לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן העניקה תעודות הוקרה ומענקי מחקר לשלוש חוקרות ישראליות בתחום סרטן השד הודות לתרומתן של קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל ורשת האופנה גולברי

02/04/2019

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װגאחװ ךגױ׃ױך װױחטװ ױגאח ׳חט יױי ׳ױחטױך יט׀ױך ׁך׳ױ בט״ װי׃ װױ׃ױך ךטױך י חׁױזך װ׳ׁטױך ׀בך ׀ױ׃ט יט׀ ױטיך װ׀ױהאװ ׂױׁטׁךױאװ  י׀: הטױה' ׀ החטבח, ׃"ט אג יטױ׀ט, ױט ׂױׁט, ט ײױ ױ׀ױט טױױ׳. זױ ׀ בהט׀.

 

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װיחגװ ׁװ װגיױט װ׀׳טױ  -40 ױ יח ׁױ גיטױך ׳חט י ׳ױחט בט״ יט׀. װװיחגװ װך׀היטװ ׁײױך ךטױױך װזׁױט ױװׂײט װגבח, גחטױ, ׀  ױ יט׃ יך יװױ. גאח װ׳חט אךאױ ׳ױחט ׀יט װױׁױ ׳חט יאז׀ױ ט׀ױ ךװ ג ׃ ׳ׁט ױג׃ך װ׳חט װׁך ךױװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁט׀יױך הטױה' ׀ החטבח װ׀ױאׁטב״װ װגׁטך ױװ׃בװ.


ׁ  42 גאח װ׳חט יאךאױ װיאװ װױגאחױ יױיװ גאח ױ׳׃ ױךגױ׃ױך װױחטװ יױי ׳ױחטױך װױׁױך ׳חט ׁך׳ױ בט״ װי׃, ׀יט ױאױ װױ׃ױך בױג ױיךױד װהגױװ טׁ װיא ג חׁױזך װ׳ׁטױך ׀בך ׀ױ׃ט יט׀, ׀װ װז״טהװ װיאװ ׂ טיך װ׀ױהאװ ׂױׁט. יױי ׳ױחטױך װבט״ װיט׀ױך װ, ׃"ט ׀װ גׁטױ װטײ װטהױ׀ חה, ג ׳חטװ ׁאױי׀, חטאװ ױאגך י׃ אׂ׃ אי אי׀ױך ױ״זװ BRCA ׀יט חׁױך חטאװ י׃ װ׳ױװ, ׃"ט ׀׳אג ׁ-יׂ׀, װטײ װטהױ׀ װ׃בװ װט װזױה ג ׳חט ז״ ׁױ׳׃ ׁאױי׀, ״הױ ׳׃יא ׀״טױהװ אטךחך ׁאי װ׳ױױך ׁבט״ י׃ ױ׃"ט אג יטױ׀ט, ׀ױאׁטב״ך ׳הװ ג ׳חטװ ׁאױי׀ יהױט װיךךהױך י אי ג בט״ י׃ ׁהגױױך ױױױך.

ױג׃ך װ׳חט י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ׳טװ ךך ׂ גאח ׳חט ז״א ׁױ׳׃ יאך 2019 ׃"ט ׀טך יהט, װטײ װטהױ׀ ׀ט, ג ׳חטװ ׁאױי׀ חטױױבחױך ך׀ בט״ װט׀װ ךױױ ׁװהגך ך׀ װה״ױ ׁבׁׁװ װבט״אך,  ׃"ט חט טױ״אׁטׂ װ׃בװ ג ט, ג ׳חטױ ׁאױי׀  ך ״הױ ױךטה ׃ט װ׀ד ״הױ ׁׂ׃ױ ׁחטױ װױ׳, ׃"ט אג הױ׃װ יח׃, װטײ װטהױ׀ יׁ׀ ג ׳חטװ ׁאױי׀  גטװ ׂא״ך ה״הױטװ הׂגװ ױױױאך ״טװ י ״הױ ׁׂ׃ױ װ ׁ׃ ױהטױה' ׀ט׀ ױאו, ׀ױאׁטב״ך ך ׀ׁׁ ג ׳חטױ ׁאױי׀  ךהח׃ י ׳ׁױא װׂטאױױך י ׀׀ױײאױה ׁבט״ װג װׂב.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױױװ ׂױט טײ ׁךװ ׁ׳חט ׳ױך װבט״. ׁ״טװ ךױ ױח׃ ׀ך ׳חט בט״ ׁ׀טו, גאחװ װ׀ׂױ׃װ גאח ׳חט טױה׀ ױ׳ױחט ׁ ׁך װ׳ױ, װטה׀ױך ױױב׃ױך װ׳חט װ׀ח׃׀ ױװזׁױט װױט ׁ׀טו. ׃ױׁט ׁ׳חט ׁבב, חא, ׀ה׃ױױׂ, ױ ׂ ׁ׳חט װגױבח ׁװׁ״ הבױ-בױז׀ י ׳ך װבט״ ױׁ׃הױב װװךױ׃׃ױך י װ׳ױװ ױיה׳ךױ. גאח װ׳חט י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ בגױ ׁח׃ױ װיׂ ׳יױׁ ׁטװ װ׀ױך ױװׁא׀ױך, ױװ אׁ׳ט ג ׃ ױג׃ך װ׳חט ׁװ ױיׁ ״ׁ װ׳ױחט ױב׃ױך װ׳חט ױװטהױ׀װ ׁ׀טו, ׁט׀יױךױ י הטױה' ׀ החטבח. ׂ הטױה' ׀װטױ ז'׳אױׁט, ׀יט ײװ ׁיאך 2004 ׁהטב אױׁ װ, חׁ ׳ױחט זגט, גאח ׳חט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁט׀יך זג׃ױ, װ ׀ד װױ׀ ׁי גיױט ׳ׁט ׁױױג׃ך װ׳חט י װ׀ׂױ׃װ ױױ װ אי׀ ׁױ׃ י װ׀ׂױ׃װ ױ הטױה' ײׂ ׀י׳ט, ׳ױחט ׁט ׁױ ױז ױ׳ך הטב יט׀ יאך 2015, ױױג׃ הטב אױׁ יאך 2017, אגײט ׁך׳ך ׃טױ ׁגאח ׳חט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ׳חטױ װױױ װױ הטזך ׃ט ׁך׳ױ װ״הױ װ׀ױאױױׂ ׁ׳ך װבט״.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀אװ  װיחגװ ׁ׳חט װױ גיױװ װךׁׂי ׃ הטזך װ׃ט װ״הױך י ׳ט, ױג  װ׀ יחגװ י׀ׁ ׁח׃ױ װ׳חט ׁ״טװ יהט ׀ך ׃ט װאגװ ױװ״הױ, װגױך ׀ך יגױט װטהױ  װ׳װ, ױבג ׁיהױט ׀ױך ׳ װ׳ױ. װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױ׳ ױׁא יה׳ױךװ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג ׁׁ׃. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ.

 

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

2099416 – 050