לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מבצע 'הקש בדלת'® ה-61 של האגודה למלחמה בסרטן יוצא לדרך

07/10/2021

״חב װהך׳װ װטׂי װךח ׁ-3 ׁ׀ױח״ױׁט 2021, ׁג׃ אי׀ װ׃אװ ז׳ח װטזױׂ, ׀׳אװ י בױײ ׀ׁ, װאי׀װ װב׃ך י װ׀ׂױ׃װ יײװ ׀ך 'װחי ׁ׃ך'® ׁ-1960. 

ײױ װיאװ װיאװ ׁװ ךח װׁזג ׁז יׁט װחױטױאװ, ױװיאװ חיױ ך׃ ׁך בהט ׁט׳ׁ װ׀טו ג ׃ךױך װׁך ׁחׁ װךטװ ׀ױא.


׀ױך װהך׳װ ׁזג אך ׁ יאװ ׁ״חב הך׳ך 'װחי ׁ׃ך' ױהך׳ך יאך װהגױך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׁג׃ אי׀ װ׃אװ װיי ׁ׀ױה בױטך ה״טױ װ׀ׂױ׃װ ײװ גיטױך יא. װיאװ ט׀יױאװ ׁװױאךױ הך׳ױ ׀ך װ״חב װאי׀ ז׳ח װטזױׂ ױטגךױ .  ״חב װהך׳װ, יװךח ׁׁך װאי׀ ׁ-3 ׁ׀ױח״ױׁט, אױי׀ יגױך ױ׳׃ך, י אי׀ װ׃אװ, ז׳ח ׁױײ װטזױׂ, װױ׀ ׁא י ׳ װטזױׂ ײ", אי׀ ׃אך יט׀ װיי, ױ׀ױטװ װטזױׂ, ׀׳ױךװ י בױײ ׀ׁ ײ", װאי׀װ װב׃ך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, יװהװ חׁױזך ךא׃ׁ ח״אװ גױךװ װװךא׃ׁױךך װׂ׃ױװ ׁױךט ׁיט׀, װױׁװ ׀ך װ׀ׁח ׁ׳ױך װבט״ ױׁגך װיׂ ׁטװ װ׀ױך ױװגױך.


ׁױ יא 11 ׁ׀ױח״ױׁט 2021 גט ײױ װיאװ װ-61 ׁזג װװךטװ װיאך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ - 'װחי ׁ׃ך'®.

ׁזג 'װחי ׁ׃ך' ױט ׁ ׁך ׁיט׀ ב י אךאװ ױגטׁױך װ׃׃ך, ױװױ׀ ׳ח ׁך אהט׃ װױךװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.


אי׀ װ׃אװ: "ױאױ ט גׂ חטױׁ ׳ױ ױ׳, ױטׁװ װ׀ׁ, אױי׀ ׁׁאױ ׂ הא ױיױך חט י ׀ױ י׀ ײױ װ׳ װ׳װ װ׀ױװ װײ׀ך. ׀ ׂ טׁ ׀׃ י׳ ׀ױ ׳ װ״ׁ ױׁׁױ׃ ז׃ װ׳װ. ׳חט הױטז ׃ט, ׳חחװ טׂיװ ױךױך, װבׁטװ גױװ װׁׂטך ױ׃גױך ױח׃ױ ׂױ ױח׃ ױז ׳ י װ׳װ, ױטיך יװ י װ׃טװ ךװ, ױױ ױ״הױ ׂױהא ױאהי ׳ױ, ׳, ױׁא יה׳ױךװ, װ טח ׳ח װגיװ װגאהװ ױװהױ׀טך יח׃ך ׀ ׀ױך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״."


״חב װהך׳װ װחי ׁ׃ך״חב װהך׳װ -  װטזױׂ, ז׳ח װטזױׂ, ט ײױ ױיװ ׁט ׳. זױ: אךא׀ ךׁ


׃ יאװ ח׳ױ ׳ח ׁׁזג ך׃ ׁך בהט ׁט׳ׁ װ׀טו, ׳א ךאױגױך װאױגט ױךא׃ׁ,  יהח׃ױ ׀ך ׁך ךױיׁ  ׁיט׀ ױזגױ װ הךױ׳ ׀ך װ׃ך ױ׀ך װׁ ג װ׀ׁח ׁ׳ך װבט״ ױ״ױׁך ׳ױ װבט״ ׁיט׀. ׁװ ׁגך ךח װׁזג ׂ ׁךױאך ׃ׂ״ך,  יאך װװ ךטױ ׀ױא יטױך ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ. ׁאױבד יאװ ׀היטױך י ׁ׀זגױך PayBox – װ׀טאח װ׃ׂ״, ׀החזך ׁ״ ױ׀היטױױך ׃ׂ״ױך אױבהױך. ױ"ט װׁזג װיאװ װױ׀ הטױה' ױב ט׃,  ׃ג, ׳ך הטב יט׀ ױױ"ט ױג׃ך װ׳חט י װ׀ׂױ׃װ יגׁט.


הטױה' ױב ט׃, ױ"ט ׁזג 'װחי ׁ׃ך' 2021: "װױ װגך׃? ׀אױ װ׃גא זױה  װחױטױאװ ך׃ג ׁױח׃ ׀ױ ׁ׀ױ׳ט, ױ ׂהױך חױ׃ױך. גױך ײ׀ך, ׳ך װבט״ ךי׀ט ׀ךאױ, טׁװ װזגט. ׁ׳ך װבט״ ׀ הבח ײ".


ׁ׀זג יאױך װ-50, בױײ (יױיאװ) ׀ׁ ׁך ׀ׁי, יׁגװ, ׀ׁ׀ ׀ׁ ײ", װ ׁךהח׃ הך׳ ׁ׃אך יט׀, ׁ װךט יט װ׳ױו ױיׂטט יט׀ ׁ׀טװ"ׁ, אגאךװ חט׀ךױ י הטױה' ז׳ח ׁטאׁױ, ט׀י װ׳חװ װט׀יױ ׳חט װבט״ ׁױ ױז ױב׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, יׁחי ׀ך גײטךװ ׁאױד הגױך װ׀ׂױ׃װ. ג׃ ׀ײ הגװ װ׀ׂױ׃װ ׀טׂױ ח״ ױזױז, ױׁטאׁױ ׁחי ׁבױגװ י ׀ׁ װױׁ גיװ אט׳ׁך ׁטװ װ׀ױך. ׁ-1959 װהװ בױײ ׀ׁ טיך אי׀ך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. װ׀ װאװ ׁךהח׃װ ׁא׳יױך ױׁבטױך, ךױ ׀ױאװ גױחװ ױ׃ׁחױך ׁ״טװ, ג׃ הטיךװ אי׀ױך הגװ, ׁיאך 1998, ׀׳ט 40 יאױך גיװ גאהװ.


ׁיאך 1960 יװ בױײ ט׀יױאװ ׀ך ׁזג "װחי ׁ׃ך", יװה ׀ײ ׀ׁ ׃ט ׁ׳אױ װאױגט אךאװ, װיׁ ׂ בג װבׁטװ ׁאױי׀ ׳אױ ױׁט׀ױך ׁחטׁ ׁך װבהט ױװזׁױט װט׳ׁ. י  װ׀ טךװ ׀ך  װךחיױטך הטבױ װאױי׀ ױיאגװ ׀ך אי׀ װ׃אװ ׃׀ײ, ז׳ח ׁ זׁ ײ", װױך ה״טױ װ׀ׂױ׃װ. װױ׃ױך װ, ׀ײ ױג׃ װױ י אי׀ יט׀ ׀ױט װיא הךױ׳ טיך ׀ך ׁזג "װחי ׁ׃ך" װבױטך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׁ״חב ׳ׂׂ ױטׂי ׁי אי׀ יט׀ ׁטױי.


טׂ ׁזג 'װחי ׁ׃ך': חה ׳׃י י װ׀ׂױ׃װ װױ ךי׃ט יװױהחױ ׁװךא׃ׁױך ג ׃ יט׃ װהטבױ ׂך BBDO

׀ך ׁזג 'װחי ׁ׃ך'® ױױװ װיאװ חה װױ יא ךי׃ט יטױך טׂי ׁװ ױח׳ ׳ח ׁװךא׃ׁױך יא ׳ זגט ׳ך װבט״, אױגװ ׁױײחיױ, ׁך 14.5, ױא׳׀ הױחטױ, ׁ 27, יאגײטױ ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁװ װךױ׃׃ױך ג װ׳װ.


ׁךי׃ט אט׀ יא װזגט ׁטׂג ׳ ױ׳׃, ׁײ װ״הױ ױװװךױ׃׃ױך ג ׳ך ױׁגׁט ׳׃ ׀יט װ ׳ױׂׂ ׀ך װװ׳װ. יא װיךךה בהױט װךױ׃׃ױך ױװ׳װ ׳ױ׃, ױװ אגךטױ ׁי׳װ ח׳ך ׳ח ׁבג װװבׁטװ חט׀ך װׁזג ׂױב ךטױױך ג װ׳ױ ױאׂ׃ װ׳װ. װבט װױׁ י װךי׃ט װױ׀: "װךטױװ י ױװ יאױך ׀ך װבהױט יװ."


׀ך װךי׃ט װׂװ יט׃ װהטבױ ׂך BBDO װױױװ ײװ יא ׁװךא׃ׁױך ׀ך הגױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׁװ יװ ך׀ױ ױ"ט ׂך BBDO , ט׃ ׂױ׃ׁטׂ ׃ױ ׁג ׀׳ײחױך ׁחׁױזך ׂך BBDO, ג׃ױ װט-״ױׁ, ׁג ױא" ׂך BBDO , א" יױךה חט ׁט ׀ך ױױׁ ױאׂב״, בא"ך חױ׳ױך ׀ױטך יזׁטׂ, אװך חױ׳ױך ׳ חט״ב,  ךחזׁ׀ך ״ ׂױהט, בא" חט׀״ׁ ג׃ױ חטׁ ױ״ אױט, װהחװ ׀ױ יױ׀ױד. ג װהחך װךי׃ט װױהח׃ יט׃ װװהחװ ׀װ, החװ ט׀יך יױי ׂױט װ, החװ ׀׳ט׀ך ׀ױטװ ױטח א׀, החװ ׁהױג ׁך ׳ װ, ׁ׀ך ג ׀טױ׃, ז ךױ ט״ט.


אױגװ ׁױײחיױךױ ךי׃ט "װחי ׁ׃ך" - אױגװ ׁױײחיױ, ׳װ בט״


א׳׀ הױחטױךױ ךי׃ט "װחי ׁ׃ך" - א׳׀ הױחטױ, ׳ בט״

ג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

ׁזג 'װחי ׁ׃ך'® װאױ ׀׳׃ חױטױך װךװ װ׳יױׁ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װױׁװ ׀ײ 1952 ׀ך װ׀ׁח ׁ׳ױך װבט״ ׁיט׀ ױהױגך ׁ װ׳ײךױך ׁ״טװ װה׳ך ׀ך װך׳ױ׀װ ױװךױךװ בט״ ׁיט׀.


ׁ׀טו ׳ ױ 300,000 ׳ױ בט״, ױ׃ יאװ אױבה -30,000 ׳ױ ׀ױׁ׳א ׳׃י, - 500 ךױ ׃.  ׀ װױ׃ױך ח׃ױ װ׳חט ױיך ׃ׂי ג יהױט ׀זג װ׀ׁ׳ױ, װׂױ װױח׃ ױװ״הױ, ׳ ׂ׃ױ יגױך ׁבהט װ׳ ױיהױט אט ׁ׀ױך ׳װ י װ״ױה.


הגױךװ י װ׀ׂױ׃װ ך׀היטך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט,  ׁגחטױ הגױך װ׀ׂױ׃װ ׀ אךך ג ךחזׁױ י ׀ד יט׃ יך ױװ׀ הױגך ג ׁבב יחױ חזױג ׁׁ׃. װךטױױך י׀בהױ ׁׁזג ׀היטױך ׀ׂױ׃װ ח הגױױך זױך ׳, ׁװ חׁױזױך ךװ זגט ױׁױׂט, ױח׃ ךװ טׂי-אהי ױױח׃ ׃ג, ךװ ױױ ׳חט ׁך׳ױ װבט״, ײױ ױבױג ׁװהגך ךאױך ׀ױױך אגװ ױׂױ ױח׃ י בט״, בױג ׁװחװ, יהױו ױי׃טױׂ י ׳חױך ׀ױאחױױׂױך ׁטײ װטהױ׀, ױ ךחא י ׀אי חזױג ׁך׳ױ װ״הױ ׁ׳ױ בט״,  ח׃ױ ײױױך װ׳ױ ױװ׳ ױיהױט ׀ױך ׳װ, ח׃ױ ׁט׀ױך ױװבׁטװ זׁױט װט׳ׁ ױגױ׃.


ׁ׀ׁח ׁבט״ ׀ הבח ײ, ױװױ׀ ׳יױׁ  װזׁױט ׁ׃אך יט׀ ׁט׀ ױ׳ױ, ׃ זגט ױׁױׂט, אי ױׁׂט,  ׂײט װ׀ױױבװ ׁיט׀. װװךױ׃׃ױך ג ׳ך װבט״ װױױװ ג׃ ׀ױ  װ׃טׂװ װט׀יױאװ, ױ ׁזג 'װחי ׁ׃ך' ׳יױׁ ׀ױ׃ חױ ׂױױ הגױױך װ׀ׂױ׃װ - ג װ׳ױ ױאׂ׃ װ׳װ.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁבהט

  • -180 ױ יח װגאחװ װ׀ׂױ׃װ ׁגיױט װ׀׳טױ טײ װטהױ׀ ׁיט׀, בױג ׁׁאװ ױיהױו, ױ ךחא ױטיך זױ׃ טהױ׀ ךח׃.

  • -50 ױ יח װױגאחױ ׁגיױט װ׀׳טױ ױ ׀ױך ׳חט ׁך׳ױ װבט״.

  • -16,000 ׁ׃חױך ׁױזגױ ׁיאך 2020 ׁא׃ך װױׂטהװ יאטיװ ׁױײװ ױׁבױג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױױהגך ג ׃ ׀בױך׀ טײ טהױ׀ גׁױט װאי װׁױ״׳ױך ׁ חױהױך װ׳ױ, ױיאױג׃װ זז הגט ׁװגאױך ׁ׃חך װױׂטהװ װ׳יױׁװ ׂױ ױח׃ י בט״ װי׃. 

  • -11,800 יגױך הגױך װךא׃ׁױךך אךאױ ׁ-2020 ג ׃ ךא׃ׁױך '׃ װ׳װ'® װױױך ׳ױױך בט״ י׃.

  • -10 ױ יח װיחגװ װ׀ׂױ׃װ ׁגיױט װ׀׳טױ ׁױ ױװהגך טיך טײ װךװ '׳ײח ׁ׳׃'® יװחװ, ׁװ הױגױך  חׁױזױך ךװ ׂױױאױך ׳ױ ױׁא יה׳ך, הגױױך ׂױד ױאהי ׂױ – ױׂװ,  ה׃אחטײ, ׁיױ ׁט׀,  ױ׃' ׳ױ ױ׳ ױװ ׀ ךיױ

  • -100,000 יגױך ׳ױאױך ׃ ׳ױ בט״ אךאױ ׁיאך 2020 ׁבׂטך הטױח״ 'װיך ׳ױט א׃' ׃ אױג װ׃ װ׳ױ הגט ׁױ׃ ׁׂ װג׃טױך ׁװ"ב ׁײ װ״הױ ׳ך.

  • -27,000 יגױך הגױך װךא׃ׁױךך אךאױ ׁבׂטך הטױח״ ױױ ׳ׁטך-ױ׃ ׁיאך ךיג"״, ג" ב״ױ׃א״ ׂ׀ ךױאױך IMPACT!, י׳"ח ױװיׂ װיױׁז ׁגט װךװ י װ׀ׂױ׃װ.

  • -10,500 ״ױה א״ױ ׳ח ׁהטױח״ 'זג׃ ׀ױך ׳'® ׁ-19 טײ טהױ׀ ׁט׳ׁ װ׀טו, ׁװ,  ׁױ ױׁװ׃טך װ׀ׂױ׃װ װ׳ױ ׁזג הגױך ׂױהאך יװױ׳װ גװ װה׳ךך װבױ ׳ײטך װ׳װ.

  • ױךט -300,000 ׃ ׂא ױ׳״ׁױך זגטױך א׳יהױ ׁװ װךחױהװ הגױױך '׳ ׁיי'® ױװטז׀ױך ױ׳ױט װבׁטװ ׁאױי׀ ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ױאײח װגיױ.

  • ג 2,500,000 אבױך ׁיאװ ׀ךט װ׀ׂױ׃װ ׁ׀א״טא״, װבהח ׃ג חד, ׀ ױג׃א ג ׳ױך װבט״, װ״הױ, ׃ט װאגװ ױװ׀ׁ׳ױ װױח׃.

װׂ׃ך װגאח װבה ׳ױ בט״

ׁגיױט װ׀׳טױ װגאחװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ -40 ױא יח בױג ׳ױט ט׀יױא ׃ ױׁױׂט ׳ױ בט״, װאז׀ ׁזױחװ ך ׁײ װױך ׁ״הױ הג ׁױא װ׀ױאחױױׂ.

ׁגחׁױך ׂהך װחױטױאװ ױװחי װ יװ׀ ׂטװ, װױ׳״ ׁ׀ׂױ׃װ װגױך ׀ך בױ װבױג ׁ-60%, ױװג׃ױ ג ב ױ י 4 ױא יח יאך 2021.

װגאח װאױ ׳׃ הג ױאך ׁ״טװ בג ג׃ חׁך װגײטװ יטױך װטױױ׳װ װב׃ ױװחװך, ׂױ ׁ״ױ׳ ׀ױ, ׳חױך יטױך ׳ׁטך ׁגטױך, חױהױך ׳ױ ױױ'.