לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

סגירת מעגל מרגשת לנשיא המדינה יצחק הרצוג

03/10/2021

בׂטך גׂ טׂיך אי׀ װ׃אװ ז׳ח װטזױׂ, יהך׳ װגטׁ (ױ ט׀יױ 3.10.2021) ׀ך יאך װהגױך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ׀ך ׁזג 'װחי ׁ׃ך'®


הטױה' ױב ט׃, ׳ך הטב יט׀ ױױ"ט ׁזג "װחי ׁ׃ך"® ךיה"ׁ: "װױ װגך׃? ׀אױ װ׃גא זױה  װחױטױאװ ך׃ג ׁױח׃ ׀ױ ׁ׀ױ׳ט, ױ ׂהױך חױ׃ױך. גױך ײ׀ך, ׳ך װבט״ ךי׀ט ׀ךאױ, טׁװ װזגט. ׁ׳ך װבט״ ׀ הבח ײ"


י׃׀ בג׃ גׁ׃ ׀ג׀, ׀יװ ׁך 30 יװךױ׃׃װ ױװ׳װ בט״ װי׃: "װױ ׀א ׁאװ יװבט״ ׀ װװ יׁט, ׀׀ ךאװ ׀ױװ, װױ׀ טזװ ׀ױך ׳ײחװ, יהגװ ױךט ױךױטך ױךט"


׀ױך װהך׳װ ׁזג װחי ׁ׃ך ךיה"ׁ אך ׁ יאװ, ײװ 61 יאװ, ג" אי׀ װ׃אװ. װיאװ ט׀יױאװ ׁװױאךױ הך׳ױ ׀ך װ״חב װאי׀ ז׳ח װטזױׂ ױטגךױ . װיאװ װךװ ״חב װהך׳װ ׁׁך װאי׀, יגױך ױ׳׃ך י ׁ' װאי׀ ז׳ח װטזױׂ װױ׀ ׁא י ׳ ױ׀ױטװ װטזױׂ ׁך ׀ׁי, ׀׳ױךװ י בױײ ׀ׁ ײ" װאי׀װ װב׃ך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. בױײ ׀ׁ װ׀ יװהװ חׁױזך ךא׃ׁ ח״אװ גױךװ װװךא׃ׁױךך װׂ׃ױװ ׁױךט ׁיט׀, װױׁװ ׀ך װ׀ׁח ׁ׳ױך װבט״ ױׁגך װיׂ ׁטװ װ׀ױך ױװׂױׁך ױװ׀ ׀יט טךװ ׀ך אי׀ װ׃אװ ׃׀ײ ׁ-זׁ ױזטװ בױטך הװ  אי׀ יט׀ י ׁבױטך ׳יױׁװ ײױ. װטזױׂ, ז׳ח װטזױׂ, ט ײױ ױיװ ׁט ׳ װטזױׂ, ז׳ח װטזױׂ, ט ײױ ױיװ ׁט ׳. חט׃״ זױ: אךא׀ ךׁ


ׁ׀טױג װבױטך יאגט ׁׁך װאי׀ װגטׁ, ׁ װי׀ט, א׳ױ ׂ הטױה' ױב ט׃ - ׳ך הטב יט׀ ױױ"ט װחי ׁ׃ך ךיה"ׁ, ׳" ג׃ך ב - ױ"ט ױג׃ך װׁט׀ױך ׁאבך, הטױה' ט ׁ װטױי- יגׁט אװך װגט װ״ױ׀ױאחױױׂװ ׃ ׁטׁ", הטױה' ׂ ׁט-בג - ױ"ט װ׀ׂױ׃ װ׀ױאחױױׂ בׂאך ױ"ט װ׀ׂױ׃װ ט ײױ, ׳ױ ױ׳ בט״ ׁװ ׃ װךױ׃׃ ג װ׳װ ױׁא יה׳ך ױךא׃ׁ ױח׃ װ״׃ג ױהטױח״ ׃ װ׳װ י װ׀ׂױ׃װ. ׀ך װ״חב װא׳װ יװ ׁט ׳, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.  ׁ׀טױג װױהגװ ׁװךא׃ׁױך װײטך ב װ,  י׀װ אה״טװ ׀׳טױאװ בט״.


אי׀ װ׃אװ ז׳ח װטזױׂ
: "טׁױ װבױׂ ױװױ״זױך, יװךהך׳ױ ׀׃ זגטאױ, ׀ײ װ׳װ װ׀ׂױ׃װ הגױ, װגױׁ׃װ יװ׀ ׀ ׁ׳אװ ׁ ׃ ׃ ױׁ ׀׃ ׀׃ װױהך טׁ ױ״ױׁ ׳ׁט ׁ׀ױךױ ױג׃ױ הױחהח י "חׁױזך װבױ" יװ. ׁ׃ױח ׁׂ ײװ ׀א׳אױ ׀, ג אך װײט יװ׳װ ׁבט״ װ׀ װ׳װ י ױאױ. ׳׃. ױאױ ט גׂ חטױׁ ׳ױ ױ׳, ױטׁװ װ׀ׁ, אױי׀ ׁׁאױ ׂ הא ױיױך חט י ׀ױ י׀ ײױ װ׳ װ׳װ װ׀ױװ װײ׀ך. ׀ ׂ טׁ ׀׃ י׳ ׀ױ ׳ װ״ׁ ױׁׁױ׃ ז׃ װ׳װ. ׳חט הױטז ׃ט, ׳חחװ טׂיװ ױךױך, װבׁטװ גױװ װׁׂטך ױ׃גױך ױח׃ױ ׂױ ױח׃ ױז ׳ י װ׳װ, ױטיך יװ י װ׃טװ ךװ, ױױ ױ״הױ ׂױהא ױאהי ׳ױ, ׳, ױׁא יה׳ױךװ, װ טח ׳ח װגיװ װגאהװ ױװהױ׀טך יח׃ך ׀ ׀ױך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״."

׳ך הטב יט׀ ױױ"ט ׁזג װחי ׁ׃ך יאך ךיה"ׁ הטױה' ױב ט׃ יךד ׀ך װיךךה ׁ״חב,  ׁךהבךױ ׀ך װװׁ׃ ׁ ׳ך װחױטױאװ ױ׳ך װבט״:

"א׃װ   װׂהװ װהװ ׀ך ױאױ ױ׳ ױטױױׂװ (ךױטך װױטױב) ױ׀ױאױױׂװ (ךױטך װ׳בױ). ה, ׀א טױזװ װיױױך ׁ ׂהך װחױטױאװ ױ׳ך װבט״ ױׂ ױ׃ ג״ װ זהױ אױ ׁגך׃. װױ ׂױט װבױ װגחט ךױךװ חױטױאװ ױז׃ יא בט״? ׁיך װ׳ױך ׃ױׁט ׁׂױט בױ יױךד: ײחאװ - ׀יט װבױ ׂױׁט ג װׂ. ױׂ ׁיא װחט װׂױד הג ׀ך גטך װ׳בױ ױ װ׳װ: חױטױאװ ז׃ ׀׳׃,  ױבט״ ז׃ יא. יא טׁױך ׳יׁאױ  גטך װ׳בױ װ׀ גױױטך, ׀ טױ׀װ ׀ך װׂ׃ױ װבט״א, ׀ׁ ׳חט ׁגׁט ׁג גטך ׳בױ טױ׃װ, ׀יט בׁױ ׁױ׳׃ בט״, ׂױ אױ  װגטך װ׳בױאך ׀ טױ׀װ ׀ך װבט״ ױׁחט טׁ ׂױטך אבׂךױ, ׀ ׃גךאױ ׁ. ׀ ׂ בך װ׃ױ ׁ װבט״ חױטױאװ:  ׀ װװ טױזװ װך׳ב אׂ׃ בט״? ׀ׁ ײװ ג״ ׁך ׀היט. י גיטױך בױׂ בט״ יױא. ױ , ג״ ׀טׁג ׀׳ױײ װא׃ׁח ׁחױטױאװ װ ׳בט ךבא (׀ װ בה״ױ) ׀ װבט״ ׀אױ ױ׃ג ט׳. בט״ הױׂג ׁאי ױׁׁׂט ׀׳׃.  ך ױׁגך׃ װחטױׁ ׁױךט, אה״ט װחױטױאװ ױׁגך׃ װ׀ ט׳ױח אה״ט ׂ װבט״."הטױה ױב ט׃

הטױה' ױב ט׃ ױ׳ו ׀ך ׃ױ י אי׀ װ׃אװ ז׳ח װטזױׂ ױטגךױ. חט׃״ זױ: אךא׀ ךׁ

ׁ״חב טׂיװ ׁ׃ׁטװ י׃׀ בג׃ גׁ׃ ׀ג׀, ׀יװ ׁך 30 יװךױ׃׃װ ױװ׳װ בט״ װי׃:

"װױ ׀א ׁאװ יװבט״ ׀ װװ יׁט, ׀׀ ךאװ ׀ױװ, װױ׀ טזװ ׀ױך ױךט ׳ײחװ, יהגװ ױךט ױךױטך ױךט. הג װ׳  ׁ ג ׁאװ ג װט׀י, ׀ ׀בױט ׀ׁ׃ ׀ױאװ, ׀א װ׀אך ױׁ׳טך ׁ׳, װך׳ײח ׁ װטזױ ךך, ךױ, יךד ױװהו ׀ױה״ױך ױךחױױװ. טזך װ׳ײט ״ױׁ ׳ׁטװ יװװ ׀ױך ױךװ ׁ."


בג׃ גׁ׃ ׀ג׀ ׳װ בט״ װי׃ ױ׀יך אי׀ װ׃אװ  װטזױׂבג׃ גׁ׃ ׀ג׀, ׳װ בט״ װי׃, ױ׀יך אי׀ װ׃אװ  װטזױׂ. חט׃״ זױ: ׳ ז׳ ג"


׀ױט, יה׳ך װאי׀ חיט ױ׳׃ ג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. ׁיאך 1959, בױײ (יױיאװ) ׀ׁ ׁך ׀ׁי יׁגװ, ׀ׁ׀ ׀ׁ ײ", װ ׁךהח׃ הך׳ ׁ׃אך יט׀, ׁ װךט יט װ׳ױו ױיׂטט יט׀ ׁ׀טװ"ׁ, אגאךװ חט׀ךױ י הטױה' ז׳ח ׁטאׁױ, ט׀י װ׳חװ װט׀יױ ׳חט װבט״ ׁױ ױז ױב׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, יׁחי ׀ך גײטךװ ׁאױד הגױך װ׀ׂױ׃װ. ג׃ ׀ײ הגװ װ׀ׂױ׃װ ׀טׂױ ח״ ױזױז ױׁטאׁױ ׁחי ׁגײטךװ י ׀ׁ װױׁ גיװ אט׳ׁך ׁטװ װ׀ױך. בױײ ױאךװ אי׀ך װ׀ׂױ׃װ, װ׀ װאװ ׁךהח׃װ ׁא׳יױך ױׁבטױך, ךױ ׀ױאװ גױחװ ױ׃ׁחױך ׁ״טװ, ג׃ הטיךװ אי׀ױך הגװ, ׁיאך 1998, ׀׳ט 40 יאױך גיװ גאהװ.

ׁיאך 1960 בױײ יװ ט׀יױאװ ׀ך ׁזג "װחי-ׁ׃ך", יװה ׀ײ ׀ׁ-׃ט ׳אױ װאױגט אךאװ ױיׁ ׂ בג װבׁטװ ׁאױי׀ ׳אױ ׁט׀ױך ׁחטׁ ׁך װבהט ױװזׁױט װט׳ׁ. י  װ׀ טךװ ׀ך  װךחיױטך הטבױ װאױי׀,  װױ׃ױך װ, ׀ײ ױג׃ װױ, י אי׀ יט׀ ׀ױט װיא ח ״חב װהױך׳ ׀ך  יאך װהגױך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ׀ך ׁזג װװךטװ װ׀ױ יאױג׃ הגױ ג װׁט׀ ױװ׳ױ, ׃, זגט ױׁױׂט, אי ױׁׂט,   ׂײט װ׀ױױבװ.
הך׳ך ׁזג װחי ׁ׃ך 1984״חב הך׳ך ׁזג װחי ׁ׃ך ׁׁך װאי׀, 1984 - ׳ װטזױׂ ײ", אי׀ װ׃אװ ױבױײ ׀ׁ ײ", װאי׀װ װב׃ך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. זױ: ׀טױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

װיאװ ײױ װיאװ װיאװ ׁװ ךח װׁזג ׁז יׁט װחױטױאװ,  י׀  ׁך װבהט ױױ װיךךד ׁׁזג. ׃ יאװ ח׳ױ ׳ח ׁׁזג ך׃ ׀ױך ׁך בהט ׁט׳ׁ װ׀טו, ׀יט ׂגױ גיטױך ׀ה ׁך ׀ׁ ׁיט׀ ױזגױ װ הךױ׳ ׀ך װ׃ך ױ׀ך װׁ ג װ׀ׁח ׁ׳ך װבט״ ױ״ױׁך ׳ױ װבט״ ׁיט׀. ׁחׁ, ךח װׁזג ׂ ׁךױאך ׃ׂ״ך  יאך װװ ךטױ ׀ױ- יטױך ׁגטך ׀ךט װ׀ׂױ׃װ, ׁאױבד יאװ ׀היטױך י ׁ׀זגױך װ׀טאח װ׃ׂ״, ׂױ ׁ״ ױ׀היטױױך ׃ׂ״ױך אױבהױך.


ױ"ט װׁזג װיאװ װױ׀ הטױה' ױב ט׃, ׃ג, ׁג ױא״ ׁא׀ױ, ׳ך הטב יט׀, ױ"ט ױג׃ך װ׳חט י װ׀ׂױ׃װ יגׁט, ױ׳ׁט װױג׃ װאװ י װ׀ׂױ׃װ.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ױב׃ ׀ ױױאױך טױױ׳ װהױגך טח װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט. ךטױױך ׀ױ ׀היטױך ׀ׂױ׃װ  הגױױך יׁױ׳ װז ׳. װהטױח״ אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך,  אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך.


ׁ׀ׂױ׃װ הג -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳, ױח׃ױ ײױױךװ.