לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

חודש המודעות לסרטן השד 2021

13/09/2021

חט׀ך ׳ױ׃י װױ׃גױך װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ װי׃,

יט׃ װׁט׀ױך ׁיךױד װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

הטב ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁאױי׀ בט״ װי׃ ׁיט׀:

 • בט״ װי׃ ׀׳ט׀ יי חט װבט״ װ׳׃י ׁ יאװ ׁ װאי. ײױװ װ׳װ װ׀טװ װי׳װ ׁױךט ׁחטׁ אי ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ ׁיט׀

 • גחט װך׳ױ׀װ - װ ׁבט״ ׳ױ׃טא ױװ ׁבט״ ױח׃ י װי׃ - װ׀ ׁאי ג ׂ 50

 • יװ ׂך װגװ ׁך׳ױ װׂױ װױח׃ – 69% װאי ׀ױׁ׳אױ ׁיׁ ױח׃

 • ׁיאך װ׃ױ׳ (2018) אה״טױ בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ 1,042 אי ׁיט׀. ײװױ װׂױט װי׳ ׁױךט ךױךװ בט״ ׁחטׁ אי, װ׀׳ט׀ ׳יך  װךױךװ בט״ ׁאי יט׀ױך

 • ׂך װט׃װ װיגױךך ׁךױךװ איך ׁיגױט י -2% יאװ ׀ײ 1996

 • ׁװיױױ׀װ ׃אױך ג װיגױט װׁׂױװ ׁױךט ׁגױ, יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-26 ׁב' װ׳ױ װ׳׃י יאװ (װ׀טגױך), ׀ ׁחױ אױ ׳בך - 69 - ׁ׳אך ךױךװ בט״ װי׃


יא ׳חט יט׀:

 • װיהגך ךױבד ךײױאװ ג זההױך י׃ ױװבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ׁאי׀ױך BRCA1/2 ׁװױׁך הטױה' טאך טױי י׀ ױהטױה' ׃ױ׃ טׂ, ױ ׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

 • ׁיױטװ אי װגױׁטױך ״הױ הױטױך: ״הױ ׀ חיט בױ ױׁׂט ׳ױך ׁבט״ װי׃ ׁאי׀ױך BRCA1/2

׳חט ׁא׀ױ:

 • אי יטך װהגױך װׂױהאך װיׁױגך יװ ׁׂױװװ, אז׀ױך ׁבױ אױ ױךט ׳ױך ׁבט״ װי׃

 • ׳יהװ גיױ הבׁ ׁ׃ױך ױװבױ בט״ י׃אךױא װטיױ װ׀ױ בט״ י יט׃ װׁט׀ױך גױװ  ױ ׳ױך ׁיט׀ 24,778 אי י׀ױׁ׳אױ ג בט״ װי׃ ׁיא 2014-2018 ױיװ׳ױ ׀ױ יג׃ ךױ׃׃ױך ג װ׳װ, װ 21,831 י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׳ױ׃טאך, ױ-2,947 אי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ױח׃ך.


יװ ׁט-׳, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "בט״ װי׃ א׳יׁ ׂ׃ױ װבט״א װי׳ ׁױךט ׁחטׁ אי. ׁיאך װאךױא װ׃ױױ׳ך (2018) ׀ױׁ׳אױ ׁיט׀ ג 5,500 אי ׳ױױך ׁבט״ װי׃. װגװ װך׃ך ׁבהט װחט װ׳׃י י װ׳װ װךׂ ׁיׁ ױח׃ ױװט׃װ ׁיגױט װךױךװ, זׁג ג גװ ׁיגױט װ׀ׁ׳ױ ׁיׁ װט׀יױא, ױג יהױט ׁ׀זג װ״הױ. ׂױ ױח׃ װױ׳ ה׳ך ׀ך װךױךװ בט״ װי׃, ׀היט יאױך ׀ך װ װ׳װ ױגװ ׀ך בױ װטהױ -90%. ׂ ׁךחױהװ ײױ י ׂהך װחױטױאװ, ׀בױט אי ׁׂ װך׀ ױױךט ג ׁ׃חױך װבחט. ׁאױבד,  ׀יװ, ׁ ׂ, ׳ׁך װױך חיױׁװ ׂױהװ, ױ׀ ךגױטט ׁװ ׳י׃ יװױ ׁׂ יאױ, ױױ װח״ ׁױךט, ׳יױׁ ׀ ׃׳ױך ׀ך װהאװ טױה׀ ױׂיך װׁ׃ח ׁװח׃".


הטױה' ״ חא ׁױחט, אװך װטײ ׁחטך ׳ױך ׁיט׃ װׁט׀ױך בׁטװ  ג ה אךױא  2018, גחט װך׳ױ׀װ אזהך ׁאי ג ׂ 50. ׁװױ׃ױך ױ׀׳טױך (אױזטױך י׀א גטׁױך ױ׀װ ׀ בױױׂ ׃ך), 78% װחט װ׳׃י ׁיאך 2018 ׀ױׁ׳אױ ׁחטׁ אי ׁׂ 50 ױגװ, ױ-45%  ׁחטׁ אי ׁׂ 65 ױגװ. ׁגטׁױך, װ׀׳ױײ װױ 65% ױ-24%, ׁװך׀װ. ׃ׁטװ, 1.1%, יװ 52 אי ׁבװ",  װחט י בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ ׁ-2018 ׀ױׁ׳אױ ׁאי ך׳ך ׂ 30.


װאךױא יאך 2018:

ׁי ױטׁױך װ׀בױד, װ׃ג װ׳׃י ׁױךט ׁטיױ װ׀ױ בט״ ך׳ב יאך 2018, ױװױ׀ װג׃א ׁױךט אױ װױ.

ׁיאך 2018 װױױװ בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ יי  װׂ׃ױ װ׳ױ׃טא ׁאי (33% ׁחטׁ אי װױ׃ױך ױ׀׳טױך, ױ-35% ׁחטׁ אי גטׁױך).


בט״ װי׃ ׀׳ט׀ יי חט װבט״ װ׳׃י ׁ יאװ ׁ װאי. ײױװ װ׳װ װ׀טװ װי׳װ ׁױךט ׁאי ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ ׁיט׀ (װױ׃ױך ױ׀׳טױך, גטׁױך). ׁיאך 2018 ׀ױׁ׳אױ 5,539 ׳ױױך ׳׃יױך ג ׂ׃ױ ׁי׃: 4,832 (87%) ׀ױׁ׳אױ ג ׂ׃ױ ׳ױ׃טא ױ-707 (13%) ג ׂ׃ױ ױח׃.


גחט װך׳ױ׀װ - װ ׁבט״ ׳ױ׃טא ױװ ׁבט״ ױח׃ י װי׃ - ׁאי ג ׂ 50.


װׂװ װךחױהךך ׁיגױט װחט װ׳׃י י׀ױׁ׳אױ (װ׀טגױך) י בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ ׁיא 1996-2018 ׁחטׁ װױ׃ױך װךװ זׁװ; ׁחטׁ גטׁױך יװ ׂך װגװ װױׁװחך ׁװ׀טגױך, ׁחזׁ י 1.7% ׁיאװ. בׁך װגװ ׁװ׀טגױך ׁחטׁ װאי װגטׁױך אגױזװ  װאט׀װ ׁ׀ױו ׀ױט׳ ׳ גטׁ װׁ׀ ך׳ך ױ׃װ ׁׂ ׁױׂט ױךט, װה׳ךװ ׁבהט װ׃, װה׳ךװ ׁװאחװ, אװױ ׀ױט׳ ׳ ױיׁא ױךט, גװ ׁיגױט װ-BMI, ךײױאװ ה׳ױך ׁט׀װ ױ׃ױװ.


װׂװ װךחױהךך ׁװ׀טגױך י בט״ ױח׃ י װי׃ (יׁ ױח׃ ׁױ׳׃) ׁיא 1996-2018 װךװ י גװ ױׁװחך ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ: ׁװױ׃ױך ױ׀׳טױך חזׁ װגװ ׁיא 1996-2000 װװ י 11% יאװ; חזׁ ײװ װךך -2.2% יאװ ׁיא װׁ׀ױך, 2000-2018. ׁגטׁױך חזׁ װגװ װװ 3.2% יאװ ׁי  װךחױהװ.

׳יױׁ ז,  ׁיאך 1990 װ׳ בג הטבױ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װג׀ך װױ׃גױך ׂױ ױח׃ י בט״ װי׃ ׁ׀זגױך ױׂטהװ ױׁיאך 1995 װױיחװ װךױאך װ׀ױך װךׁבבך ג ׁ׃חױך ױׂטהװ. 


יגױט װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׁיׁ ױח׃ (ױח׃ ׀ױ חױ) װױ׀ 69.2% ׁיאך 2018 גױך 58.3% ׁיאך 2005, יגױט װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ הױי״ך ׀ײױטך (טחױך בױױך ױ/׀ױ ׁױ״ױך װהװ) װױ׀ 27.9% ׁיאך 2018 גױך 38% ׁיאך 2005. יגױט װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׂטױטךך װװ אױ ױ׃ױװ ׁ-2018 ױׁ-2005 (3.4% גױך 3.6%, ׁװך׀װ).


װװיט׃ױך װ׳בך ׳י יא בט״ װי׃ ׁיט׀ ׁחטׁ אי י׀ױׁ׳אױ ׁךחױהװ 2008-2013 ׁׂױװװ ׳בך: 89% ׁחטׁ װױ׃ױך ױ׀׳טױך ױ-84% ׁחטׁ גטׁױך. װיגױט װחׁ ׁ י׀ױׁ׳אױ ׁיא 1996-2001 װױ, ׁװך׀װ, 84% ױ-74%.


יגױט װךױךװ בט״ ׳ױ׃טא י װי׃: ׁיאך 2018 אה״טױ בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ 1,042 אי ׁיט׀. ײװױ װׂױט װי׳ ׁױךט ךױךװ בט״ ׁחטׁ אי, װ׀׳ט׀ ׳יך  װךױךװ בט״ ׁאי יט׀ױך. גחט װךױךװ װױ׀ ׁאי ׁחׁױזױך װׂ װׁױׂטױך. -14% װאה״טױך (146 אי) װױ זגטױך ׂ 50 ׁגך ה״טך. װיגױט װאױ ׁױךט י ךױךװ בט״ װי׃ ׁיאך 2018 אזהױ ׁאי זגטױך ׂ 35. ׁׂ װׁױׂט װיגױט ׁׂױװ גיטױך ױא, ױװ ׁי׀ ׁחׁױזך װׂ 75+ ׁװױ׃ױך ױׁ׀׳טױך.


ׁחטׁ װױ׃ױך ױ׀׳טױך, װךױךװ בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ ׁךחױהװ 1996-2018 ט׃װ ׁ׀ױה ױׁװח, ׁחזׁ י -2% ׁיאװ. ׁחטׁ אי גטׁױך װׂװ װךװ זׁװ ׁי  װךחױהװ. 


װיױױ׀װ ׁא׀ױך:

ג ה אךױא ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ (WHO) יאך 2020, בט״ װי׃ װױ׀ װט׀יױ ׁי׳ױךױ ׁ׳אך װ׀טגױך (ב י 2,261,419 חט) ױׁ׳אך ךױךװ (ב י 684,996 חט) ׁחטׁ אי ׁגױ.

ׁחטׁ 186 װ׀ײױט װ׃ױױ׳ -WHO, ׁ׳אך יגױט װװ׀טגױך י בט״ װי׃, יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-26 (ׁחױױך װט׀יױא אז׀ױך ׁׂװ, װױא׃ ױױחבׁױטׂ), ױׁיגױט װךױךװ יט׀ אז׀ך ׁחױ אױ ׳בך, 69, (ׁחױױך װט׀יױא אז׀ױך ׁטׁ׃ױב, הׂ' ױׂ'חװ).


ׁחטׁ װ׳ױױך יגׁױט ח ׃ג ׁטיױ װבט״ י יט׃ װׁט׀ױך, ׁײױך װךױאך װ׀ױך ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װי׃ יײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׂך װגװ ׁך׳ױ װ׀ׁ׳ױ װױח׃ איך: יגױט װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׁיׁ ױח׃ (ױח׃ ׀ױ חױ) װװ 69.2% ׁיאך 2018, גױך 66% ׁ-2017, ױ-58% ׁיאך 2005. ׁחׁ יװ ׂך װט׃װ ׁיגױט װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ הױי״ך ׀ײױטך (טחױך בױױך ױ/׀ױ ׁױ״ױך װהװ), יגױ׃  27.9% ׁיאך 2018 גױך 31% ׁיאך 2017 ױ-38% ׁיאך 2005.


יגױט װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׂטױטךך װװ ׃ױװ ׁ-2018 ױׁ-2005 (3.4% גױך 3.6%, ׁװך׀װ).

ׂױ ױח׃ ׁ׀זגױך ךױאך בטחװ (באױ, screening) װױ׳ ה׳ך ׀ך װךױךװ בט״ װי׃ ױ׀היט יאױך ׀ך װ װ׳װ. װךױאך ׁיט׀ װױחװ ׁך׳ך יאױך װ-90' ׁױײך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ױױהגך ׀ײ ׁיךױד יט׃ װׁט׀ױך ױ חױהױך װ׳ױ, ג ׁבב ט׀ױך ׳חט חא ױחױױ א׳ י ׂױה חזױג.


טיױ ׃ג ג חױ״א (טזה״ױט)  ױ׳ׁױ HER

אך ׀ה ׀ך בט״ װי׃ ה ׳ׁױא יאז׀ ׁך׀ װׂ׃ױ. חױ״א (טזה״ױט) ׀ב״טױׂ ױהטױׂב״טױ ׂױט ׂ׃ױ װױך טׂי װױטױא ׀װ. טױך ׁׂױװױך י ׳ׁױ בױׂ HER2 אחיטױך ׂ׃ױ װט י װאׂג. ב״״ױב װחױ״א ױ-HER2 יהג ג ׀היטױױך װ״הױ ׁ׳װ ױג װהטױׂאױײװ.


ׁטיױ װ׀ױ בט״ װױ׳ ׁ׀בױד הט״ ג ב״״ױב װחױ״א ׀ב״טױׂ (ER) ױהטױׂב״טױ (PR) ױג טױך HER2 גׁױט אי י׀ױׁ׳אױ ג בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ יאך 2016 ױ׀. חױט װאךױא װױ׀ ׁׁ׃חװ װהךױױׂך י װאי. ׁיאך 2018, הט״ ׀ ג ׀ױ׃ױך ב״״ױב ER/PR/HER2 אטיױ גׁױט 67% װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׂ׃ױ ׳ױ׃טא י װי׃. ׀װ 85% װױ +ER, ױ70% װױ +PR+I/ER, ױ62% װױ -HERױ/+PRױ/+ER ױ-9% װױ -HERױ/-PRױ/-ER.

חיױט ׃ױ׳ װ׀ י יט׃ װׁט׀ױך


׳יױׁ ׃גך:

ׁיאך 2020 װױאבװ ב װךטױהױך ױװ״אױױׂױך ׁ׃חװ אי׀ױך ׂא״ך BRCA 1,2 אי װױ׃ױך ׁט׀ױך ױז׀ ׀יאײ ג ה װזװטװ גזך, ׂ ׀ בהױט יה׳ך ױ׀ גױו ׂא״ ח׃.

׳זױ ׀ י׀ױ ׀א״ט׀ח״ׁ ׁאױי׀ ׀ׁ׳ױ ױגױו ׂא״ - ׁבׂטך װךױאך "װבױ יׁבױ"

װ׀ׂױ׃װ הגװ הױטױ בט״ װי׃ ױהױטױ אי׀ױך ׂא״ױך ױאי ׁבױ ׁׂױװ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ױװי׳ױך, װאױװ ג ׃ ״ׁ ׀אי װחזױג ׁװךא׃ׁױך. אבװ הױטױ ׳זױ ג װחיױט.


א׃ך װױׂטהװ ׁױײװ ױׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״
׳ח ךױאך װבטחװ װ׀ױך, ױׁ״טװ װגױך ׀ך װגאױך װאי ׁזױג ׁ׃חױך ױׂטהװ ׁהטהטױך ׂ׀ױׂטהױך ױ׳ׁטךױך, ׁיאך 2001 טיװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך א׃ך װױׂטהװ װט׀יױאװ ''. ׀ײ װהגךװ י װא׃ך װױ׳װ ׳יׁױך הגױךװ ׁי״׳. ׁגײטך א׃ך װױׂטהװ, זױזױ יגױךך װהגט ׁיגױט װװגאױך ׁ׃חװ ׁ װׂײט װיױא, ׂױ אי ׳ט׃ױך ױגױױך ׳׃יױך, ױװךׁ״ױ ׳ױ״ װהגט ׁ אי װױ׃ױך גטׁױך. ױ, יט׀ גױ׃ך ׁזטך װ״ׁװ װגױך ׁיגױט ׁזױג ׁ׃חך װױׂטהװ, ךױ ׃ זזױ הגט, ױׁ װ׃אױך װױׁױך ׁיגױט װטהױ י אי בט״ װי׃.


ׁװ 2020-21 ׁבׂטך הגױך װא׃ך ׁט׳ׁ װ׀טו ׁױזגױ ג 19,000 ׁ׃חױך ױׂטהװ ׁהטהטױך ׳ׁטךױך ױׂ׀ױׂטהױך, ײ׀ך טױך יׁט׀יך װךחױהװ, ׁי ׂהך װחױטױאװ ױיטװ ג װױט׀ױך יט׃ װׁט׀ױך, זױזױ בהט װךױט ׁ ױ הגױך. װא׃ך ױהגך ׀ײ 2010 ג" ׀בױך׀ טײ טהױ׀, ױגאחװ יטױך  חױהױך װ׳ױ.


בױ װא׃ך ךג׃ ג ׁבב חׁױג ױױױװ ׁךױאך װבׁטװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. בױ װא׃ך ׳זױ ׀


װזױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃

 • ׀ױט׳ ׳ הג ױׁט׀: יי  חט בט״ װי׃ אךא אגװ ׁ׀זגױך ׀ױו ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ױהג. ׳חט ױ׳  ח חיט ׁ הגױך ׂױהאך ט׃װ ׁבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃, ׁגחט ׀׳ט ׂ װגׁט. װהגױך װׂױהאך ה׳ךװ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃, ׂ ׀ חיט ׂױט װבױ װחיױט יח װׂױד.

 • יטװ ג יח ׂױד ךח: ג אך אױג װיאװ ױיױט ג יח ׂױד ךח – ױו זױ׀ ׀ך װ׀ײױ װך׀ ׁ זטך װחױטױך ױׁ ׁזױג הגױך ׂױהאך (׀ײ װ׀אטׂװ). גױ׃ד יח ױ׳ױבט הגױך ׂױהאך ׁׂט בױ ך׳ױ׀װ ׁבט״ װי׃.

 • װאגױך ׃הױב װךאװׂױך יגױ װׁׂט ׀ך װבױ ׳ױך: י װאג גיױ, ׳ױבט הגױך ׂױהאך, װיאך ךט, ׳יהװ ׀ װׂאװ יי ױזטך ׀ױװױ יװױ׳ױ ׁׂט בױ ׳ױך ׁבט״.
 • װאחװ: װױ׳ ׃גך  װאחװ ה׳ךװ ׀ך װבױ י װ׀ ׳ױך ׁבט״ י׃. ׁ׃ ׁט׀ױך װךאױח, ײױװ בׁװ אױבהך װזװ װאח.

װ׀ׂױ׃װ החװ ױהזװ ׀ ךיױ ׀ך ׳ױׁטך "ׁ׳ױט ׁט׀ - ׁט׀ױך װי׃ אךױאװ ׁ׃", װױך װזױך זׁױט װאי ׁאױי׀ װה׳ךך ׂױט װבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ױװךױ׃׃ױך ג װ׳װ.

׀ׂױ׃װ ׳ױט װבׁטװ יױא ׁאױי׀ אגװ ױ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ י׃ ױ׳ױט װבׁטװ גׁױט אי י׀ױׁ׳אױ ג בט״ י׃ ױךױ׃׃ױך ג װ׳װ.


װזױך יט׃ װׁט׀ױך ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װי׃

ׁזױג בטחװ ׁױׂטהװ אי ׁׂ 74-50

ױׂטהװ װ׀ ׁ׃חך װ׃װ װא׳יׁך אױ װױ, י״װ װ״ױׁװ ׁױךט ײװױ ׂ׃ױ בט״א ׁי׃ ׁיׁ ױח׃, הא יאך ײװױך ׀ױךױ ׁיױי.

ׁױײך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, אװױׂװ ׁיט׀ ךױאך בטחװ ׁױׂטהװ אי װאז׀ױך ׁבױ טׂ, װױהגך ׁיךױד יט׃ װׁט׀ױך ױ חױהױך װ׳ױ. װךױאך ױך אי ׁׂ 74-50 ׁבױ ױזג ׳װ, גׁױט ױזך ׁ׃חך ױׂטהװ יׂטךך ׁ יאך. ׁבׂטך װךױאך, אי׳ אי ׁׂ 74-50 ײױ ׁזױג װׁ׃חװ. יגױט װװגאױך ׁזױג װׁ׃חװ ׁיט׀ װױ׀ װׁׂױװ ׁ׃אױך װ-OECD, ױאױ יאך 2019 גױ׃ ג 72.1%.


אי ׁאױך 40 ױגװ ׀ױ חױ׃ , ג ה װזך װטױה׀, װאז׀ױך ׁבױ ױׁׂט ׳װ בׁױך יױאױך - גׁױט ױזך ױׂטהװ ׀׳ך יאװ. אי י׀ױׁ׳אױ ג ױ״זװ ׂא״ך ײ׀ױך בטחך MRI יאךך, יׂ װ׀ ױװ גׁױט ׁב.


װזױך אי ׁבױ טׂ:

 • װט ׀ך י׃. ׁ ׂ ױׁ זׁ (װטױ, װאחװ ױ׃'), ׀ ׂך ז׀ ׀ױ יאױ יװױ, הא טױה׀/װ ױ׃טי ׁטט ׀ך ״ׁױ.
 • אך ׁזג ׁ׃חך י׃ הג ׁיאװ ג ׃ טױה׀ װױ׳װ ׁׁ׃חך י׃ (ׁ׃חך י׃ ׃אך ׀ װױ׳װ ׀זג װה׳ך ׀ך װךױךװ בט״ װי׃).


אי ׁבױ ׁׂױװ ױׁגױך װב״ױטװ י בט״ ׁיה׳װ:

 • אי׀ך ׂא״ך ױ׀יװ יחטױׁך יה׳װ יװ ׁ׃טׂװ ט׀יױאװ (׀, ׀׳ױך) ׳ךװ ׁבט״ װי׃, ױזך ׁ׃חך ױׂטהװ ׂ 40, ׀׳ך יאװ, ׀ױ ױח׃ ױךט, ׁװך׀ װזױך װטױה׀.
 • אי׀ך ױ״זױך ׁׂא BRCA 1/2 ױאי ׁחׁױזױך בױ אױבהױך, ױו ׁזג ׁ׃חך MRI י װי׃ ׀׳ך יאװ. װׁ׃חװ ױזך ׂ אי יװױׂ׃טױ ׁגױך בױ י ױךט -20% ׳ױך ׁבט״ װי׃ ׁי ׳װ. הטױ״ י  װװךױױױך װ׀ױיטױך ׁב, אך זױ׀ ׁ׀ךט יט׃ װׁט׀ױך.
 • ׀יװ/אגטװ יגׁטװ װחטאױך ׁך װ׳ײװ (ׁ׃ט  ״הױ ׁ׳ך הױװ בױׂ װױ׃ׂ'ח), ׁגחט הא ׂ װהטױ, אז׀ך ׁבױ ױׁׂט ׳ױך ׁבט״ װי׃, ױױו  ךׁזג גחׁ טהױ׀ ׂױ ױח׃ ׁװך׀ װזױך װטױה׀.


װזװ ג גױו ׂא״:

 • ׀יװ י׳ךװ ׁבט״ י׃ ׀ױ י׳װ, ׂ ׀ ׀ װ בהױט יה׳ך, ׳יױׁ יךהאװ גױו ׂא״ יׁגחׁױךױ ױ׳״ ׀ י זױט ׁׁ׃חװ ׂא״ך. װךיױׁװ גיױװ װיהג ג ׀ױה װ״הױ יױזג װ, ׀ ױ׀יט ך׀ױׁ׳, ױװ׀ ךױ יחױ ׀היטױױך װה׳ךך װבױ יװ.
 • ׀יװ יחטױׁך יה׳װ יװ ׃טׂװ ט׀יױאװ ׳ךװ ׁבט״ י׃ ׀ױ י׳װ, ױו חׁ טױה׀ װיה׳װ װהאװ גױו ׂא״. ׁבׂטך װגױו, ךךחׁ װ׳״װ ׀ ג װ׀יװ ׁזג ׁ׃חװ ׂא״ך יך ׀ױ ז׀ך ׂױט בױ ךױטיך ׳װ.
 • ׀יװ י׀ױׁ׳אװ אי׀ך װױ״זױך ׁׂא BRCA 1/2, ױװ װה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך. אך װךגו ג װטױה׀ װ״ה ׂ ׁ׳ב ״הױ ךטױהך, װה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך.


ׁׂט ױבט״ װי׃:

ׁחט א׃ט ׁׂט גױ ׳ױך ׁבט״ װי׃ (1% ב װ׳ױױך ׁבט״ װי׃). ג ה װאךױא, ׁ׃אך יט׀ ׀ױׁ׳א ׃ יאװ -50 ׁׂט ׳ױ ׁבט״ װי׃. װׂױט בט״ װי׃ ׁחטׁ ׁׂט ג׃ ׀אױ ׁטױט ׂט, ׀ אט׀װ  יא ׁׂט יװ ׁג בױ ׁׂױװ װױזג ׳ױך ׁ׳װ. ׂױט װבױ װגחט װ ׂ ג 60, ױװז׀ױך ׁא יה׳װ חטױׁ (ׁׂט ׀ױ אי) י׳ױ ׀ױ י׳ױ ׁבט״ װי׃. ׁׂט װאז׀ ׁבױ ׁׂױװ טזױ האױך טױה׀ װיה׳װ ׁחױהך װ׳ױ חׁך װהאװ גױו ׂא״. ׁׂט ׁט׀ ׁבױ טׂ, אױ װױ, ׀ װזװ ׁ׃חװ ױח׃ך. ׁׂט ׁג אי׀ױך ׂא״ך, גױ װגׁט ׀ך װױ״זװ ׁאױךװ. 


ׂױױ ׀טױג ױיךױה הגױװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ׳ױ׃י װױ׃גױך

 • חה װבׁטװ - ׁװ ׳ױ׃י װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ װי׃, ךגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ חה װבׁטװ ׀יט ךח׃ ׁ׳יׁױך װׂױ װױח׃ ׁ״ױױײװ, ׁט׃ױ, ׁגךױאױך ױׁ׃ׂ״.

 • ױ גױ ׀ױא "׳ׂױׂ ׀ך װ׳"– ׁאױי׀ בט״ װי׃– 20.10.21
  10.00-10.05- ׃ׁט הך׳װ: הטױה' ׀װ גׁטױ, אװך װױ װ׀ױאחױױׂ, װטײ װטהױ׀ חה
  10.05-10.25 - ׳׃ױי ױג׃ױא: הטױה' ׀װ גׁטױ, אװך װױ װ׀ױאחױױׂ, װטײ װטהױ׀ חה
  10.25-10.45 - װךױ׃׃ױך טׂיך: ׃"ט  ׁט׀ױ הבױױׂך, װ׳׃װ ׀ױאחױױׂװ י װי׃, װטײ װטהױ׀ װ׃בװ ג ט
  11.05- 10.45 - װךױ׃׃ױך ג ךױהגױך ױױ׀: ׃"ט ׀טאװ ײ'ׁױח, אװך ך׳ױ װי׃ ױך׳ ׀יהױײ װױ, טײ טהױ׀ ׀בױך׀
  11.35- 11.05 - ה׀א י׀ױך ױךיױׁױך.

  ױ גױ ׀ױא בט״ װי׃ ׁיהװ װגטׁך - 27.10.21

 • ךטױט 'גזױט' ׁחאױ  גײט׀ ׁך ׀ׁׁ – ׁבׂטך יךױד הגױװ ג חאױ גײט׀ ך ׀ׁׁ, ױזׁױ ׁט׳ׁ װחאױ י״ װ׃ױ ךטױט 'גזױט', יװױ ׁזׁג ױטױ׃ ױגװ ךױׁ: 'גזט! ׁ ׂ ױׁ זׁ, ׀ ׀ך טׂיװ ׁׂױי ׀ױ ׁיאױ יװױ ׁי׃ הא טױה׀ ױ׃טי ׁטױט'. • הגױך ׁאבך יט׀ ׁטױי  – טׂ ׳ױ׃י װױ׃גױך ױװג׀ך װױ׃גױך ׳יׁױךױ י װׂױ װח׃ װױ׳״ ׳׃ ג טה׀ך װאבך ׁט׀יױך ׃ט' אױג ׀ױהח ױ׃ט' חױׁ יט,  א׃ך װױׂטהװ י ׀בױך׀ װױהגך ׁױײך ױׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךױזׁ ׁט׳ׁך י װאבך י ױ ׀׳׃ ױךגטױ ׁ׃חױך ׳ׁטױך אבך, יטױך ױגױׁ׃ױך װי װגױ׃ױך ׁחט״טױא ׁ׃חװ. ױ , ךױאאױך הגױױך אױבהױך ׁחטׁ זׁױט װאי ׁאבך ׁ׀ױךױ ױ.

 • ׃ יאװ ךח יך"ה ג ׳ׁטך ׀בך ׀ױ׃ט, װױ׃גװ ׁאױי׀ ךז׀ ׁװי.


הטבױ ׳׃י י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״:

 • 'װחױ ׁט׀י' - ךי׃ט ״ױױײװ ױ׃ׂ״ ׳׃י – ך׳ך װױךטך '׀ ךךא °׀ד ׀׳׃ °״י״י ׀ך װ י׀ך טׂיװ'. װךי׃ט י ׃ׂי ג װחױױך װיױא יׁבׁׁךװ י װ׀יװ יױ ׂטױ װ װךג װיאױ. װךי׃ט ׃ׂי  ׁ ׂ ױׁ זׁ ׀ ׀ך ׳יװ ׁׂױי ׀ױ ׁיאױ יװױ ׁי׃, ׳יױׁ האױך טױה׀ ױ׃טױי ׁטט ׀ך ״ׁױ. װךי׃ט ׁ׀׃ׁױך ׂך BBDO יװהח ׀ך װךי׃ט ׁװךא׃ׁױך.

 • ךי׃ט '״הװ' – ךי׃ט װײט יהג ׂ ך׳ױיװ ׀ױ יאױ װח ׁױךט י יגױך, ױ ׳יױׁ ך װׁ׃ח. ״טךױ װגױך װױ׃גױך בט״ װי׃ ױ ׂ ׳יׁױךװ י ׁ׃חך װױׂטהװ יׁױ׳װ װז ׳. װבט״ ךױטׂ ׂ יהװ גטׁך.

 • ךי׃ט ט׃ױ ׳׃י װױױװ ׁהטבױ ׁגךױאױך װױ׃הבך, װחױט׀ אי ױז׀ ׀יאײ ׁזג ׁ׃חך ׃ ׁ׃חך אי׀ױך ױ״זװ ׁׂ BRCA1,2.

 • א-ב״ ג׃א י װ׀ׂױ׃װ ג ׳ױט װבׁטװ ׃ׂ״ ׁאױי׀ בט״ װי׃.


ׂױױ הגױױך ױיטױך י ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ טױױ׳ך י ׳ױױך ױ׳ױך, װאךא ׀ ךיױ, ׁבאה װ׀ׂױ׃װ, ׁטײ "׳ײח ׁ׳׃"®, ׁחװװ ױׁטײ װטהױ׀ ׁט׳ׁ װ׀טו

 • '׃ װ׳װ'® - יטױך ׀טז װױאװ ׀ױך ךא׃ׁױך, ׀יט װךױ׃׃ױ ׀ױ ךױ׃׃ױך ױ ג בט״ װי׃ ױגױ׃ױך ז׃ ךױ׃׃ױך ׳׃יױך ׁ יׁ װ״הױ, װגחׁ ױיׂטך װ׳, ױ ז׃ ךױ׃׃ױך ג בט״ י׃ ׂטױטך. ךא׃ׁױך '׃ װ׳װ' ױך׀ױך אי י׳ױ ׁׂ, ׁבױׂ װ״הױ ױׁיהװ, ױבגױך װ ׁװךׁ״ױױך װיױאױך ױׁך ׃ג ױךװ טׂיך ױגיך, ךױ אבױא װ׀י. 

  אי װגױאאױך ׁךװ ױבױג, ױאי װגױאאױך װךא׃ׁ ױװז״טד גׂ װךװ י '׃ װ׳װ'® ױײאױך האױך ׁ״. 1-800-36-07-07 ׀ױ ׁ׳זװ ג װהךױט װױױטױ׃ ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ׀א״טא״ ׀ױ ׁ׃ױ׀": yad@cancer.org.il


 • ב׃א׀ױך "׳ױך ׳ ׁט׀"® - װב׃א׀ױך אױג׃ױ ױױך ׳ ׳ך װבט״ ׁװךױ׃׃ױך ׀׳ט װ׳װ, יהט ׀ך ׀ױך ׳װ, װ׃ט װטׂ ׁט׀ ױגױ׃׃ ׳ײױט ׳ ׀י ױחװך הג. װיךךה ױח׳ ׳ח ׁב׃טך הׂי, ׁװא׳ך ׀אי חזױג ׁאױי׀ יױא: ׳ײטװ יׂטװ ױיה׳װ, ׀א״ױך ױאױך, ׁט׀ױך י׀׳ט װ״הױ ױװךױ׃׃ױך ג ךױהגױך ױױ׀, ׁזױג הגױך ׂױהאך ױך׀ך ׳ בט״, ךײױאװ ױך׀ך ׁײ װ׳װ ױ׀׳טװ, ױטהױ׀װ יװ ׳ױ ױ׳. ב׃א׀ױך ױ׳׃ױך ךחױך ׳ױך בט״ װי׃.

 • הטױח״ "זג׃ ׀ױך ׳"® - הטױח״ װהױג ׁגט װ׀ױאחױױׂ ׁ װטײ װטהױ׀ ׁט׳ׁ װ׀טו, ױ״טךױ ׳יױד ׀ך װ׀אי י׳ױ ׁבט״ - ׁױׂט, ׃ ױױױװ - ךטױאױך װׁט׀ױך װׂױ ׁהגױך װׂױהאך, ג׃ױ׃ הגױך ךױאאך ױױׁאך ׁיׂטך ׳װ. ׁאױבד, ײױ װיךךה ׁהטױח״ גױו ױױױ חזױג. װךױאך ױך ך װ׃טװ חׁױזךך ג ׃ ׀אי חזױג ך׳ױ װהײױךטהװ. װ׀׳ט׀ך ג "זג׃ ׀ױך ׳"®, ױװבױך װחזױגך ׁהטױח״ ײװ, װגזך ׁאױי׀ ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁװךא׃ׁױך, װ׀ הטױה' אגװ חױאב״א״א, אװך טײ װבהױט״ ג"י טױ״ׁטׂ, װטײ װטהױ׀ יגט ז׃ח.

 • "װט׀ױך ״ױׁ, װטׂי ״ױׁ ױךט"® ג"י  ׃"ט הטאב טױׁאבױ – ׁבׂטך װהטױח״ ײױ ׳ױ בט״ ״הױ י חױב״ח׀ױך, ה׀אױך, ׀הט ױבהט װׂג ׁװךא׃ׁױך ױא װ׀ױאחױױׂ, ׳חױך ׀יהױײ-ױ ׁׁך װ׳ױ, באה װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ױ ׁחװװ ױׁבׂטך יטױך װױבהב-ׁך י װ׀ׂױ׃װ. ׀ך װהטױח״ ױׁ ׁװךא׃ׁױך גיטױך ׀אי חזױג ך׳ױ װױה ױװ״הױ׳, ױׁ יאװ יךךה ׁױ ג 4,000 אי ױׁׂט ט׳ׁ װ׀טו (ׁךחױהך װחױטױאװ גױׁ׃ ׁךױא ׳ױ׃ך ױזױזך). װיטױך הױג ױ ׁ-40 טײ טהױ׀ ױׁחװװ ׁט׳ׁ װ׀טו. ׳זױ ׀ ׃ג אױבד ג װהטױח״.

 • ׂױױ הגױױך ױיטױך ךװ אי װךױ׃׃ױך ג בט״ װי׃, ׂױ חׁױזױך ךװ ׳ױױך, ׁא װײױׂ ױגױ׃. ׃ג הױט״ ג ׀ױ׃ױך  װיטױך, װאךא ׀ ךיױ, ׁאױי׀ בט״ װי׃, אך זױ׀ ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ, ױׁגױ '׀ך ױׁיׁ'.

 • הױטױ אי׀ױך ׂא״ױך ױאי ׁבױ ׁׂױװ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ױװי׳ױךהױטױ ׀א״טא״ חזױג ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ װאױװ ג" הטױה' ׀הטך ױ-װ׃ ױ׃"ט יױך הט. ׁאױבד, הטױה' ׀הטך ױ-װ׃, אװך װױ װׂא״, ׁטײ װטהױ׀ יגט ז׃ח, גױ׃ך ׁט׀י װחױאבױטזױ װיט׀ ׂא״חװ י בט״ װי׃ ױװי׳װ, יהױג ׁױײך ױׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ-12 טײ טהױ׀. ג ׁבב הגױךױ י װחױאבױטזױ הױטבױ ׳חט ׳יױׁ ׁבהטױך װ׃גך װגױך.

 • חׁױזך ךװ אי ׁט׀ױך אי׀ױך ׂא״ױך/ׁבױ ױׁׂט ׳ױך ׁבט״ י׃ ױי׳װ. ׃ג ױהט״ אױבה: ׳' יחױ ױטױױ׳װ, ״הױ 03-5721678Shikum@cancer.org.il

 • גױו ׁאױי׀ אױך - װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ גאחװ גױו ׁאױי׀ ׃ױ ׂױד, אױך ױײױׂױך ׳ױ/ױך ױׁא/ׁאױך ײױׂ/ ױ ׳ױ/ױך י׀א ׁחיט ײױׂ, ׁ װׂ. װגױו ױ: ׃ג ג װיהגױך ׳ך װבט״ ג װאױך ױװהױטױך. גױו ׁ׀יט ׀היטױױך ״הױ ױיחױ װךהחױ׃ װא. װױױאװ ױ׳ חזױג אױבה.
  װיטױך אך ׀ ךיױ ױ׀ זױט ׁװהאװ, ג ׃ ״הך ׁאױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. ״': 03-5721643, ׃ױ׀": miniut@cancer.org.ilװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײאװ אי ׁ ׂ װךחיט ױח׃ '״׃ג'® װ׀ױי 24 יגױך ׁװ, גאװ ג י׀ױך ױחׁך גױא ׃ג ׀ ךיױ ׁאױי׀ ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װי׃, ױ ׂ ׃ג ג װ״הױ װיױא ׳װ, יטױך װךװ אי ׳ױױך, גױו א ױהױטױך ךױ׃׃ױך ג בט״ װי׃, ׃ג ג ׳חט חא ׁך׳ױ בט״ װי׃ ױגױ׃. '״׃ג'®: 1-800-599-995


"װױ י׀׳ט" – ךױאך ׳ױך ג בט״ װי׃

אי װבױך ״הױ ױךטה ױחטאך בט״ װי׃ ׳יױך  הג טׁױך ךבױ. װזהװ  ךױהגױך װױױ׀ י׳ױױ ׳הױ, ױ אך װװ יױׁ ׳ טׂ ׁ׀ױה ׃ ׀ ך׃ ךיך. ׁאױבד ג , גטך װךװ װ׀א״אבׁך י בׂטױך װ״הױ אגך ׳װ. טׁױך װ ׂ חׁױך ״הױ װױטױא, װױבד יאױ ׁ׳װ ױאױזט חױי ׀ך ׁװךױ׃׃ױך. גך חטױׁױך, ׃ױׁט ׁאי זגטױך װךהח׃ױך ׁ׀ױה ׀ ׁגׁױ׃װ, ׁיה׳װ ױׁ׳ׁטװ. טׁױך װ ׳ױױך ךױז׀װ  יׁט ׀י גױח – הײ, טׂי ױבױז׀ – ׁיׁ ײװ י װ״הױ.


׳יױׁ ז,  ׁ׳חט יאגט ׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ג" ׃"ט חט טױ״אׁטׂ װטײ װטהױ׀ װ׃בװ ג ט, ׳ױױך בט״ װי׃ י׀ױׁ׳אױ ׁׂ װגׁױ׃װ װױ ױגבחױך ׁגׂ װגׁױ׃װ ׂ 10 יא ׀׳ט .


׳חט טׁ ג׃  הגױך ׂױהאך בגך יגױךך ׁװךױ׃׃ױך ג ךױהגױך װױױ׀ י װ״הױ, ױגװ ׀ך בױ װװיט׃ױך י ׳ױ בט״ ׁ, ױ׳ױױך בט״ י׃ ׁהט״ (י׳יױהױך ױךט אי ׁט׀ױך ך׳ױ׀װ ׁװי װ׳). הגױך ׂױהאך ב׃טװ, ז׃ ךײױאװ ׀ױײאך ױׁט׀װ, ׁׂטװ ׀ך טך װ׀אטׂױך, י׳טטך ך׳, גױטטך ׀ך װך׀ׁױ, ה׳ךװ גהױך ױ׀ׁ, ךױטך װגטװ גזך ׳ױׁך, יהױט זׁ װטױ׳ ױיהױט ױך װךהחױ׃ך י װאי, ױגׁט  ךױטך טׁױך יהױט ׁךױהגױך װױױ׀ י װ״הױ ױה׳ךװ װבױ ׳ײטך װ׳װ.


ךױאך "װױ י׀׳ט" װױהגך ׁט׀יױך ׃"ט ׀ױטװ טױײאׂט״ ׁיךױד װױ װ׀ױאחױױׂ, װטײ װטהױ׀ יגט ז׃ח, טײ װבהױט״ ג"י טױ״ׁטׂ י יגט ז׃ח ׁ׀טאװ הב טױי ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, אׁאךװ ג אך ךך גאװ אי װךױ׃׃ױך ג בט״ י׃ ׁיׁ װ״הױ.


ג ה ךױז׀ױך װׁ׳א ױװי׀ױא, אזהױ יאױ טי ׁבױד װךױאך גױך װװך׳װ: ׁ װחיױט ׃׃ װױיט װׂױהא, יױ ױ׳ ׳זװ, ױך װװ ױ׀׳ױײ יױ ׁׂױד - אזהױ יהױט יגױך.  װ״ױהױך ׂ ׃ױױ׳ױ ג יהױט אט ׁ׀ױך װ׳ ג בױ װךױאך. ׃ױׂװ: יהױט ׁגהױך, ׁ׀ׁ, ׁזׁ װטױ׳ ױׁ׃ױ װגז ױגױ׃.


טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט ׳׃י ׁך׳ױ בט״ װי׃:

װיהגך ךױבד ךײױאװ ג זההױך י׃ ױװבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ׁאי׀ױך BRCA1/2

אי ׁט׀ױך, װאױי׀ױך ױ״זװ ׁׂ BRCA , אז׀ױך ׁבױ ױׁׂט ׳ױך ׁבט״ י׃ ׁװ ׳װ. אױ װױ, ׀ װבװ ׁחװװ װטהױ׀ך ג ״הױ ךטױהך ג ױׁ״ױ׳ װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁ׳װ. ז׃ גחׁ טהױ׀ זױ׃, ױזג אי׀ױך BRCA יחױ טךך י׃ אגךך ׃ױ-ז׃׃ך. ׁי װזױט ׁ׀ב״ט״ׂױך אגװ גׁױט אי׀ױך װׂ, ׳ױחט טײ ׃ױ׃ױד בט״ ׁװױׁךװ י הטױה' טױי י׀, אװך װ׳׃װ ׀ױאחױױׂװ י  װי׃, ױהטױה' ׃ױ׃ טׂ, אװ טה׀ך אי׀ BRCA  ׁׂט,  ׁׁך װ׳ױ ׁאבױ יׁטײ װטהױ׀ טׁ, ׁ׃חױ ךטױׁך װאחט׀ך ׃׀א׃ױך׀ (3,3-diindolylmethane -ױDIM), װאז׀ך ׁ׀ױה ״ׁג ׁטחױך זׁ (׃ױׂך ׁטױחױ, ח, טױׁ, טױׁ אזא), ױיׁ׳חט חױ׃ אז׀  װ׀ ׁגך ךױאױך ׀א״ בט״אױך.


ׁ׳חט װהטױבהח״ׁ װיךךהױ 23 אי אי׀ױך BRCA1/2 ׀ װב״ױטװ י בט״ װי׃, װ״ױהױך ׁטה׀ך װגחׁ ׁׁך װ׳ױ. װׂ װ׳זױא י װיךךהױך װװ 47, 78% װ ׀׳ט ׂ װגׁט (׀-ױבך). װאי א״ױ ךױבד ײױ י 100 "ׂ DIM הג ׁױ ׁװ יאװ ׀׳ך. חׁױזװ ׃ױװ י אי טה׀ך װגחׁ י ׁך װ׳ױ, ׂ װ אי׀ױך BRCA, ׀ א״ױ ׀ך װךױבד ױװ װױױ חׁױזך ׁחױטך.

 

ׁך׳ך װ׳חט ױׁךױ יאך װגחׁ גׁטױ װיךךהױך בטחױך MRI ׁװ אׁ׃חױ יא ׃׃ י זההױך װי׃ יׁױך אׁ׀ ׀ך װבױ װךהך׳ױך בט״ װי׃: װ׃׃ װט׀יױ װװ ױך װטחװ װהׁטױׂא׃ױטך (fibroglandular tissue -FGT), ױװ׃׃ װיא װװ װ׀׃טך טחג י טחך װי׃ (background parenchymal enhancement - BPE). 

 

ז׀ װ׳חט װט׀ױ  ׁחׁױזך װאבױ, ׁװ א״ױ װאי ׀ך ךױבד װ-DIM, ׳װ ט׃װ ׁגך ױׁװחױך ב״״ב״ך ׁױך װטחװ װהׁטױׂא׃ױטך (FGT), ׀ ׀ ׳ יאױ ױׁװח ׁ׃׃ BPE. ׁחׁױזך װׁחױטך ׀ אט׀װ יאױ ױׁװח ׁיא װ׃׃. ךיג אי ׃ױױ׳ױ ג ךױהגױך ױױ׀ ׁ׃טׂך ׳ױטװ אױװ גחׁ א״ך װךױבד: יאױ ׁז׀ױך, ׁ׳ױך, ׀ׁ ט׀י ױװ׳טך ׁגך גױט חך.

בחאך װ׳ױחט װ׀  ךױבד DIM ךהח׃ הױ״אז׀ ׁאגך װךהך׳ױך בט״ װי׃ ׁחטׁ אי ׁט׀ױך װאױי׀ױך ױ״זװ ׁׂ BRCA, ױ י חױ װי ױ׳חױט ׀ך װאױי׀ ׁבׂטך ׳חט חא ׀חט׀.


װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Carcinogenesis ׁ׀ 2020.

חיױט ׀ט װ׀ (ׁ׀אׂך)

׳חט ײװ ױ ׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װגאחװ גיטױך גאח ׳חט ׁיאװ טױה׀ ױ׳ױחט ױב׃ױך ׳חט ױׁך ׳ױ ׁיט׀, ג אך ח׃ ׀ך ׳חט װבט״ ױװׂג  ג׃ י  ׂױט ׳ױך װבט״.


׳חט יט׀: ״הױ הױטױך ׀ חיט בױ ױׁׂט ׳ױך ׁבט״ װי׃ ׁאי׀ױך BRCA1/2

׃ױג  ױ״זױך ׁׂאBRCA1/2  גױך ׀ך װבױ ׳ױך ׁבהט בױׂ בט״, ׁװ בט״ װי׃. ױ , ׃ױג  װבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ױיהג ׂ ךװ װױטױא ױׂױט װחיױט גטך װטׁװ װאיך, ׁװ יאװ ׳יהװ װױטױ װ׀ב״טױׂ. ג ײ׀ך, אױ װױ, ׳חט ג״ ׁׁ׃ ׁ׃חױ ׀ך װװיהגװ י ״הױ הױטױך ׁחטׁ אי׀ױך BRCA1/2 ג בױ ײװ, ׀ד יװ טױ ׁגװ, ײאך ׀ יגױךך, ׁױך װ׀ב״טױׂ ׁׂױד, ױ ׁיךא אױבה. ׁ׳חט ײװ, ׳ױחט װטײ װטהױ׀ יׁ׀, ך װיױט, ׁ׃חױ חיט ײװ ׁ׳חט גױחׁװ ט״טױבהח״ׁ, ׁױ װ ׁ׳אױ אךױא י 1,824 אי װױ׃ױך יט׀ױך, י׀ױׁ׳אױ אי׀ױך י BRCA1/2, טׁך ׁ ׀הט 1995 ׃זׁט 2019, ױאגיװ ׀׳טװ גחׁ ׁטה׀װ װ׀ױאחױׂא״ך ׁטײ װטהױ׀. ג װז״טהױך ׳חט ׀ױ װאי י׀ױא ג ׀ױט׳ ׳װ, ױבהחױ אךױא װחיױט ׁהױטױך, ױ ׂ ך׳ך װױױבך ױװהבחךװ, יױי ׁׂױױך װױטױאױך אגך װטױ, ״הױ װױטױא ׳ױה, ״הױ הױטױך ױגױ׃. װ ׳ײטױ ױ׀ױ י׀ױ ײװ ׀׳ך יאװ, ג׃ י׳ױ ׁבט״ י׃, ׀ױ אה״טױ, ׀ױ גׁטױ אךױ׳ אגך װבטך י׃, ׀ױ ג׃ בה״ׁט 2020, ױג׃ בױ װ׳חט.


יךךהױך װ׳חט ׳ױחױ יך חׁױזױך: חׁױזװ ט׀יױאװ אךװ 1,492 (81.8%) אי׀ױך י׀ גׁטױ ״הױ הױטױך, ױחׁױזװ יאװ ױׁװ 332 (18.2%) אי׀ױך יגׁטױ ״הױ הױטױך יױא - ךױ 134 ״ױהױ ׁךטױהװ חױה ז״ט׀״*, 119 ״ױהױ ׁׂױא׃ױ״טױה**, 183 גׁטױ װהטװ ׳ױו ׂױהך, ױ-89 גׁטױ יׁ ״הױ. ׁחטׁ װיךךהױך י׳ױ ׁבט״ װי׃, אח׳ױ ׁ׳יׁױ טח ״הױ װהױטױך יװבךױ הא י׳ך ׀ױׁ׳אװ. ׁװ ךחױהך װגחׁ, 687 אי ׁ  װאי׀ױך יװיךךהױ ׁ׳חט ׀ױׁ׳אױ ג בט״ װי׃ - 597 (40%) י׀ גׁטױ ״הױ הױטױך, ױ-90 (27.1%) יגׁטױ ״הױ הױטױך. ױ , 46 אי׀ױך י׀ גׁטױ ״הױ הױטױך ױ-4 אי׀ױך יגׁטױ ״הױ הױטױך ׀ױׁ׳אױ ׂ ג בט״ י׳ױך, ׁאױבד בט״ װי׃.


אךױ׳ װאךױא גױװ  ׀ אז׀ חיט ׁ ״הױ הױטױך אװ בױ ױׁׂט ׳ױך ׁבט״ װי׃ ׁחטׁ אי׀ױך BRCA1/2. ז׀ װ׳חט װט׀ױ  ׁ בױׂ ״הױ װהױטױך ׁחטׁ אי׀ױך, ׂױא׃ױ״טױה װװ חיױט בױ אױ ׁ-46% ׳ױך ׁבט״ װי׃. גױך ײ׀ך, בױ ױׁׂט בט״ װי׃ אז׀ חיױט ױ״זװ יחױטװ ׁ׀ׁ (ׁ-43%), ױיױי ׁׂױױך װױטױאױך אגך װטױ ג ׳י יא (ׁ-62%). ג ײ׀ך, יױי ׁׂױױך ׀װ אז׀ ׂ חיט בױ אױ ׁ-39% ׳ױך ׁבט״ װי׳ױך.


בחאך װ׳ױחט װךװ  ״הױ הױטױך ׀ חיט בױ ױׁׂט ך׳ױ׀װ ׁבט״ װי׃ ׁחטׁ אי׀ױך BRCA1/2, ױ ג טױה׀ אי ׃ױ ׁאהט׃ ג  אי׀ך, ׁװך׳יׁ ׁװב״ױטװ װיה׳ךך יװ, ג װװיהגװ י ׂױױך װױטױאױך אגך װטױ ג װבױ בט״ װי׃ ױװי׳ױך, ױג װךטױאױך ױװ׳בטױאױך ׁיױי ׁװ.


* חױה ז״ט׀״ – Clomifene Citrate (׀חחױ® – ®Ikaclomin), ׀ױ ךטױהױך װױך ׳ױט הג ײװװ, ׁגױך יױך ב׳ט ׀׳ט)

**ׂױא׃ױ״טױה – Gonadotropin, ״הױ װהטװ װ װױטױ גױטט ײחח (FSH) ׁ׃ ׀ױ ׁיױׁ ג װױטױ װװזװׁװ (LH)


װ׳חט הױטב ׁ׀הט 2021 ׁךׁ װגך Fertility and Sterility

חיױט ךחזט װ׳חט (ׁ׀אׂך)


װחיט ׁ הגױך ׂױהאך, װךאװׂױך ױיׁאך ׁיגױך װהא׀ ױװבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃

בט״ װי׃ װױ׀ בױׂ װבט״ װאהױו ׁױךט ׁחטׁ אי ׁט׳ׁ װגױ, ױטױך י׳װ װךח׃ױך טׁװ ׁ״הױ ׁױ ג׃ י זױט ׁיהױט װ׃ט װה׳ךך װבױ ׳ױך. ׁ׳חט חױ׃ אז׀  הגױך ׂױהאך חיױטװ בױ ױה׳ך ׳ױך ׁבױׂ בט״ יױא, ױ װךאװׂױך ױיׁאך, ױׁגחט זהװ ׁ״ױױײװ, חיױטװ בױ ױׁׂט ׳ױך ׁבױׂ בט״ יױא. ׁ׳חט ײװ  ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך אׁ׀טװ ׁבהט׃ ׁיךױד ג ׀ױאׁטב״ך װטױױ׀ט׃, ׁחיױ ׁ׳ױ ׀ך װחיט ׁ הגױך ׂױהאך ױװךאװׂױך ױיׁאך ׁיגױך װהא׀ בױ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ׁחטׁ אי.


װ׳ױחט ׀בהױ אךױא יבהחױ 10,812 ׁױׂטױך ׀ױאׁטב״װ ׁׂ 42-26, ׁגאװ ג י׀ױא ׁׂ ׀ױט׳ ׳װ ױזׁ ׁט׀ױך ׁ יאך, ׁ װיא 1999 -2018. ײ װגחׁ װ׳זױא ׀׳ט װאי װװ 11.8 יא. ׁװ ךחױהך װגחׁ ׀ױׁ׳אױ 101 חט בט״ י׃.


װ׳ױחט ׳יׁױ ׀ך טך װהגױך װׂױהאך װױך י׃ױױ׳װ ג ׃ װיךךהױך ג ה ׃׃ MET ( יװהגױך װׂױהאך ׀ױזך ױױיך ױךט,  ׃׃ MET ׁׂױװ ױךט) ױ׳חױ ׀ך װאי יױי חׁױזױך: ׁגױך אחױ׃ י 6-0; 16.5-6; ױ-16.5 ױגװ. חׁױזױך ׀װ יױױך גט װװ ױך י ג׃ ׳ז יגװ; ׳ז יגװ ג׃ יגװ; ױיגװ ױגװ, ׁי ׳יװ  ׁיׁױג, ׁװך׀װ. ױ , װאי ׳ױחױ יױי חׁױזױך ה בהט װיגױך ׁױ יװ ׃ױױ׳ױ ג זהװ ׁ״ױױײװ: ה׳ױך יגװ, ׁ יגװ יגך, ױג יגך.


אז׀  חׁױזך װאי יטך װהגױך װׂױהאך װיׁױגך יװ װךװ ׁ׃טׂװ װׁׂױװװ, אז׀ך ׁבױ אױ ׁ׀ױה ױׁװח ב״״ב״ך ׳ױך ׁבט״ װי׃ גױך װחׁױזװ ג װאחױ׃ װאױ ׁױךט. גױ׃ אז׀ חיט ױׁװח ב״״ב״ך ׁ זהװ ׁ״ױױײװ ג יגך ׁױ בױ ױׁׂט ׁ-67% ׳ױך ׁבט״ װי׃, גױך אי יזהױ ׁ״ױױײװ ה׳ױך יגװ ׁױ. װחיט װװ ׳ײח ױךט ׁאי הא ׂ װגׁט, ױװױ׀ איט ׂ ׀׳ט ׁזױג גװ -6 MET ׁיׁױג.


בחאך װ׳ױחט ג ׁבב ז׀ װ״ױהױך יאׁ׃חױ װ׀  י חיט ׁ הגױך ׂױהאך טׁװ ט׃װ יגױךך ׁבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃, ױ װךאװׂױך ױיׁאך, װךׁ״׀ך י ׁזהװ ׁ״ױױײװ ׁי ױךט יגך ׁױ, ׁׂטװ בױ ײװ, ׁ חיט װחד ױגזױך ׁזױג װהגױך װׂױהאך װױך. ״גאך װ׳ױחט, ז׀ װ׳חט װױױ ט׀ױך ׳׃יױך ״ױׁך ׀ױט׳ ׳ הג װה׳ך ׀ך װבױ בט״ װי׃.


װ׳חט הױטב ׁ-30 ׁטו 2021 ׁךׁ װגך Preventive Medicine

חיױט ךחזט װ׳חט


׳יהװ גיױ הבׁ ׁ׃ױך ױװבױ בט״ י׃

גיױ הג בך ׁבהטױך װחזױגך ׁיא װ׀׳טױאױך ׂױט בױ בט״ װי׃, ׀ י ה׳ױך ׃ג ׁׂ װחיט ׁ ׳יהװ גיױ הױ (הבׁ) בױ ׳ױך ׁבט״ װי׃. ג ײ׀ך, ׁגױ׃ יטח -5% װאי ׁט׳ׁ װגױ גיאױך ׁ׀ױה ױױ, יגױט אט װאי י׀א גיאױך ׳יױד גיױ הבׁ ׁׁך ׀ױ ׁבׁׁך װחטױׁװ.


׳ױחט אױטׁׂװ ׁחיױ ׁ׃ױח ׀ך װחיט ׁ ׳יהװ גיױ הױ ׁׂ װ׃ױך ױׁ װבױ ׳ױך ׁבט״ װי׃ ׁׁׂטױך. י  װ ׀בהױ אךױא י 45,923 אי ׀ גיאױך יאױ׃ױ ׁ װיא 1957-1927 יגאױ ׁ װיא 19912007 ג י׀ױ ׁ׃ׁט ׳יהװ גיױ ׁװ ׂ װ׃ױך. 66%  װאי ׃ױױ׳ױ  א׳יהױ גיױ הבׁ ׁ׃ױך.


ׁיׁ יא װ׳ױחט ׁ׃חױ אךױא ך׳ױ׀װ ׁבט״ י׃ ׁחטׁ יךךהױך װ׳חט ׃ט װטי װ׀ױ ׁאױטׁׂװ. אז׀  ׁךחױהך װגחׁ יאי ג׃ ׃זׁט 2018 (ךחױהך גחׁ ױזגך 19 יא), 2,185 אי ׳ױ ׁבט״ י׃ ׳ױ׃טא, ךױ 1,493 א׳יהױ גיױ הבׁ.


אךױ׳ װאךױא גױװ  אי יא׳יהױ גיױ הױ ׁׂ װ׃ױך ׁ׃ װױטװ װױ ׁבױ ׁׂױװ ׁ-11% ׳ױך ׁבט״ י׃, גױך אי י׀ א׳יהױ . בױ ׁׂױװ ײװ װװ ׃ױװ בױׂ װחױ״א װיױא װױטױא ׁׂ׃ױ.


װ׳ױחט זא,  װאךױא זׁג ג  יװװ אך אױג 1  14 חט בט״ װי׃ ׁחטׁ ׀ױױבװ י אי ׀ גיאױך, ׀ױ ׀ װױ א׳יהױך גיױ הבׁ ׁ׃ױך. ׃גך װ׳ױחט, א״ װבט״ װאׂט ׳יהװ גיױ הבׁ װױ׀  װאט׀װ ׁׂױװ יװגטױ ׁגׁט.


װ׳חט װךהטב ׁךׁ װגך International Journal of Epidemiology ׁ-1 ׁ׀ױׂױב״ 2021

חיױט ׳חט