לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

דיון מיוחד בוועדת הבריאות של הכנסת היום בנושא סרטן השד, גילוי מוקדם ואפשרויות הטיפול

04/10/2021

׃"ט יא ה׀ױ יגױ ױגזך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, אװך װ׳׃װ ׀ױאחױױׂװ י װי׃ ׁך ׳ױ װ׃בװ ׁױױג׃ך װׁט׀ױך װױ: "װיאך ךט װױך גחױד ג׃ יאך 2035 ׀ך װגיױ ׂױט בױ ׳ױך װבט״ ױ בט״ י׃"

ױג׃ך װׁט׀ױך ׁאבך ׁט׀יױךװ י ׳" ג׃ך ב חװ װׁױחט ׃ױ ױ׳׃ ׁאױי׀ ׂױ ױח׃ ױיהױט ׀היטױױך װ״הױ ׁבט״ װי׃.


ׁבׂטך ײױ װױזׁװ א׃ך ױׂטהװ װהױגך ׁױײװ ױׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁװהגך ׀בױך׀ טײ טהױ׀, ׁט׳ׁך י װאבך י ױ י ױגטװ ׁ׃חױך ׳ׁטױך װאבך, יטױך ױגױׁ׃ױך װי װגױ׃ױך ׁחט״טױא ׁ׃חװ.


הטױה' ״ חא-ׁױחט, אװך װטײ װ׀ױ ׁחטך ׳ױך י יט׃ װׁט׀ױך: "װאײח ׁׁ׃חױך װבחט בט״ װי׃ גױװ ג װךױגך ׁׂ װזגט ױ אױ װױ װװזװ װ׀ ׁזג ׀ך װׁ׃חװ ׂ 74-50  ךױאך ׀ױך, אי ׂ 49-40 יי װ ׂױט בױ ױױך ׁךאך. ׁטױׁ װ׃אױך װגטׁ, װױׂטהװ ׁ׃חך באױ ׁױזגך ג ׂ 50 - ׂ ׁױ װךױגך גױװ ג װאײח".

׃"ט יא ה׀ױ יגױ, ױגזך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, אװך װ׳׃װ ׀ױאחױױׂװ י װי׃ ׁך ׳ױ װ׃בװ ױױ׳ך ׁא"׀ ׀ױאחױױׂך בט״ י׃ ׁזגטױך: "װיאך ךט װױך גחױד ג׃ יאך 2035 ׀ך װגיױ ׂױט בױ ׳ױך װבט״ ױ בט י׃, װ י׀היט ױזט גיױך ײױ אגװ. ךױאך ׀ױך ״ה ׁׂהך װ׀װ – װיאך ךט".


הטױה' ךאט ׀ױב, אװך װ׳חװ טױטׂך י׃ ׁך ׳ױ װ׃בװ: "ױׂטהװ ׁ׃חך באױ אי זגטױך ׂױטך חט טׁ י ׀ׁ׳ױ ךט ױי װ ׁׂױך װחיױטױך ׁׁאװ װי׃, ױאײח ױ ךױז׀ױך ׳ױׁױך ׀ױ יױך ױײׁױך ױׁבױד  אי בךױׁׁױך ג ׳ט׃ױך יי װ בט״ טױך יךיױׁװ װ׀ ׳ױׁך ױײׁך".


טׁ ׃׀ט, אװך װװבׁטװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "טױך יװׁ׃חװ װׂא״ך ׀ךױט ױ״זױך ׂא״ױך ׁׂ BRCA1,2 װגױך ׀ך װבױ בט״ װי׃ ױװי׳װ, ׁט יאװ ױװ ׁב װׁט׀ױך גׁױט אי ׀יאײױך ׁט׀ױך, ג ה װזװטװ גזך ױ׀ װב״ױטװ יה׳ךך, ׁׂ װגױׁ׃װ יװ ׁבױ ׁׂױװװ יגױךך װױך אי׀ױך. ׁי יׁט װחױטױאװ ג״ ׀ױ׃ אי װׂגױ ׁזג ׀ך װׁ׃חװ, יגיױװ װז ׀ך ׳װ".


׳ׁטױך װאבך ׁבױך ױטױ׃ױך׳ׁטױך װאבך ׁבױך ױט׃ױך


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײװ ױבגך ׁהגױך װחױאבױטזױ ׂא״חװ יׁט׀יױ גױ׃ך װהטױה' ׀הטך ױ װ׃ יגט ז׃ח. טׁ ׃׀ט יװיךךהװ ׁיׁװ ׁי װ׀ׂױ׃װ װךטגװ ג  יי זױױ׀ט ׁחׁױח ׁװׂגװ גױו ׂא״: "י ג׃ ה׳ױך ׃ יט MRI יאי׀ױך ׁט׀ױך ױ׳ױױך ײ׀ױך װ ׁבׂטך װב ׀׳ך יאװ ױ׀ בהח טױה׀ װ׃װ יױ׳ ׁהגאױ׳ ׁ׃חװ ׳יױׁװ ׀ טׂיװ ײױ. װיחאױ חה ׳׃י יגװ ׁט׃ױ ׁגךױא ױׁטיךױך װ׳ׁטךױך.

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הױגך ׁ װ׳ײךױך ׁך׳ױ בט״ װי׃ ח׃ױ װ׳חט, װה׳ךך װבױ, ױײװ ׀ך הטױח״ װױׂטהװ װ׀טז ייױױ װׁ׀  יטױׁ װאי װ׀ױׁ׳אױך ׀ױׁ׳אױך ׁיׁ ױח׃, ייגױט װטהױ װ װׁׂױװ ׁגױ, ױ ׂ ׳װ ׁגיױט װ׀׳טױ ט׃װ י 25% ׁיגױט װךױךװ בט״ װי׃ ׁיט׀. ג ה אךױא װ-WHO -2020 יט׀ ױחך ׁׂױװװ ׳בך חױ 26 ׁבהט װ׳ױױך װ׀ױׁ׳אױך ׃ יאװ, אט׀װ ׁ װי׀ט ׁׂ װי׳ױך װׁׂױװװ י װױ״זװ ׁאי ׀יאײױך, ייגױטװ ׁחטׁ װױ׃ױך װ װׁׂױװ ׁגױ. ׀׃ ױחך ׀ױ׃ אױ, חױ 69 ׁיגױט װךױךװ. װיׂ גזױ ײװ אױׁג װיגױט װׁׂױװװ י װ׀ׁ׳ױ װױח׃ ׀ױ װױׁאױ, ױ״הױ ״ׁ ױג׃א יױ ׁב  ׀ײט׳ױך ׃אך יט׀".

׀ׂױ׃װ הגױױך טׁױך ׂױױאױך ׁך׳ױ בט״ י׃ ״ױׁך װאי װ׳ױױך ׁבט״ װי׃, ׂױ חׁױזױך ךװ: אי זגטױך, אי יי װ ׳װ ׂטױטךך, ׁא ײױׂ, װ׃טװ װױט ׃ ח״א, הטױח״ ׃ װ׳װ ׁױ ׳ױױך יװ׳ױ ׀ױ ךױ׃׃ױך ג׃ ג װ׳װ ױװױיטױ בג ױךױ ׁ׳ױױך יײװ גךװ ׀ױׁ׳אױ ױװ ױך׀ױך ׁׂ ױׁיהװ ױׁבױׂ װאךױ׳ ׀ױ װ״הױ י װ׀יװ. גױו אױך ױהױטױך, ׀י ױהט״א ױװ ׀ ךיױ. ױ  הױטױ טׁ ג ״ׁ װױ׳ ׁך׳ױ בט״ װי׃, ׂא״חװ, ױ ׂ הטױח״ "װט׀ױך ״ױׁ װטׂי ״ױׁ ױךט" יײװ ךא׃ׁך ׃ װ׳װ, הטאב טױׁאבױ ײ" ׁבׂטךױ חױב״ח׀ױך ױה׀א בהח ׀ך װיטױך אי װ׳ױױך,  גױ ױגױ׃.


׀ױט, ׁװ װױ ׳אךװ ׁט׳ׁך װי א׃ך װױׂטהװ װהױגך ׁױײװ ױׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁװהגך ׀בױך׀ טײ טהױ׀, ױ׳ׁטױך װאבך ױגױׁ׃ױך װי װגױ׃ױך ׁחט״טױא װׂגױ װׁ׃ח. װ׀ׂױ׃װ אװ טיך ׀׳ױך ױגױ"ב ך׀ױ װ״הױ ׁבט״ װי׃, װךג׃אױך ׁװ װיאװ ג" װ׀׳ױך װט׀יך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. ׁאױבד, װ׀ׂױ׃װ בגװ ׁװחך טײ י׃ ױא ׁטײ טהױ׀ ׁט׳ׁ װ׀טו, ױׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ װאט׳ׁ ױװג׃א ׃ג טׁ ׁאױי׀ בט״ װי׃, ױ ׂ טיך ׳חט װחא װׁױזג ׁט׳ׁ װ׀טו,  ױגױ׃ ױגױ׃.


זױױך א׃ך װױׂטהװ ױאזׂױך װ׀ׂױ׃װזױױך א׃ך װױׂטהװ ױאזׂ װ׀ׂױ׃װ ג טױה׀ װאבך ׃"ט אױג ׀ױהח


ט׳ װױא׃ט, אװך ׀בױך׀ "װיױ"
 װהגװ ׀ך װא׃ך ׁבׂטך װהטױח״ װיױךד ג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "ײױ י׳ױך ׂ׃ױװ גׁױטאױ הׂױי ׀ך גױׁ׃ױך װזׁױט ױׁ ׀ך גױׁ׃ױך ױ׳ׁטױך װאבך ױװׁ׀ ׀ך װױױך װטהױ׀ױך װךח׃ױך י ׀בױך׀ הך׳ױ י װי ג הך׳ך ױיׁ װ׳ױטד װ׳ ׁחׁ ׳ױ׃י װױ׃גױך בט״ װי׃. ׀אױ חױט׀  ׀יװ ׁ חױ ח׳ך ׀׳טױך ג זׁװ װׁט׀ױך ױׁזג ׀ך װׁ׃חױך װא׃טיױך ג װזך ׳ ױ׀ױך ׳" ׁײױך ױײװ ײױ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װהגך װא׃ך ׁיט׀, א׃ך יׂגװ הטהטױך ׂ׀ױׂטהױך ױ׳ׁטךױך ׁט׳ׁ װ׀טו, זױזױ הגט ׁׂײט ׀ױױבװ יױא ױיט׀ ׃ױטׂװ ג זה װ WHO ױׁװ ׁבׂטך הגט ׁ׀ױױבװ ׂױױאך".


ׁבױד װױג׃װ ז׀ױ ׳ׁטױך װאבך זױ יױךד ג״ױױך בױך ױטױ׃ױך