לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה 2022

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן תדון בבקשות לסיוע במימון פרויקטים הקשורים בשיפור השירות לחולי סרטן.


ניתן להגיש בקשות למימון  פרויקטים וכן להמשך מימון תקנים אשר טרם הסתיימו 5 שנים של מימון ע"י האגודה. בקשות אלו תובאנה לדיון בוועדה לשירותים רפואיים.

 • המשך הסיוע במימון תקנים יינתן רק למוסדות שהוכיחו קליטתם של כל התקנים שמומנו על ידי האגודה בעבר. 

  לא תובאנה לדיון בוועדה בקשות לתקנים חדשים ובקשות שמומנו ע"י האגודה 5 שנים רצופות, לגביהם נמסרה הודעה בתחילת השנה שמימונם ניתן לשנה האחרונה, דהיינו עד 31.12.21, והובהר שיש להיערך לקליטתם בסוף שנת 2021.

  במקרים חריגים בלבד, תיבחן האפשרות לאשר בקשה למימון תקן עבור איש מקצוע שאיושו חסר לחלוטין במחלקה ו/או שקיים שירות חדש שדורש איש מקצוע שחסר, במיוחד  בתחום הפסיכו-סוציאלי. לא יינתן אישור לתקנים של רופאים.

 • האגודה למלחמה בסרטן תדון בבקשות לסיוע במימון פיתוח וקידום תכניות חדשות ופרויקטים חדשניים הקשורים בשיפור השירות לחולי סרטן. הסיוע הניתן לפרויקטים הינו כ- 40,000 ₪.

  תינתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים ובני משפחותיהם ואשר הוגדרו לגביהם בבקשה יעדי הפרויקט (הניתנים להערכה) והקריטריונים (מדדים אופרטיביים) להשגתם.

  במידה והשירות המקצועי מבקש להמשיך פרויקט שאושר לשנת 2021, לשנה נוספת - שנה שנייה, יש להגיש בקשה חדשה בסיום השנה הראשונה בצירוף דו"ח סיכום הפרויקט והערכתו.כיצד יש להגיש את הבקשה?

את טפסי הבקשות, לפרויקטים או להמשך מימון התקנים, יש להגיש בשלושה אופנים:

 1. לשלוח בדואר רגיל 2 עותקים מודפסים וחתומים עבור:
  האגודה למלחמה בסרטן, רח' רביבים 7 גבעתיים, מיקוד 5348505
  אין למלא את הטפסים בכתב יד.

 2. יש לשלוח את הבקשה במייל לתמר: ica@cancer.org.il 

 3. במערכת המקוונת באתר האגודה (בצירוף קובץ הבקשה בפורמט PDF).
  הרישום במערכת המקוונת יפתח ב-28 ביוני 2021

 

מועד אחרון להגשת בקשות לשנת הכספים 2022:
2 בספטמבר 2021בקשות שלא תמולאנה במדויק, לא תוגשנה במועד, ו/או לא תאושרנה כנדרש ע"י הנהלת המוסד, לא תובאנה לדיון.להורדת טפסי הבקשה:לבירורים

לילי או תמר

טל. 03-5719574

דוא"ל: IsraelCancerAssociation@cancer.org.il