לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגים בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 2021

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן החליטה כבשנים קודמות לעודד הגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או  אפידימיולוגיים בתחום המניעה והגילוי המוקדם ותעניק מספר מלגות לבקשות שיעסקו בביצוע והערכת פרויקטים ישומיים לקידום תכניות למניעה וגילוי מוקדם, ולבדיקת היתכנות של טכנולוגיות חדישות ליישום קליני, תוך מתן עדיפות לפרויקטים שיופעלו בקהילה ו/או יציגו שיתוף פעולה בין מספר מרכזים.

את ההצעות יש למלא בהתאם להנחיות (כמפורט בטופס הבקשה) ולכלול נתונים לגבי היקף הבעיה בישראל, היקף אוכלוסיית היעד, הגדרת המטרות הספציפיות של התכנית, הנחיות מקובלות בעולם ופירוט מדויק של התקציב המבוקש, כיצד המענק יוכל לסייע.

שני מחקרים/פרויקטים, מצטיינים במיוחד יזכו במימון של עד 50,000 ₪

וארבעה פרויקטים יזכו בסכום של עד  25,000 ש"ח.


לתשומת לבכם: כספי המענק אינם מיועדים לכיסוי הוצאות עקיפין ואינם כוללים הוצאות תקורה. עליכם להקפיד ולוודא שלא קוזזו סעיפים אלו מהסכום שהועבר אליכם.

 

את הבקשות יש להגיש ב- 2 עותקים מודפסים וחתומים (לרח' רביבים 7, גבעתיים), ולשלוח עותק מהבקשה לכתובת הדואר האלקטרוני:

IsraelCancerAssociation@cancer.org.il
לבירורים ניתן לפנות ללילי בילר-לב, בטלפון:  5719574 –03 .


על הבקשות להגיע למשרדי האגודה למלחמה בסרטן לא יאוחר מתאריך 2.11.2020

 

הצעות שלא תעמודנה במדויק בהנחיות, לא תאושרנה כנדרש ע"י המוסד ו/או לא תוגשנה במועד, תוחזרנה ללא טיפול.