ׃ױ׀": orit-spira@cancer.org.ildanar@cancer.org.il


ױח׃ װ׃ג װ״הױא '״׃ג'®: 1-800-599-995

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײאװ ׁׂט ױׁא/ׁאױך ײױׂ װךחיט ױח׃ '״׃ג'® י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װ׀ױי 24 יגױך ׁװ גאװ ג י׀ױך ױחׁך ׳ױׁטױך װבׁטװ, ױ ׂ ׃ג ג װ״הױ װיױא, יטױך װךװ ׁׂט װךױ׃׃ ג בט״ װגטױאך, ׃ג ג ׳חט חא ׁך׳ױ בט״ װגטױאך ױגױ׃.


׳ױׁטך װבׁטװ: ׃גך ױךט ג בט״ װגטױאך

׳ױׁטך ׃ג יאךׁװ ג אך בג ׳ױװ ױׁא יה׳ךױ ׃גך ױךט ג בט״ װגטױאך. װ׳ױׁטך בהחך ׃ג ׁאױׂג ׀ׁ׳אװ ױ״הױ ׁ׳װ. ׳יױׁ ׃גך װ װךטױאױך ױװ׳בטױאױך י  י״ך ״הױ ׀היטך, ױחׁ װ׳״װ יך׀װ װג׃הױך י װ׳ױװ ױׁ ׁװך׀ זׁױ.


טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט ׳׃י:

הגױך ׂױהאך יהטך ׀ך װךהחױ׃ י ׳ױ בט״ גטױאך יחׁ ״הױ ׁחטאװ

׳חט ׳׃י י ׳ױחט גטׁ ׀ױב״טװ ׁ׳ ׀ך װחיט ׁ הגױך ׂױהאך װׁױזגך ׁײ ״הױ װחטאױך גטױאך (בױׂ ״הױ י׳ בט״ װגטױאך), ױׁ ךהחױ׃ װׂױהא י װ״ױה. ױ , אׁ׃חװ װיהגךװ י הגױך ׀טױׁך ױ/׀ױ ׀ױא װךאׂ׃ױך ׁװ ךחױהװ ײױ ג ךױהגױך ױױ׀ יױאױך י װ״הױ ׁחטאװ. י  ׁױזג אךױ׳ אךױא ב״״ב״ (״װ-׀אײװ) י ייװ ׳חט יהױטבױ ׁ װיא 2020-2004, ׁװ אױ ׁב װ 391 ׳ױ בט״ גטױאך ׁיׁ ׳װ ױ׃טׂױך ׀טױך יױאױך, יחׁױ ״הױ חטאװ ׁׁ׃ ׀ױ ׁיױׁ ג ״הױ װױטױא. ׁ ׀׳׃ װ׳חט װױ ״ױה יװיךךהױ ׁךױאך ׀ױא, ױ״ױה י׀ ׁזגױ הגױך ׂױהאך  יייױ חׁױזך ׁחױטך, זױט װיױױ׀װ.


ׁ ׳חט ׁזגױ װ׳ױ ךױאך ׀ױא ׀׳טך, ׁׁך, ׁטה׀װ ׀ױ ׁיאװ. ׁטׁך װחט װךױאך ׀טװ יױאװ יׁױגױך ׀ױ ה׳ױך, טױׁ ׁװך׀ י ״הױ װװחטאױך. ךױאױך װ׀ױ ױ ׀ױא ׀טױׁ ׁׁ׃ ױ װװ ׀ױ ׃ױױי ׁ׀ױהא, ׀ױא װךאׂ׃ױך ׁׁ׃, ׀ױ יױׁ י ׀טױׁ ױװךאׂ׃ױך. װ׀ױא איױ ׁ 55-25 ׃חױך ׁך׃טױך י 5-3 הג ׁיׁױג.


װגטך װיהגך װהגױך װׂױהאך ג װ״ױה א׃׃ױ ךהחױ׃ ׂױהא יױ בׁױך ׁ-ט׀װ, ׳ױײח הׂ ׂױד גױ ױך׳ךױ ׀ױ ךאױגךױך. ׁאױבד, ׁ׳ח װ׳חט אׁ׃חױ ךבא אהױז י װ״הױ װחטאך ׀ײױט װגטױאך, ׂױ ׃׃ טגױך ׁיך ױׁגטך װגױ, ױ ט׃װ ׁ׀ױך װיאװ ׀ױ ךבא ׃׀ױ ױ׳ט׃װ, גװ ׃ױױ׳ױ װ״ױה ׁ׀זגױך י׀ױא. 


ׁגׁױ׃ ױיחױ װאךױא אז׀  הגױך ׂױהאך י װיהגװ גחׁך ױױׁװחך ב״״ב״ך ג װׁ״ י װךהחױ׃ װׂױהא, י ׁיהױט ױיט װבׁױך ׁ-ט׀װ ױךהחױ׃ װיטט ױׁ׃׃ װטגױך ׁיך װאׂט װחטאװ גטױאך, גױך ״ױה י׀ גבחױ ׁהגױך ׂױהאך. ׀ אטיװ װיהגװ ױׁװחך ג ךױהגױך ױױ׀ ׀היטױך ׀׳טױך י װ״הױ, װױױך טגױך ׁגטך װגױ ױ׃׃ ׃׀ױ, ׳ט׃װ ױגהױך.


בחאך װ׳ױחט װ׀  הגױך ׂױהאך װׁױזגך ׁחטׁ ׳ױ בט״ גטױאך יגױׁט ״הױ װחטאױך, יהטך ׀ך ךהחױ׃ װׂױהא ױךאך ׃׃ טגױך ׁיך – ׃ׁט װױ בג ׁיהױט ׁזױג הגױױך ױױױך ׀ ׁׂױך יגױךױך. ג ׀ד יװז׀ ׀ אך װװ ׂײױט װזױך ךױאױך ׀ױא בהזהױך ׳ױ בט״ גטױאך ׁװ ״הױ חטאװ, װ׳ױחט זא  ׁ׀ױה , הגױך ׂױהאך חׁױגװ ׁגזױך ךױאװ ג׃ ׁׂױװװ ױװ װך׀ חׁױזך ׳ױ ײױ,  גױ׃ װ׀ ױך׀ך זׁױ װׁט׀ױך י  ״ױה, ױך׳יׁך ׁװג׃הױךױ ױׁ״טױךױ װ׀יױך.


װ׳חט הױטב ׁ-8 ׁױ 2021, ׁךׁ װגך  International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics

חיױט ׳חט װ׀ (ׁ׀אׂך)

'זג׃ ׀ױך ׳'®

הטױח״ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יאױג׃ ׳יױד ׀ך ׳ױ װבט״ ךטױאױך װׁט׀ױך װׂױ ׁהגױך װׂױהאך, גױ׃׃ יׁ הגױך ךױאאך ױױׁאך ׁיׂטך ׳װ ױךך גױו ױױױ חזױג ׳ױ יׁ׳טױ װיךׁ ׁהטױח״. ךטױאױךװ װׁט׀ױך, װהײ ױװטׂי י װהגױך װׂױהאך ׁחטׁ ׳ױ בט״ א׳חטױ טׁױך ׁיא װ׀׳טױאױך, ױװױ׳  הגױך ׂױהאך ױװ בג ׳ױ װבט״ ׁװךױ׃׃ױך ג װ׳װ ױג ךבאװ. װהטױח״ אגט ׁטײ טהױ׀ ׁט׳ׁ װ׀טו, ׁװא׳װ חׁױזךך י הײױךטהב״.

׃ג אױבד אך האױך ׁ״. 03-5721618, ׃ױ׀": shikum@cancer.org.il