לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא להשתלמויות, כנסים והזמנת מרצה אורח

עוד בנושא

קול קורא לקבלת מענקים לרופאים מטעם האגודה למלחמה בסרטן להשתלמויות ארוכות בחו"ל בתחום האונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה סיוע לרופאים לנסיעה להשתלמויות ארוכות בחו"ל לפי המפרט הבא:

השתלמוית ארוכות לרופאים (עד לתקופה של שנתיים)

 • סיימו לימודי הרפואה בישראל.
 • מקום עבודה מובטח בחזרה לארץ.
 • מקום התמחות מוכר בחו"ל*
 • חוזה לתקופה מוגדרת בחו"ל - לא יותר משנתיים.
 • התמחות בחו"ל בנושא מוגדר.
 • עדיפות מיוחדת להשתלמויות בהתמחויות הדורשות חיזוק בארץ.

 

* לאגודה למלחמה בסרטן קרן מיוחדת המיועדת לסייע לרופאים במימון נסיעתם להשתלמות ארוכה במקום התמחות מוכר בארה"ב - The Claire and E.G. Rosenblatt Oncologist Exchange Program. 

(ניתן כמובן להגיש לוועדה בקשות ביחס להתמחות בכל מרכז מוכר להתמחות גם במדינות אחרות).


מועדי הגשת בקשות לסיוע בהשתלמויות ארוכות

 • עד 1 במרץ  -  להשתלמויות לתאריכים שבין 1 באפריל ל-30 בנובמבר.
 • עד 1 באוקטובר -  להשתלמויות לתאריכים שבין 1 בדצמבר ל-31 במרץ.

להלן ההנחיות להגשת בקשה לקבל מענק נסיעה להשתלמות אונקולוגית בחו"ל:

יש למלא את הטפסים הבאים, לסרוק אותם יחד ולהעלות למערכת המקוונת כקובץ אחד:

 1. טופס הבקשה (מוקלד באופן מלא) - קישור להורדת טופס בקשה
 2. תכנית מפורטת של ההשתלמות.
 3. אישור המוסד המארח בחו"ל.
 4. מכתב המלצה ממנהל/ת המחלקה.
 5. קורות חיים ורשימת פרסומים.
 6. פירוט מקורות המימון והתקציב.


את הבקשה יש להעביר אלינו בשלושה אופנים:

 1. העלאה למערכת המקוונת - בקישור הבא
 2. במייל לכתובת: meravb@cancer.org.il
 3. בדואר בשני עותקים כולל המקור חתום ע"י כל הגורמים ברלוונטיים.
  כתובת למשלוח דואר: מירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למחלמה בסרטן רח' רביבים 7, גבעתיים

 

יש להעלות את הבקשה למערכת המקוונת לא יאוחר מהמועד שמצוין בקול הקורא.

בקשות שלא תמולאנה במדויק, לא תוגשנה במועד, ו/או לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תובאנה לדיון.
קול קורא לקבלת מענקים מטעם האגודה למלחמה בסרטן להשתלמויות קצרות ולכנסים בחו"ל בתחום האונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן תומכת בפעילויות להדרכה מקצועית בתחום האונקולוגיה. מדובר בסיוע ברכישת כרטיס טיסה וסיוע במימון הוצאות נסיעה לחו"ל להשתתפות בקורסים, בהשתלמויות קצרות ובכנסים בתחום האונקולוגיה.


הזכאים לקבלת סיוע מהקרן למטרה זו:

 • רופאים חוקרים ועובדי בריאות אחרים בתחום הסרטן.
 • עדיפות תינתן לאלה שאין בידם קרן השתלמות.
 • לא יהנו ממענקי הקרן מנהלי מחלקות, או בעלי תואר פרופסור חבר ומעלה.
 • נסיעות לסטודנטים לתואר PhD תאושרנה במקרים חריגים בלבד, כגון, לסטודנטים שזכו בהצטיינות יתרה.
 • לכל מועד דיון, תוכל כל מחלקה להציע מועמד* אחד בלבד למקצוע, לאותו כינוס (רופא, אחות, עו"ס וכד').
 • תנאי ראשוני לקבלת מענק נסיעה הינו שהמועמד לא קיבל מימון לנסיעה מהאגודה במהלך שלוש השנים שקדמו לתאריך הדיון בבקשה הנוכחית.
 • המימון להשתתפות בכנס מיועד אך ורק למי שאמור להציג עבודה באותו כנס. במידה והעבודה המוצגת נעשית בשיתוף פעולה עם מרכז רפואי בחו"ל, ניתן להגיש בקשה רק כאשר בתקציר העבודה המוצגת מופיע שם הכותב הישראלי ושם המוסד בו הוא מועסק בישראל.
 • צירוף האישור על קבלת העבודה להצגה בכנס,  הינה תנאי הכרחי למתן מענק הנסיעה לכנס. עם זאת, ניתן יהיה לצרף אישור זה בדיעבד, לאחר ישיבת הוועדה שתדון  ותאשר הבקשה.
 • במסגרת קרן זו תאושרנה השתלמויות קצרות שאורכן עד שלושה חודשים.


מועדי הגשת הבקשות להשתתפות בכנסים ובהשתלמויות קצרות:

 • עד 1 במרץ - לאירועים שבין 1 במאי ל- 31 ביולי
 • עד 1 ביוני - לאירועים שבין 1 באוגוסט   ל- 31 באוקטובר
 • עד 1 בספטמבר - לאירועים שבין 1 בנובמבר ל- 31 בינואר
 • עד 1 בדצמבר - לאירועים שבין 1 בפברואר ל- 30 באפריל
   

להלן ההנחיות להגשת בקשה לקבלת מענק נסיעה להשתלמויות קצרות ולכנסים בתחום האונקולוגיה בחו"ל:

יש למלא את הטפסים הבאים, לסרוק אותם יחד ולשלוח אותם למייל כקובץ אחד.

 1. טופס הבקשה (מוקלד באופן מלא) - קישור להורדת טופס הבקשה

  יש להגיש את טופס הבקשה מוקלד ולא בכתב יד. טופס שיוגש בכתב יד לא יועלה לדיון.

 2. תכנית הכנס או מפורטת של הקורס או ההשתלמות הקצרה.

 3. אישור המוסד המארח בחו"ל. או אישור על קבלת העבודה להצגה בכנס. יש לציין אם טרם התקבל אישור.
 4. מכתב המלצה ממנהל/ת המחלקה או השירות המקצועי.
 5. קורות חיים.
 6. רשימת פרסומים.
 7. פירוט מקורות המימון והתקציב.

 

את הבקשה יש להעביר אלינו בשני אופנים:

 1. יש לשלוח את הבקשה במייל לכתובת: meravb@cancer.org.il.
 2. יש לשלוח בדואר שני עותקים חתומים ע"י כל הגורמים הרלוונטיים, כולל המקור.
  כתובת למשלוח דואר: מירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למחלמה בסרטן רח' רביבים 7, גבעתיים

 

יש לשלוח את הבקשה לא יאוחר מהמועד שמצוין בקול הקורא. 

בקשות שלא תמולאנה במדויק, לא תוגשנה במועד, ו/או לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תובאנה לדיון.קול קורא לקבלת מענקים מטעם האגודה למלחמה בסרטן לסיוע בהזמנת מרצה אורח ותמיכה בכנסים

ניתן לקבל סיוע בהבאת מומחים מחו"ל לשם הדרכת צוותים רפואיים בארץ  בתחומים יחודיים.


מועדי הגשת בקשות לסיוע בהזמנת מרצה אורח ותמיכה בכנסים:

 • עד 1 במרץ - להזמנת מרצה אורח מחו"ל, ולתמיכה  בכנסים לתאריכים שבין 1 באפריל ל-30 בנובמבר.
 • עד 1 באוקטובר - להזמנת מרצה אורח מחו"ל, ולתמיכה  בכנסים לתאריכים שבין 1 בדצמבר ל-31 במרץ.


שימו לב:

 • המענק לתמיכה בהבאת מרצה אורח ו/או תמיכה בכינוס, יועבר רק לאחר קיום האירוע בו ישתתף המרצה, ועם קבלת דו"ח  מפורט של  הכנסות והוצאות. האגודה למלחמה בסרטן תעניק את הסכום שהתחייבה לו רק במידה ויחסר כסף לכיסוי הוצאות האירוע הישירות.
 • האגודה תדון בסיוע לכינוסים מקצועיים בהמלצת האיגוד. לא יינתן סיוע ליוזמה מחלקתית.
 • באירועים בהם האגודה למלחמה בסרטן תשתתף במימון, יופיע  הלוגו של האגודה במקום נפרד מהלוגואים של חברות התרופות, או שם של עמותה שאין לאגודה אחריות מקצועית לגביה, או הגופים המסחריים שיתמכו בכינוס. הוספת הלוגו של האגודה תעשה על גבי ההזמנות ובפרסומים השונים בכתב.
 • במידה ויהיו פרסומים בכתב ובאמצעי התקשורת, יש לאזכר את שותפות האגודה ולתאם מראש ובכתב עם דובר/ת האגודה.

 

מפגשים מקצועיים בתחום האונקולוגיה וההמטואונקולוגיה ניתן לקיים באולם ההרצאות של האגודה למלחמה בסרטן (המאפשר השתתפות של כ- 160 איש) ללא תמורה כספית, בתיאום מראש.

להלן ההנחיות להגשת בקשה לקבלת סיוע להזמנת מרצה אורח ותמיכה בכנסים:

יש למלא את הטפסים הבאים, לסרוק אותם יחד ולשלוח אותם למייל כקובץ אחד:

 1. טופס הבקשה (מוקלד באופן מלא) - קישור להורדת טופס הבקשה.
  יש להגיש את טופס הבקשה מוקלד ולא בכתב יד. טופס שיוגש בכתב יד לא יועלה לדיון.
 2. תכנית מפורטת של הכנס.
 3. קורות חיים של המרצה האורח.
 4. פירוט מקורות המימון ותקציב נדרש.
 5. האם נערכה פניה או נתקבל מקור מימון אחר להבאת המומחה. במידה וכן - נא לפרט.

את הבקשה יש להעביר אלינו בשני אופנים:

 1. יש לשלוח את הבקשה במייל לכתובת: meravb@cancer.org.il.
 2. יש לשלוח בדואר שני עותקים חתומים ע"י כל הגורמים הרלוונטיים, כולל המקור.
  כתובת למשלוח דואר: מירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למחלמה בסרטן רח' רביבים 7, גבעתיים


יש לשלוח את הבקשה לא יאוחר מהמועד שמצוין בקול הקורא. 

בקשות שלא תמולאנה במדויק, לא תוגשנה במועד, ו/או לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תובאנה לדיון.למענה על שאלות נוספות יש לפנות למירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למחלמה בסרטן רח' רביבים 7, גבעתיים, 03-5719584 או בדוא"ל: meravb@cancer.org.il