לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

פרופ' אריאל מוניץ מאוניברסיטת תל אביב, קיבל מענק מחקר מצטיין וברך בשם החוקרים המצטיינים.

31/03/2019


ׁךױאװ: הטױה' ׀ט׀ ױאו


"ט ט חױאח- ט׀י װגט ׁׂגך

װׁׂף ט ײױ- אפך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

הטױהף ׀ החטבח- ױ"ט ױג׃ך װ׳חט י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

 

׀ױט׳ ױךא׃ׁ אׁ׃,

׀א אטׂי גױ׃ ׁהא ׀ װױ, אזׂ י װ׳ױחט װח׃י ׀ך ײא ׳װ ׁבט״.

׀א טױזװ אז ׁװ ײױ ױיךד ׀ך ׁ׳ח װבׁױך װךטׂיױך ײױ:


הא ׳י יא, װךׂװ ׀ז ׳ׁטװ חטױׁװ י, גאׁ ט, בט״ ׁױױי״ ׁחױ ׀יט ׀ ׀היט גטױ אךױ׳ ױה, װױז׀ך װׂ׃ױ װךװ ׁך ׀היטך. ׀׳ט ״הױ חי ױבׁ ךי, גאׁ אה״טװ ׁחו י יאך 2015 ׁׁך װ׳ױ װ׃בװ ג ט.


ׁ׀יױ ׀ױךױ װ, אט, ׁגװ, ׁחי א װךױױך ׀ױ װׁךװ ׁ׃ װױ׃ג ג ה״טךװ ׀טׁגך ׁאװ װזגט.


׀ך װװ װײװ ׀ ׀י׳  ׳.


בהט יׁױגױך ׀׳ט , ׂװ ׁׁ װװ׳״װ אבױך ױװחזױך ג״ װי׀ׁ יי  ׁגׁ׃װ ׳חט ׳ך װבט״.ׁךחױהװ װװ׀, גחט װ׳חט ׁגׁ׃װ י אבׁ, בׁׁ ׳ױך ׀טׂױך ױ ׀ב״װ. ׀ך ױ יגט גז,  װגׁט ׳חט ׁך׳ױ װ׀טׂױך ׳חט ׁך׳ױ װבט״ ׀אױ היױ״ ױװױױװ ׀ךׂט ׳׃י.

װױ׀ ׃ױטי ךװ ׃װ יגױך,

װױ׀ ׃ױטי ׂױב י׀ׁ

ױװױ׀ ׃ױטי ג״ ׀ױו ׀ױ י ׀ױט ״היױך.


י׳ך, האך חט װ׳חט י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױײך ט׀יױאװ ׁגאח ׳חט װױח׃י ׳חט װבט״. גאח ײװ, הך׳ ׀ז ׁגׁ׃װ ױױ ׳חט ׳׃י ׂט ׀יט װ ױךהב ך׀ױזװ ג װײ ג׃ יױ, טׁך ׳ׁט װגׁ׃װ י גױבח  ׁ׳חט װבט״. ׁךװ װ׃װ װךי, ׀אױ ׁ׀ גחטױאױך י׃אױ ׳ױך ׀טׂױך ױ׃ י בט״, ױװױ׃ װײװ זט ךױז׀ױך טיױך ׁגױך װיױך ״הױױך גך׃ױך.


װ׃ױׂ׀ װײױ ׳יװ װװ גיװ, ׀ך װ׳ײױ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ׀ך װ׀ז יװ׀ׂױ׃װ גױיװ ג אך הךױ׳ ױױא ׳חט ׳׃י ױׂב ׳ױחט ױב״ױ׃א״ אױבה, ׳װ ׁבט״.


װ׀ׂױ׃װ ױׁװ ׀ך װ׀ׁח ׁ׳ױך װבט״ ׁיט׀ ױהױגך ג אך װה׳ך ׀ך װך׳ױ׀װ ױװךױךװ בט״. װ׀ׂױ׃װ יחגװ ׁ׳אױ, יהױט ׀זג ׀ׁ׳ױ, ׂױ ױח׃ ױ״הױ.


׳ח ׳יױׁ ׁהגױך װ׀ׂױ׃װ חיױט ׁװחז׀ך י׀ׁ װױהא ״ױׁך ׳חט גח. װ׀ׂױ׃װ ׁאװ  ׀ ׳חט ׁבב, חא ױיױׁ י װיא, ׀ אױ װׂג ״הױ ׳׃י ׀יט ׁ׀ױ ךחױױװ ׳ױ ױׁא יה׳ױךװ.


׀אױ זױ ׁג׃ טךח. ײװױ ג׃ ׁױ װ״אױױׂװ הױׂיך ׀ױךאױ ׁ חױ, ױ׀׳׃ װיח װיגױך ׁױךט הׂי יײװ װױ׀ גױ װטהױ׀װ.

װװךהך׳ױױך װ״אױױׂױך װױ ׀ הױב׳ױך ג װ׳חט ױװ״הױ ׁבט״.

׳חט װבט״ ׁיט׀ װױ׀ װךח׃ ׁגױ ױאז׀ ׁ׳ײך י װ׳חט ׁ׀טו ױׁגױ. ׀א יױאג  װ׳חט ׀יט װ׀ׂױ׃װ ךױך ױאך ױׁױ הטזױך ׃ט אױבהױך ױיגױךױך ׂ ׁגך׃.


ׁי  װ׳ױחט ױג ׁװ ײױ, ׀א טױזװ װױ׃ױך ׀ׂױ׃װ ג װךװ װךיך ׁ׳חט ױׁ׳אױ. ׀א טױזװ װױ׃ױך , ךא׃ׁ װטׁ ׀יט ח׃י טז ױײא גיך װחױ׃י װײױ.׀א אטׂי גױ׃ ׁהא װױ.

ׁ׃ױח הא יׁױג, ׃ױ׃ י, ׀׳ י ׀ׁ׀, אה״ט בט״ װגטױאך.

׃ױ׃, ׀ׁטװ ױאו, ײװ ׁג״ױט װגױײ ׁ׳ך ייך װ, ױׁהטב ׁ״׳ױ יט׀ ג גׁױ׃ךױ 'ׁחטװ ׳חט ׂטגא' ׁ׃ױאװ, אאג ׳ך װבט״.

ײװ ב ׁגא, יׁױ ׁױ ׀ׁ ח 'װיׁגװ' ג ׀׳ױ, ׀א אױי׀ ׃ׁט ׀ ׁהױטױ װײװ ױ׀אױ י ׳׃ ׀ך װ׀ׁח יױ, ׀ך װ׀ׁח י ױאױ ׁ׳ך װבט״."ׁךױאװ: הטױה' ׀ט׀ ױאו (י׀) ג הטױהט ׀ החטבח