לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

נתונים עדכניים על סרטן הקיבה בישראל

07/10/2021

חט׀ך װׁזג װ-61 י "װחי ׁ׃ך"®, יט׃ װׁט׀ױך ׁיךױד װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הטב אךױא ג׃א ג בט״ װחׁװ ׁיט׀


ט׃װ ױׁװחך ׁװ׀טגױך בט״ װחׁװ ׁׁׂט ױׁאי ׁ׀ױױבװ װװױ׃ך

בט״ װחׁװ ׀׳ט׀ -3% חט װבט״ װ׳׃י ׁיט׀, ױ-4% װה״טױך בט״.

ט׃װ ׁװ׀טגױך בט״ װחׁװ ׁחטׁ װ׀ױױבװ װװױ׃ך, ױט׀יױאװ ײװ 23 יאװ װ׀ אױװ ײױ יׁחטׁ װ׀ױױבװ װגטׁך, ׀יט אױךטװ ׀ יאױ.

ׁחטׁ 186 טיױ בט״ ׀ײױט ױ׀טז י׃ױױ׳ ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ(WHO)  יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-105 ׁ׳אך װװ׀טגױך ױׁחױ 116 ׁ׳אך װךױךװ בט״ װחׁװ.

׳חט: יךװ י ׀ױװױ גװ ׁ-20% ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ חׁװ

׳חט: װ׀ ׳חט ׁײׁױׁ הטױך ױ בג ׁיהױט װיט׃ױך י ׳ױ בט״?ׁױ יא, 11 ׁ׀ױח״ױׁט 2021, ךח ײױ װהג װ-61 ׁזג װװךטװ װיאך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ - 'װחי ׁ׃ך'®.

חט׀ך װׁזג, יט׃ װׁט׀ױך ׁיךױד װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הטב ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁׂ זׁ בט״ װחׁװ ׁיט׀.


הטױה' ״ חא ׁױחט, אװך װטײ ׁחטך ׳ױך ׁיט׃ װׁט׀ױך: "ׁגױ, בט״ װחׁװ װױ׀ װבט״ װיי ׁי׳ױךױ. ׂױט װבױ װגחט בט״ װחׁװ װױ׀ װ׳׃ח װחױׁח״ױט הױט. ׂױט בױ אױבה ױ װב״ױטװ יה׳ךך, גיױ ױזטך ״ׁח, ׳יהװ חטאװ אאך ױזטך ךט י ׳, ׁיט ױ׀ױװױ".


יװ ׁט-׳, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "אױ יאך 2018, ׀ױׁ׳אױ ׁיט׀ 754 חט י בט״ װחׁװ, יזגטאױ יגױט װװיט׃ױך בט״ װחׁװ ׳י יא אױךטױ אױ. ׁ׃ױװ בױׂ בט״ טׁ ׀׳ט, ׂ ׁבט״ װחׁװ ׀אױ טױ׀  ׀ױו ױיטװ ג ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ י ׳יׁױך גױאװ ׁװה׳ךך װבױ ׳ױך – ױו װאג גיױ, װה׳ך זטך ׳, ׁיט ױ׀ױװױ ױ׳יהװ ױׁׂך חטאװ".


װאךױא װגױ׃א ׁױךט, אױ ׀ױח״ױׁט 2021

װאךױא ך׳ב יאך װ׀ׁ׳אװ ױ׃ױׁט אךױא ׀ך ױ׀ ׁװגטױך. ׁי ױטׁױך װ׀בױד, װ׃ג װג׃א ׁױךט ׁטיױ װ׀ױ בט״ ׁיט׃ װׁט׀ױך ך׳ב -2018 ױװױ׀ װגױ׃ ׁױךט,  אױ ׀ױח״ױׁט 2021.


בט״ װחׁװ ׀׳ט׀ -3% חט װבט״ װ׳׃י ׁיט׀, ױ-4% װה״טױך בט״.

ׁחטׁ 186 טיױ בט״ ׀ײױט ױ׀טז י׃ױױ׳ ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ (WHO), יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-105 ׁ׳אך װװ׀טגױך (בהט װחט װ׳׃י יװךׂױ) ױׁחױ 116 ׁ׳אך װךױךװ בט״ װחׁװ.


אױ -31 ׁ׃זׁט 2018, ׳ױ ׁיט׀ 1,777 ׳ױ בט״ װחׁװ י׀ױׁ׳אױ ׁװ ׳י װיא יׁ 2014-2018 ױיװ׳ױ ׀ױ יג׃ ךױ׃׃ ג װ׳װ.


ׁיאך 2018 ׀ױׁ׳אױ 754 חט י בט״ װחׁװ, װ 441 ׁׁׂט ױ-313 ׁאי. ׁיאך 1996, װ׀טגױך בט״ װחׁװ װךװ ׁׂױװװ ױךט ׁװױ׃ ױ׀׳ט גױך װ׀ױױבװ װגטׁך. ׁװ 23 װיא יׁ 1996-2018 אזהךװ ט׃װ ױׁװחך ׁװ׀טגױך בט״ װחׁװ ׁׁׂט ױׁאי ׁ׀ױױבװ װװױ׃ך װגױ׃ך גך ג 7.2 חט -100,000 ׁׁׂט װױ׃ ױ׀׳ט ױ-4.4 ׁאי װױ׃ױך. אךױא ׀װ ׃ױ ׂױך יאזהױ ׁ׃אױך הױך׳ױך ׀׳טױך. ׁגטׁ װׂױך אױךטױ זׁױך ׁי  װךחױהװ, ױיגױט װװ׀טגױך  װ  9.6 חט -100,000 ׁׁׂט גטׁ, ױ-5.3 ׁאי גטׁױך.


גחט װבױ ׳ױך אזהװ ׁ׳ױ ג ׂ 50 ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ ױװ. טח 64 ׳ױ (9%) װױ ך׳ך ׂ 50 ׁגך װ׀ׁ׳אװ. יגױט װװ׀טגױך װױ ׁׂױװ ױךט ׁׁׂט ׁװיױױ׀װ אי, ױװׁׂױװ ׁױךט ׁׁׂט גטׁ ׁ׃ט .


װװיט׃ױך װ׳בך ׳י יא בט״ װחׁװ אױװ ׁ חׁױזױך װ ױװ׀ױױבװ, ױװהטױׂאױײװ ׀ װיךהטװ ׁ׀ױה אט ׁיא װגיױט װ׀׳טױא. טױך ײ׀ך, ׁװױ׃ ױ׀׳ט װיהױט װח ׁװיט׃ױך װ׳בך װװ ױׁװח ב״״ב״ך ׁגױ׃ יׁגטׁ ׀.


בט״ װחׁװ װױ׀ װבט״ װיי ׁי׳ױךױ ׂױט ךױךװ ׁ׀ױױבװ װיט׀ך. ׁיאך װ׃ױ׳ אה״טױ 505 ׳ױ װ׳װ, װ 320 ׁׂט  ױ-185 אי. גחט װךױךװ אזהװ ג ׂ 75 ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ ױװ, ױיגױט װךױךװ װױ ׁׂױװ ױךט ׁׁׂט גױך אי, ױװׁׂױװ ׁױךט ׁׁׂט גטׁ ׁ׃ט .


ׁ׃ױװ װ׀טגױך ׁיאך 1996, װךױךװ בט״ װחׁװ װךװ ׁׂױװװ ױךט ׁ׀ױױבך װױ׃ ױ׀׳ט גױך װ׀ױױבװ װגטׁך, ׀ׁ ג װײ אזהךװ װז״ׁױך י גחױױך װװ׀טגױך ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ, ױׁיאך 2018 װךױךװ װךװ ׁׂױװװ ױךט ׁגטׁ.

ׁװױ׃ ױ׀׳ט אזהךװ ׂװ גךך י ט׃װ ׁװ׀טגױך ׁי װךחױהװ יׁ 1996-2018. ׁגטׁ װׂױך אױךטױ זׁױך ׁי  װךחױהװ.


זהװ ׁ׃ױ׳ װ׀ י יט׃ װׁט׀ױך ׳זױ ׀

חׁױזױך ךװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״
ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךחױך חׁױזױך ךװ ׳ױ בט״ ױׁא יה׳ױךװ, װױגׁטױך ג ׃ ׀אי חזױג (גױׁ׃ בױז׀ ױהבױױׂ) יװױיטױ . װיטױך אך ׀ ךיױ ׁבׂטך באה װ׀ׂױ׃װ ׁט׳ׁ װ׀טו ױׁטײ װךװ י װ׀ׂױ׃װ.

ׁאױבד, אך װךחיט ױח׃ ךװ '״ךװ'®: 1-800-200-444


׃ג ױװז״טהױך אך האױך ׳חך יחױ ױטױױ׳װ י װ׀ׂױ׃װ, ״. 03-5721678, ׃ױ׀": shikum@cancer.org.il


טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט ׳׃י ׁך׳ױ װבט״:

זטך ׀ױװױ ױװבױ ׳ױך ׁבט״ װחׁװ

בט״ װחׁװ װױ׀ ׀׳׃ בױׂ װבט״ װאהױז ׁגױ, ׀ ׂױט װבױ ׳ױך ׁױ ג׃ ׀א ׁטױט ׳ױ״. ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך  ׁ׀טװ"ׁ ױטײ װבט״ װ׀ױ י ׁׂ' ׁב גטױ אךױ׳ ב״״ב״ י אךױא 81 ׳חט ׀ה׃ױױׂ ׃אױך יױאױך (״װ ׀אײװ) ׁ׃חך װחיט ׁ זטך ׀ױװױ טױׁװ ױׁ װבױ ׳ױך ׁבט״ װחׁװ.


ג ה װׂ׃טױך װ׳חט, יךךה א׳יׁױ זטא י ׀ױװױ ׁ יאװׂױ יךױך ׁגׁט ױׁ יװ יױך ׁװױױװ. אך ׀ױװױ ב״א׃ט״ך װױׂ׃טװ ג ה װװא׳ױך י יט׃ װׁט׀ױך װ׀טח׀ -14 ׂט י ׀ױװױ אח (אך ׀ױװױ יױױך גט יי ױב ׁטװ, יי ״ט  ׀ױ 42 "ׂ חט ׀ױ יחװ ׳טד ׃ױװ). יךװ טױׁװ װױׂ׃טװ יױיװ יח׀ױך (42 ׂט י ׀ױװױ אח) ׀ױ ױךט ױ, ׀ױ 10 יח׀ױך (140 ׂט ׀ױװױ אח) ׀ױ ױךט ׁיׁױג.


ׁ׳יױׁ   װ׳חט גױװ  יךװ י ׀ױװױ גװ ׁ-20% ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ חׁװ,  גױך חׁױזױך װׁחױטך י ׀אי י׀ יךױ ׀ױװױ.

יךװ טױׁװ אז׀װ גװ ׁ׀ױה ױׁװח ב״״ב״ך ׀ך װבױ בט״ חׁװ ׁ-30%, גױך ׀ זטך ׀ױװױ.


ׁ׳חט יׁ׃חױ ׀ך װװׁ׃ ׁ ׁׂט אי, אז׀ חיט ױׁװח ב״״ב״ך ׁ זטך ׀ױװױ ׁחטׁ ׁׂט ױׁ װׁׂטך װבױ ׳ױך ׁבט״ חׁװ ׁ-16% גױך ׀ זטך ׀ױװױ. ׁחטׁ אי ׀ אז׀װ װיהגװ ױׁװחך ב״״ב״ך ׁ׳חט ׀ױ.


ױ , אז׀ױ װׁ׃ ׁ ׀ײױט ׂ׀ױׂטה יױא ױׁ װװיהגװ י זטך ׀ױװױ ג װבױ ׳ױך ׁבט״ חׁװ. ׳חט יאגטױ ׁב װט׀ױ חיט ױׁװח ב״״ב״ך בױ ײװ – גװ י 31% ׁחטׁ זטא װ׀ױװױ גױך חׁױזך װׁחױטך. ׳חט ׁה ױיׁ׃װ ז׀ױ חיט ׀ ױׁװחױך ב״״ב״ך ׁ זטך װ׀ױװױ ױװבױ ׳ױך, ױ׀ױ ׳חט יאגטױ ׁ׀טװ"ׁ ז׀ױ חיט װהױ, ׂ װױ׀ ׀ ױׁװחױך ב״״ב״ך, הױ זטך ׀ױװױ װח״אװ ׁ-9% ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ חׁװ.


װ׳ױחט ׳ב ׀ך װװ״טױׂאױך װאױׁגך װ׀ײױט װׂ׀ױׂטה ׀הא יױא ױ יגױט גיױ, װיאך ךט, ײװױ װאׂט ג ׃ װ׳׃ח װחױׁח״ט הױט, ױך יׂ ׂא״חװ װאׁ׀ך ך׳ױ׀װ ׁׂױװװ ױךט ׁבט״ װחׁװ.


בױ, װ׳ױחט זא  ׁ װ׳חט יאׁ׃חױ אז׀  זטך ׀ױװױ, ױׁ׳ױ׃ זטװ ױך ױׁׂטך, חיױטװ ׁבױ ׁׂױװ ױךט ׳ױך ׁבט״ װחׁװ.


װ׳חט הױטב ׁװ׃ױטך אױ׀ט 2021 ׁךׁ װגך Chemico-biological interactions

חיױט ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך


װ׀ ׳חט ׁײׁױׁ הטױך ױ בג ׁיהױט װיט׃ױך י ׳ױ בט״?

״טך י טׁך װ״הױ ׁ׳ך װבט״ ױױא אׂ׃ װׂ׃ױ גזױ. ג ײ׀ך, ׂױט װךױךװ ׁחטׁ ׳ױ בט״ ׀אױ ך׃ װׂ׃ױ װ׀ט גזױ, ױחױטױ גך ׁךױהגױך װאׂטױך ׁ׀ׁט טױ׳ח װׂ׃ױ. ׳חט ׳׃י י ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך חהױטאװ ׁׁטח,  יהױטב ׁךׁ װגך Developmental Cell ׁ-7 ׁבה״ׁט 2021, זׁג ג ׀ב״ט״ׂך ״הױ יװ גזטך װךח׃ױך װך׀ װ׀ט.


װ׳ױחט ׳חטױ ׂ׃ױ בט״ ׁײׁױׁ הטױך ױז׀ױ  ׳ױט  װיך׳טט ג ׃ ׂ׃ױ ׀װ, ז״ױח װאחט׀ ׀א״טױח 6 (IL-6), ב ׀ך אׂאױ װװׂאװ װח ׁ גטך װ׃ ױ׳ (׳בױ ׃-ױ׳) ױװױה ׀ױךױ ׳׃ט ׳ױט ײח. װ׳ױחט ׁ׃חױ ׂ ׂ׃ױ בט״ ׁגׁט, ױז׀ױ  ׂ ׂ׃ױ ׀װ י׳טט ׀א״טױח 6, ױ ׂ ׁחטװ ײװ א׳זװ ׳בױ װ׃-ױ׳ ךױז׀װ . װךגטׁױך װ׳ױחט ׁאבױ װגׁ׃װ ׁךװ הך׳ך װ׳בױ ׃-ױ׳ ג ׃ גזטך װװיהגװ װײחװ י װז״ױח ג װ׳בױ,  ׁ אׂױג ׁׂ׃ױ גזױ װז׳װ װ׀ט ׁ׀ױה יגױך ׀ך װװיט׃ױך װ י װײׁױׁ ױװ י װגׁט ג װׂ׃ױ װבט״א, ׂ יװׂ׃ױ װי זױ׳. װ׳ױחט זאױ  ׁ״הױ װךח׃ ׁװיהגױך װׂ׃ױ ג טחױך טױ׳חױך ח הױ״אז׀ װה׳ך ׀ױ ׀הױ װאג װטגױך װױױװ טױׁ ׀ך װ״הױ װױױא אׂ׃ װׂ׃ױ גזױ, װהױׂג ׀ טח ׁׂ׃ױ ׀׀ ׂ ׁטחױך װׁט׀ױך װבױױך ױ.


װ׳ױחט זא  ׃ױג ײװ 20 יאװ יײׁױׁ הטױך הך׳ ׂ׃ױ בט״א װ׃ױ ׀ױ י ׁא װ׀׃, ׀׀ יגךװ ךׁטט  ׂ ךׂױׁך װ׀ב (װ׳ױװ) יװ ׃ױװ, י ׁאױׂג ךׂױׁװ ז״ױחא ׀ױ חחבװ, ךױהגװ ׁװ ךט׳יך ט׃װ ׁך טזױאך װטװ ױיגױךך י בך יױ ױיטט ׁׂױד, אװ בױׁ ׳ױ בט״ טׁ, ױװחיױטװ ׁ װי׀ט ג׃ױך ׀אבױ. װױך ױחחבװ חיױטװ ׁ װי׀ט ג׃ױך ׀אבױ, ׀׳׃ װװבׁט ךױהגװ ײױ אך ׁז׀ ׳חט חױ׃ י ׀ױך װ׳ױחט, הױ ׳ׁױא װױזט ג ׃ ׂ׃ױ בט״א ׁײׁױׁ הטױך,  יׁי ׀ך אׂאױ װיהגך װ׀אבױ. ךחױױך װ׳ױחט  װז׀ ױׁױ ׳חט אױבה ׁך׳ױ. ׁװךׁבב ג װז׀, װ׳ױחט זג ׀היטױך ׂיך ״הױ ׁ׳ױ בט״  װךח׃ך ױךט ׁך׀ װ׳ױװ װך׀הא ׁזׁױך ׂאױך (ױ װ׳ױט װךױטיך), ױךױװ ה׳ױך ׁׂיװ װאװױׂװ װױ, װךׁבבך ג ז׳ך װׂ׃ױ


חיױט ךחזט װ׀ט ׁ׀אׂך


אגװ ױ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ ׁ׀טװ"ׁ – י חױ יהױט

יגױט חט װבט״ װאךא אגװ ױ׀ׁ׳ױ ױח׃ ׁ׀טװ"ׁ אז׀ ג׃ ך׳ך טװ װ״ׁך, ױח הגט יגױך ׁגא ײװ ג טחג ױז׀, זׁ בױזױ׀חױאױ ױחױ ׂ׀ױׂטה.  גױװ ׳חט יאגט ג ׃ ׀ׂױ׃ װבט״ װ׀טח׀ (ACS) ױהױטב ׁ-19 ׁ׀ 2021 ׁךׁ װגך Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. װ׳חט אגט ׁ 2019-2018 הא הטױו ׂהך װחױטױאװ, װךׁבב ג אךױא בהט בחט ׁױבב-׀ױױב ׁאױי׀ ׁט׀ױך (National Health Interview Survey (NHIS)), ױװױ׀ ך׳ב ׂױט בױ בט״ װאךא יאױ, טׁױך גיױ בׂטױך, װיאך ךט, ךײױאװ ױהגױך ׂױהאך, װך׳באױך הא אׂד װההױװ, ׳יהװ חטאװ ׀ױ״טװ בׂױװ ױײװ בׁׁך ױׁזױג ׁ׃חױך בטחװ ׂױ ױ׀ׁ׳ױ ױח׃.


ג ה װ׳חט, װװגטװ װ׀  ׁיאך 2021 זהױ 608,570 חט ךױךװ בט״ ׁט׳ׁ ׀טװ"ׁ, י-45% װ ׂטױ ׁׂ ׂױט בױ ױ גיױ, יח גױ׃ד, זטך ׀ױװױ, װג׃ט הגױך ׂױהאך ױךײױאװ ׀ ׁט׀װ. גיױ בׂטױך ׁׁ׃ ׀׳ט׀ ג״ 30% חט װךױךװ בט״ ׁ׀טװ"ׁ, ׀ױ װ׳חט גױװ ךױאװ גױטׁך, יױך ז׃ ׀׳׃ י׳ױך אױװ י גיױ, ױאׂ׃ װחה׃װ ׀ בהחך ג יטך יח ךח, ׁזױג ׁ׃חױך בטחװ ױװך׳באױך אׂ׃ אׂד װההױװ.


גיױ - ׁ-2019 ׳װ ט׃װ ׁװחד גיױ װבׂטױך ׁ׀ױױבװ, יג׃ ג 14.2%, ױאׁג ׁגחט יגױט װׂװ װׁׂױװ יג׃ױ ג 61.7%. אז׀ ׂ , בױ װװז׳װ װׂ װױ אױ ׁ-40% ׁחטׁ ׀ױױבװ ג װאבװ אױװ י׀אװ ׳ײחװ ׁׁ״ױ׳ טהױ׀, גױך ׀ױױבװ ׁגך װאבװ ׁׂױװװ, ׂ ׀ װאױאױך י יך װ׀ױױבױך װׂ גיױ, װךװ ׃ױװ.


ׁ׃חױך בטחװ אגװ ױׂױ ױח׃ י בט״ - ׁיאך 2018, װװגאױך ׁזױג ׁ׃חױך בטחװ ׀ װךװ בהחך ׃גך װ׳ױחט: 65.6% װ׀ױױבװ ׁׂ 50 ױגװ אׁ׃חױ בט״ װג װׂב ױװטח״ױ, 63.2% װאי ׁׂ 45 ױגװ אׁ׃חױ בט״ װי׃, ױ-83.7% װאי ׁׂ 65-21 אׁ׃חױ בט״ זױױ׀ט װט׳.


גױ׃ד יח - ׁ װיא 2018-2017 אזהךװ י׳ױך י גױ׃ד יח ׁׂ׀ 20 ױגװ ׁיגױט י 30.7% ױי װיאך ךט ׁיגױט י 42.4%. ױ , טׁך װׁױׂט ׀ גױ׃ ׁװא׳ױך ךײױאװ ׁט׀װ, ױׁיאך 2019 12.3% ׁׁ׃ ׃ױױ׳ױ ג זטװ ױך י יױי אױך ׀ױ ױךט י טחױך, ױ-26.2% ׃ױױ׳ױ ג זטװ ױך י יך ׀ױ ױךט אױך הט.


הגױך ׂױהאך - ׁיאך 2018, 25.6% װׁױׂט ׃ױױ׳ױ  װ ׀א ׁזג הגױך ׂױהאך, ג װׁ׃ ׁ אי ׁׂט (27.9% גױך 23.1%), ױװׁ׃ אט ה טך װװיװ – 48.2% ׁג װיװ ךױאך ׀ ׁזגױ הגױך ׂױהאך גױך 14.5% ׁׁ׃ ׁג װיװ ׀ח׃׀ך. יגױט װׁױׂט ׁ׀ױױבװ יׁזגױ הגױך ׂױהאך יׁױגך גה" װװזױך (150 ׃חױך ׁגזױך ךױאװ ׀ױ 75 ׃חױך ׁגזױך ׁׂױװװ) ג׃ ג 54.3% ׁׁ׃.


זטך ׀ױװױ - ׁיאך 2018, 5.1% װׁױׂט בױױׂױ זטא 'ׁ׃' י ׀ױװױ (זטװ ׁ׃װ װױׂ׃טװ ױךט -14 יח׀ױך ׁיׁױג ׁׂט, ױױךט יׁגװ ׁיׁױג אי). װי׳ױך י יךך ׀ױװױ ׁ׃װ װךװ ׁׂױװװ ױךט ׁחטׁ ׁׂט ג װיװ ךױאך,  גױך ׁג װיװ ׀ח׃ך (7.1% גױך 4.2%, ׁװך׀װ) ױ׀ױ ׁאי װזׁ װװ װהױ – 2.4% װאי יבױ ךױ ׁׁ׃ גױך 6.4% ׁגױך װיװ ׀ח׃ך װױ יךאױך ׁ׃ױך.


װ׳ױחט בׁט  אך ׳ב 18% חט װבט״ ׁ׀טװ"ׁ יױׁ י ׂױט: גױ׃ד יח, הגױך ׂױהאך ׀ בהחך, ךײױאװ ׀ ׁט׀װ ױזטך ׀ױװױ.


בױ, װ׳ױחט זא  י זז ׀ך װהגט ׁׂװ גיױ ׁחטׁ ׀ױױבױך יױאױך, ױ א׃טי ׀ז ױח׃ ױװיחגך י׀ׁ טׁ ױךט ג אך ׂט ׀ך װגװ ׁװיאך װךט ױיהט ׀ך װװגאױך ׁ׃חױך בטחװ.


חיױט ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך


ײװױ ״טױך ׳׃יױך ׳בױא אׂ׃ בט״

׀יט ך׀ װױה בט״א, װ ך׳ זט ׳ׁױא ׁג ױ״זװ י׀א ח ׁך׀ ׁט׀. ׳ׁױא בט״א ׀װ, װאחט׀ א׀ױ-׀א״ׂא, גױטט ׀ך װגטך װ׳בױאך י װׂױד ךחױד ׀ך װׂ׃ױ װבט״א ׁ׀זגױך ך׀ T (בױׂ י ך׀ ׃ ׁא). ׀ױ ג װײ װׂ׃ױ ױזט ׃ױ ׳בױא װיׁך ׀ך הגױך ך׀ T, ױ׀היט ׂ׃ױ זױ׳ ׀ ׁחטװ.


ׁיא װ׀׳טױאױך א׳חטך װ׀היטױך װיךי ׁװײטחך ח״ג י ׳ׁױא א׀ױ-׀א״ׂא װאז׀ ג ׁׂ װׂ׃ױ װבט״א ׀היטױך ״הױ ׳בױא אׂ׃ בט״, ׁ״טװ גױטט ׀ך גטך װ׳בױ י װׂױד ךחױד ׁגזױ ׀ך װׂ׃ױ. ג׃ װ ׀ד ״הױ ׳בױא יײװ ׀ ײװ ׀יױט װ-FDA, ױׁאבױ חא יװךח׃ױ ׁבט״ װט׀װ ױאױװ, ׳ױ ג״ װהחױ ךױגך טׁװ ׳בױא ׀װ, ױ׀ױ טׁך  ׀ װׂׁױ ״הױ.


ׁ׳חט ׳׃י ׁױ ׀ױאׁטב״ך װטױױ׀ט׃, װױא װ׀ױ בט״ ׁ׀טװ"ׁ ױגױ׃, יװךהטב ׁךׁ װגך װ׳יױׁ Cell ׁ-16 ׁבה״ׁט 2021, װ׳ױחט יױה ׀ױט ג װי׀װ ׃ױג טח גױ״ װ׳ׁױא װא׀ױ-׀א״ׂא װיי ״הױ װ׳בױא װאבױא ׀ ז׳ גױטט ךׂױׁװ י ך׀ T ׃ױ׀ ױ׳ײח ׀ך װךׂױׁװ װ׳בױאך װױך, ױזג ױױא אױבה ׳חט גך׃.


װ׳ױחט ׂױ  חך ג ך׳טױך ׁ בױׂ יױא י ך׀ T י גטך װ׳בױ װא׳ ׁ׳ׁױא בט״ בהזה, ױ װבױׂ יװױה ׃ױאא״ ׃׀ ׀ך װךט. ׁׁ׳אך גׁט גׁ׃װ ג ׂ׃ױ ׁט׀װ, ז׀ױ װ׳ױחט יך ׳בױ װױױ אׂ׃ א׀ױ-׀א״ׂא ׁג ךׂױׁױך ׃ױ׀ױך (װאז׃ ׁ׀ױה ׳י ך׀ גטך װ׳בױ) װז׳ גױטט ך׀ T ׃ױ׀ ױװׁ׀ װח״אװ י װׂ׃ױ ׁ-27% ׁױזג.

װ׳ױחט זא  װאבױ ײװױך ױח׃ ׁ׀ױה בהזה ׀ך װךׂױׁױך װ׃ױ׀ױך װױ י ך׀ גטך װ׳בױ,  גיױ יהט ׀ך ךׂױׁױך װ״ױה ״הױ ׁ׳בױא, ױװ חױױ גטױ ׁגך׃ אבױ חא ייׁױ ׀ך װׂיװ װ׳בױאך ג ך ךטױהױך חױך בױׂ גׁ אחױ׃ױך ׁחטװ ׳בױאך (checkpoint inhibitors), װהױגױך ׂ װ ג ך׀ T ׃ױ׀, ױגױטטױך ׀ױך ךחױד ׂ׃ױ בט״.


חיױט ךחזט װ׀ט ׁ׀אׂך